Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за период 2014-2017 г


Потенциал и възможности за използване на енергия от ВЕИбет3/4
Дата13.03.2018
өлшемі434.27 Kb.
#20581
түріПрограма
1   2   3   4

Потенциал и възможности за използване на енергия от ВЕИ

 1. Слънчева енергия

Град Дряново, като част от област Габрово, има средногодишна слънчева радиация 1291 kWh/m2 при хоризонтална повърхност и 1482 kWh/m2 при вертикална. Този потенциал следва да се разработи максимално. По данни на община Дряново издадените разрешения за строеж на фотоволтаични електрически централи са 26 с обща инсталирана мощност 2511 kW. Анализа на последните 3 години показва , че общо 14 централи са се присъединили към мрежата на „Енерго-Про“. Данните сочат, че 2011г. няма присъединени централи към мрежата на доставчика за района. Интересът се покачва през 2012 г. и през 2013г. броя присъединени мощности е 13. Това рязко покачване на интереса е довело до 306 МВч произведена електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични паркове за 2013г.

Теоретични потенциал е дефиниран като количество слънчева енергия, който попада на един квадратен метър хоризонтална земна повърхност във времеви отрязък – една година. Като част от район едно на теоретичната карта за потенциала излиза, че годишно соларната енергия е под 1450 kWh/m2 , което не е максималната възможност от 1700 kWh/m2 за нашата страна, но в съчетание и с поземлените ресурси, е идеално за инвестиции в подобни проекти.
Районът попада в слънчева зона Североизточен регион, който заема 50% от територията на страната и 60% от населението. Областта покрива селскостопански райони и индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. При него характерно е:

   • Средна годишна продължителност на слънчевото греене:

 • За сезона 31.03. - 31.10. до 1750 h

 • За сезона 31.10. - 31.03. 400 – 500 h

Ресурс на слънчевата енергия – приблизително 4,25 kWh/m2/дневно.

Община Дряново разполага с нескончаем ресурс от слънчева енергия, като след преобразуване тя може да бъде използвана като топлинна енергия или електроенергия като продукт на пазара за крайно енергийно потребление. При инсталирането на мощностите следва да се направи задълбочен анализ на конкретния терен, като това предпроектно проучване ще отрази и редица други фактори, като смяната на годишните сезони, конкретното ослънчаване на този терен, възможности за свързване към мрежата на „Енерго – Про Мрежи“, физичните особености на терена, възможности за инсталиране на самата система, достъпност на тежкотоварна техника и възможности за поддръжка. Друг важен фактор , с който трябва да се съобразят в община Дряново е да не попадат в рамките на защитните зони на манастира, както и другите защитени територии.

Достъпният потенциал на общината е голям. Проведеният анализ от профилът на общината показва и много подходящи условия по отношение на терените. Предбалканската територия разполага с много имоти, които могат да се усвоят по подобен начин, защото не са плодородна земя или са на височина, неподходяща за обработка на трайни насаждения.

В зависимост дали инсталацията ще се използва целогодишно или само сезонно, за проектанските цели е най-добре да се ползват пълните годишни данни. Оптималният ъгъл на наклон на приемните повърхнини е около 300 . Зимата той се променя на 550 , но тези данни са само индикативни, тъй като особеностите на терена ще определят точни такива.
 1. Вятърна енергия

Картата на ветровия потенциал на България показва ниска скорост на вятъра в района на Дряново или под 4m/s. Тази средногодишна скорост е първият критерий за оценка на потенциала на района. Вторият такъв е неговата посока. Картата е с общ характер и съставена след продължително проучване в период от 30 години. Теоретично потенциала на България не е голям, но конкретни планински територии могат да разполагат с този потенциал.

Община Дряново попада в зона А - Първият район , включващ обширните равнинни части на страната (Дунавската равнина, Тракийската низина, Софийското поле, долините на р.Струма и р.Места и района на Предбалкана), където средната многогодишна скорост на вятъра като правило не превишава 2 м/сек. Най-висока там е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента (септември, октомври). Добре е изразен денонощният ход на скоростта на вятъра, предвид наличието на планинско-долинна циркулация в Предбалкана.

Област Габрово, където е разположена метеорологичната станция е със средна надморска височина 392м., като средния ветроенергиен поток W/m2 при различна височина над повърхността е: • 10м. – 80 W/m2;

 • 25 – 117 W/m2;

 • 50 – 151W/m2

 • 100 – 190W/m2

В зона А около 70% от ветровия потенциал е наличен през зимата и 40% през пролет и лято.

Цялостно община Дряново е неподходяща за развитие на ветрови ферми, но след проучване може да има конкретни терени, на които това да е подходящо. Бъдещето развитие става на височина над 40м, като изследванията проведени досега за България, трябва да се проведат на една по-голяма височина.
 1. Водна енергия

В община Дряново има издадени разрешения за строеж на два броя инсталирани малки ВЕЦ-ове, като първата е 266кW, увеличена с 200 кW , а втората е 83 кW. По данни на Енерго-Про за последните три години са присъединени общо 6 водноелектрически централи. Всяка година те произвеждат по около 2500 МВч.

ВЕЦ „Янтра” и ВЕЦ „Каломен” функционират, но Община Дряново разполага с голям воден ресурс. През територията и преминават реките Янтра, Дряновска и техните многобройни притоци, от които Андъка, Рамадана, Мала дрянка и други.

Община Дряново не се различава като характеристика на водните количества от тенденциите в страната. Оттока на реките и деретата е с максимално водно количество през пролетния период и с минимален от юли до октомври, тъй като са зависими от снеготопенето, валежите и наличието на подземни води, които повишават водното равнище в района си.

Последните години се наблюдава постоянен интерес към изграждането на МВЕЦ, като изгодна и бързо възвръщаема инвестиция. Изграждането им са алтернативен източник на енергия, но изграждането им трябва да се проконтролира, тъй като ако има неравномерен поток на водата той може да пресъхне напълно.Всички реки трябва да се обхванат с мрежа от хидрометрични станции, за да има постоянен контрол и начин за наблюдение.

Типове производство

Брой присъединени мощности по години

Присъединени мощности по години, МВ

Произведена електрическа енергия по години, МВч

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Водноелектрически централи

2

2

2

695

695

695

2 461

2 546

2 428

Фотоволтаични електрически централи

0

1

13

0

156

950

0

10

306

Общо

2

3

15

695

851

1 645

2 461

2 556

2 734

Данни по типове производство от местни източници за населените места в община Дряново


 1. Геотермална енергия

Топлинната енергия от земята се извлича чрез сондажи и могат да се разделят на два основни вида , според температурата им и област на приложение: • С ниска температура: този вид енергия се употребява директно или индиректно , като поради температурната амплитуда от 20 до 100 градуса е подходящо за употреба в бита, в индустриалното производство.

 • С висока температура: всички води с по-висока температура от 90 до 180 градуса.

Територията на общината предстои да бъде подробно изследвана, но региона има достъпен потенциал и предстои да се развие.

 1. Биомаса

Отпадна маса има на разположение по цялата територия на страната, както и на община Дряново, като налична суровина има, което дава възможност за развитие на голям брой малки проекти. Освен създаването на нови работни места, което ще подобри заетостта в дадени райони , производството на енергия от биомаса е евтино и топлинната енергия, която се произведе, може да се употреби директно или препродаде. Други ползи от употребата на този субпродукт е щадене на околната среда: намаляване на сечта на гори, което предпазва и от създаването на територии, нуждаещи се от рекултивация и ще повиши чистотата на въздуха.

На национално ниво страната ни разполага с възможност за изграждане на 500 мВ мощности, което се равнява на сто обекта с пет мегавата. За да се повиши независимостта на общината към местния доставчик, трябва да се повиши техния брой, както и цикълът да се завърши, като се повиши коефициента им на полезно действие, като се комбинират с производство и на електроенергия.Производството на биогаз може да се осъществи по няколко възможни начина, като биогазовите инсталации за преработка на отпадъците се обвържат с:

 • Отпадъци от големи ферми;

 • Отпадъци от малки ферми или общини;

 • Битови и индустриални отпадъци;

 • Извличане на сметищен газ;

 • Към промишлени предприятия;

 • За преработка на утайки от ГПСОВ.

След анализ на земеделското производство в общината най-подходящо е производството на биогаз от първични и вторични селскостопански отпадъци или от селското стопанство и животновъдството.


 1. Препоръки за развитие

България и в частност община Дряново е зависима от вноса на горива, като целта на „Програма на Община Дряново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012-2015 г.“ е да интегрира новия подход при решаването на енергийните проблеми като внедри Меморандумът 20-20-20 (Намаляване на енергопотреблението с 20%, намаляване на емисиите на парникови газове с 20% и увеличаване използването на ВЕИ с 20%), цели на целия Европейски съюз.


Група потребители**

Брой потребители***

Брой обекти****

Фактурирана енергия по години, кВтч

2011

2012

2013

Битови клиенти

7 300

7 671

14 627 034

14 303 198

13 565 014

Стопански клиенти

481

823

16 490 777

17 020 772

15 239 334

Обществени клиенти

33

113

2 509 072

2 229 375

1 847 534

Улично осветление

1

85

389 839

400 965

407 254

Общо

7 815

8 692

34 016 722

33 954 310

31 059 136

Табл. 1 Потребление на електрическа енергия по групи клиенти и по населени места на територията на община Дряново

Анализа на потреблението на енергия в Общината за последните три години показва следните тенденции: • Битовите клиенти, които са 7300 на брой са ограничили своето потребление и постепенно намалява фактурираната енергия по години, като от 14 627 034 кВтч за 2011 година, достига до 13 565 014 кВтч за 2013 г. Това прави 1858 кВтч на човек за година.

 • Стопанските клиенти също консумират по – малко енергия то 2011г. насам, както и обществените клиенти.

 • Единственият потребител, който не е съумял да намали потреблението си , а единствено го увеличава е уличното осветление, перо разход за Община Дряново. Увеличението в сравнение с 2011г. е почти 5%. Цената на енергията нараства, което налага и ограничение за потреблението.

Общото количество кВтч от всички потребители е намаляло с 2 957 586, което обаче е под 1%, а целта е то да намалее с поне 16%. Тази цел, която има общината за 2020год е трудно постижима и затова се налага сериозна програма за реализация, която рязко да увеличи производството на енергия от ВЕИ и биогаз и съответно да намали и цялостната употреба на енергия.


Територия*

Дял на електроенергията, произведена от ВЕИ, в %

2011

2012

2013

община Дряново

7.24%

7.53%

8.8%

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

8.11%

11.97%

15.88%

Дял на електроенергия, произведена от ВЕИ на дадена територия, като част от общото потребление на електрическа енергия в съответната територия
Статистиката за 2013 год., показва че дяла на електрическа енергия, произвеждана от ВЕИ в общината е едва 8,8%. С цел да изпълни изискванията на страната ни за произведено количество енергия от възобновяеми източници е необходимо този процент да нарастне на 16%.
Насоки:

 • Община Дряново разполага с проект за пречиствателна станция за отпадъчни води, като се препоръчва тя да се обвърже с производството на биогаз за енергийни нужди;

 • Третирането на утайките от ГПСОВ е препоръчително;

 • С цел повишаване на производството на екологично чисти продукти, почвата трябва да е без нитрати. Производството на биогаз от суровина животински тор, чрез анаеробно биологично третиране намалява количеството отделен азот;

 • 55% от генерираните боклуци в страната са органични, което прави производството на биогаз от селскостопански отпадъци приоритетно;

 • Потенциалът на община Дряново по отношение на слънчевата енергия е нескончаем, като инсталациите освен като соларни паркове, трябва сериозно да навлязат в бита на гражданите. Инсталация от соларен панел и бойлер за топла вода би понижило значително разходите на домакинствата за ел. енергия. Обществените сгради, собственост на общината, следва да се обследват за енергийна ефективност и предвидените мерки да се съчетаят с фотоволтаични, геотермални или друг вид инсталации, които да понижат разхода им за енергия. Приоритетни са сградите, които се използват целодневно, като детски градини и ясли;

 • Най-силно въздействие ще окаже цялостната подмяна на уличното осветление , като този мащабен проект може да се осъществи поетапно.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет