Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за период 2014-2017 гбет4/4
Дата13.03.2018
өлшемі434.27 Kb.
#20581
түріПрограма
1   2   3   4

SWOT анализ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Наличие на относително добър потенциал на ВЕИ в общината;

 • Добре структуриран и балансиран енергиен сектор;

 • Добри комуникации и инфраструктура;

 • Политическа воля от местната власт за насърчаване използването на ВЕИ.

 • Липса на достатъчен капацитет в местната администрация в сферата на ВЕИ;

 • Липса на достатъчна информация, мотивация и ресурси от страна на заинтересованите страни за използване на ВЕИ;

 • Недостатъчни финансови ресурси за провеждане на местната политика в областта на ВЕИ.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Европейскo и национално законодателство, което стимулира производството и потреблението на електроенергия от ВЕИ;

 • Потенциал за създаване на нови работни места;

 • Потенциал за съхранение на екологията и намаляване на въглеродните емисии.

 • Липса на достатъчен собствен ресурс за реализиране на ефективна общинска политика за насърчаване използването на ВЕИ и реализиране на конкретни проекти;

 • Възможна бъдеща промяна на националната политика за насърчаване използването на ВЕИ.


Стратегическа рамка

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г. е разработена в съответствие с Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (НДПВЕИ) и Енергийната стратегия на Република България.

НДПВЕИ е съобразена с общата концепция за развитието на ВЕИ в страната, с набелязаните индикативни цели за производство на електрическа енергия от ВЕИ и средствата за постигането им.


 • Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2015 година да надвиши 9% от брутното производство на електрическа енергия.

 • Заместване на конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не по-малко от 1 300 ktoe годишно.

 • Поет ангажимент по Директива 2003/30/ЕС за пазарен дял на биогорива.

Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели: • насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните потребители;

 • подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението, които имат значителен социален ефект;

 • насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до тях;

 • пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нужди на икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи инвестиции (изграждането на ефективни системи за газификация или топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото изграждането на електрическа мощност за задоволяване на същото потребление);

 • премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и енергии за отопление, така че да се създадат действащи стимули за енергоспестяване от населението;

 • подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;

 • насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия;

 • намаляване на енергийните загуби.Главна стратегическа цел на община Дряново:

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА И НЕЗАВИСИМА ОБЩИНА С ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И НАМАЛЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.
Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г. си поставя три специфични цели:

Специфична цел 1: Подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно използване на енергийните източници

Ефективното използване на енергийните източници ще подобри условията за живот в общината от екологична гледна точка. Подобряването на енергийната ефективност на сградите ще доведе до по-добри услови условия за работа и труд както през топлите, така и през студените месеци на годината.Мярка 1.1: Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет

Обследване за енергийна ефективност и саниране на сгради, общинска собственост

Монтиране на слънчеви колектори на сгради общинска собственост
Мярка 1.2 Повишаване нивото на информираност, култура и знания на местната общност относно използването на ВЕИ

Обучение на общинска администрация за работа по проекти от фондовете по ЕЕ

Публично-частни партньорства за изграждането на ВЕИ мощности на територията на общината

Информационни кампании сред местната общност

Намаляване на разходите на домакинствата за енергия
Специфична цел 2: Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината;

Подобряването на екологичната ефективност ще доведе до освобождаване на капитали, които ще могат да се влеят в икономиката на общината и по този начин да подобрят стандарта на живот на населението. Ще се подобрят и условията за създаване на бизнес в общината, което може да повлияе върху привличането на инвестиции, конкурентоспособността на малките и средни предприятия и активизиране на икономическия живот. Мерките в Програмата за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници биха могли да доведат до откриване на нови работни места.Ще намалее и енергийната зависимост на общината.Мярка 2.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор

Повишаване на информираност сред инвеститорите;

Популяризиране на източници за финансиране на ВЕИ проекти
Мярка 2.2. Стимулиране на бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности на територията на общината

Създаване на благоприятни предпоставки за инвестиране във ВЕИ мощности;

Увеличен дял на бизнес инвестициите във ВЕИ.
Специфична цел 3: Намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферата;

Използването на възобновими енергийни източници ще намали използването на изчерпаеми енергийни ресурси, които са основни източници на замърсяване на околната среда. Това се отразява и върху промяната на климата. По този начин община Дряново ще даде своя принос за заложените цели за редуциране на емисиите на въглероден диоксид.Мярка 3.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ

Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от публичния сектор

Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от частния сектор

Индикатори за наблюдение


За да се отчете степента на постигане на заложените цели и мерки на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г. е необходимо да се използват индикатори за резултат. Индикаторите обхващат, както физически характеристики (параметри), така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.

Индикаторите за резултат са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и целите и постигнатото пряко въздействие в съответната област.

Препоръчва се индикаторите за въздействие да не бъдат използвани или да бъдат сведени до минимум, поради сравнително дългия период от време до тяхната проява. По-подробно индикаторите за резултат могат да бъдат разгледани в Приложение 1 - План за реализиране на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г.

Източници на финансиране


За успешното реализиране на всички заложени в Програмата цели и меркиобщина Дряново е необходимо да използва както собствени, така и привлечени средства.

Следните източници на финансиране биха могли да бъдат използвани: • Републикански бюджет – според чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на планове и програми за енергийна ефективност се предвиждат в бюджетите на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление;

 • Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на мерките по Програмата за използване на ВЕИ и биогорива;

 • Заемен капитал – средства предоставяни от банки, търговски дружества, предприятия предлагащи услуги в енергийната ефективност, финансов лизинг и др.;

 • Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” - създаден чрез Закона за енергийна ефективност и може да предоставя нисколихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции на инвестициите;

 • Програма „Интелигентна енергия – Европа“

 • Национален доверителен екофонд;

 • ОП „Региони в растеж” 2014-2020;

 • Програмаза развитие на селските райони 2014-2020;

 • ОП „Околна среда” 2014-2020;

 • Публично-частно партньорство– дългосрочнодоговорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктурата с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск, и поне един от двата риска – за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене.Заинтересовани страни


Под заинтересовани страни се разбират всички лица, групи хора, институции или фирми, които имат отношение към изпълнението на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г. и биха имали пряк или косвен ефект от неговата реализация.

При установяването на заинтересованите страни е необходимо да се ръководим от следните принципи: • информираност на гражданите и стимулиране тяхното активно участие в процеса на вземането на решения на местно ниво – основен принцип в съвременното местно самоуправление;

 • правилно взаимодействие между различните заинтересовани страни - механизъм за изграждане на местен капацитет за планиране и реализация на ефективни местни политики;

 • партньорство между местната власт, граждани, НПО и бизнеса – необходим процес за правилното и модерно развитие на общината;

 • координираност на усилията за постигане на крайните цели.

Основните заинтересовани страни за реализация и мониторинга на Плана за реализиране на Програмата за използване на ВЕИв община Дряново могат да бъдат следните групи:

 • Социално и икономически активни граждани на общината;

 • Неправителствени, браншови и други представителни организации;

 • Групи в неравностойно положение;

 • Общинска администрация;

 • Медии – регионални и национални;

 • Местни фирми, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ;

 • Научни и изследователски центрове;

 • Други общини;

 • Международни партньори.Очакван ефект


Инвестициите във възобновяеми енергийни източници предлагат осезаеми ползи за околната среда и икономиката, а настоящата програма прави възможни такива инвестиции. Основните ползи са:

 • Финансови икономии – Ефектът се наблюдава както в домакинствата, така и в общинските учреждения. Инвестициите в производството и потреблението на ел. енергия от ВЕИ намаляват потреблението на скъпите в момента енергоизточници, а от това и годишните сметки за потребление се редуцират;

 • Повишаване на конкурентоспособността – Инвестициите в производството на ВЕИ биха довели до по-голяма степен енергийна независимост и биха дали положителен ефект върху производствения капацитет и разходи на предприятията. По-малките оперативни разходи означават по-голяма конкурентоспособност;

 • Ползи за околната среда – Инвестициите в производството на възобновяеми енергийни източници намаляват емисиите на въглероден двуокис и така допринасят пряко за по-чиста околна среда.


Мониторинг, оценка и отчет


Изпълнението на Краткосрочната програма е свързано с организирането и контрола на дейностите за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива. Необходимо е да бъде създадено звено (или обособена дейност в отдел) за ВЕИ, в което да влизат различни специалисти, работещи в този сектори. Това звено ще отговаря за провеждането на политика на общината за ВЕИ и постигане на икономически и екологични ползи. То ще организира създаването и поддържането на информационна база за енергопотреблението в общината и бази данни по ВЕИ. Звеното ще прави анализи и оценки и ще координира изпълнението на предвидените мероприятия. Изпълнението на конкретните мерки по програмата могат да се реализират и чрез привличане на външни специалисти чрез обществени поръчки.

 • Обучение и информиране

За да се подходи по отговорно към сериозността и отговорността на процесите, свързани с използването на ВЕИ, общината ще бъде ориентирана към ангажиране на специалисти с високо качество на професионалният им труд. Това е важно условие за гарантиране качеството на проектите.

Съществена част от бъдещата дейност е свързана с прилагането на ЗЕЕ и ЗВЕИ и ще бъде посветена на мащабна обществена кампания за енергоспестяване, използване на ВЕИ и нова култура на потребление.

В тази връзка е необходимо да се направи:


 • Обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинската администрация;

 • Информационни кампании за населението;

 • Специализирани информационни дни по ВЕИ;

 • Регионални и Общински семинари;

 • Подкрепа на професионалното образование и обучение на територията на община Дряново за подпомагане на учебния процес и други извънкласни дейности, свързани с усвояването на допълнителни знания по енергоспестяване, енергийна ефективност и ВЕИ.

 • Сътрудничество с експерти от водещи научни звена с доказан опит в разработване и прилагане на нови енергийни технологии по енергоспестяване, ВЕИ и управление на енергийни процеси;

 • Партньорство с фирми, предлагащи енергийно-ефективни услуги;
 • Срокове за изпълнение на програмата

Изпълнението на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново ще се осъществи за период от 4 (четири) години от 2014 до 2017 година. Ежегодно ще се изготвят планове за реализация на програмата, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на програмата върху общинския бюджет, както във времето така и по отношение на различните източници на финансиране на програмата и възможност за нейното реално изпълнение.

През всичките години на програмата текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, обработването и анализ на информацията за състоянието и енергопотреблението на всички общински обекти. Тези дейности са важна основа за мониторинг на резултатите, актуализирането на общинската програма, както и за отчитането на резултатите от изпълнението на програмата.
 • Наблюдение и оценка на Програмата за насърчаване на използването на ВЕИ

Наблюдението и оценката на общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ трябва да се осъществява на две равнища.

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика на изпълнение на дейностите и проектите, залегнали в годишните планове.

По заповед на кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави предложения за актуализация на годишните планове.

Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един път в годината) се прави доклад за изпълнение на годишния плана и се представя на Общинския Съвет.Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и задачи.
Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново е стратегически документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база установените резултатите, нуждите и финансовата възможност на общината.

1В този брой не са включени 146 души-тютюнопроизводители

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на Договор №13-13-68/12.11.2013 г.г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет