Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет6/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Барои истифодаи uайриrонунии rитъаи замини захираи давлатии xангал, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 182. Риоя накардани тартиби муrарраршудаи истифодаи захираи дарахтбурb, тайёр кардан ва кашонидани чeб, xамъоварb намудани шираи дарахт, буттаю растанb ва шираи камол

1. Барои риоя накардани тартиби муrарраршудаи истифодаи захираи дарахтбурb, тайёр кардан ва кашонидани чeб,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx, ба шахсони мансабдор аз да[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз панxо[ то сад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои риоя накардани тартиби муrарраршудаи гирифтани шираи дарахт, буттаю растанb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx, ба шахсони мансабдор аз панx то да[ ва ба шахсони [уrуrb аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои uайриrонунb xамъоварb кардан, коркард, исте[соли доруворb, ниго[ доштан, интиrол ё ба со[ибияти каси дигар додани шираи камол, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то сb, ба шахсони мансабдор аз панxо[ то сад ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то панxсад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 183. Uайриrонунb буридани дарахту буттазор, несту нобуд кардани зироат[ои xангалу ни[олзор ва расонидани зарар ба он[о

1. Барои uайриrонунb буридани дарахту буттазор, несту нобуд кардани зироат[ои xангал, навни[ол[ои xангалзор, ни[олу rаламчаи ни[олхонаю плантатсия[о ё расонидани зарар ба он[о, инчунин расонидани зарар ба ни[ол[ои худрeй ва кeчатшуда дар майдон[ое, ки барои барrарор намудани xангал пешбинb шудаанд, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то чил ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои баъди таъйини xазои маъмурb дар давоми як сол такроран содир намудани кирдори пешбининамудаи rисми якуми [амин модда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз понзда[ то бист, ба шахсони мансабдор аз панxо[ то шаст ва ба шахсони [уrуrb аз дусаду панxо[ то сесад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 184. Риоя накардани rоида[ои истифодаи xангал

Барои бархилофи маrсаду талаботи дар иxозатнома (ордер)-и барои дарахтбурb ё иxозатномаи истифодаи xангал пешбиншуда истифода бурдани xангал, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 185. Риоя накардани rоида[ои барrароркунии xангал ва бе[дошти он, истифодаи захира[ои дарахтони буриданбоб

Барои риоя накардани rоидаю дастур[ои барrарор кардан, бе[тар намудани [олат ва xинси дарахтони xангал, афзун гардонидани [осилнокии он[о, инчунин риоя накардани rоидаи истифодаи захира[ои дарахтони буриданбоб, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 186. Расонидани зарар ба алафзор ва чарого[[ои замин[ои захираи давлатии xангал

Барои расонидани зарар ба алафзор ва чарого[[ои замин[ои захираи давлатии xангал, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт, ба шахсони мансабдор аз да[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз [афтод то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 187. Худсарона киштукор кардан, даравидани алаф ва чаронидани чорво, xамъоварии [осили меваю чормаuзи худрeй, занбeруu ва буттамева дар замин[ои захираи давлатии xангал

Барои дар xангалзор ва замин[ои бедарахти захираи давлатии xангал худсарона киштукор кардан, даравидани алаф ва чаронидани чорво, xамъоварии [осили меваю чормаuзи худрeй, занбeруu ва буттамева, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx, ба шахсони мансабдор аз да[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз [афтод то сад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 188. Риоя накардани мe[лати муrарраршудаи xамъоварии [осили меваю чормаuзи худрeй ва буттамева

Барои риоя накардани мe[лати муrарраршудаи xамъоварии [осили меваю чормаuзи худрeй, буттамева ва uайра, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз панx то да[ ва ба шахсони [уrуrb аз [афтод то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 189. Xамъоварии uайриrонунb ё несту нобуд кардани растани[ои ба Китоби Сурхи Xум[урии Тоxикистон дохилшуда

Барои uайриrонунb, бе иxозати махсуси маrомоти ваколатдор xамъоварb, несту нобуд кардан ё бурида гирифтани реша, чидани гул ва меваи растани[ое, ки ба Китоби Сурхи Xум[урии Тоxикистон дохил шудаанд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз понзда[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 190. Ба истифода додани объект[ои исте[солие, ки бо таx[изоти пешгирикунандаи таъсири зарарнок ба xангал таъмин карда нашудаанд

Барои ба истифода додани корхона[о, сех[о, агрегат[о, ро[[ои наrлиёт, объект[ои исте[солие, ки бо таx[изоти пешгирикунандаи таъсири зарарнок ба [олату афзоиши xангал таъмин карда нашудаанд, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 191. Расонидани зарар ба xангал ё ифлос намудани замин[ои захираи давлатии xангал бо оби партов, модда[ои кимиёвb ва партов[ову пасмонда[о

Барои расонидани зарар ба xангал ё ифлос намудани замин[ои захираи давлатии xангал бо оби партов, модда[ои кимиёвb, партов[ои саноатb ва коммуналию маишb, инчунин партов[ое, ки боиси хушк шудан ва ба касалb дучор гардидани дарахтони xангал мегарданд, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [ашт, ба шахсони мансабдор аз да[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 192. Несту нобуд кардани xeйбор[ое, ки оби xангалро мехушконанд, система[ои за[бур ва ро[[ои замин[ои захираи давлатии xангал ё расонидани зарар ба он[о

Барои несту нобуд кардани xeйбор[ое, ки оби xангалро мехушконанд, система[ои за[бур ва ро[[ои замин[ои захираи давлатии xангал ё расонидани зарар ба он[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx, ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 193. Несту нобуд кардани нишона[ои ма[дудкунандаи xангал ё расонидани зарар ба он[о

Барои несту нобуд кардани нишона[ои ма[дудкунандаи xангал ва дигар нишона[ои вобаста ба он ё расонидани зарар ба он[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 194. Несту нобуд кардани [айвоноти барои xангал фоиданок

Барои несту нобуд кардани [айвоноти барои xангал фоиданок дар замин[ои захираи давлатии xангал, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 195. Риоя накардани талаботи rоида[ои аз сeхтор э[тиёт кардани xангал

1. Барои риоя накардани талаботи rоида[ои аз сeхтор э[тиёт кардани xангал, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx, ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар натиxаи оташ задан ё беэ[тиётона муносибат кардан бо оташ несту нобуд кардани xангал ё зарар расонидан ба xангал, инчунин риоя накардани талаботи rоида[ои бехатарb аз сeхтор дар xангал, ки боиси оташ гирифтани xангал ё па[н шудани сeхтор мегардад, [ангоми набудани аломати xиноят,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз понзда[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 196. Расонидани зарар, нобуд кардан ё худсарона буридани дарахтони xангалзор, ки дар шафати ро[[ои автомобилгард ва о[ан, на[р[о, обанбор[о, xeйбор[о, сар[ад[ои майдони тухмипарварb rарор доранд

Барои расонидани зарар, нобуд кардан ё худсарона буридани дарахтони xангалзор, ки дар шафати ро[[ои автомобилгард ва о[ан, на[р[о, обанбор[о, xeйбор[о, сар[ад[ои майдони тухмипарварb rарор доранд,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 197. За[ролуд кардани xангал бо модда[ои радиоактивb, организм[ои зарарнок, бактериологию паразитb ва карантинb, ки боиси хушкшавb ё харобии он гаштааст

Барои за[ролуд кардани xангал бо модда[ои радиоактивb, организм[ои зарарнок, бактериологию паразитb ва карантинb, ки боиси хушкшавb ё харобии он гаштааст, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 198. Риоя накардани rоида ва мe[лати шикор дар [удуди замин[ои захираи давлатии xангал ва минтаrа[ои барои шикор xудошуда

1. Барои риоя накардани rоидаи шикор дар [удуди замин[ои захираи давлатии xангал ва минтаrа[ои барои шикор xудошуда, бе иxозат шикор кардан (вараrаи шикор, ро[хат ва uайра), инчунин шикор кардан дар мавриди мамнeъ ва ё бо тарзу усул[ои манъшуда дар [удуди замин[ои захираи давлатии xангал ва минтаrа[ои барои шикор xудошуда ё шикор кардани навъ[ои мамнeи [айвоноти ва[шb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдоре, ки дар rисми якуми [амин модда пешбинb шудааст, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 199. Риоя накардани rоида[ои му[офизати xойи зист ва шароити афзоиши [айвоноти ва[шию парранда[о дар [удуди замин[ои захираи давлатии xангал ва минтаrа[ои барои шикор xудошудаи xангал

Барои риоя накардани rоида[ои му[офизати xойи зист ва шароити афзоиши [айвоноти ва[шию парранда[о (лона) дар [удуди замин[ои захираи давлатии xангал ва минтаrа[ои барои шикор xудошудаи xангал, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 200. Итоат накардан ба талаботи rонунии кормандони маrомоти му[офизати xангал ва назорати шикор

Барои итоат накардан ба талаботи rонунии кормандони маrомоти му[офизати xангал ва назорати шикор, [амзамон монеъ шудан барои сариваrт, пурра ва воrеъбинона муайян намудани [олати парванда, таъмини иxрои rарори rабулшуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [ашт ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 201. Худсарона тарошида гирифтани rабати болоии [осилхези хок, чимтол ва алафи замин[ои захираи давлатии xангал

Барои худсарона тарошида гирифтани rабати болоии [осилхези хок, чимтол, [амзамон нест кардани алафи замин[ои захираи давлатии xангал, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 202. Та[риф кардани маълумоти ба[исобгирb ва ба[оди[ии захираи xангал

Барои та[риф намудани маълумоти ба[исобгирb ва ба[оди[ии захираи xангал, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 13. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ДАР СО{АИ {ИФЗИ ОЛАМИ {АЙВОНОТ ВА НАБОТОТ

Моддаи 203. Риоя накардани [уrуrи моликияти давлатb ба олами [айвоноту наботот

Барои худсарона ба дигарон додани [уrуrи истифодаи объект[ои олами [айвоноту наботот, инчунин содир намудани кирдор[ои дигаре, ки [уrуrи моликияти давлатиро ба олами [айвонот ва наботот вайрон мекунад,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 204. Риоя накардани rоида[ои му[офизати му[ити зисти [айвонот, rоида[ои ташкили коллексия[ои зоологb ва фурeши он[о, [амчунин худсарона ба xой[ои нави зист кeчонидан, мутобиr сохтан ба му[ит ва дурага кардани [айвонот

Барои риоя накардани rоида[ои му[ити зист ва усул[ои кeчонидани [айвонот, rоида[ои ташкил, пурра кардан, ниго[ доштан, истифода бурдан ва ба [исоб гирифтани коллексияи зоологb, инчунин rоида[ои ба хориxа бурдан ва интиrол додани объект[ои олами [айвонот ва коллексия[ои зоологb, худсарона ба xой[ои нави зист кeчонидан, мутобиr сохтан ба му[ит ва дурага кардани [айвонот, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 205. Бе иxозат аз [удуди Xум[урии Тоxикистон баровардан ё ба [удуди Xум[урии Тоxикистон ворид намудани объект[ои олами [айвонот ва наботот

1. Барои бе иxозат аз [удуди Xум[урии Тоxикистон баровардан ё ба [удуди Xум[урии Тоxикистон ворид намудани объект[ои олами [айвоноту наботот ва ма[сулоти он[о, ба шарте ки гирифтани чунин иxозат дар санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон пешбинb шуда бошад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, ки нисбат ба [айвоноти нодир ва рe ба камшавb оварда ва растани[ои ба Китоби Сурхи Xум[урии Тоxикистон ё номгeйи махсуси конвенсияи байналмилалb дохил шуда, [амчунин нисбат ба xойи тухмгузорb, тухм, самара ва дигар xузъ[ои он[о содир шудааст, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз бист то сb ва ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 206. Риоя накардани тартиби истифодаи олами [айвонот ва наботот

Барои риоя накардани тартиби истифодаи олами [айвоноти парваришго[[о ва [удуд[ои махсус [ифзшаванда, инчунин барои uайриrонунb ба Xум[урии Тоxикистон овардани [айвоноту набототе, ки барои э[тиёт кардани хел[ои [айвонот ва набототи ба Китоби Сурхи Xум[урии Тоxикистон дохилшуда, ки та[ти хатари нестшавb rарор доранд, зарар мерасонанд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 207. Нобуд кардани [айвоноту набототи нодир

Барои нобуд кардани [айвоноту набототи нодири ба Китоби Сурхи Xум[урии Тоxикистон дохилшуда, ки та[ти хатари нестшавb rарор доранд ё нобуд кардани xойи тухмгузорb, тухм, лона ва иншооти дигар ё содир намудани кирдор[ои дигаре, ки метавонанд боиси несту нобуд, [алокат, камшумор шудан ё халалдор шудани му[ити зисти [айвонот ва наботот гарданд ё кирдор[ое, ки бо сабаби риоя накардани шарт[ои шикору истифодаи чунин [айвонот ва наботот содир шудаанд,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 208. Риоя накардани rоида[ои шикори [айвонот ва мо[игирb

1. Барои риоя накардани rоида[ои шикори [айвонот, мо[игирb ва му[офизати захира[ои мо[b, инчунин rоида[ои дигари истифодаи олами [айвонот, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои даuалона риоя накардани rоида[ои шикор (шикори беиxозат ё шикор дар xой[о ё дар маврид[ои мамнeъ ё бо тарзу усул[ои манъшуда) ва ё мунтазам риоя накардани дигар rоида[ои шикор, инчунин дар давоми як сол пас аз татбиrи xазои маъмурb такроран содир намудани чунин кирдор, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои кирдор[ои дар rисми дуюми [амин модда пешбинишуда, ки шахсони воrеb ва шахсони мансабдор худсарона бо маrсади шикор ва мо[игирb, доштани паррандаю [айвонот бо истифодаи восита[ои наrлиёт содир кардаанд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз сb то чил ва ба шахсони мансабдор аз панxо[ то шаст нишонди[анда барои [исоб[о бо ма[рум кардан аз [уrуrи шикор ба мe[лати то ду сол бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 209. Несту нобуд кардани растани[ои худрeй, поймол кардани алафзор ва киштзор ё расонидани зарар ба он[о

1. Барои бо ро[и за[ролудкунb ва бар асари об[ои партов, модда[ои кимиёвb ва радиоактивb, ма[сулоти нафтb, партов[ои исте[солb ва дигар партов[о нобуд кардани растани[ои худрeй ё расонидани зарар ба он[о,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои бо восита[ои наrлиёт поймол кардани алафзор ва киштзори rитъа[ое, ки барои [аракат ва истго[и наrлиёт пешбинb нашудаанд, -

ба андозаи аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 210. Риоя накардани тартиботи муrарраргардидаи xамъоварb, харид, интиrол, rабул ва фурeши объект[ои олами [айвоноту наботот ва ма[сулоти он[о

Барои риоя накардани тартиботи муrарраргардидаи xамъоварb, харид, интиrол, rабул ва фурeши объект[ои олами [айвоноту наботот ва ма[сулоти он[о, мева, rисм[о ва ма[сулоти он[о, ниго[дорb ва истифодаи восита[ои [ифзи растанb, модда[ои афзоишди[андаи он[о, нури[ои маъданb ва дигар модда[о, ки ба объект[ои олами [айвоноту наботот зарар мерасонанд,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 211. Харидуфурeш ва коркарди пeсти даббоuишуда ва даббоuинашудаи [айвоноти мeйинадори ва[шb

Барои харидуфурeш ва коркарди пeсти даббоuишуда ва даббоuинашудаи [айвоноти мeйинадори ва[шb, ки объекти шикор буда, тамuаи махсус надоранд, инчунин ма[сулоти аз пeсти чунин [айвонот тайёркардашуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 212. Риоя накардани тартиби муrарраршудаи xамъоварии пeсти гаронба[ои [айвоноти мeйинадор ва ма[сулоти он[о

Барои риоя накардани тартиби муrарраршудаи xамъоварb, харид, ба даст овардан, иваз кардан, коркард, нига[дошт, фурeш, содироту воридоти пeсти гаронба[ои [айвоноти мeйинадор, дeхтан ва фурeхтани ма[сулот аз пeсти он[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 213. Uайриrонунb истифода бурдани объект[ои олами [айвонот ва худсарона тайёру xамъоварb намудани rисм[о ва ма[сулоти [айвоноти ва[шb

Барои uайриrонунb истифода бурдани объект[ои олами [айвонот ва худсарона тайёру xамъоварb намудани rисм[о ва ма[сулоти [айвоноти ва[шb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 214. Риоя накардани тартиби муrарраршудаи ба вуxуд овардани зоти махсуси [айвонот

Барои риоя накардани тартиби муrарраршудаи ба вуxуд овардани зоти махсуси [айвонот, фурeш, ниго[дорb, афзун гардонидани саршумор, истифода кардан ва сар додани он[о ба му[ити табиат, –

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 14. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ДАР СО{АИ {ИФЗИ МУ{ИТИ ЗИСТ ВА ИСТИФОДАИ ЗАХИРА{ОИ ТАБИB

Моддаи 215. Риоя накардани rоида[ои пешбурди кадастр[ои захира[ои табиb

Барои риоя накардани rоида[ои пешбурди кадастр[ои захира[ои табиb (кадастр[ои замин, об, xангал, кон[о, олами [айвонот, объект[ои мамнeъго[[ои табиb), -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз се то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 216. Монеъ шудан ба назорати давлатии со[аи [ифзи му[ити зист ва истифодаи захира[ои табиb

Барои монеъ шудан ба назорати давлатии со[аи [ифзи му[ити зист ва истифодаи захира[ои табиb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 217. Риоя накардани rоида[ои му[офизати объект[ои табиb, низоми мамнeъго[[ои давлатb ва боu[ои табиии миллb, минтаrа[ои [ифзи санитарии истиро[атго[[о

Барои риоя накардани rоида[ои му[офизати объект[ои нодир ва объект[ои тамомшобоби зинда ва uайризиндаи табиат (дарахт[ои бисёрсола, харсанг ва uайра), ки аз ниго[и илмb, таърихb, фар[ангb ва солимгардонb а[амияти калон доранд, инчунин риоя накардани низоми мамнeъго[[ои давлатb ва боu[ои табиии миллb, минтаrа[ои [ифзи санитарии истиро[атго[[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 218. Пешни[од накардан, пин[он доштан ё та[риф намудани маълумот вобаста ба [олати му[ити зист ва истифодаи захира[ои табиb

Барои пешни[од накардан, пин[он доштан ё та[риф намудани маълумот вобаста ба [олати му[ити зист ва истифодаи захира[ои табиb, инчунин дар бораи сарчашма[о ва [аxми за[ролудкунb, пин[он доштани [олат[ои гeронидани партов[о, аз меъёр зиёд ба [аво партофтани модда[ои за[ролудкунанда ё та[риф намудани маълумот вобаста ба садама[ои дорои оrибати манфии экологb ва дараxаи за[ролудкунии му[ити зист, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[, ба шахсони мансабдор аз сb то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 219. Аз гузаштани экспертизаи экологии давлатb саркашb кардан ё иxро накардани талаботи он

Барои саркашb аз гузаштани экспертизаи экологии давлатb, риоя ё иxро накардани шарт ва талаботи экспертизаи экологии давлатb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 220. Иxро накардани амрномаю rарор[ои маrомоти назорати [ифзи му[ити зист ва истифодаи му[ити табиb

Барои иxро накардани амрномаю rарор[ои маrомоти назорати [ифзи му[ити зист ва истифодаи му[ити табиb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 221. Барои барrарор намудани му[ити табиии зист наандешидани чора[о

Барои наандешидани чора[о барои барrарор намудани му[ити табиии зист, аз нав барrарор кардани захира[ои табиb ва бартараф намудани оrибат[ои таъсири зараровар ба му[ити зист, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 222. Ба таъхир гузоштани сохтмони иншоот ва объект[ои таъйиноти [ифзи табиат

Барои ба таъхир гузоштани сохтмони иншоот ва объект[ои таъйиноти [ифзи табиат ба мe[лати зиёда аз шаш мо[, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет