Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за период 2014-2017 гбет1/4
Дата13.03.2018
өлшемі434.27 Kb.
#20581
түріПрограма
  1   2   3   4ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ2007-2013"Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за период 2014-2017 г.
Приета с Решение №487/23.09.2014г. на Общински съвет – Дряново

(Протокол №49)Съдържание:


Въведение 4

Нормативни актове 5

Профил на общината 8

Потенциал и възможности за използване на енергия от ВЕИ 23

SWOT анализ 34

Стратегическа рамка 34

Индикатори за наблюдение 37

Източници на финансиране 38

Заинтересовани страни 39

Очакван ефект 40

Мониторинг, оценка и отчет 41Списък на съкращенията

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

гр.

Град

ДГС

Държавно горско стопанство

дка

декар

ДКЕВР

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ЕС

ЕСКО


Европейски съюз

Компания за енергийни услугиЕСМ

Мерки за енергийни спестявания

ЗЕЕ

Закон за енергийна ефективност

кв.км

Квадратни километри

КВт

Киловат

КВтч

Киловатчас

КЕП

Крайно енергийно потребление

м.

метри

МВтч

Мегаватчас

МСП

Малки и средни предприятия

НМ

Населени места

НСИ

Национален статистически институт

ОА

Общинска администрация

ПС

(Електрическа) Подстанция

ПЧП

Публично-частно партньорство

РЗП

Разгъната застроена площ

Ср.надм.в.

Средна надморска височина

т.н.е./г.

Тонове нефтен еквивалент на година

ха

хектар

хил. н. м3

Хиляди натурални кубически метри

MWh

MegaWatthour/ мегаватчас

kWh

KiloWatthour/ киловатчас

MW

МVА


MegaWatt/ мегават

MegavatAmpera / мегават ампераkW

KiloWatt/ киловат


Въведение

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност са в основата на Стратегията за устойчиво развитие на ЕС. Устойчивото развитие е фундаментална и всеобхватна цел на ЕС, насочена към непрекъснато подобряване на качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения чрез ефективното използване на ресурси и не екологичния и социален иновационен потенциал на икономиката. За да изпълни поетите задължения към Европейската общност и според изискванията на Закона за енергийна ефективност всяка община е необходимо да изготви планове и програми за енергийна ефективност.

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г. е разработена в съответствие и с Националната енергийна стратегия на Република България до 2020г. Програмата е съобразена с европейската политическа рамка в сферата на енергийната ефективност, като решенията са насочени към конкретни проблеми на българската енергетика. Целта на програмата е да се подпомогне справянето с един мащабен проблем на локално ниво, като благодарение на синергичния ефект се подпомогне развитието на вътрешния енергиен пазар и достигането на дългосрочни количествени цели.

Основните цели на страната са:  • 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.;

  • 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс;

  • 10% на енергия от възобновяеми източници в транспорта;

  • Подобряване на енергийната ефективност с 20%.

Разработването на нова Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново е необходимо, за да се повиши енергийната ефективност на общината и за да се отчете напредъка и нуждата от допълнителни мерки и начини за справяне с глобалните проблеми: климатичните проблеми, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на големия дял енергия, употребена в икономиката, ограничаване на енергийната зависимост на ЕС и икономически растеж.

Два от основните приоритети в Енергийната стратегия са тясно обвързани с електроенергията, произведена от възобновяеми източници. За целта трябва местните ресурси в община Дряново да са максимално ефективно употребени. Всички видове местни неизчерпаеми ресурси са анализирани и разработени. Общината като активен участник в процеса има възможността да сподели добри практики с заинтересовани страни, като подкрепи инициативи за повишаване енергийната независимост.

В следствие изпълнението на програмата се очакват следните два основни резултата:

- Опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването на въздуха.

- Финансов ефект: намаляване на изразходваните средства за енергия, както за бита, така и за обществените сгради, промишлеността и др.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет