Кодекси {уrуrвайронкунии маъмурии xум{урии тоxикистонбет9/27
Дата02.09.2018
өлшемі4 Mb.
түріКодекс
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

Барои иxро накардани амри командири [авопаймо аз xониби шахсони дар дохили киштии [авоb rарордошта,- (Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 300. Риоя накардани rоида[ои мусофиркашонb, [амлу наrли бор дар [авопаймо (Rонун №718 аз 28.06.11с.)

Барои риоя накардани rоида[ои мусофиркашонb, [амлу наrли бор дар [авопаймо, -(Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 301. Саркашb кардан аз боздиди шахсb, баuоx ва бори дастb

Барои саркашb кардан аз боздиди шахсb, баuоx ва бори дастb, ки бо маrсади таъмини бехатарии парвоз, инчунин пешгирии кeшиши гузаронидани мавод ва ашёе, ки тавассути [авопаймо [амлу наrли он[о манъ аст, сурат мегирад, -(Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 302. Аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёт риоя накардани rоида[ои [аракат дар фурудго[[о

Барои аз тарафи ронандагони мошин[ои махсуси фурудго[[о, ташкилоту корхона[о риоя накардани меъёр[ои суръати муrарраршудаи [аракат дар фурудго[[о, xой[ои махсус муайяншуда, аз xумла истго[[о ва rарорго[[о, инчунин риоя накардани rоида[ои наздикшавb ба [авопаймо, -(Rонун №718 аз 28.06.11с.)

ба андозаи аз як то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 303. Риоя накардани rоида[ои бехатарии [аракат дар кишти[ои обb

1. Барои риоя накардани rоида[ои ворид гаштани кишти[о ба бандар ва баромадани он[о аз бандар, [аракат ва таваrrуфи кишти[о дар бандар[ои обb, rоида[ои таъмини бехатарии мусофирон [ангоми ба киштb савор шудан ва аз киштb фуромадан, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Расонидани зарар, кандан, ба xойи дигар мондани нишона[ои шиноварию со[илии нишонди[андаи мавrеи киштb ё риоя накардани тартиби муrарраршудаи чароuак[ои ого[кунанда, ба [амдигар додани сигнал[ои бонгию биниши шабонаю рeзона ё барои сайди мо[b дар самти [аракати киштb гузоштани тeру асбоб[ои дигар,-

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз панx то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои беиxозат анxом додани кор[ои uаввосb дар об[ои назди бандар, риоя накардани тартиби сигналди[b [ангоми иxрои чунин кор[о, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 304. Расонидани зарар ба дастго[[ои дохилии кишти[ои обb

Барои расонидани зарар ба дастго[[ои дохилии кишти[ои обb, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 305. Риоя накардани rоида[ои ба восита[ои наrлиёт бор кардан, аз он фаровардан ва xойгир кардани бор дар нуrта[ои боргирию борфарорb ва бандар[о

Барои риоя накардани rоида[ои ба восита[ои наrлиёт бор кардан, аз он фаровардан ва xойгир кардани бор дар нуrта[ои боргирию борфарорb ва бандар[о, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 306. Риоя накардани rоида[ои [исоби кишти[ои хурд[аxм, инчунин rоида[ои истифодаи чунин кишти[о ва rарорго[[о (иншоот[о)-и исти он[о

Барои риоя накардани rоида[ои [исоби кишти[ои хурд[аxм, инчунин rоида[ои истифодаи чунин кишти[о ва rарорго[[о (иншоот[о)-и исти он[о, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 307. Риоя накардани rоида[ои сохтан ва ба истифода додани киштии хурд[аxм, инчунин идора намудани киштb аз тарафи шахсе, ки [уrуrи идора кардани онро надорад

1. Барои сохтан ва ба истифода додани киштии хурд[аxм, ки ба таври муrарраршуда ба rайд гирифта нашудааст ё аз назорати техникb нагузаштааст, раrаму аломат надорад ва беиxозат аз нав муxа[[аз карда шудааст, дорои камбуди[ои техникb мебошад ва бо чунин камбуди[о истифодаи он манъ аст ва ё rоида[ои боргирb, меъёри uунxоиши мусофирон, шарт[о ва ма[дудият[ои шиноро дар минтаrа риоя намекунад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои идора кардани киштии хурд[аxм аз тарафи шахсе, ки [уrуrи идора кардани чунин киштиро надорад ё идораи он ба зиммаи шахсе вогузошта шудааст, ки [уrуrи идоракуниро надорад, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз се то панx ва ба шахсони мансабдор аз понзда[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 308. Риоя накардани rоида[ои [аракати кишти[ои хурд[аxм

Барои аз тарафи ронандагони кишти[ои хурд[аxм зиёд намудани суръати муrарраршуда, риоя накардани талаботи нишона[ои [аракат, дидаю дониста манъ кардан ё гузоштани киштb дар xой[ои мамнуъ, расонидани зарар ба иншооти гидротехникb ё восита[ои техникb, нишона[ои киштигардию навигатсионb, риоя накардани rоида[ои манёвр, додани сигнал[ои савтb, rоида[ои xойгир кардани чароuак[о ва нишона[ои бортb, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идора намудани киштb ба мe[лати аз се то шаш мо[ таъйин карда мешавад.

Моддаи 309. Аз тарафи ронандагон ё шахсони дигар дар [олати мастb идора кардани киштии хурд[аxм

1. Барои идора кардани киштии хурд[аxм дар [олати мастb, -

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идора кардани киштb ба мe[лати аз як то ду сол таъйин карда мешавад.

2. Барои ба шахси дар [олати мастb rарордошта иxозат додани идоракунии киштии хурд[аxм, -

ба шахсони масъули истифодаи киштb ба андозаи аз сb то чил нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 310. Риоя накардани rоида[ои истифодаи восита[ои наrлиёт аз тарафи ронандагон

1. Барои аз тарафи ронандагон идора кардани восита[ои наrлиёти дорои норасои[ои техникb дар система[ои боздорb (ба uайр аз боздорандаи дастb), идоракунb (рул) ё таx[изоти васлшавии ядак (нимядак)-и автопоезд, риоя накардани тартиби муrарраршудаи баrайдгирии давлатии восита[ои наrлиёти механикb ва ядак[о, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои бе иxозат аз тарафи ронандагон идора кардани восита[ои наrлиёти бо гази моеъ ё табиb [аракаткунанда, инчунин идора кардани восита[ои наrлиёте, ки мe[лати санxиши техникии зарфи газниго[дории он[о гузаштааст, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои аз тарафи ронандагон зимни идора кардани воситаи наrлиёт истифода бурдани телефон[ои мобилb, ки асбоб[ои бе ёрии даст таъминкунандаи гуфтугeиро надоранд, инчунин истифода бурдани таxхизоти экрандори намоишди[анда дар rисми пеши дохили (салони) воситаи наrлиёт, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 311. Риоя накардани rоидаи [амлу наrли бори хавфнок, калон[аxм ва вазнин бо наrлиёти автомобилb

1. Барои аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёти автомобилb риоя накардани rоидаи [амлу наrли бори хавфнок, калон[аxм ва вазнин, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои бе иxозати дахлдор ва аломат[ои шартb иxозат додани идоракунии восита[ои наrлиёти интиrолди[андаи бори хавфнок, калон[аxм ва вазнин, -

ба шахсони мансабдор ба андозаи аз да[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои [амлу наrл намудани бор[ои калон[аxм ва вазнин бе сертификати боркашии восита[ои наrлиёт, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 312. Идора кардани восита[ои наrлиёт бе раrами rайди давлатb, бо раrами ноаён ё раrаме, ки бо тартиби муrарраршуда ба rайд гирифта нашудааст

1. Барои идора кардани восита[ои наrлиёт бе раrами rайди давлатb ва бо раrами ноаён,-

ба андозаи аз як то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идора намудани восита[ои наrлиёт ба мe[лати аз се то шаш мо[ таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда ё аз [уrуrи идора намудани восита[ои наrлиёт ба мe[лати аз шаш мо[ то як сол ма[рум карда мешавад.

Моддаи 313. Идора намудани воситаи наrлиёт бо раrами rайди бегона ва ё rалбакb

1. Барои идора намудани воситаи наrлиёт бо раrами rайди давлатb, ки ба ин наrлиёт мансуб нест ва ё rалбакb, [амчунин барои истифода ба шахси дигар додани он[о, -

ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идора намудани воситаи наrлиёт ба мe[лати аз се то шаш мо[ таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идора намудани воситаи наrлиёт ба мe[лати аз шаш мо[ то як сол таъйин карда мешавад.

Моддаи 314. Идора кардани воситаи наrлиёт бо раrами rайди давлатb, ки ба намунаи стандарти муrарраршудаи давлатb мувофиrат намекунад

Барои идора кардани воситаи наrлиёт бо раrами rайди давлатb, ки ба намунаи стандарти муrарраршудаи давлатb мувофиrат намекунад, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати се мо[ таъйин карда мешавад.

Моддаи 315. Идора кардани воситаи наrлиёте, ки аз санxиши давлатии техникb нагузаштааст

Барои аз тарафи ронанда идора кардани воситаи наrлиёте, ки аз санxиши давлатии техникb нагузаштааст, инчунин [ангоми надоштани [уxxат дар бораи суuуртаи [атмии давлатb, -

ба андозаи як нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 316. Риоя накардани rоида[ои насб кардани таx[изоти махсуси садоди[анда ё асбоб[ои иловагии берунии равшаниди[анда ба восита[ои наrлиёт

Барои риоя накардани rоида[ои насб кардани таx[изоти махсуси садоди[анда ё асбоб[ои иловагии берунии равшаниди[анда ба восита[ои наrлиёте, ки ба хадамоти фаврb ва махсус тааллуr надоранд,-

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о бо мусодираи ашёи [уrуrвайронкунии маъмурb xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 317. Аз тарафи ронандагон ва мусофирон риоя накардани rоида[ои истифодаи тоскуло[[ои мотосиклронb

1. Барои аз тарафи ронандагон ва мусофирон риоя накардани rоида[ои истифодаи тоскуло[[ои мотосиклронb, -

ого[b дода мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдоре, ки дар rисми якуми [амин модда нишон дода шудааст, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 318. Итоат накардани ронандагони восита[ои наrлиёт ба чароuаки ро[намо ё ишораи танзимгар

1. Барои итоат накардани ронандагони восита[ои наrлиёт ба чароuаки ро[намо ё ишораи танзимгар, ро[ надодан ба наrлиёти барои гузаштан бартаридошта, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати се мо[ таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдоре, ки дар rисми якуми [амин модда пешбинb шудааст, -

ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати аз шаш мо[ то як сол таъйин карда мешавад.

Моддаи 319. Бе иxозати маrомоти ваколатдори давлатb идора кардани восита[ои наrлиёти боркаш, ки ба [амлу наrли одамон машuул аст

Барои бе иxозати маrомоти ваколатдори давлатb идора кардани восита[ои наrлиёти боркаш, ки ба [амлу наrли одамон машuул аст, инчунин идора намудани дигар восита[ои наrлиёти барои мусофиркашонb пешбининашуда, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 320. Риоя накардани rоида[ои мусофиркашонb

1. Барои аз xойи нишасти муxа[[азшуда ё меъёри пешбинишуда зиёд xойгир намудани мусофирон дар мошин[о, автобус[о ва микроавтобус[о, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдоре, ки дар rисми якуми [амин модда пешбинb шудааст, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои содир намудани дигар [аракат[ои uайриrонунии мусофиркашонb, -

ба андозаи аз нисф то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 321. Бе мувофиrа бо Бозрасии давлатии автомобилb аз тарафи ронандагони автобус[о ва микроавтобус[о кашонидани мусофирон дар ро[[ое, ки [аракати наrлиёти мусофиркаш манъ аст

Барои бе мувофиrа бо Бозрасии давлатии автомобилb аз тарафи ронандагони автобус[о ва микроавтобус[о кашонидани мусофирон дар ро[[ое, ки [аракати наrлиёти мусофиркаш манъ аст, -

ба андозаи аз як то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 322. Риоя накардани rоида[ои боркашонb ва кашонида бурдани восита[ои наrлиёти механикb

Барои бо наrлиёти автомобилb кашонидани бор[ои пошхeранда, ки парда[ои [имоявb надорад, таъмин накардани муста[камии бордон ва асбоб[ои муста[камкунанда, инчунин риоя накардани тартиби муrарраршудаи кашонида бурдани восита[ои наrлиёти механикb, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 323. Худсарона баромадани ронандагони восита[ои наrлиёт аз самт[ои муrарраршудаи [аракат

1. Барои худсарона баромадани ронандагони восита[ои наrлиёт аз самт[ои муrарраршудаи [аракат ё то охири он нарафтан, инчунин идора намудани восита[ои наrлиёти боркаш ё автобус[ое, ки бе тахограф (асбоби назорат) ё бо тахографи хомeшкардашуда ба [амлу наrли байналмилалb машuуланд, барои пур накардани тахограмма ё вараrаи rайди реxаи корb, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои риоя накардани реxаи муrарраршудаи кории ронандагони восита[ои наrлиёти боркаш ё автобус[ое, ки ба [амлу наrли байналмиллалb машuуланд ё идора намудани чунин воситаи наrлиёт бе нишонаи фарrкунандаи давлатии воситаи наrлиёти баrайдгирифташуда, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 324. Риоя накардани талаботи аломат[ои ро[, нишона[ои rисми гузарго[ ва дигар rоида[ои [аракат дар ро[

1. Барои аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёт риоя накардани талаботи аломат[ои ро[, нишона[ои rисми гузарго[и ро[, истифодаи асбоб[ои равшаникунанда [ангоми шаб ё равшании начандон зиёд, истго[и наrлиёти xамъиятb, гузарго[[о барои пиёдагардон, инчунин [аракат тавассути пайро[а[о, ро[[ои пиёдагард ё аз канори чапи ро[ [ангоми мавxудияти хатти холb дар [амон самт, -

ого[b дода мешавад.

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани кирдоре, ки дар rисми якуми [амин модда пешбинb шудааст, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 325. Риоя накардани суръати муrарраршудаи [аракат дар ро[, rоида[ои сабrат (пеш гузаштан), манёвр ва аз чорро[а[о гузаштан

1. Барои суръати муrарраршудаи [аракатро ба андозаи аз да[ то сb километр дар як соат зиёд кардани ронандагон, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои суръати муrарраршудаи [аракатро ба андозаи зиёда аз сb километр дар як соат зиёд кардани ронандагон, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои риоя накардани rоида[ои сабrат (пеш гузаштан), манёвр ва аз чорро[а[о гузаштан, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 326. Аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёт ба вуxуд овардани [олати садамавb

Барои риоя накардани rоида[ои [аракат дар ро[ аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёт, ки дигар иштирокчиёни [аракат дар ро[ро нога[он ба таuйир додани суръат, самти [аракат ё андешидани дигар чора[о барои таъмини бехатарии худ ё дигарон маxбур намуда, ба пайдоиши [олати садамавb мусоидат менамояд, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати аз ду то се мо[ таъйин карда мешавад.

Моддаи 327. Аз тарафи пиёдагардон ва дигар иштирокчиёни [аракат дар ро[ ба вуxуд овардани [олати садамавb

Барои аз тарафи пиёдагардон, инчунин аз тарафи шахсони мопед ва велосипедро идоракунанда, аробакашон ва дигар иштирокчиёни [аракат дар ро[ ба вуxуд овардани [олати садамавb, [ангоми набудани аломати xиноят, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 328. Иштироки ронандагони мотосикл[о ва дигар восита[ои наrлиёт [ангоми [аракати муштарак дар ша[р[о ва дигар ма[ал[ои а[олинишин, ки ба [аракат дар ро[ халал мерасонанд ё ба бехатарии [аракат та[дид менамоянд

1. Барои иштироки ронандагони мотосикл[о ва дигар восита[ои наrлиёт [ангоми [аракати муштарак дар ша[р[о ва дигар ма[ал[ои а[олинишин, ки ба [аракат дар ро[ халал мерасонанд ё ба бехатарии [аракат та[дид менамоянд, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати се мо[ таъйин карда мешавад.

2. Барои аз тарафи шахсони идоракунандаи мопед ва велосипед содир намудани кирдори дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз як то ду нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 329. Талаботи rонунии корманди милитсияро бобати боздоштани воситаи наrлиёт иxро накардани ронандагон

1. Барои аз тарафи ронандагон иxро накардани талаботи rонунии корманди милитсия бобати боздоштани воситаи наrлиёт ё саркашb кардан аз пешни[од намудани [уxxат ё наrлиёт барои санxиш, инчунин дар [олат[ои пешбининамудаи Rоида[ои [аракат дар ро[[ои Xум[урии Тоxикистон ба ихтиёри кормандони милитсия ё дигар шахсон вонагузоштани воситаи наrлиёт, -

ба андозаи аз як то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати то як сол таъйин карда мешавад.

2. Барои аз тарафи ронандагон дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран иxро накардани талаботи rонунии корманди милитсия бобати боздоштани воситаи наrлиёт, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати як сол таъйин карда мешавад.

3. Барои содир намудани кирдор[ои дар rисм[ои якум ва дуюми [амин модда пешбинишуда аз тарафи шахсе, ки [уrуrи ронандагb надорад, -

ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 330. Идора намудани восита[ои наrлиёт бо парда[ои па[лeb ва яклухти аrиб, шиша[ои ойинагb, шиша[ои сиё[у хира ё маxмeи идоракуниашон аз тарафи рост

1. Барои идора намудани восита[ои наrлиёт бо парда[ои па[лeи ва яклухти аrиб, ки дар сохтори восита[ои наrлиёт аз тарафи заводи исте[солкунанда пешбинb нашудаанд, инчунин идора намудани восита[ои наrлиёт бо шиша[ои Ойинагb, -

ба андозаи яксаду бисту панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои идора намудани восита[ои наrлиёт бо шиша[ои сиё[у хира, ки нургузарониашон ба меъёр[ои муrарраршудаи стандарт[ои давлатb (ГОСТ) мутобиrат намекунад, бидуни иxозати махсуси маrомоти ваколатдори давлатb,

ба андозаи яксаду бисту панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои идора намудани восита[ои наrлиёти маxмeи идоракуниашон аз тарафи рост;

-ба андозаи да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад. (Rонун №577 аз 9.01.10с.)

Моддаи 331. Риоя накардани rоида[ои гузаштан аз гузарго[[ои ро[и о[ан ва дигар иншооти ро[

Барои аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёт риоя накардани rоида[ои гузаштан аз гузарго[[ои ро[и о[ан ([ангоми баста будан ё баста шуда истодани uавчeб (шлагбаум) ба гузарго[ даромадан ё давр зада гузаштан аз он, гузаштан аз xой[ои муrаррарнашудаи ро[и о[ан ва дигар амал[ое, ки бар хилофи rоида[ои убури гузарго[[ои ро[и о[ан мебошанд),-

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 332. Идора намудани восита[ои наrлиёт аз тарафи ронандагон дар [олати мастb

1. Барои идора намудани восита[ои наrлиёт аз тарафи ронандагон дар [олати мастb, инчунин вогузоштани идораи восита[ои наrлиёт ба шахсе, ки дар [олати мастb rарор дорад, -

ба андозаи аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати як сол таъйин карда мешавад. (Rонун №598 аз 11.03.10с.)

2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини xазои маъмурb такроран содир намудани амали дар rисми якуми [амин модда пешбинишуда, -

ба андозаи аз понзда[ то бист нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати аз як то ду сол ва ё ба мe[лати то понзда[ шабонарeз [абси маъмурb таъйин карда мешавад.

Моддаи 333. Риоя накардани rоида[ои [аракат дар ро[, ки боиси зарар гардидааст

1. Барои риоя накардани rоида[ои [аракат дар ро[ аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёт, ки боиси зарар дидани воситаи наrлиёт, бор, ро[, иншооти ро[, иншоот ё дигар молу мулк гаштааст,-

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати аз се то шаш мо[ таъйин карда мешавад.

2. Барои аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёт риоя накардани дигар rоида[ои [аракат дар ро[, -

ба андозаи аз нисф то як нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 334. Тарк кардани xои садамаи наrлиётb

Барои аз тарафи ронандагони восита[ои наrлиёт, бар хилофи тартиби муrарраршуда тарк намудани xойи садамаи наrлиёт, ки иштирокчии он мебошанд, -

ба андозаи аз панx то [афт нишонди[анда барои [исоб[о xарима ё ма[рум кардан аз [уrуrи идораи восита[ои наrлиёт ба мe[лати аз шаш мо[ то як сол таъйин карда мешавад.

Моддаи 335. Барrарор намудани воситаи наrлиёти зарардида

Барои бе иxозати Бозрасии давлатии автомобилb барrарор намудани воситаи наrлиёти дар натиxаи садама зарардида, -

ба шахсони воrеb ба андозаи аз ду то се ва ба шахсони мансабдор аз да[ то понзда[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 336. Аз тарафи шахсе, ки [уrуrи ронандагb надорад, идора кардани воситаи наrлиёт ва ё ба шахси [уrуrи ронандагb надошта барои идоракунb додани воситаи наrлиёт

1. Барои аз тарафи шахси [уrуrи ронандагb надошта идора кардани воситаи наrлиёт, -

ба андозаи аз ду то се нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

2. Барои ба шахсе, ки [уrуrи ронандагb надорад вогузоштани идоракунии воситаи наrлиёт, -

ба андозаи аз се то панx нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

3. Барои содир намудани кирдоре, ки дар rисми якуми [амин модда пешбинb шудааст ва боиси расонидани зарар ба восита[ои наrлиёт, бор, ро[, иншооти ро[ ва дигар иншоот ё дигар молу мулк гаштааст,-

ба андозаи аз [афт то да[ нишонди[анда барои [исоб[о xарима таъйин карда мешавад.

Моддаи 337. Идора кардани воситаи наrлиёт аз тарафи шахсе, ки [уrуrи ронандагb надорад ва дар [олати мастb rарор дорад

1. Барои идора кардани воситаи наrлиёт аз тарафи шахсе, ки [уrуrи ронандагb надорад ва дар [олати мастb rарор дорад, инчунин аз тарафи ин шахс барои идоракунb додани воситаи наrлиёт ба шахсе, ки [уrуrи ронандагb надорад ва дар [олати мастb rарор дорад, инчунин дар натиxаи ин кирдор зарар дидани восита[ои наrлиёт, бор, ро[, иншооти ро[ ва дигар иншоот ё молу мулк, -


Каталог: upload -> iblock -> e71
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
e71 -> Баспасөз қызметі Қазақстан Республикасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет