Комплексна корекція форм тіла та целюліту молодих жінок засобами фізичної реабілітаціїжүктеу 0.98 Mb.
бет1/7
Дата18.04.2019
өлшемі0.98 Mb.
түріРеферат
  1   2   3   4   5   6   7

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»


Факультет біомедичної інженерії

Кафедра біобезпеки і здоров`я людини


«На правах рукопису»

УДК 796-055.2:796.011.3«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Худецький І.Ю.

«___»_____________20__ р.


Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра

зі спеціальності -227 «Фізична терапія, ерготерапія»

на тему: «Комплексна корекція форм тіла та целюліту молодих жінок засобами фізичної реабілітації»

Виконав


студент ІІ курсу, групи БР-71мп

Гаращенко Максим Вікторович __________

Керівник:

професор, доктор мед. наук

Худецький І.Ю. __________

Рецензент:

к.п.н, доцент

Зеніна І. В. __________


Засвідчую, що у цій магістерській дисертації немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________

Київ – 2018 року

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 88 сторінок, 6 таблиць, 8 рисунків, список літератури з 52 найменувань.

Надмірна вага та целюліт – одна з актуальних проблем жінок сьогодення, яка з кожним роком набуває все більших обертів в усьому світу. На даний час гостро стоїть питання профілактики виникнення ожиріння серед осіб молодого віку, яке пов’язане зі зміною стереотипу життя сучасної молоді, вживанням висококалорійної їжі та низьким рівнем фізичної активності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Магістерська робота виконана відповідно до плану НДР «Розробка технологій фізичної терапії та технічних засобів її здійснення», державний реєстраційний номер № 0117 U 002938 кафедри біобезпеки і здоров’я людини НТУУ «КПІ ім. Сікорського».

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація молодих жінок з надмірною вагою та целюлітом.

Предмет дослідження – комплексна програма фізичної реабілітації молодих жінок з надмірною вагою та целюлітом.

Мета дослідження – розробити та обґрунтувати комплексну програму корекції форм тіла та целюліту молодих жінок з надмірною вагою, оцінити її ефективність.

Завдання дослідження:  1. На основі аналізу сучасної літератури дати етіопатогенетичну і клінічну характеристику целюліту та надмірної ваги, охарактеризувати сучасні підходи до призначення засобів корекції цих проблем.

  2. Обґрунтувати і розробити програму корекції форм тіла та целюліту для молодих жінок.

  3. Оцінити ефективність запропонованої програми фізичної реабілітації для молодих жінок з надмірною вагою та целюлітом на основі вивчення динаміки антропометричних та функціональних показників.

Теоретична значимість результатів дослідження полягає в доповненні відомостей про застосування нового комплексу фізичної реабілітації молодих жінок з надмірною вагою та целюлітом.

Практична значимість. На підставі проведених досліджень підготовлені практичні рекомендації, які запропоновані для використання в лікувальних та реабілітаційних закладах.

В результаті дослідження встановлено, що поєднане застосування аеробних, силових вправ, масажу та раціонального харчування приводить до більш вираженої корекції форм тіла і целюліту у молодих жінок.

За результатами дослідження було опубліковано:

1. Худецький І.Ю., Гаращенко М.В., Антонова-Рафі Ю.В. « КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ ФОРМ ТІЛА МОЛОДИХ ЖІНОК ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ» - Науковий журнал «Молодий вчений» № 10 (62) жовтень 2018 р.

2. Худецький І.Ю., Антонова-Рафі Ю.В., Пущіна І. В., Гаращенко М. В.Комплексна корекція форм тіла молодих жінок засобами фізичної реабілітації/Матеріали XVIIIМіжнародної науково-практичної конференції «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: впровадження мультидисциплінарного підходу на етапах реабілітації» /17-18 грудня 2018р. м. Київ

АЕРОБІКА, КОРЕКЦІЯ ФОРМ ТІЛА, МАСАЖ, НАДЛИШКОВА ВАГА, ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ХАРЧУВАННЯ, ЦЕЛЮЛІТ

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 9

Рис. 1.1. Будова шкіри: І - надшкір'я (епідерміс); ІІ - дерма (власне шкіра), ІІІ - підшкірний прошарок (підшкір'я); IV- фасція; V - скелетний м'яз; 1 - потова залоза; 2 - утримувач шкіри; 3 - поверхневі кровоносні судини; 4 - лімфатична судина; 5 - нервове волокно; 6 - жирова тканина; 7 - волосина в волосяному мішечку; 8 - сальна залоза; 9 - колагенові та еластичні волокна; 10- м'яз-підіймач волосини; 11 - нервові закінчення; 12- волосся [25]. 10

Розглянемо взаємозв’язок жирової тканини жінок з естрогенами. Місцем утворення естрогенів вважаються яєчники, тестікули, надниркові залози і, під час вагітності, плацента. Продукція цими тканинами естрогенів називається гонадною (або гландулярною). В кінці 1950-х років стали з'являтися повідомлення про ароматизацію (перетворення в естрогени) екзогенних андрогенних попередників у периферичних тканинах. Пізніше було доведено, що в цих тканинах дійсно існує ферментна система для такої екстрагонадної ароматизації. Ароматаза представляє собою гемвмісний білок, що зв'язує стероїдний субстрат (андроген) і сприяє серії послідовних реакцій, в результаті яких утворюється характерне для естрогенів фенольне кільце А [1]. 15

1.3. Етіологія та патогенез целюліту 17

1.4. Діагностика целюліту 22

1.5. Комплексний підхід до корекції фігури 23

Рис. 1.2. Схема основних лімфотомів тіла та напрямки масажних рухів у них: стрілками вказані напрямки масажних рухів, пунктиром - вододіли між лімфотомами [15] 41

РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 68

3.2. Динаміка функціональних показників кардіореспіраторної системи 74

ВИСНОВКИ 80……………………………….……84

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВАТ – артеріальний тиск

в.п. – вихідне положення

Вт – ватт

г – грам

ДАТ - діастолічний артеріальний тиск

ЖЄЛ – життєва ємність легень

ЖІ - життєвий індекс

ЕГК - екскурсія грудної клітки

ІМТ – індекс маси тіла

ін. - інше

кг – кілограм

ккал – кілокалорія

кр. - крок

л – літр

м2квадратний метрмкА - мікроампер

мкм – мікрометр

мл – мілілітр

мм – міліметр

МСК - максимальне споживання кисню

ОГК - окружність грудної клітки

ОТ - окружність талії

о. с. – основна стійка

ОС - окружність стегон

рис. – рисунок

рт. ст. – ртутний стовпчик

с – секунда

САТ - систолічний артеріальний тиск

СІ - силовий індекс

см – сантиметр

СПК – сила правої кистіт. д. – так далі

т. п. – тому подібне

табл. – таблиця

хв. – хвилина

ЧСС – частота серцевих скороченьВСТУП
Актуальність роботи. Якість і кількість споживаної їжі залежить від різноманітних соціальних і фізіологічних чинників, серед яких харчова поведінка відіграє провідну роль. Спочатку людський організм формувався в умовах споживання кількості їжі, еквівалентної енергії, що витрачається. Відомо, що споживання їжі не лише компенсує енерговитрати, а й поліпшує психологічний стан людини через стимуляцію синтезу біологічно активних речовин із морфіноподібним ефектом (із легкою ейфорією та досить часто – з харчовою залежністю).

З розвитком цивілізації їжа стала легкодоступною, різноманітною та висококалорійною. Водночас добова витрата енергії скорочується. Велика кількість їжі, що оточує людину, призводить до того, що їжа може бути використана «за першим бажанням» особи без фізіологічної на те необхідності, лише для реалізації психологічної потреби. Подібні зсуви у харчовій поведінці призводять до розвитку надмірної маси тіла та ожиріння.

Обмежувальна харчова поведінка характерна для людей, які займаються самолікуванням ожиріння, і часто виникає на тлі дієтотерапії. Це проявляється у надмірному харчовому самообмеженні або у використанні безсистемних, але дуже суворих дієт.

Отже, корекція форм тіла молодих жінок із надмірною вагою засобами фізичної реабілітації є актуальною, так як в сучасному житті під впливом соціальних і фізіологічних чинників харчова поведінка молодих жінок являється провідною проблемою. Зниження рухової активності, переїдання або голодування, стреси, щоденний побут та виснажлива робота – чинники, що негативно впливають не тільки на стан здоров’я молодих жінок взагалі, а й на зовнішній естетичний вигляд, що приводить до відчуття дискомфорту у соціумі та особистого незадоволення фігурою.

Мета дослідження – розробити та обґрунтувати комплексну програму корекції форм тіла та целюліту молодих жінок з надмірною вагою засобами фізичної реабілітації, оцінити її ефективність.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу сучасної літератури дати етіопатогенетичну і клінічну характеристику целюліту та надмірної ваги, охарактеризувати сучасні підходи до призначення засобів корекції цих проблем.

2. Обґрунтувати і розробити програму корекції форм тіла та целюліту для молодих жінок.

3. Оцінити ефективність запропонованої програми фізичної реабілітації для молодих жінок з надмірною вагою та целюлітом на основі вивчення динаміки антропометричних та функціональних показників.

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація людей з надмірною вагою та целюлітом.

Предмет дослідження – комплексна програма фізичної реабілітації молодих жінок з надмірною вагою та целюлітом.

Для виконання дипломної роботи ми використовуємо наступні методи: аналіз і узагальнення літературних даних, педагогічний експеримент, антропометричні методи та визначення складу тіла, функціональні проби, методи математичної статистики.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що поєднане застосування аеробних, силових вправ, масажу та раціонального харчування приведе до більш вираженої корекції форм тіла і целюліту у молодих жінок.

Теоретична значимість результатів дослідження полягає в доповненні відомостей про застосування нового комплексу фізичної реабілітації молодих жінок з надмірною вагою та целюлітом.

Практична значимість. На підставі проведених досліджень підготовлені практичні рекомендації, які запропоновані для використання в лікувальних та реабілітаційних закладах.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет