Конференция жұмысының бағыттары: Заң ғылымдарының өзекті мәселелеріжүктеу 93.79 Kb.
Дата19.04.2019
өлшемі93.79 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде 2016 жылдың 15 сәуірінде өтетін Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Ғылым, өндіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің инновациялық даму жолы» тақырыбында «Байтұрсынов оқулары - 2016» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы өткізіледі.


Конференция жұмысының бағыттары:

- Заң ғылымдарының өзекті мәселелері;

Қазақстанның әлеуметтік- экономикалық дамуының қазіргі тенденциялары;

- Әлеуметтік-гуманитарлық білім беру мен ғылымның өзекті мәселелері;

- Ғылым, білім беру және практикада ақпараттық технологиялардың даму жолдары;

- Қазақстанның АӨК инновациялық дамуы: ауылшаруашылық, ветеринарлық және техникалық ғылымдардың даму тенденциялары;

- Жаратылыстану ғылымдарының болашағы мен негізгі даму бағыттары.
Конференция шеңберінде ЖОО ғылым мен білім беру, сонымен бірге Қазақстанның индустриалдық- инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру жолдарын шешуге бағытталған өзекті мәселелер қарастырылады.

Конференция барысында алдыңғы қатарлы қазақстандық және шетел ғалымдарының қатысуымен семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады.

Конференцияға министрліктер мен ведомстволар, ғылыми мекемелер, кәсіпорындар жетекшілері мен қызметкерлері, ғылыми-педагогикалық қызметкерлер, ғылыми қызметкерлер, ЖОО профессорлық- оқытушылық құрамы, докторанттар мен магистранттар шақырылады.
ҚАТЫСУ ШАРТЫ
Конференцияның басталу мерзіміне дейін ғылыми мақалалар жинағын жариялау жоспарланады. Конференция бағдарламасына ену үшін ұйымдастыру комитетіне қатысушының баяндаманың және тіркеу формасын мемлекеттік және орыс тілінде электронды түрін (e-mail:3i_ksu@mail.ru) 2016 жылдың 15 наурызына дейін жіберу керек. Ұйымдастыру жарнасы 3000 теңге құрайды.

Тіркеу жарнасын банк есепшотына аударуға болады:

ҚР Білім беру министрлігі ШЖҚ РМК «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті»

Мекенжайы:

110000, Қостанай қаласы, Байтұрсынов көшесі, 47

Тел./факс 8 (7142) 51-11-60, 51-16-64

«Банк Центр Кредит» АҚ

ЖСК KZ838560000000079688

БСН 990240005319 БЕК 16

БСК: KCJBKZKX

СТН 391700052352

Банк СТН 391700078345


Түбіртекте МІНДЕТТІ ТҮРДЕ «конференция» деп көрсетілуі керек.Төлем жөнінде түбіртек көшірмесі баяндамамен бірге электронды поштаға (3i_ksu@mail.ru) жіберіледі.


Баяндама мәтініне қойылатын талаптар:

- баяндама (мақала) мәтіні 6 (алты) парақтан кем болмауы және тіркеу формасы MS Word мәтіндік редакторы бойынша жазылуы тиіс.Парақ форматы А4 (297х210 мм.). Парақтың параметрлері: барлығы– 2 см. Электронды нұсқада мақала беттері нөмірленбейді, баспадан шыққан үлгіде нөмірленеді.Шрифті: Arial; 10 пт. кегль. Мәтін тасымалсыз форматталып, бірінші жолдағы азат жолы 1 см басталады. Жол аралығы – 1 интервал. Баяндаманың (мақаланың) тақырыбы парақ ортасына жазылады. Мақала мәтінінде автоматты түрде нөмірлеу қолданылмау керек;- Бірінші беттің сол жағына міндетті түрде ӘОЖ көрсетілуі тиіс;

- Баяндаманың тақырыбы (бас әріптермен, қою шрифтпен), автор (лар)-дың тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны (лауазымы,кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің атауы), аннотация (курсивпен, 12 шрифтпен, 2-3 сөйлем) және негізгі сөздер (3-5 сөзден тұратын) мәтіннің алдында мақала тілінде жазылады.Егер ұйымның атауында қала атауы көрсетілмесе, онда үтір арқылы ұйым атауынан кейін қала аты көрсетіледі, шетел ұйымдары үшін қала және ел атауы (Дальневосточный институт переподготовки кадров ФСКН РФ, Хабаровск)жазылады. Егер мақала бірнеше авторлар бірлестігімен орындалса, авторлардың аты- жөні жұмыс барысындағы үлестері бойынша жазылады;

- Пайдаланылған әдебиеттер тізімі мақала соңында көрсетіледі.Қолжазбаның соңында МЖБС 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелері» талаптарына сәйкес әдебиеттер тізімі мәтін ішіндегі сілтеменің реттілігіне орай нөмірленеді.Мысалы, – [1, 13 б.].


Көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар қарастырылмайды. Мақала мазмұнының жауапкершілігі мақала авторына жүктеледі.

Ұйымдастырушы комитеттің байланыс телефондары мен мекенжайы: 110000, Қостанай қаласы, Байтұрсынов көшесі, 47 үй, бас ғимарат, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университет.

1. Ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім басқармасы: тел.: 8 (7142) 51-16-64, факс: 8 (7142) 51-11-60, 305 кабинет (конференцияны ұйымдастыру бойынша).

2. Иргизбаева Құралай Байқуанышқызы - ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім басқармасының маманы тел.: 8 (7142) 39-01-88, 311 кабинет (мақалалар жинағында жариялау бойынша).

Ұйымдастыру комитеті

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
15 апреля 2016 года на базе Костанайского государственного университета имени Ахмета Байтурсынова планируется проведение ежегодной Международной научно-практической конференции «Байтурсыновские чтения - 2016» на тему: «Наука, производство, бизнес: современное состояние и пути инновационного развития страны», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан.
Направления работы конференции:
- Актуальные вопросы юридической науки;

- Современные тенденции социально-экономического развития Казахстана;

- Актуальные вопросы социально-гуманитарного образования и науки;

- Перспективы развития информационных технологий в науке, образовании и практике;

- Инновационное развитие АПК Казахстана: тенденции развития сельскохозяйственных, ветеринарных и технических наук;

- Перспективы и основные направления развития естественных наук.


В рамках конференции планируется обсуждение актуальных вопросов, направленных на решение проблем вузовской науки и образования, а также на решение задач по реализации программы индустриально-инновационного развития Казахстана.

В ходе конференции будут организованы семинары и круглые столы с участием ведущих казахстанских и зарубежных ученых.

К участию в работе конференции приглашаются руководители и работники министерств и ведомств, научных учреждений и предприятий, научно-педагогические работники, научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав вузов, докторанты и магистранты.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
До начала конференции планируется издание сборника научных статей. Для включения доклада в программу конференции необходимо направить заявку на участие в конференции на государственном и русском языках и материалы доклада в электронном варианте (e-mail:3i_ksu@mail.ru) в оргкомитет до 15 марта 2016 г.

Организационный взнос составляет 3000 тенге.

Реквизиты для оплаты организационного взноса:

Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования Республики Казахстан»

Юридический адрес:

110000, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 47

Тел./факс 8 (7142) 51-11-60, 51-16-64

Банк АО «Банк Центр Кредит»

ИИК KZ838560000000079688

БИН 990240005319 Кбе 16

БИК: KCJBKZKX

РНН 391700052352

РНН банка 391700078345
При перечислении ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать пометку «на конференцию».

Копия квитанции об оплате предоставляется вместе с докладом по электронной почте (3i_ksu@mail.ru).


Требования к оформлению статьи
- текст статьи для публикации объемом не более 6 (шести) страниц в формате doc (Microsoft  Word). Формат листа А4 (297х210 мм.). Все поля – 2 см. Страницы в электронной версии не нумеруются, нумерация страниц только на бумажном носителе. Шрифт: Arial. Размер символа – 10 pt. Текст должен быть отформатирован по ширине без переносов, отступ в начале абзаца – 1 см. Межстрочный интервал – одинарный. Заголовок статьи форматируется по центру. В тексте статьи не должна использоваться автоматическая нумерация;

статья должна содержать индекс универсальной десятичной классификации (УДК), проставленный в левом верхнем углу;

- заголовок статьи (прописными буквами, полужирным шрифтом), ФИО автора, его ученая степень, звание, место работы (должность, название предприятия, организации, учреждения), аннотация (курсивом, обычным шрифтом, 2-3 предложения) и ключевые слова (3-5 слов) располагаются перед текстом на языке статьи. Если в названии организации явно не указан город, то через запятую после названия организации указывается город, для зарубежных организаций - город и страна (Дальневосточный институт переподготовки кадров ФСКН РФ, Хабаровск). Если статья подготовлена несколькими авторами, их данные указываются в порядке значимости вклада каждого автора в статью;

- список использованных при подготовке статьи информационных источников располагается в конце статьи. Перечисление источников дается в порядке ссылок на них в статье. Номер ссылки в тексте статьи оформляется в квадратных скобках, например – [1, с.13]. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Статьи, оформленные с нарушением указанных требований, не рассматриваются. Ответственность за содержание предоставленных статей несут авторы.
Адрес и контактные телефоны оргкомитета: 110000, г.Костанай, улица Байтурсынова 47, главный корпус, КГУ имени А.Байтурсынова.

1. Управление науки и послевузовского образования: тел.8 (7142) 51-16-64, факс 8 (7142) 51-11-60, кабинет 305 (по вопросам организации конференции).

2. Иргизбаева Куралай Байкуанышевна - специалист управления науки и послевузовского образования: тел. 8 (7142) 39-01-88, кабинет 311 (по вопросам публикации в сборнике материалов конференции).

Оргкомитет


Тіркеу формасын екі тілде толтыру керек / Заявка на участие в конференции заполняется на двух языках
Өтінім үлгісі

ТІРКЕУ ҮЛГІСІ – өтінім

«Байтұрсынов оқулары– 2016» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысу үшін

Тегі, аты, әкесінің аты (толық) ________________________________________________________

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы ______________________________________________________

Жұмыс орны (ЖОО, мекеме), қызметі __________________________________________________

Телефон (қызметтік, мобильдік) ______________________________________________________

Е-mail ____________________________________________________________________________

Баяндаманың атауы _________________________________________________________________

Қажетті техникалық құралдар ________________________________________________________
Конференция жұмысына қатысу:


  • баяндаманы оқу (жеке қатысу)

  • жариялау (сырттай қатысу)

Мейманханада орын брондау қажеттілігі (иә / жоқ)_______________________________________

Келетін күні (пойыз, вагоннің нөмірі, келетін уақыты) ____________________________________

Образец заявкиРЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА - заявка

для участия в международной научно-практической конференции

«Байтурсыновские чтения – 2016»
Фамилия, имя, отчество (полностью) __________________________________________________

Учёная степень, ученое звание ________________________________________________________

Место работы (ВУЗ, учреждение), должность ___________________________________________

Телефон (служебный, мобильный) ____________________________________________________

Е-mail ____________________________________________________________________________

Название доклада ___________________________________________________________________

Необходимые технические средства ___________________________________________________
Участие в работе конференции:


  • планирую выступление с докладом (личное участие)

  • публикация (заочное)

Необходимость бронирования места в гостинице (да / нет) ________________________________Дата прибытия (номер поезда, вагона, время прибытия) ___________________________________


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет