Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за период 2014-2017 гбет2/4
Дата13.03.2018
өлшемі434.27 Kb.
#20581
түріПрограма
1   2   3   4

Нормативни актове

Република България като член на ЕС е ангажирана да постигне целите на всички държави от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността и развитие на възобновяемите енергийни източници. Действащите нормативни документи, с които трябва да се съобрази Програмата на община Дряново за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива са: • Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г., ратифицирана от България през 1995 г. ;

 • Протокола от Киото, ратифициран през 2002г.;

 • Стратегия Европа 2020

 • Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими източници;

 • Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и Съвета – от 13 юли 2009г.;

 • Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд;

 • Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги;

 • Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия;

 • Стратегическия план за енергийните технологии;

 • Енергийната стратегия на Българиядо 2020г.;

 • Закон за енергетиката;

 • Закон за енергийната ефективност;

 • Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010;

 • Програма на Правителството на Република България;

 • Национален план за действие по промените на климата;

 • Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015;

 • Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2007;

 • Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност, приета с протокол 28/14.07.2005 и план програма за изпълнението й;

 • Трети национален план за действие по енергийна ефективност 2013-2020г.;

 • Отчет за изпълнението на Втори национален план за действие по енергийна ефективност;

 • Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015г.;

 • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015г.;

 • Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати;

 • Наредба №РД-16-1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

 • Наредба №РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях;

 • Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания;

 • Удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед №14-44/18.02.2010г.;

 • Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед №14-44/18.02.2010г.;

 • Наредба №РД-16-347 от 2 април 2009г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост;

 • Наредба №РД-16-301 от 20 март 2009г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация;

 • Наредба №РД-16-346 от 2 април 2009г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;

 • Наредба№5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите;

 • Наредба №рд-16-348 от 2 април 2009г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

 • Извадка от Поименния списък на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания.


Профил на общината


 1. Физико – географски характеристики

  1. Географско положение

Община Дряново е разположена в южната част на Северен централен район за планиране и граничи с общините Трявна, Габрово, Севлиево и Велико Търново. Общината заема площ от 248,5 км2, което е близо 0,22 % от територията на страната. От общата й площ 167224 дка е заета от земеделски територии, 79624 дка от горски територии, 2452 дкаса водни течения и водни площи, 2758 дка са териториите, отредени за транспорт и инфраструктура и 16157 дка са заети от населени места и урбанизирани територии.

  1. Релеф

Релефът е разнообразен, силно разчленен и пресечен. Наблюдават се поредица от долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове. Надморската височина варира от 180 м. н. в. до 640 м. н. в. Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3 км., а вертикалното от 100 до 200 м. Най-високата точка е „Минин чукар” с надморска височина 704 м., разполовена на платовидното възвишение „Стражата”. Според природно-географската подялба на България, общината попада в Средната подобласт на Предбалкана. Разположението й върху карстов терен определя наличието на множество пещери, понори, въртопи и кари, като най-популярната е пещерата „Бачо Киро“.

Територията на общината се пресича от Дряновската река и нейният приток - река Андъка, които проломяватСтраженското възвишение, образувайки живописни и трудно проходими проломи. Реката се всича силно в баремските варовици и формира скаровидна долина.  1. Климат

Община Дряново се характеризира с умерено-континентален климат и средногодишната температура е 10°С, като лятото средната юлска температура е около 21°С, а зимата средната януарска температура е около 1,3°С. Преобладават западните, северозападните и североизточни ветрове, ориентирани по речните долини. Средната скорост на вятъра е около 1 м/сек. През лятото при издигането на въздушните маси в Предбалкана, обикновено се поражда мощна гръмотевично – дъждовна облачност. Валежите са с летен максимум, зимен минимум и средногодишен обем от 750 мм. Най-много валежи падат през месеците май-юни, а най-малко през месеците януари и февруари.Районът се характеризира с най-висока за страната годишна продължителност на слънчевото греене и липсващи мъгливи дни.

  1. Води

През територията на общината протичат реките Янтра, Дряновска и техните многобройни притоци, от които Андъка, Рамадана, Мала дрянка и други. Те попадат в Черноморската отточна област като притоци на река Дунав. Река Янтра (286 км.) е втора по големина река на Дунавската водосборна област в България. Тя се използва за напояване и отделни промишлени дейности. На река Янтра са изградени две водни електрически централи - ВЕЦ „Янтра” и ВЕЦ „Каломен”.

  1. Почви

Основната преобладаващата почвена покривка е от сиви горски почви. Сивите горски почви се образуват в условията на умереноконтинентален климат и имат ясно изразен хумусен хоризонт. Притежават неблагоприятни физикомеханични свойства. Почвеният пласт е тънък и с пепеляв цвят.

По долините на реките има наличие на алувиални и делувиални почви, предимно по поречието на река Янтра и река Дряновска. Намират се на заливните тераси на реките и са богати на скални материали и хумусни вещества. На места се наблюдава присъствие на хумусно-карбонатни почви (рендзини).  1. Полезни изкопаеми

Община Дряново е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Съществуват няколко строителни кариери, основно за камъни. Едва 138 дка от територията на общината е за добив на полезни изкопаеми и кариери, което е около 0,05 % от общата й площ. По настоящем действаща е само една кариера в село Скалско.

 1. Население

Множество фактори оказват влияние на геодемографската ситуация. Едни от най-съществените фактори са:

 • историко-културното, социално-икономическото и демографското развитие на областта и страната;

 • специфичното влияние на брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, миграцията, полово-възрастовата, етническата, религиозната и образователните структури на населението, характерни за тази територия.

Текущата демографска ситуация в общината се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниска раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Към 31.12.2013 г., населението в община Дряново възлиза на 10 137 жители по данни на ГД ГРАО. За периода 2009-2013 г. населението намалява с всяка изминала година, като от 2009 до 2013 г. е намаляло с 451 жители. Тенденцията в динамиката в населението на община Дряново за 2009-2013 г. може да бъде проследена на фигурата по-долу:

Табл. 1. Население в община Дряново за периода 2009-2013 / Източник: ГД ГРАО

Към 31.12.2013 г., населението в общината е най-голямо и съответно най-малко в следните възрастови групи: • Община Дряново:

  • най-многобройна е възрастова група „от 60 до 69”, която включва 1767 жители;

  • най-малобройна е възрастова група „90+”, която включва 59 жители.

 • Град Дряново:

  • най-многобройна е същата възрастова група „от 60 до 69”, която включва 1306 жители;

  • най-малобройна е възрастова група „90+”, в която населението включва 31 жители.

 • Села в община Дряново:

  • най-многобройна е същата възрастова група „от 60 до 69”, която включва 461 жители;

  • най-малобройна е възрастова група „90+”, в която населението включва 28 жители.

Според данни на НСИ, процентът на икономически активното население като част от общото население на града е 52,40%, а броят на безработните лица представлява 7,81% към всички жители на града, като тези проценти са по-високи от процентите за общината. Икономически неактивните лица в град Дряново се равняват на 47,60% от жителите на града, като тази група е по-малка от групата на икономически активните лица.

В селата в общината преобладаващата част от населението е икономически неактивно, което се обяснява с факта, че 59,64% от общото население в малките населени места са пенсионери. Икономически активното население в селата се равнява на 28,58% от общото население в селата в общината, като заетите са 538, а безработните 76 души.

Данните за община Дряново сочат, че броят на пенсионерите е десет пъти по-голям от броя на учащите и неработещите, като това съотношение е по-голямо в селата и по-малко в града и същевременно води до извода, че населението в общината е застаряващо. Като обобщение може да се каже, че в град Дряново по-голямата част от населението е съставено от икономически активните лица, за разлика от населението в селата, където преобладават икономически неактивните, в т.ч. пенсионерите.


 1. Кметства и населени места в общината

Селищната структура на община Дряново е съставена от 63 населени места, от които 1 град и 62 села. Град Дряново е административен, културен и социално-икономически център в общината. Урбанистичната мрежа е равномерно разпределена в пространствената структура на общината, като средната гъстота е по-ниска от тази на областта – 34,8 кв.км. на едно селище при средна за страната от 59,3 кв.км. В йерархичната система от градове-центрове на България, град Дряново е представен като малък град, център с общинско значение за територията на общината от 4-то ниво. Като част от тази система той е градивен елемент от урбанистичната мрежа в макро-пространствената структура на областта. На таблицата по-долу са представени кметствата и населените места в общината по кметства.

КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНАТА ПО КМЕТСТВА
Административен център / кметство /

кметски наместничества

Населени места
Административен център – град Дряново

Гърня,

Муця,


Крънча
КМЕТСТВА
с. Гостилица

с. Гостилица
с. Царева ливада

Царева ливада,

Искра, Куманите, Сяровци, Бочуковци, Горни и Долни Върпища, Джуровци, Доча, Косилка, Нейчовци, Станча, Добрените, Къртипъня и Пършас. Ганчовец

Ганчовец,

Руня, Саласука, Зая и Геня


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА
с. Скалскос. Караиванца

Караиванца,

Геша, Ритя, Балалея


с. Денчевци

Денчевци,

Пейна, Чуково, Плачка, Каломен;


с. Керека

Керека,

Балванци, Еленци, Длъгня, Туркинча, Катранджии, Гоздейка;


с. Соколово

Соколово,

Маноя, Косарка


с. Радовци

Радовци,

Малки и Големи Българени, Дурча, Шушня, Глушка, Билкини, Раданчето, Петковци, Игнатовци, Банари, Сухолоевци, Русиновци, Кукля, Горни и Долни Драгойча;


с. Славейково

с. Славейково
с. Янтра

с. Янтра


Табл. 2. Кметства и населени места в общината по кметства / Източник: Община Дряново

 1. Здравеопазване

На територията на община Дряново има адекватно организирана система за здравно обслужване на населението с обновяваща се материално-техническа база и квалифицирани кадри. Системата обхваща следните сектори:

 • Доболнична медицинска помощ;

 • Стоматологично обслужване;

 • Хигиенно – епидемиологичен контрол.

Реформите в системата на здравеопазването през последните години и поетапното намаляване на бюджета за здравни грижи, водят до редица негативни въздействия върху качественото здравно обслужване на населението. Най-съществените затруднения са свързани с:

 • недостиг на финансови средства за осигуряване на задължителен минимален обем медицински грижи;

 • осигуряване на кадрова обезпеченост;

 • липса на общопрактикуващи лекари в селата. 1. Образование

До края на учебната 2013/2014 г. Община Дряново поддържа училищна мрежа от две общински и едно държавно училище:

 1. СОУ „Максим Райкович” – град Дряново – средищно училище от учебната 2008/2009 г.;

 2. Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“;

 3. ВУИ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Керека, община Дряново.

Училищната мрежа е съобразена с действащите законови и подзаконови нормативни актове, както и с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. В училищата е осигурено целодневно обучение на учениците, сключен е Договор със заведение за обществено хранене, доставящо храна за учениците. За превоза на ученици е предоставен от МОН автобус „М50.14 Schoolbus” (30+1 места), извършващ превоза по направление Дряново – с. Царева ливада. Общината осигурява транспорт по останалите две направления.

С решение № 405/10.02.2014 г. на Общински съвет – Дряново е закрито ОУ „Васил Априлов“ с. Гостилица, считано от 01.07.2014 г. , като Имотите и вещите на ОУ „Васил Априлов” с. Гостилица, освободени в резултат на закриване на учебното заведение, е предвидено да бъдат използвани за образователни, социални или хуманитарни дейности в община Дряново. С решение № 404/10.02.2014 г. на Общински съвет – Дряново са сляти ПТГ „Димитър Крусев“ – Дряново и ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново в Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ - Дряново, считано от 01.08.2014 г, като имотите и вещите на ПТГ „Димитър Крусев”, освободени в резултат на преобразуване на учебното заведение, следва да бъдат използвани за образователни, социални или хуманитарни дейности в община Дряново.

В следващата таблица е представена информация за състоянието на сградния фонд и дейността на читалищата. Всички читалища в общината са много активни, като всяка година организират редица културни мероприятия и прояви, конкурси, състезания и други дейности, с които поддържат духа на жителите и сплотяват населението. Почти всички читалища са с добро или задоволително състояние на сградния фонд, с изключение на НЧ „Надежда - 1925” – с. Туркинча. Читалище „Дряновска Пробуда – 2008” – гр. Дряново в било с незадоволително състояние на сградния фонд през 2009 г., след което са предприети мерки за реконструкция и към настоящия момент състоянието на сградата е задоволително.

Исторически музей – Дряновое открит през 1970 година. Сградата е реализирана по проект на архитект Димитър Кръстев и се вписва в живописния силует на площада. Музеят е разположен на застроена площ – 1187 кв.м., разгърната площ – 3007 кв.м. и обща открита площ от 981 кв.м. сградният фонд на музея се състои от следните обекти:Сгради/други обекти

Вид собственост

Площ в кв.м.

В т.ч. за експозиции

В т.ч. за фондо-хранилища

В т.ч. за обслужващи помещения

Персонал - брой

Сграда на експозиция „Колю Фичето”

общинска

застроена площ- 300кв.м.

разгърната площ–990 кв.м.

открити пр.

250 кв.м.350 кв.м.

150 кв.м.

200 кв.м.

3

Сграда на етнографска Експозиция

общинска

застроена площ-321 кв.м.

разгърната площ-629

кв.м.

открити пр.519 кв.м.

400 кв.м.

60 кв.м.

80 кв.м.

2

Сграда на художествена експозиция

общинска

застроена площ-246 кв.м.

разгърната площ –738

открити пр.

212 кв.м.400 кв.м.

40 кв.м.

100 кв.м.

2

Сграда на експозиция археология и възраждане

Великотърновска митрополия

застроена площ- 320 кв.м.

разгърната площ-650 кв.м.500 кв.м.
80 кв.м.

2

Табл.3. Сграден фонд на Исторически музей – Дряново / Източник: Общинска администрация Дряново

 1. Икономическо състояние

Икономическото състояние на област Габрово, на територията на която е разположена община Дряново, като цяло е задоволително. БВП на глава от населението за област Габрово, средноаритметично за периода от 2006 до 2011 година се равнява на 82.74%, а за 2011 г. същият е в размер на 79.93%.

Благоприятното местоположение на община Дряново обуславя нейното многоотраслово икономическо развитие. Коефициентът на икономическа активност в общината е 64.1%, а относителния дял на икономически неактивните лица е 35.9%.

На територията на общината развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката, като се забелязва специализация в няколко индустриални направления, които се основават главно на използването на местната суровинна база:


 • Селско и горско стопанство;

 • Преработваща промишленост;

 • Строителство;

 • Търговия и др.

В общината преобладават предимно малки и микро предприятия и фирми, работещи в областта на преработвателната промишленост,търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, като в процентно съотношение те представляват повече от 50% от общия брой регистрирани предприятия на територията на община Дряново. Броят на същите през последните 5 години се запазва относително постоянен.

 1. Земеделие

По данни на Общинска служба „Земеделие” на Община Дряново през 2013 г. селскостопанския фонд на общината възлиза на 150 170 декара, от които обработваеми са 91 107 декара. Общият горски фонд е 79 941 декара, от които 29 805 декара частна собственост. Основните отглеждани култури са мека пшеница (2 953 дка) и царевица за зърно (1 330 дка). Много от земеделските стопани поддържат и естествени ливади (8 870 дка).

Наблюдението на заявените намерения на земеделските стопани за отглеждане на култури през 2014 г. показват, че основният интерес е в отглеждането на слънчоглед, като са заявени над 1 300 дка. Физическите лица, развиващи земеделска дейност, са заявили и площи за отглеждане на зеленчуци, картофи и лешници. Налице е и интерес към отглеждането на зеленчуци в оранжерийни условия, макар и на малки площи, което е новост за отрасъла в общината.Справката на Общинска служба „Земеделие” на Община Дряново показва, че през 2013 г. в общината са се отглеждали 901 глави едър рогат добитък (говеда и биволи), 1297 овце и 185 кози. Четирима стопани отглеждат калифорнийски черви върху общо 1477 кв.м., а един стопанин отглежда охлюви върху 900 кв.м. Тези нови за района земеделски практики показват, че отрасълът има потенциал за бъдещо развитие и интерес към него имат значителен брой лица – регистрираните земеделски стопани – физически лица наброяват 285 души1, а са сформирани и 8 земеделски кооперации.

 1. Транспортна достъпност

Община Дряново се намира в Северен централен район на планиране на България (област Габрово). През територията на общината преминава републикански път I-5, съвпадащ с европейски път Е85: Русе – Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Свиленград, осигуряващ добрата транспортна достъпност на населените места до общинските и областните градове в региона. Връзката с тях се осъществява предимно с автомобилен транспорт като общината се характеризира с ниска гъстота на пътна мрежа.

Анализът на транспортната достъпност показва, че средното отстояние на населените места до общинския град Дряново е 11 км. В северозападната част на общината са разположени най-отдалечените населени места - с. Янтра /15 км./ и с. Гостилица /15 км./. Най-добра транспортна достъпност имат гравитиращите населени места около град Дряново до 6 км. /с. Зая, с. Царева Ливада, с. Денчевци и с. Ганчовец/.

Републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на община Дряново, е с обща дължина от 100,036 км. и включва първокласни и третокласни пътища - Път I-5 /18,265км./, Път III-303 /8,721 км./, Път III-406 /8,737км./, Път III-609 /27,931км./, Път III-4041 /17,930км./, Път III-5002 /8,670км./ и Път III-5502 /9,782км./.

Общинската пътна мрежа се състои от 105 км., които не са в добро състояние на пътната настилка и прилежащата техническа инфраструктура. Тези фактори водят и до затруднени транспортни връзки на селата с общинския и областния център. Това представлява ограничител и за инвестиционните намерения на територията на общината и донякъде спира нейното пространствено и социално-икономическо развитие.

Железопътната линия, свързваща общината с останалата част на страната, обвързва линеарно разположените шест населени места Соколово, Ганчовец, спирка Дряново, гара Дряново, Дряновски манастир, Царева ливада в рамките на общината и прави връзка с 2 международни линии:

1. Железопътна линия № 2: София - Мездра - Плевен - Левски - Горна Оряховица - Търговище - Шумен - Варна;

2. Илиянци - Карлово - Тулово - Дъбово – Зимница.

 1. Енергийна инфраструктура

Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерена за по-големи товари от сегашното потребление. Два частни ВЕЦ-а работят на територията на общината, като те като повечето подстанции работят с около 40 % от капацитета си. Не достатъчно се оползотворява потенциала за използване на енергия, произвеждана от р. Янтра и р. Дряновска.

Енергийната мрежа на общината има една подстанция 110/20 кУ, захранвана от два далекопровода. Селищата се захранват от мрежи от средно напрежение 10 и 20кУ, като общината разполага с 157 трафопоста, от които 120 са на „Електроразпределение Горна Оряховица” ЕАД - клон Габрово.

В териториалния обхват на община Дряново селищните структури и прилежащите им промишлените зони не са газифицирани и не се осигурява употребата на природен газ за битови и промишлени нужди.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет