Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет8/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Моддаи 265.1 Монеъ шудан ба фаъолияти Бозрасии назорати давлатии тухмb

Барои монеъ шудан ба фаъолияти Бозрасии назорати давлатии тухмb,

- ба шахсони вокеb ба андозаи аз се то панx, ба шахсони мансабдор аз [афт то да[ ва ба шахсони [уrуrb аз бист то cb нишондн[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)
Моддаи 265.2 Риоя накардани rоида[ои кишт, захира ва ниго[дории маводи тухмb

Барои риоя накардани rоида[ои кишт, захира ва ниго[дории маводи тухмb,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз cb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)
Моддаи 265.3 Риоя накардани rоида[ои истифодаи маrсадноки гурe[[ои тухмb ва коркарди тухмb

Барои риоя накардани rоида[ои истифодаи маrсадноки гурe[[ои тухмb ва коркарди тухмb,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то cb ва ба шахсони [уrуrи аз чил то панxо[ нишондн[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)
Моддаи 265.4 Риоя накардани rоида[ои парвариши ни[ол[о дар [оxаги[ои ни[олпарварb ва фурeши ни[ол[ои ба талаботи стандарти давлатb xавобгe набуда

Барои риоя накардани rоида[ои парвариши ни[ол[о дар [оxаги[ои ни[олпарварb ва фурeши ни[ол[ои ба талаботи стандарти давлатb xавобгe набуда,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrи аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)
Моддаи 265.5 Иxро накардани амрнома ва дастури Бозрасии назорати давлатии тухмb

Барои иxро накардани амрнома ва дастури Бозрасии назорати давлатии тухмb,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №717 аз 28.06.11с.)
Моддаи 266. Риоя накардани rоида[ои истифодаи чарого[[о ва мавзеъ[ои алафдарав

Барои риоя накардани rоида[ои истифодаи чарого[[о ва мавзеъ[ои алафдарав, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 267. Риоя накардани rоида[ои низоми махсуси карантини фитосанитарb дар минтаrаи карантини фитосанитарb эълонгашта

Барои риоя накардани rоида[ои низоми махсуси карантини фитосанитарb дар минтаrаи карантини фитосанитарb эълонгашта, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 268. Ворид ва содир намудани бор[ои та[ти карантин rарордошта ва ба тариrи транзит интиrол додани он[о аз минтаrа[ои карантинb ба [удуди xум[урb ва берун аз [удуди он

Барои ворид ва содир намудани бор[ои та[ти карантин rарордошта ва аз минтаrа[ои карантинb ба тариrи транзит интиrол додани он[о ба [удуди xум[урb ва берун аз [удуди он бе сертификати фитосанитарb, ки маrомоти давлатии кишвари содиркунанда оид ба карантин меди[ад ва бе иxозати карантини воридотb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панxо[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 269. Истифодаи замин[ои за[ролудшуда

1. Барои исте[соли ма[сулоти кишоварзb истифода намудани замин[ои бо модда[ои кимиёвb, пестисид[о, партов[ои исте[солb ва об[ои партов за[ролудшуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз панxо[ то [афтод нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 17. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ВОБАСТА БА МЕЪЁР{О ВА RОИДА{ОИ БАЙТОРИЮ САНИТАРB

Моддаи 270. Риоя накардани шарт[ои карантини [айвонот ва парранда[о

Барои риоя накардани шарт[ои карантини [айвонот ва парранда[о,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 271. Риоя накардани rоида[ои байторию санитарии ниго[дории [айвонот ва парранда[ои ма[сулде[

Барои риоя накардани rоида[ои байторию санитарии ниго[дории [айвонот ва парранда[ои ма[сулде[, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 272. Риоя накардани rоида[ои байторию санитарии воридоту содироти [айвонот, парранда[о ва дигар молу ма[сулоти та[ти назорати хадамоти байторb rарордошта

Барои риоя накардани rоида[ои байторию санитарии воридоту содироти [айвонот, парранда[о ва дигар молу ма[сулоти та[ти назорати хадамоти байторb rарордошта, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 273. Риоя накардани rоида[ои байторию санитарии [амлу наrли [айвонот, парранда[о ва ма[сулоти он[о

Барои риоя накардани rоида[ои байторию санитарии [амлу наrли [айвонот, парранда[о ва ма[сулоти он[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 274. Риоя накардани rоида[ои байторию санитарии захира кардани чорво, ма[сулоти он, парранда ва коркарди он

Барои риоя накардани rоида[ои байторию санитарии захира кардани чорво, ма[сулоти он, парранда ва коркарди он, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 275. Барои гузаронидани чорабини[ои [атмии байторb пешни[од накардан (пин[он кардан)-и чорво, парранда[о ва дигар [айвонот

Барои гузаронидани чорабини[ои [атмии байторb пешни[од накардан (пин[он кардан)-и чорво, парранда[о ва дигар [айвонот, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз понзда[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 276. Риоя накардани rоида[ои ниго[дории [айвонот ва парранда[ои бема[сул

1. Барои риоя накардани rоида[ои ниго[дории саг, гурба ва дигар [айвоноту парранда[ои бема[сул дар ша[р[о ва дигар ма[ал[ои а[олинишин, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то се, ба шахсони мансабдор аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Агар [амин кирдор боиси расонидани зарар ба саломатb ё молу мулки ша[рвандон гардида бошад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то бист ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 277. Муносибати бера[мона нисбат ба [айвонот ва парранда[о

Барои муносибати бера[мона нисбат ба [айвонот, ки боиси [алок ё маъюб шудани он[о гардидааст, инчунин мавриди шиканxа rарор додани [айвонот ва парранда[о, -

ба шахсони воrеb ого[b дода мешавад ё ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 278. Заб[и [айвонот ва парранда[о дар xой[ои муrаррарнашуда

Барои заб[ кардани [айвонот ва парранда[о дар xой[ои муrаррарнашуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 279. Фурeхтани гeшт, ма[сулоти гeштb, дигар ма[сулоти [айвоноту парранда[о бе иxозати маrомоти назорати байторb

Барои фурeхтани гeшт, ма[сулоти гeштb, дигар ма[сулоти [айвоноту парранда[о бе иxозати маrомоти назорати байторb,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 18. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ВОБАСТА БА RОИДА{ОИ КИМИЁВИИ {ИФЗИ РАСТАНB

Моддаи 280. Риоя накардани rоида[ои муборизаи зидди организм[ои зараррасони карантинb

1. Барои риоя накардани rоида[ои муборизаи зидди организм[ои зараррасони карантинb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 281. Риоя накардани rоида[ои ниго[дорb, [амлу наrл ва истифодаи агрокимиёвb ва пестисид[о

1. Барои риоя накардани rоида[ои ниго[дорb, [амлу наrл ва истифодаи агрокимиёвb ва пестисид[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 282. Uайриrонунb тайёр кардан ва ба фурeш баровардани модда[ои кимиёвb (дар со[аи агрокимиё)

1. Барои uайриrонунb тайёр кардан ва ба фурeш баровардани модда[ои кимиёb (дар со[аи агрокимиё), -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то [афт ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз [афт то да[ ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 283. Иxро накардани амрномаи маrомоти давлатии фитосанитарb ва карантини растанb

Барои иxро накардани амрномаи маrомоти давлатии фитосанитарb ва карантини растанb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 284. Монеъ шудан ба фаъолияти шахсони мансабдори назорати давлатии гузаронидани чорабини[ои кимиёкунонb ва [ифзи растани[о

Барои монеъ шудан ба фаъолияти шахсони мансабдори назорати давлатии гузаронидани чорабини[ои кимиёкунонb ва [ифзи растани[о,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

БОБИ 19. {УRУRВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРB ВОБАСТА БА RОИДА{ОИ БЕХАТАРИИ {АРАКАТ ДАР РО{ ВА ИСТИФОДАИ ВОСИТА{ОИ НАRЛИЁТ

Моддаи 285. Риоя накардани rоида[ои бехатарии [аракат дар наrлиёти ро[и о[ан

1. Барои дар ро[и о[ан гузоштани ашёе, ки метавонад ба [аракати поезд халал расонад, -

ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои худсарона ва бе зарурат ниго[ доштани поезд, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз ду то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои риоя накардани rоида[ои [амлу наrл бо ароба ва гузаронидани чорво аз ро[и о[ан, чаронидани чорво дар назди ро[и о[ан, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои расонидани зарар ба ро[и о[ан, дарахтзор[ои му[офизатb, монеа[ои му[офизат аз барф, дигар объект[о, иншоот ва таx[изоти низоми сигналди[ию алоrаи ро[, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

5. Барои риоя накардани меъёри муrарраршудаи бор [ангоми боргирb ва борфарорb дар наrлиёти ро[и о[ан, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

6. Барои гузаштан аз xой[ои мамнуи ро[и о[ан,-

ба андозаи як нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 286. Риоя накардани rоида[ои истифодаи восита[ои наrлиёти ро[и о[ан

1. Барои худсарона ба поезд[ои боркаш савор шудан, дар ваrти [аракати поезд савор шудан ва аз он фаромадан, дар болои зина ва боми вагон сафар кардан, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои ба асбобу анxоми дохили rатора[ои мусофиркаш, шишатиреза[ои локомотив[о ва вагон[о расонидани зарар, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз тиреза ва аз дари вагон[ои поезд партофтани партову пасмонда[о ва дигар ашё, -

ба андозаи аз нисф то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои тамокукашb ва истеъмоли машрубот дар поезд[о, ба uайр аз xой[ои барои ин маrсад[о муrарраргардида, -

ба андозаи аз нисф то як нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 287. Риоя накардани rоида[ои му[офизат аз сeхтор дар наrлиёти ро[и о[ан, [авоb, обb, автомобилb ва наrлиёти техникb

1. Барои риоя накардани rоида[ои муrарраршудаи му[офизат аз сeхтор дар наrлиёти автомобилb ва наrлиёти техникb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои риоя накардани rоида[ои муrарраршудаи му[офизат аз сeхтор дар наrлиёти ро[и о[ан ва наrлиёти обb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои риоя накардани rоида[ои муrарраршудаи му[офизат аз сeхтор дар [авопаймо, -(Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба шахсони воrеb ба андозаи аз да[ то понзда[ ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 288. Риоя накардани rоида[ои [амлу наrли маводи хавфнок тавассути наrлиёти ро[и о[ан, обb, автомобилb ва барrb

1. Барои риоя накардани rоида[ои [амлу наrли маводи хавфнок тавассути наrлиёти ро[и о[ан, обb, автомобилb ва барrb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то се ва ба шахсони мансабдор аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар троллейбус, автобус, таксии сайрхат бо худ гирифта бурдани маводи тарканда, зудоташгиранда, за[ролудкунанда ва за[рдор, инчунин ба борсафар ё анбори борниго[дории наrлиёти автомобилb супурдани чунин мавод, -

ба андозаи аз як то се нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 289. Риоя накардани rоида[ои таъмини [ифзи восита[ои наrлиёт ва бор дар наrлиёти ро[и о[ан, обb ва автомобилb

1. Барои расонидани зарар ба наrлиёти ро[и о[ан, контейнер[о, восита[ои наrлиёти шинокунанда ва дигар восита[ои наrлиёт, ки барои боркашонb пешбинb шудаанд, инчунин барои расонидани зарар ба восита[ои боркашонb, -

ба андозаи аз се то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои шикастани пломба[о ва васила[ои rулфкунандаи вагон[ои боркаш, автомобил[о, ядак[ои автомобил, контейнер[о, та[хонаи киштb ва дигар [уxра[ои борниго[дории восита[ои шинокунанда, аз он[о кандани пломба[о, расонидани зарар ба xой[ои ало[идаи боргузорb ва масоле[у лифофа[ои бастабандии он[о, девор[ои [авли[ои боргузор, истго[[ои ро[и о[ан, истго[[ои автомобил[ои боркаш, пункт[о (майдонча[о)-и контейнер, бандар[о, истго[[о ва анбор[о, ки барои амалиёти марбут ба [амлу наrли бор истифода бурда мешаванд, инчунин барои бе зарурат дар [удуди борхона[о, пункт[о (майдонча[о)-и контейнер, ма[ал[о (rитъа[о)-и боркашонb, бандар[о (истго[[о), шлюз[о ва анбор[ои дар боло зикршуда гаштугузор намудан, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз дувозда[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 290. Расонидани зарар ба ро[, гузарго[[ои ро[и о[ан, дигар иншооти ро[ ё восита[ои техникии танзимкунандаи [аракат дар ро[

1. Барои расонидани зарар ба ро[, гузарго[[ои ро[и о[ан, дигар иншооти ро[ ё восита[ои техникии танзимкунандаи [аракат дар ро[, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт ва ба шахсони мансабдор аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои наандешидани чора[о бобати пешгирb намудани ифлосшавии кeча[ою ро[[ои барои [аракати восита[ои наrлиёт ва пиёдагардон пешбинишуда, риоя накардани rоида[ои барrароркунии rисмат[ои дар натиxаи кор[ои таъмирию сохтмонb зарардидаи ро[у кeча[о, ки ба бехатарии [аракат дар ро[ та[дид мекунад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 291. Риоя накардани rоида[ои [ифзи минтаrа[о ва ро[[ои автомобилгард

1. Барои шудгор кардани rитъа, даравидани алаф, буридан ва шикастани ни[олу бутта[о, бурида гирифтани чимтол ва хок, ба иншооти обпарто ва минтаrа[ои э[тиётии ро[[ои автомобилгард бе розигии маrомоти ро[ xорb кардани оби корез, оби корхона[ои саноатb, оби мелиоративb ва оби равон, инчунин барои дар минтаrа[ои ро[ ва дар масофаи то 200 метр аз пул[ои чeбин афрeхтани оташ, сигоркашb дар болои пул[ои чeбин ва пул[ои фаршашон чeбин, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои кандани ро[, гузаронидани [ар гуна коммуникатсия аз ро[ ва ба вуxуд овардани монеа барои [аракат дар ро[ дар натиxаи риоя накардани rоида[ои истго[, ифлос кардани ро[, ба вуxуд овардани монеаи табиb дар ро[, дар шафати ро[ ташкил намудани ошхона, нуrта[ои хизматрасонию савдо бе мувофиrа бо Бозрасии давлатии автомобилb, Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар со[аи наrлиёт, ташкилот[ои минтаrавии ро[ ва маrомоти иxроияи ма[аллии [окимияти давлатb, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз панx то [афт ва ба шахсони мансабдор аз бист то сb нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 292. Риоя накардани rоида[ои му[офизати ро[[ои автомобилгард ва иншооти ро[ аз xониби истифодабарандагони замин

Барои аз тарафи истифодабарандагони замин rитъа[ои назди ро[[ои автомобилгард, ма[ал[ои а[олинишини воrеъ дар канори ро[[ои умумиxум[уриявb ва ма[аллb иxро накардани вазифаи ободонb, таъмир ва мунтазам тоза кардани пайра[а[ои пиёдагард ва пул[ои пиёдагузар rитъа[ои ба он[о вобастакардашуда, инчунин барои иxро накардани e[дадори[ои дар [олати дурусти техникb ва тоза ниго[ доштани баромадго[и rитъа[о ба шохаро[[ои бо ро[и автомобилгарди истифодаи умум пайвастшаванда, аз xумла пул[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx, ба шахсони мансабдор аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 293. Риоя накардани rоида[ои ниго[дории ро[[о, гузарго[[ои ро[и о[ан ва дигар иншоот[ои ро[

1. Барои риоя накардани rоида[ои ниго[дории ро[[о, гузарго[[ои ро[и о[ан ва дигар иншооти ро[ ё сариваrт наандешидани чора[о бобати иxро намудани амрномаю дастури маrомоти ваколатдори давлатb доир ба масъалаи бартараф кардани камбуди[о, инчунин наандешидани тадбир[о бобати манъ ё ма[дуд намудани [аракат дар rитъа[ои ало[идаи ро[, ки истифодаашон хатарнок аст, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз понзда[ то бист ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. {уrуrвайронкунии дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, ки боиси зарар дидани восита[ои наrлиёт, бор, ро[у иншооти ро[, дигар иншоот ва молу мулк гардидаанд, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сb то панxо[ ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 294. Риоя накардани rоида[ои ниго[дории чо[[ои муоинавb, коммуникатсия[ои зеризаминии дар ро[[ои мошингард мавxудбуда

1. Барои риоя накардани rоида[ои ниго[дории чо[[ои муоинавb, коммуникатсия[ои зеризаминии дар ро[[ои мошингард мавxудбуда, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сb ва ба шахсони [уrуrb аз сад то дусад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар мe[лати зиёда аз як шабонарeз аз ла[заи гирифтани иттилоот наандешидани чора[о xи[ати бартараф намудани иллати коммуникатсия[ои зеризаминb, ки бар асари об, моеъ[ои техникb, баромадани буu боиси вайрон шудани rабати болои ро[, яхбандb, ма[дудияти намоёнии ро[ ё боиси дигар монеа[о шуда, ба бехатарии [аракат та[дид менамояд, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панxо[ то [афтод ва ба шахсони [уrуrb аз дусад то сесад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои содир намудани [уrуrвайронкунии дар [амин модда пешбинишуда, ки боиси зарар дидани восита[ои наrлиёт, бор, ро[, иншооти он, дигар иншоот ва молу мулк гардидааст, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз [афтод то сад ва ба шахсони [уrуrb аз сесад то чорсад нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 295. Бе пардохти ро[киро дар наrлиёт сафар кардан, бо худ бурдани кeдак ва бор

Барои аз тарафи мусофирон бе пардохти ро[киро дар наrлиёт сафар кардан, бо худ бурдани кeдакони аз панxсола калон, ва бори аз меъёр зиёд, -

дар поезд[ои сайри ма[аллb ба андозаи аз як то ду, дар поезд[ои сайри байналмилалb аз се то панx, дар тайёра[ои мусофиркашонии дохилb аз панx то [афт, дар [авопаймо[ои мусофиркашонии байналмилалb аз понзда[ то бист, дар кишти[ои обb аз як то ду, дар наrлиёти мусофиркаши коммуналии ша[рb ва такси[ои сайрхат аз як то ду, дар наrлиёти мусофиркаши коммуналии байниша[рb аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №718 аз 28.06.11с.)

Моддаи 296. Риоя накардани rоида[ои бехатарии парвоз

1. Барои дар аэродром гузоштани ягон нишонаю асбоби ба нишонаю асбоб[ои хоси фурудго[, ки барои шинохтани аэродром[о rабул шудаанд, монанд ё бе иxозати маъмурияти фурудго[, аэродром афрeхтани маводи тарфгарb (пиротехникb) ё сохтани объект[ое, ки ба uун шудани селаи паррандагони барои парвози [авопаймо[о хавфнок мусоидат менамоянд, -(Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои риоя накардани rоида[ои дар болои бино[ою иншоот насб кардани нишона[о ё асбоб[ои тафриrавии шабона ва рeзона, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои расонидани зарар ба таx[изоти фурудго[, аэродром, нишона[ои фурудго[, аэродром, [авопаймо[о ва таx[изоти он[о, -(Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба андозаи аз ду то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

4. Барои риоя накардани низоми рухсатномавb ё дохилиобъектb, ки дар фурудго[[о, аэродром[о, объект[ои ба воситаи радио ва равшанb таъминкунандаи парвоз муrаррар шудаанд,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 297. Риоя накардани rоида[ои тавассути [авопаймо [амлу наrли маводи хавфнок (Rонун №718 аз 28.06.11с.)

Барои риоя накардани rоида[ои тавассути [авопаймо [амлу наrли маводи хавфнок,- (Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то панx ва ба шахсони мансабдор аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 298. Риоя накардани rоида[ои рафтор дар [авопаймо[о (Rонун №718 аз 28.06.11с.)

Барои дар дохили [авопаймо[о риоя накардани rоида[ои аксбардорb, наворбаргирb, истифодаи восита[ои радиоалоrа ва дигар rоида[ои муrарраршуда, -(Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 299. Иxро накардани амри командири [авопаймо (Rонун №718 аз 28.06.11с.)


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет