Конкурсна документација за јавну набавку екскурзијабет1/3
Дата12.05.2019
өлшемі463.5 Kb.
#144328
түріКонкурс
  1   2   3

Основна школа „Бошко Ђуричић“

Милана Мијалковића 15

35000 Јагодина

http://osboskodjuricic.nasaskola.rs/

Број: 1984

20.11.2018. године

ОСНОВНА ШКОЛА „Бошко Ђуричић“

Милана Мијалковића 15

35000 Јагодина
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2018

новембар 2018. године
На основу чл. 31, 39, 40 и 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1979 од 19.11.2018. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем број 1980 од 19.11.2018. године, припремила је
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку мале вредности обликовану по партијама – Екскурзија ученика

ЈН бр. 03/2018
Конкурсна документација садржи:


Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

3

III

Опис услуге – техничка спецификација

3

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

13

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

17

VI

Образац изјаве за доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке

25

VII

Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона

27

VIII

Образац за доказивање услова у погледу ангажовања лекара

28

IX

Образац понуде

29

X

Спецификација са структуром цене

33

XI

Модел Оквирног споразума

35

XII

Образац трошкова припреме понуде

40

XIII

Образац изјаве о независној понуди

41I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу

Наручилац. .................... Основна школа „Бошко Ђуричић“

Адреса ..….......................Милана Мијалковића 15, 35000 Јагодина

Интернет страница......... http://osboskodjuricic.nasaskola.rs/

Матични број...................07114893

ПИБ..................................102136431


2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности и обликована је у више партија, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011 93/2012 и 84/2015).


3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 03/2018 јесте услуга организације и реализације екскурзије за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана.

Током периода од годину дана од дана закључења оквирног споразума, наручилац ће закључити по један уговор за сваку партију, уколико прибави сагласности најмање 60% родитеља ученика у свакој партији за реализацију екскурзија.


4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Горан Обућински, службеник за јавне набавке

Е - mail адреса: fimigo.beograd@gmail.com
5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију, на период од годину дана.

Током периода од годину дана од дана закључења оквирног споразума, наручилац ће закључити по један уговор за сваку партију, уколико прибави сагласности најмање 60% ученика истог разреда и уколико су остварени услови за остваривање циљева и задатака екскурзије, у складу са Упутством Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01.
6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума

Одлуку о закључењу оквирног споразума наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 03/2018 јесте услуга организације и реализације екскурзије за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.


III ОПИС УСЛУГЕ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке број 03/2018 јесте услуга организације и реализације екскурзије за ученике наручиоца, према захтеваном програму путовања.


Партија 1

Екскурзија ученика првог разреда

Партија 2

Екскурзија ученика другог разреда

Партија 3

Екскурзија ученика трећег разреда

Партија 4

Екскурзија ученика четвртог разреда

Партија 5

Екскурзија ученика петог разреда

Партија 6

Екскурзија ученика шестог разреда

Партија 7

Екскурзија ученика седмог разреда

Партија 8

Екскурзија ученика осмог разреда

Ближи опис услуге за сваку партију:ПАРТИЈА 1

дестинација

Јагодина - Љубостиња - Лазарица - Врњачка Бања - Јагодина

програм путовања

Екскурзија ученика првог разреда. Полазак у јутарњим часовима. Пут води према Крушевцу, где је планиран обилазак цркве Лазарице и Лазаревог града. Обилазак манастира Љубостиња. Посета Врњачкој Бањи, са обиласком бањског центра и извора термалне воде. Након обиласка, организован ручак за групу у ресторану у Врњачкој Бањи. Слободно време. Повратак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним послеподневним часовима.

трајање

један дан

време реализације

мај 2019. године

превоз

Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.

аранжман обухвата

- превоз;

- посету Крушевцу, где је планиран обилазак цркве Лазарице и Лазаревог града;

- посету манастиру Љубостиња;

- посету Врњачкој Бањи, са обиласком бањског центра и извора термалне воде;

- ручак у ресторану у Врњачкој Бањи, који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:

- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;

- трошкове осигурања;

- трошкове организације путовања.


број ученика

125

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус


број гратиса

- један ученик на 20 плативих ученика

- један одељенски старешина по одељењу

- стручни вођа пута именован од стране наручиоца


број рата

Три месечне рате. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.


ПАРТИЈА 2

дестинација

Јагодина - Ниш - Медијана - Нишка Бања - Јагодина

програм путовања

Екскурзија ученика другог разреда. Полазак испред школе у јутарњим часовима. Обилазак Ниша и Нишке Бање, са посетом знаменитостима - Тврђава, Ћеле кула, Чегар. Организован ручак за групу. Полазак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним поподневним часовима.

трајање

један дан

време реализације

мај 2019. године

превоз

Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.

аранжман обухвата

- превоз;

- обилазак Ниша и Нишке Бање, са посетом знаменитостима - Тврђава, Ћеле кула, Чегар;

- посету Медијани;

- ручак у ресторану, који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:

- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;

- трошкове осигурања;

- трошкове организације путовања.број ученика

105

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус


број гратиса

- један ученик на 20 плативих ученика

- један одељенски старешина по одељењу- стручни вођа пута именован од стране наручиоца

број рата

Три месечне рате. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.

ПАРТИЈА 3

дестинација

Јагодина - Крагујевац - Топола - Аранђеловац - Јагодина

програм путовања

Екскурзија ученика трећег разреда. Полазак испред школе у јутарњим часовима. Обилазака Крагујевца и посета спомен парку Шумарица. Касније пут води до Тополе. Топола је престоница вина и грожђа и постојбина славног Карађорђа. Обилазак Карађорђевог града - саградио га је у периоду од 1811 – 1813, Карађорђе Петровић вођа Првог српског устанка који као први владар обновљене Србије доноси економски и културни развитак Тополи. До данас је очуван: рестаурирани конак са кулом, црква са звоником и школа у којој се данас налази Народна библиотека „Радоје Домановић”. У конаку је стална изложба личних предмета Вожда и аутентично оружје из Првог српског устанка међу којима је и оригинални Карађорђев топ познат под именом “абердар”. Посета спомен комплексу на Опленцу – црква Светог Ђорђа, задужбина Краља Петра I Карађорђевића, кућа краља Петра, обилазак маузолеја и галерије. Краљ Петар се у потпуности посветио дуго ношеној замисли и испуњењу аманета својих родитеља да се у Тополи изгради велики храм у коме би се сахрањивали сви Карађорђевићи. Надвишени брежуљак Опленца био је као створен за остваривање животног сна. Ручак на Опленцу. Након ручка полазак групе за Аранђеловац. Обилазак Буковичке бање која се налази у подножју планине Букуље, на 256 м надморске висине, 76 км од Београда. Још 1811. године воде Буковичке Бање користио је за лечење Доситеј Обрадовић, а на захтев књаза Милоша вода је доношена из бање и коришћена на двору као стона вода. У првој деценији 20. века почиње флаширање буковичке киселе воде, данас једне од најпознатијих минералних вода „Књаз Милош“. Данас се у Специјалној болници „Буковичка Бања“, на бази лековитих минералних вода, глине и климе, примењују најсавременије терапеутске методе. Након обиласка бање полазак групе за Јагодину. Долазак испред школе у касним послеподневним часовима.

трајање

један дан

време реализације

мај 2019. године

превоз

Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.

аранжман обухвата

- превоз;

- посету спомен парку Шумарице у Крагујевцу;

- посету Карађорђевом граду у Тополи;

- посету спомен комплексу на Опленцу - црква Светог Ђорђа, задужбина Краља Петра I Карађорђевића, кућа краља Петра, обилазак маузолеја и галерије;

- посету Аранђеловцу и обилазак Буковичке Бање;

- ручак у ресторану на Опленцу који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:

- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;

- трошкове осигурања;

- трошкове организације путовања.број ученика

90

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус


број гратиса

- један ученик на 20 плативих ученика

- један одељенски старешина по одељењу

- стручни вођа пута именован од стране наручиоца


број рата

Три месечне рате. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.


ПАРТИЈА 4

дестинација

Јагодина - Београд - Смедерево - Јагодина

програм путовања

Екскурзија ученика четвртог разреда. Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Пут води за Београд. Одлазак групе на Врачар и посета Храму Светог Саве. Наставак пута према Авали, где је планирана посета Авалском торњу и обилазак споменика Незнаном јунаку. Слободно време за ручак. Полазак групе за Јагодину. Посета Смедеревској тврђави. Долазак испред школе у поподневним сатима.

трајање

један дан

време реализације

мај 2019. године

превоз

Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.

аранжман обухвата

- превоз;

- посету Храму Светог Саве;

- посету Авалском торњу и обилазак споменика Незнаном јунаку;

- ручак на Авали, у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;

- посету Смедеревској тврђави;

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:

- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;

- трошкове осигурања;

- трошкове организације путовања.


број ученика

95

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус


број гратиса

- један ученик на 20 плативих ученика

- један одељенски старешина по одељењу

- стручни вођа пута именован од стране наручиоца


број рата

Три месечне рате. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.


ПАРТИЈА 5

дестинација

Јагодина - Виминацијум - Кладово - Сребрно језеро - Лепенски вир - Неготин -Гамзиград - Јагодина

програм путовања

Дводневна екскурзија ученика петог разреда.

  1. Дан: Полазак испред школе у раним јутарњим часовима. Пут води до Виминацијума. Виминацијум је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 километара од Пожаревца. Римски војни логор и град настао је у првом веку и трајао до почетка седмог века. Био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град римске провинције Горње Мезије, која је обухватала највећи део Србије, северну Македонију и део северозападне Бугарске. Обилазак Кладова и Сребрног језера. Након обиласка наставак до археолошког налазишта Лепенски вир. То је средиште једне од најзначајнијих праисторијских култура. Налази се у Ђердапској клисури, на десној обали Дунава на ниској дунавској тераси. На овом локалитету који је интензивно насељаван од 6300. до 5500. године пре. н.е., издвојена су насеља која припадају мезолиту и раном неолиту. Након обиласка наставак пута према Доњем Милановцу. Смештај у хотел у Доњем Милановцу. Вечера. Ноћење.

2. Дан - Доручак у хотелу. Након тога, полазак ка Неготину. Одлазак у посету Кући Стевана Мокрањца - родна кућа истакнутог композитора и диригента која има статус споменика културе од великог значаја. Настала је средином 19. века.

Кућа је 1964. године адаптирана за потребе меморијалног музеја посвећен Стевану Стојановићу Мокрањцу, тако да су подрумске просторије уређене за мање музичке концерте. Просторије на спрату су музеолошки опремљене и садрже већи део заоставштине у музичким инструментима и другим предметима који су припадали Стевану Мокрањцу. Обилазак Хајдук Вељковог конака – најстарија грађанска кућа у Неготину је конак кнеза Неготинске нахије Тодорчета, подигнута средином 19. века од тврдог материјала, која се налази у Улици Станка Пауновића. У њој је данас смештен Музеј Хајдук Вељка. Музејска поставка, на спрату Тодорчетовог конака, распоређена је у три просторије. У првој просторији налазе се портрети Хајдук Вељка Петровића различитих аутора, у другој просторији налази се огњиште или оџаклија, у којој се налазе предмети покућанства који дочаравају амбијенталну слику старе градске куће из 19. века. У трећој просторији налази се историјска поставка. Од оружја изложени су брдски „хајдук“ топ. Од ватреног оружја у витринама се налази пушка са дугом цеви и неколико пиштоља, међу којима значајно место заузима пиштољ Николе Абраша, Вељковог побратима, разне сабље, јатагани и др. Након обиласка, организовати ручак у Неготину. После ручка, наставак пута ка Зајечару и одлазак до археолошког локалитета Феликс Ромулијана крај Гамзиграда који представља резиденцију римског цара Гаја Валерија Максимијана Галерија и налази се на Унесковој листи светске баштине.


трајање

два данa / један полупансион + ручак у Неготину

време реализације

17.05. - 18.05.2019. године

превоз

Превоз удобним, туристичким аутобусима високе класе, (клима, ТВ, ДВД и аудио опрема) који поседују документацију о техничкој исправности, у складу са прописима о ванлинијском аутобуском саобраћају и организацији и реализацији путовања ученика основних школа.

аранжман обухвата

- превоз;

- посету Виминацијуму;

- обилазак Кладова и Сребрног језера;

- посету археолошком локалитету Лепенски вир;

- смештај у хотелу у Доњем Милановцу, на бази једног полупансиона;

- обилазак Неготина и посету Мокрањчевој кући и Музеју Хајдук Вељка;

- ручак у Неготину, у ресторану који испуњава хигијенске норме и норме квалитета, а састоји се од супе/чорбе, главног јела, салате, колача и сока – класично послужење;

- обилазак археолошког локалитета Феликс Ромулијана;

- улазнице за посете за које се улазнице наплаћују:

- трошкове ангажовања туристичког водича за сваки аутобус;

- трошкове лекара - пратиоца екскурзије;

- трошкове осигурања;

- трошкове организације путовања.


број ученика

85

пратиоци групе које обезбеђује понуђач

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус

- лекар


број гратиса

- један ученик на 20 плативих ученика

- један одељенски старешина по одељењу

- стручни вођа пута именован од стране наручиоца


број рата

Пет месечних рата, до јуна месеца 2019. године. Износи се уплаћују од стране родитеља на рачун школе. Школа исплаћује организатора путовања у року од 45 дана од дана испостављања коначне фактуре, у складу са закљученим уговором.


Каталог: tdoc -> documents
documents -> Конкурсна документација предмет
documents -> Конкурсна документација за јавну набавку радова: шамотирање котлова поновљени поступак
documents -> Основна школа ''Стеван Синђелић''
documents -> Предшколска установа“десанка максимовић“
documents -> Универзитет у новом саду
documents -> Конкурсна документацијА Јавна набавка мале вредности бр. 2/2017
documents -> Радови на изградњи игралишта за мали фудбал у Влахову ош``Топлички хероји``Житорађа
documents -> Војна пошта


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет