Конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчкижүктеу 54.3 Kb.
Дата30.01.2018
өлшемі54.3 Kb.
түріКонкурс

Образец №1

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА ВЕЛКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА

НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
от ………………................................................................................................................,

ЕИК ........................................, със седалище и адрес на управление .................................................................................................................................

представлявано от ………………......................................................................................,

ЕГН ..............................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

Желаем да участваме в обявената от Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет на поръчката: „Доставка на консумативи за копирна техника и канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП – централна администрация и девет регионални сектора”, по обособена/и позиция/и №…………………………………………………………………………………………, открита с Ваше Решение № ........../...................2012 г.


Декларираме, че сме запознати с документацията и условията за участие в обявената от Вас процедура, включително с указанията за подготовка на офертата.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор, съставляващ част от документацията за участие в процедурата за възлагане на малката обществена поръчка, открита с Ваше Решение № ........./............2012 г. Ако бъдем определени за изпълнител на поръчката ще сключим в законоустановения срок договор за малка обществена поръчка със съдържание съобразно обявения от Вас проект на договор.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обявената от Вас малка обществена поръчка при сключване на договора ще предоставим парична гаранция за изпълнение или (безусловна и неотменяема банкова гаранция, покриваща срока на договора) в размер на 3 на сто от стойността на поръчката.

Съгласни сме да осъществим доставката на части, съобразно заявените от ИАНМСП количества във всяка заявка.


При изпълнението на поръчката ще ползваме услугите на следните подизпълнители (посочват се ако има такива):

….................................................................................................................................

Делът на участие на ползваните от нас подизпълнители е както следва:


...................................................................................................................................

Предлагаме единични цени без начислен ДДС и обща цена на доставката без и с включен ДДС по съответните обособени позиции съгласно подписано/и от нас ценово/и предложение/я, поставено/и в отделен/лни запечатан/и непрозрачен/чни плик/ове.

Настоящата оферта е със срок на валидност 90 дни, считано от датата на изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

Дата …………………… Подпис:


(Трите имена и длъжност на лицето,

представляващо кандидата)

(печат)


Съгласували: ............................ ......................... Благовест Джурин, гл. секретар

............................ ......................... Тинка Каменова, директор дирекция „ФАПО”
Изготвили: Комисия, определена със Заповед № РД-18-17/06.02.2012г.

....................... ........................ Иларион Бояджиев, Началник отдел „ДИСД”

подпис дата

....................... ........................ Петя Петкова, Главен специалист - домакин „ДИСД”

подпис дата

....................... ........................ Деница Нинова, Мл. юрисконсулт отдел „ПЧР”подпис дата

Образец № 3

ДО

Г-ЖА МАРИЯНА ВЕЛКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА

НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП – централна администрация и девет регионални сектора”
от ………………................................................................................................................,

с ЕИК ........................................, със седалище и адрес на управление .................................................................................................................................

представлявано от ………………......................................................................................,

ЕГН ..............................................
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

Във връзка с обявена открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за копирна техника и на канцеларски материали за нуждите на ИАНМСП – централна администрация и девет регионални сектора” с три обособени позиции: обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция №2 - „Доставка на копирна хартия”; Обособена позиция - №3 „Доставка на тонер касети и консумативи” Ви представяме нашето ценово предложение за обособена позиция № ....., изготвено съгласно описаните видове, изисквания и количества артикули дадени в Приложение № 1 или Приложение № 2 или Приложение № 3 към настоящата ценова оферта за сумата от ………..................лв. /словом/, без вкл. ДДС, или ................................лв. /словом/, с вкл. ДДС.1. Посочената цена е формирана съгласно Вашата техническа спецификация, за което прилагаме остойностените Приложение №1 или Приложение № 2 или Приложение № 3, съответстващи на определената обособена позиция, съдържащи единични цени за всеки артикул и обща цена.

Забележка: В цената са включени всички разходи по доставката и транспорт до адресите в градовете София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.
2. Предлаганият начин на плащане е съгласно проекта на договор.
3. При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

4. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
6. Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.


Подпис и печат:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Съгласували: ............................ ......................... Благовест Джурин, гл. секретар

............................ ......................... Тинка Каменова, директор дирекция „ФАПО”
Изготвили: Комисия, определена със Заповед № РД-18-17/06.02.2012г.

....................... ........................ Иларион Бояджиев, Началник отдел „ДИСД”

подпис дата

....................... ........................ Петя Петкова, Главен специалист - домакин „ДИСД”

подпис дата

....................... ........................ Деница Нинова, Мл. юрисконсулт отдел „ПЧР”подпис дата
Каталог: uploads -> 2012
2012 -> Распоряжение
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет