Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предметжүктеу 122.52 Kb.
Дата18.08.2018
өлшемі122.52 Kb.
түріКонкурс

ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград 4230, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9

Телефони: 0331/62050, 0331/20245 e-mail–obstina@assenovgrad.com

Факс 0331/65156 www.assenovgrad.com

Изх. N 14-00-1302

12.04.2011 год

ДО УЧАСТНИЦИТЕ

ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕВ ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Цялостна реконструкцияна част от път IV 58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с.Конуш/IV-58807/" по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г.”
Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка с предмет: Цялостна реконструкция на част от път IV 58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с.Конуш/IV-58807/" по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013г.”
На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:
Количествена сметка №1 – път с.Богданица - Конуш
Въпрос : Всички количества в количествената сметка са нечетливи и молим за четлива количествена сметка ?

Отговор: Предоставяме КС за двата обекта.
Въпрос: Какъв типоразмер са посочените в количествената сметка стандартни пътни знаци?

Отговор: Всички стандартни знаци са първи типоразмер (в текста на поз. 9201 – Сметка 9 е упоменато)

Въпрос: Моля да уточните степента на задържане на стоманените предпазни огради съгласно БДС EN 1317, като имате предвид влезлите в сила от 01.01.2011 г. изменения и Техническата спецификация на АПИ 2010г.?

Отговор: Степента на задържане на стоманените предпазни огради съгласно БДС EN 1317-2 е “N2”.
Въпрос: За остойностяване на тръбните ст.бетонови водостоци Ф50 и Ф100 см. – общо 8бр за обекта, молим да ни предоставите чертежи за същите за да е възможно изчислението на бетоновите и кофражни работи за втока и оттока на същите?

Отговор: Съгласно приложената Схема.

Въпрос: На какво разстояние от обекта се намира мястото, от което е предвидено да се прави взаимствен изкоп от подходящ материал – 5890 м3 или това количество се добива от подходящ изкоп в рамките на обекта?

Отговор: Насипните се извършват с материал изпитан в лаборатория и се доставят на обекта от действащите кариери за инертни материали.
Количествена сметка №2 – път с.Жълт камък – Узуново – с.Три могили
Въпрос: Всички количества в количествената сметка са нечетливи и молим за четлива количествена сметка ?

Отговор: Предоставяме КС за двата обекта

Въпрос: Молим да потвърдите , че в част „Асфалтови настилки” – позиция Кръгли канали от бетонови тръб Ф500мм се отнася за канализация, а не за тръбен ст. бетонов водосток Ф500мм?

Отговор: В част „Асфалтови настилки” – позиция Кръгли канали от бетонови тръб Ф500мм се отнася за тръбен ст. бетонов водосток Ф500мм

Въпрос: В част „Малки съоръжения” – позиция Кръгли канали от бетонови тръби Ф800мм канализация ли е или това са тръбни ст.бетонови водостоци Ф800мм – 49метра?

Отговор: В част „Малки съоръжения” – позиция Кръгли канали от бетонови тръби Ф800мм се отнася за тръбни ст.бетонови водостоци Ф800мм – 49метра.

Въпрос: Моля да конкретизирате видовете на пътните знаци и типоразмера им, тъй като например знак Б2 и Б3 от група Б са с различни размери и съответно с различна цена ?

Отговор: Всички стандартни знаци са първи типоразмер (в текста на поз. 9201 – Сметка 9 е упоменато)
Въпрос: Вярна ли е мярката за позиция „Нестандартни пътни знаци, съгласно приложена диаграма... – 2,80 бр или това са м2?

Отговор: Количеството за позицията е 2,80 кв.м.
Въпрос: Моля да уточните степента на задържане на стоманените предпазни огради съгласно БДС EN 1317, като имате предвид влезлите в сила от 01.01.2011 г. изменения и Техническата спецификация на АПИ 2010г.?

Отговор: Степента на задържане на стоманените предпазни огради съгласно БДС EN 1317-2 е “N2”.
С уважение,
инж.Стоян Димитров / п/

/Зам. Кмет на Община Асеновград/


ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград 4230, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9

Телефони: 0331/62050, 0331/20245 e-mail–obstina@assenovgrad.com

Факс 0331/65156 www.assenovgrad.com


Изх№14.00.1290

08.04.2011г.


ДО

ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ ЛИЦА

В ОТКРИТА КПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Цялостна реконструкция на част от път ІV 58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с.Конуш /ІV-58807/” по Оперативна програма „Регианално развитие” 2007 – 2013 г.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Въпрос 1: В т.3.4. технически изисквания – като минимално изискване е посочено в т.3.4.3. Участникът деа разполага с минимум по един брой от следното техническо оборудване, строителна техника и механизация /собствени и/или наети/, необходими за изпълнение на поръчката:

Техническо оборудване, строителна техника и механизация

Брой

А

Товарни /бордови/ автомобили и ремаркета
1

Самосвали

6

Б

Пътно-строителна техника
1

Багер товарач

2

2

Пътна фреза

2

3

Автогрейдер

2

4

Колесен асфалтополагач

2

5

Вибрационен валяк до 2,5т

3

6

Вибрационен валяк до 8,7т

3

7

Пневматичен гумен валяк 12т

3

8

Гудронатор

3

Кое да приемем за вярно – от всеки вид машини минимално по 1 брой, или посочените бройки в таблицата?


Отговор: За вярно да се приеме броя на техиката описан в таблицата и т.3.2.3. Технически възможности от обявлението за обществената поръчка.
Въпрос 2: Приложение 4-Методика, в часат В –организация и план за работа К3-тежест 40 точки. В точка 3 от таблицата –Отчитане спецификата и значението на обекта на поръчката –Т3 е дадено максимално 20 точки. При условията за получване на въпросните точки не се получава крайният сбор. /5+3+2/.1.Отчитане спецификата и значението на обекта на поръчката - Т3

максимално 20 точки  • План за идентифициране на рискове – до 5 т

  • Описание на мерки за предотвратяване на бедствия и аварии, катастрофи и пожари – 3 т

  • Мерки за обезопасяване и регулиране на района на обекта – 2 т

Отговор: Допусната е техническа грешка. Точкуването по отделните показатели да се чете:
1. Отчитане спецификата и значението на обекта на поръчката - Т3

максимално 20 точки  • План за идентифициране на рискове – до 10 т

  • Описание на мерки за предотвратяване на бедствия и аварии, катастрофи и пожари – 6 т

  • Мерки за обезопасяване и регулиране на района на обекта – 4 т

Въпрос №3 Предполагаме, че е техническа грешка изписването на Приложение 5- Техническа оферта и Приложение 5 –Ценова оферта.

Моля за потвърждение, Ценова оферта е Приложение №6.
Отговор№3: Ценова оферта да се чете , като Приложение №6.

Въпрос 4: В точка 7.2.Срокове за отговор:

Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от датата, на която е постъпило запитването. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.

Отговор №4 Всички отговори на постъпили запитвания се публикуват на сайта на Община Асеновград. Същите ще бъдат изпратени и на кандидатите, които при закупуване на документация за участие са посочили адрес за кореспонденция.
С уважение, /п/

инж.Стоян Димитров

/Зам. Кмет на Община Асеновград/

ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград 4230, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9

Телефони: 0331/62050, 0331/20245 e-mail–obstina@assenovgrad.com

Факс 0331/65156 www.assenovgrad.com


Изх№14.00.1155

04.04.2011г.


ДО

ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ ЛИЦА

В ОТКРИТА КПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Цялостна реконструкция на част от път ІV 58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с.Конуш /ІV-58807/” по Оперативна програма „Регианолно развитие” 2007 – 2013 г.

На основание чл.29 ал.1 от Закона за обществени поръчки, предоставяме на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:


Въпрос 1: Моля потвърдете, че Приложение № 21 следва да бъде заверено или от двете лица – счетоводителя на дружеството и експерт счетоводителя на дружеството или е достатъчно приложение да бъде заверено само от едното лице?
Отговор: Да възложителят допуска справката да бъде заверена с подпис от счетоводителя на дружеството или експерт – счетоводителя.
Въпрос 2: Моля потвърдете, че е допусната техническа грешка и в колона първа от Приложение № 20 следва да се чете „Изпълнени договори през 2007, 2008 и 2009 г.”.
Отговор: Допусната е техническа грешка. В колона първа следва да се чете „2007, 2008, 2009 година”.
Въпрос 3: В т.ІІІ.2.3. Технически възможности от Обявлението е посочено, че се прилагат документи, че договорите или изпълнените обеми строително – монтажни работи са приети от възложителя със съответните документи. Ще приеме ли Възложителя референции, в които детайлно е записано предмета на договора, дата на сключване, стойност на договора, период на изпълнение и наличието на акт обр. 15 или обр. 16, като документ, че договорите или изпълнените обеми СМР са приети от Възложителя със съответните документи?
Отговор: Възложителят ще приеме референцията в този вид, като към нея се прилагат документи, че договорите или изпълнените обеми строително – монтажни работи са приети от възложителя със съответните документи – приложими са също и копия на акт обр. 15 и/или обр. 16, когато са издадени от възложителя.
Въпрос 4: Имайки предвид предмета на поръчката, допустимо ли е участникът да посочи за ръководител лице с образование пътно или транспортно строителство и минимален стаж по специалността 10 години?
Отговор: Допустимо е.

Въпрос 5: Ще приеме ли възложителя като доказателство за собственост на техническото оборудване, строителна техника и механизация, представянето на инвентарна книга към 31.12.2010 г., заверена от експерт – счетоводител?


Отговор: Допустимо е, в случай че техническото оборудване, строителна техника и механизация е собственост на участника. Попълва се и Приложение № 18 - Списък на минималното техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката, като декларативен документ към датата на подаване на офертните документи.

Въпрос 6: В т.ІІІ.2.3. Технически възможности от Обявлението е посочено, че „Участникът трябва да укаже произходът на стоките/материалите, които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение”. Моля уточнете, достатъчно ли е представянето на декларация, в която участникът да укаже произходът на стоките/материалите, които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение и ако не моля разяснете какви документи следва да се представят от участника, за да се изпълни това изискване?


Отговор: За доказване произходът на стоките/материалите е необходимо участниците да представят документ, който може да представлява декларация, сертификати за произход или писма от производителите, указващи произхода на стоките/материалите, влагани за изпълнението на поръчката.
Въпрос 7: Моля, уточнете дали справката за изпълнените обеми строителство за 2007-2009 г. от ЦРП на строителя следва да бъде издадена от ЦРП на строителя или същата може да бъде разпечатана от сайта на регистъра и заверена от участника, имайки предвид, че тези информация е публична?
Отговор: Участниците могат да представят разпечатка от сайта на ЦРП на строителя, заверена от тях. Възложителят ще направи проверка с информацията, публикувана на сайта.
Въпрос 8: В т. 2.1. от Указание за подготовка на офертата е записано, че в Плик № 1се поставят документите изброени съгласно т. 9.2., като т.9.2.20 е проект на договор. Същевременно в Образец на техническата оферта, /която се поставя в Плик № 2/ като приложение към нея е записано, че следва да се приложи парафиран проектодоговорът?
Отговор: Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница от участника. При участник обединение, проекта на договор се подписва от представляващия обединението и не се поставя печат. Проектът на договор се поставя в плик плик № 1 „Документи за подбор”.
Въпрос 9: В Приложения 9, 10, 11, 12, 13, 17 и 18 участникът следва да посочи идентификационен номер на поръчката от образеца на офертата. Такъв номер не е посочен от Възложителя в документацията за участие. Моля, потвърдете, че в изброените образци не следва да се попълва идентификационен номер на поръчката.
Отговор: Не е необходимо да се посочва идентификационен номер на поръчката
Въпрос 10: Във връзка с изискването за наличие на собствени средства/достъп до кредитна линия в размер не по-малък от 1 000 000 лева, моля уточнете дали е достатъчно попълването само на тази декларация – Приложение № 22. В случай, че не е достатъчно представянето само на тази декларация, моля уточнете какви други документи следва да се представят от участника?
Отговор: За изпълнение на изискването участниците представят подписано Приложение № 22 от документацията, както и е приложимо като доказателство удостоверение за осигуряване на достъп до кредитна линия, издадено от банкова институция. Приложими са документи, безспорно доказващи, че участникът разполага с необходимите свободни средства за изпълнение на поръчката, гарантиращи осигуряване на ритмично изпълнение на предвидените по договора строително-монтажни работи.
Въпрос 11: В т.ІІІ.2.3. Технически възможности от Обявлението е посочено като минимално изискване „Участникът да има изпълнени (приети от Възложителя) минимум 3 договора и/или обеми строително – монтажни работи по договори за строителство за последните три години, всеки поотделно на стойност не по-малка от 3 500 000 лева без ДДС, предмет, сходен с предмета на поръчката”. Ще приеме ли Възложителя, че участникът покрива посоченото по-горе минимално изискване, ако има изпълнени обеми строително – монтажни работи по един договор за строителство, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнен в рамките на последните три години (2008 - 2010 г.) на стойност 22 806 665 лева без ДДС или участникът следва да има изпълнени обеми СМР по минимум три договора за строителство, с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2008 – 2010 г.) на стойност не по-малка от 3 500 000 лева без ДДС за всеки един договор поотделно.

Отговор: Възложителят ще приеме списък с информация за сключени договори за строителство през последните 3 години (2007 - 2009 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден участника или е започнал дейност по образец Приложение №20. Участникът да има изпълнени (приети от Възложителя) минимум 3 договора и/или обеми строително – монтажни работи по договори за строителство за последните три години, а именно 2007 – 2009 г., всеки поотделно на стойност - не по-малка от 3 500 000 лева без ДДС, с предмет, сходен с предмета на поръчката. Прилагат се документи че договорите или изпълнените обеми строително – монтажни работи са приети от възложителя със съответните документи. Възложителят сравнява тази информация, съгласно публикуваните данни в ЦРП на строителя.


Въпрос 12: Участникът е пререгистриран в търговския регистър и е едноличен собственик на дружество – Акредитирана лаборатория. В този смисъл за изпълнението на изискването за разположение на акредитирана лаборатория, достатъчно ли е представянето на нотариално заверен договор с акредитирана лаборатория за изпълнение на поръчката? Моля уточнете дали този нотариално заверен договор следва да бъде нотариално заверено копие на договор или договор с нотариална заверка на подписите?
Отговор: Да допустимо е представянето на договор с нотариална заверка на подписите или копие, заварено от нотариус.
Въпрос 13: Моля уточнете по какъв начин участникът следва да докаже, че изпълнението на строително – монтажните работи не е в разрез с действащите нормативни актове, не уврежда околната среда и се полагат всички усилия да се спазват изискванията и предписанията, относно опазването на околната среда?
Отговор: Участникът представя Програма с мерки за опазване на околната среда, като част от Организация и план за работа (виж Методика за оценка на офертите), с което показва, че отчита всички необходими действия. Програмата представлява описание на мерките, конкретно приложими за обекта на поръчката и свързаните СМР.

С уважение, /п/

инж.Стоян Димитров

/Зам. Кмет на Община Асеновград/


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет