Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет7/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Моддаи 223. Риоя накардани стандарт[о, rоида[о, меъёр[о, дастуруламал[ою дигар талаботи экологии [ифзи му[ити зист ва истифодаи босамари захира[ои табиb

Барои риоя накардани стандарт[о, rоида[о, меъёр[о, дастуруламал[ою дигар талаботи экологии [ифзи му[ити зист ва истифодаи босамари захира[ои табиb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 224. Зиёда аз меъёр ё беиxозат партофтани модда[ои ифлоскунанда ба му[ити атроф, гeронидани партов[о дар му[ити атроф, расонидани таъсири зарарноки табиb ва дигар гуна зарар ба он

Барои зиёда аз меъёри [адди xоиз ё зиёда аз миrдори тибrи созиши муваrrатb мувофиrашуда партофтани модда[ои ифлоскунанда ба му[ити атроф, барои зиёда аз меъёри [адди xоиз ба му[ити атроф расонидани таъсири зарарноки табиb, бе иxозати маrомоти махсуси ваколатдори давлатb ба му[ити атроф партофтани модда[ои ифлоскунанда, гeронидани партов[о дар му[ити атроф, бе иxозати маrомоти махсуси ваколатдори давлатb ба му[ити атроф расонидани таъсири зарарноки табиb ва дигар гуна таъсири зарарнок, [амчунин ба таври пурра иxро накардани тадбир[ои [ифзи му[ити зист ва тадбир[ои кам кардани партови модда[ои ифлоскунанда, ки дар шароити номусоиди метеорологb боиси баланд шудани дараxаи ифлосшавии му[ити зист мегарданд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт, ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 225. Бе риояи талаботи [ифзи [авои му[ит ба истифода додани корхона[о

Барои ба истифода додани корхона[о, иншоот ва дигар объект[ои наву таxдидгардида, ки ба талаботи [ифзи [авои му[ит xавобгe нестанд, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 226. Иxро накардани e[дадории баrайдгирии амалиёт бо модда[о ва омехта[ои зараровар дар [уxxат[ои киштb

Барои аз тарафи капитани киштb ё шахсони дигари [айати ро[барии он ё дигар восита[ои шинокунанда иxро накардани e[дадори[ои пешбининамудаи rонун xи[ати баrайдгирии амалиёт бо модда[ои барои саломатии одамон ё мавxудоти зинда ва объект[ои об зарарнок ва ё амалиёт бо омехта[ои дорои аз меъёри муrарраршуда зиёди чунин модда[о аз xониби шахсони зикршуда, дар [уxxат[ои киштb rайд намудани маълумоти нодуруст дар бораи ин гуна амалиёт ё uайриrонунb рад кардани пешни[оди чунин [уxxат[о ба шахсони мансабдори дахлдор, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 227. Риоя накардани rоида[ои [ифзи олами наботот ва [айвонот

Барои риоя накардани rоида[ои [амлу наrл, ниго[дорb ва истифодаи объект[ои олами [айвоноту наботот, худсарона нест кардани восита[ои [ифз ва рушди наботот, нури[ои маъданb ва дигар дору[ое, ки боиси ифлосшавии му[ити атроф (об[ои рeизаминb ва зеризаминb, [авои атмосфера) ё боиси нест шудани ягон навъи олами набототу [айвонот ва дигар организм[ои обb гардидаанд ё метавонанд гарданд ва ё ба олами наботот ва [айвонот зарар расондаанд, -

ба шахсони воrеb ба маблаuи аз се то панx, ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 228. Риоя накардани rоида[ои истифода бурдан ё истифода набурдани иншоот, дастго[у таx[изоти таъйиноти [ифзи табиат

Барои риоя накардани rоида[ои истифода бурдан, инчунин истифода набурдани иншоот, дастго[ ва дигар таx[изоти таъйиноти [ифзи табиат, ки барои тоза кардани партов ва назорати он пешбинb гардида, ки боиси зарар дидан ва uайриrаноатбахш амал кардан ва дигар оrибат[ои зарарнок гардидааст, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 229. Ба истифода додани восита[ои наrлиёт ва дигар восита[ои [аракаткунанда, ки дар таркиби дудашон модда[ои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст

Барои ба истифода додани восита[ои наrлиёт ва дигар восита[ои [аракаткунанда, ки дар таркиби дудашон модда[ои ифлоскунанда аз меъёр зиёд буда, садояшон [ангоми кор аз меъёри муrарраршуда баланд аст, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 230. Истифода бурдани восита[ои наrлиёт ва дигар восита[ои [аракаткунанда, ки дар таркиби дудашон модда[ои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст

Барои аз тарафи шахсони воrеb истифода бурдани восита[ои наrлиёт ва дигар восита[ои [аракаткунанда, ки дар таркиби дудашон модда[ои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст, -

ого[b дода мешавад ё ба андозаи як нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 231. Риоя накардани талаботи му[офизати [авои му[ит [ангоми андухтани партов[ои саноатb ва маишb

Барои риоя накардани rоида[ои андухтани партов[ои саноатb ва маишb, риоя накардани талаботи [ифзи му[ити зист [ангоми андухтан ва сeзонидани ин партов[ои саноатb ва маишb, [амчунин дар [авои кушод сeзонидани маводи сeзанда ва масоле[и бинокорb [ангоми иxрои кор[ои сохтмон ва дигар кор[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 232. Риоя накардани талаботи [ифзи му[ити зист [ангоми [амлу наrл, xойгиркунb, истифода, нест кардан (гeронидан)-и партов[ои саноатию маишb ва дигар партов[о

Барои риоя накардани талаботи [ифзи му[ити зист [ангоми [амлу наrл, xойгиркунb, истифода, нест кардан (гeронидан)-и партов[ои саноатию маишb ва дигар партов[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 233. Фурeхтани маводи сeзанда, ки ба талаботи стандарт[о ва шароити техникb xавобгe нест

Барои фурeхтан ва истифода намудани маводи сeзанда, ки ба талаботи стандарт[о ва шароити техникb xавобгe набуда, боиси зиёд хориx шудани гази зараровар мегардад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 234. {ангоми банаrшагирb, лои[акашb, тасдиr ва xойгир намудан, сохтмон, таxдид, ба истифода додан, истифода бурдан ё бар[ам додани корхона[о, иншоот, восита[ои [аракаткунанда ва дигар объект[о, воридоту содироти ма[сулоти аз xи[ати экологb хавфнок риоя накардани талаботи экологb

Барои [ангоми банаrшагирb, лои[акашb, тасдиr ва xойгир намудан, сохтмон, таxдид, ба истифода додан, истифода бурдан ё бар[ам додани корхона[о, иншоот, восита[ои [аракаткунанда ва дигар объект[о, ки бевосита ё бавосита ба [олати му[ити зист таъсир мерасонанд, инчунин [ангоми воридоту содироти ма[сулоти аз xи[ати экологb хавфнок риоя накардани талаботи экологb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 235. Бе иxозат иxро кардани кор[ои сохтмон, тарконb ва пармакунb, кушодани кон[о (карер[о) ва амалb намудани дигар фаъолияти хоxагb, ки ба му[ити зист ва захира[ои табиb таъсири зарарнок мерасонанд

Барои бе иxозат иxро кардани кор[ои сохтмонb, тарконb ва пармакунb, кушодани кон[о (карер[о) ва амалb намудани дигар фаъолияти хоxагb, ки ба му[ити зист ва захира[ои табиb таъсири зарарнок мерасонанд, ба шарте ки гирифтани иxозат барои иxро кардани чунин кор[о дар rонунгузории Xум[урии Тоxикистон пешбинb шуда бошад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 236. Бар[ам додани иншооти [ифзи табиат дар таx[изот ва объект[ои амалкунандаи технологb

Барои бар[ам додани иншооти [ифзи табиат дар таx[изот ва объект[ои амалкунандаи технологb бе иxозати маrомоти давлатии [ифзи му[ит зист, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 237. Несту нобуд кардан ва расонидани осеб ба объект[о ва [удуд[ои ба таври махсус му[офизатшаванда

Барои несту нобуд кардан ва расонидани осеб ба объект[о ва [удуд[ои ба таври махсус му[офизатшавандаи комплекс[ои табиии мамнeъго[[ои давлатb, боu[ои миллии табиb, минтаrа[ои табобатию солимгардонb ва истиро[атию осоишго[b, манзара[о (ландшафт[о) ва осор[ои муrаррарb ва нодири табиат, ки та[ти му[офизати давлат rарор доранд, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 238. Истифодаи захира[ои табиb бе иxозати махсус

Барои бе иxозати махсус истифода намудани захира[ои табиb, дар [олат[ое, ки гирифтани иxозат барои чунин амал мувофиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон зарур аст, инчунин xойгир намудани партов[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 239. Риоя накардани талаботи экологb [ангоми ниго[ доштан, интиrол додан, истифода бурдан, безарар гардонидан ва гeронидани партов[ои саноатии токсигенb ва партов[ои исте[солию истеъмолb

Барои риоя накардани талаботи экологb [ангоми ниго[ доштан (xобаxокунb), интиrол додан, истифода бурдан, безарар гардонидан ва гeронидани партов[ои саноатии токсигенb ва партов[ои исте[солию истеъмолb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 240. Риоя накардани талаботи экологb [ангоми дар хоxагии халr истифода бурдани маводи радиоактивb ва гeронидани он[о

Барои риоя накардани талаботи экологb [ангоми дар хоxагии халr ниго[ доштан (xобаxокунb), истифода бурдани маводи радиоактивb, модда[ои токсигении кимиёвb ва гeронидани он[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз сb то чил ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 241. За[ролуд намудани му[ити зист ва дар натиxаи он расонидани зарар ба саломатии инсон, олами [айвоноту наботот ва хоxагии халr

Барои за[ролуд намудани му[ити зист ва дар натиxаи он расонидани зарар ба саломатии инсон, олами [айвоноту наботот ва хоxагии халr,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз понзда[ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 242. Худсарона буридани дарахту бутта[о, ки барои кабудизору ободонии ша[р[о ва дигар ма[ал[ои а[олинишин таъйин гардидаанд ё расонидани зарар ба он[о

Барои худсарона буридани дарахту бутта[ои боu[о, мамнeъго[[о, минтаrа[ои кабудизори ша[р[о ва дигар ма[ал[ои а[олинишин, ни[олзор[ои му[офизатии минтаrа[о, [удуд[ои дарахтзори [амшафати ро[[ои мошингард ва о[ан, [удуд[ои дарахтзори манъкунандаи [амшафати дарёю на[р[о, атрофи кeл[о ва дигар обанбор[о ё расонидани зарар ба он[о, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 243. Риоя накардани низоми муrарраршудаи истифодаи замин[ои таъйиноти му[ити зист

Риоя накардани низоми муrарраршудаи истифодаи замин[ои таъйиноти му[ити зист, солимгардонb, истиро[атb, таърихию фар[ангb, мамнeъго[[о, дигар замин[ое, ки тибrи шарт[ои махсус истифода бурда мешаванд, инчунин замин[ои бо модда[ои радиоактивb, кимиёвb ва бактериологb олудашуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 244. Расонидани зарар ба киштзор ва дигар замин[о тавассути за[ролуд кардани он[о

Барои расонидани зарар ба киштзор ва дигар замин[о ё нобуд кардани rабати [осилхези он[о тавассути за[ролуд кардани замин бо модда[ои кимиёиву радиоактивb, [ашарот[ои бактериологb ё бо [айвоноти бемор, партов[ои исте[солb, партов[ои дигар ва об[ои партов, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 15. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ДАР СО{АИ {ИФЗ ВА ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТ{ОИ МЕРОСИ ТАЪРИХИЮ ФАР{АНГB

Моддаи 245. Риоя накардани rоида[ои му[офизат ва истифодаи объект[ои мероси таърихию фар[ангb

Барои риоя накардани rоида[ои му[офизат ва истифодаи объект[ои мероси таърихию фар[ангb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[, ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 246. Касиф ва хароб кардани мероси таърихию фар[ангb

Барои касиф ва хароб кардани мероси таърихию фар[ангb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз бист то сb ва ба шахсони мансабдор аз панxо[ то [афтод нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 247. Беасос шикастан, ба xойи дигар кeчонидан ё таuйир додани мероси таърихию фар[ангb

Барои беасос шикастан, ба xойи дигар кeчонидан, бе иxозати маrомоти ваколатдор таъмиру тармим намудан, uайриrонунb фурeхтан ё таuйир додани мероси таърихию фар[ангb, инчунин иншоот[ои ёдгорb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз сb то панxо[, ба шахсони мансабдор аз [афтод то сад ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 248. Uайриrонунb тасарруф кардани [удуди объект[ои мероси таърихию фар[ангb

Барои uайриrонунb тасарруф кардани [удуди объект[ои мероси таърихию фар[ангb,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз чил то панxо[, ба шахсони мансабдор аз [афтод то сад ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 16. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ДАР СО{АИ КИШОВАРЗB

Моддаи 249. Поймол намудани киштзор, несту нобуд кардани [осили расида ё xамъоваришуда, осеб расонидан ба ни[олзор

1. Барои поймол кардани киштзор, несту нобуд кардани [осили расида ё xамъоваришудаи зироат[о, осеб расонидан ба тутзор, ни[олзори му[офизатии киштзор, дарахтони мевади[анда ва дарахтони дигар, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои бо аспу ароба убур кардан аз майдони киштзор ё ни[олзор, -

ба андозаи аз ду то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои бо автомобил, трактор, комбайн ва дигар восита[ои наrлиёт убур кардан аз майдони киштзор ва ни[олзор, -

ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисм[ои дуюм ва сеюми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз [афт то да[ ва ба шахсони мансабдор аз понзда[ то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 250. Расонидани зарар ба чарого[[ои табиb ва алафзори боuот, сарфи назар аз истифодабарандагони замини ин мавзеъ

1. Барои расонидани зарар ба чарого[[ои табиb ва алафзори боuот, сарфи назар аз истифодабарандагони замини ин мазеъ, бо ро[и чаронидани [айвонот дар чарого[[ои табиb, ки мувофиrи rоида[ои истифодабарии чарого[ барои дамди[b xудо шудааст, инчунин рондани [айвонот тавассути чарого[[ои табиb ва алафзори боuот бе иxозати дахлдор, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои бо автомобил, трактор, комбайн ва дигар восита[ои наrлиёт убур кардан аз [удуди чарого[[ои табиb ва алафзори боuот, сарфи назар аз истифодабарандагони замин[ои ин мавзеъ, -

ба андозаи аз панx то [ашт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 251. Аз нуrта[ои сар[адb интиrол додани маводи аз кишвар[ои хориxb воридшуда, ки аз санxиши карантинb ва санxиши дахлдор нагузаштаанд

Барои аз нуrта[ои сар[адb, истго[[ои ро[и о[ан, автовокзал[о, фурeдго[[о ва дигар ма[ал[ои сар[адb интиrол додани маводи аз кишвар[ои хориxа овардашуда, ки аз санxиши карантинb ва санxиши дахлдор нагузаштаанд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 252. Риоя накардани rоида[ои назорати фитосанитарb ва карантини растанb

Барои риоя накардани rоида[ои назорати фитосанитарb ва карантини растанb, инчунин объект[ои та[ти карантин rарордошта, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 253. Монеъ шудан ба татбиrи чорабини[о доир ба таъмини карантини растанb

Барои монеъ шудан ба шахсони мансабдоре, ки назорати давлатии фитосанитариро ба e[да доранд ё ба тарзи дигар таъсир расонидан ба фаъолияти он[о бо маrсади таuйир додани rарор[ое, ки он[о rабул менамоянд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 254. Риоя накардани rоида[ои карантини растани[о [ангоми исте[сол, захира, ниго[дорb, коркард, истифода ва фурeш

Барои риоя накардани rоида[ои карантини растани[о [ангоми исте[сол, захира, ниго[дорb, коркард, истифода ва фурeши ма[сулоти та[ти карантин rарордошта, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз понзда[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 255. Риоя накардани rоида[ои кушодани восита[ои наrлиёт ва контейнер[ои дорои ма[сулоти та[ти карантин rарордошта, ки ба rаламрави Xум[урии Тоxикистон ворид шудаанд

Барои риоя накардани rоида[ои кушодани восита[ои наrлиёт ва контейнер[ои дорои ма[сулоти та[ти карантин rарордошта, ки ба rаламрави Xум[урии Тоxикистон ворид шудаанд, шустану тоза кардани восита[ои наrлиёти дорои ма[сулоти та[ти карантин rарордошта [ангоми интиrоли он[о, инчунин дар xой[ои барои ин кор муrаррарнагардида, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 256. Воридот ва содироти ма[сулоти та[ти карантин rарордошта бе сертификати фитосанитарb ва иxозати карантинb

Барои риоя накардани rоида[ои воридот ва содироти ма[сулоти та[ти карантин rарордошта бе сертификати фитосанитарb ва иxозати карантинb, ки аз тарафи маrомоти махсуси ваколатдори давлатb дода мешавад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 257. Риоя накардани rоида[ои техникаи бехатарb ва истифодаи мошин[ои таъйиноти кишоварзb, ро[созb ва мелиоративb

Барои риоя накардани rоида[ои техникаи бехатарb, [аракат дар ро[, талаботи агротехнологb, истифодаи техникии трактор[о, ядак[о, комбайн[о, мошин[ои ро[созb ва мелиоративb, таx[изот, восита[ои вазнсанx, сeзишворb, равuан[ои молиданb ва дигар мавод, ки метавонанд боиси зарар расонидан, аз кор баромадани техника, паст гаштани ниго[дории он ва сифати маводу ма[сулот, [осилнокии кишт, инчунин харобшавии хок ва за[ролудшавии му[ити зист гарданд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 258. Иxро накардани амрномаи маrомоти ваколатдори назорати давлатии техникb ва истифодаи мошин[ои таъйиноти кишоварзb, ро[созb ва мелиоративb

Барои иxро накардани амрномаи маrомоти назорати давлатии [олати техникb ва му[андис - нозири техникии давлатb оид ба техникаи бехатарb ва истифодаи мошин[ои кишоварзb, ро[созb ва мелиоративb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 259. Наандешидани чора[ои мубориза зидди алаф[ои бегона

1. Барои аз тарафи истифодабарандагони замин наандешидани чора[ои мубориза бар зидди алаф[ои бегона, -

ого[b дода мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди додани ого[b наандешидани чора[ои мубориза бар зидди алаф[ои бегона, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 260. Наандешидани чора[о барои нобуд кардани растани[ои худрeйи нашъадор

Барои наандешидани чора[о xи[ати нобуд кардани бангдонаи худрeй ва кeкнор дар майдон[ои кишти зироат[ои кишоварзb, боuу токзор[о, ни[олхона[о, дар шафати ро[[ои мошингард ва о[ан, шабака[ои обёрb ва ирригатсионb, rарорго[[ои шахсони [уrуrb, сарфи назар аз шакли моликияташон, корхона[ои xангал, rитъа[ои замини сокинони ша[р[о, ша[рак[о ва дигар ма[ал[ои а[олинишин, инчунин дар замин[ои захираи давлатии xангал ва об, замин[ои захираи давлатии ба хоxаги[о, дигар ташкилоту муассиса ва корхона[о вобасташуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 261. Парвариши uайриrонунии зироат[ои нашъадор

Барои парвариш, яъне кишт ё ниго[убини uайриrонунии зироат[ое, ки дорои маводи нашъадоранд, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 262. Риоя накардани rоида[ои истифодаи техникии мошин[ои кишоварзb ва техникаи бехатарb аз тарафи механизаторон

Барои даuалона риоя накардани rоида[ои истифодаи техникии трактор[о, комбайн[о, дигар мошин[ои худгарди кишоварзb ва риоя накардани rоида[ои техникаи бехатарb аз тарафи механизаторон, -

ба андозаи аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 263. Риоя накардани rоида[ои ниго[дории мошин[ои кишоварзb

Барои риоя накардани rоида[ои ниго[дории мошин[ои кишоварзb (трактор, комбайн ва дигар таx[изот), инчунин дар ташкилоту хоxаги[о ба rисм[о xудо намудани он[о,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то да[ ва ба шахсони мансабдор аз понзда[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 264. Риоя накардани меъёр[ои пешбурди кори зотпарварb

Барои риоя накардани меъёр[ои пешбурди кори зотпарварb, яъне:

- риоя накардани тартиби фурeхтан, ба моликияти шахси дигар додан, инчунин истифодаи насли [айвоноти зотие, ки сертификат ё ша[одатномаи зот надорад;

- барои такрористе[соли насли [айвоноти зотb истифода бурдани [айвоноти наринаи аслаш номуайян, ки боиси гум шудани арзиши зот мегардад;

- риоя накардани rоида[ои муrаррарнамудаи санад[ои меъёрии [уrуrии истифодаи [айвоноти наринаи аслаш номуайян, фурeхтан, ба моликияти шахси дигар додан, ихтиёрдорb ва истифодаи насли [айвоноти зотb, инчунин нодуруст муайян намудани арзиши зоти он[о;

- сариваrт наандешидани чора[ои пешгирb ва табобатb, инчунин дигар чора[ои муrаррарнамудаи rонун[о ва дигар санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон, ки боиси ба бемори[ои сироятb гирифтор шудани [айвоноти зотb, паст ё гум шудани арзиши он[о, [алок ё талафи насли [айвоноти зотb мегарданд;

- риоя накардани rоида[ои пешбурди омори насли [айвоноти зотb ё пешни[од накардани маълумоте, ки дар китоб[о (фе[рист)-и давлатии насли [айвоноти зотb бояд сабт гарданд, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз бист то чил ва ба шахсони мансабдор аз [афтод то сад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 265. Риоя накардани rоида[ои исте[сол ва фурeши маводи тухмb

Барои риоя накардани rоида[ои исте[сол ва фурeши маводи тухмb (тухми шинондашаванда)-и зироат ва растани[ои ороишb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет