Краткосрочна стратегияжүктеу 8.25 Mb.
бет12/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   48

Бизнес среда

На територията на общината няма организации за подкрепа на бизнеса. Основно бизнеса се реализира в сферата на селскостопанското производство, малките и средни предприятия и търговията.


 • Общински мерки/дейности за насърчаване на бизнеса – предлагани услуги или субсидии;

В община Любимец основният метод за насърчаване на бизнеса от страна на общинските власти е предприетата и провеждана отворена към местния и новия бизнес политика. Създаване на благоприятен климат за развитие на бизнеса и активно взаимодействие с местната власт. • Оценка на капацитета на общината да насърчава местното икономическо развитие;

Общината и общинското ръководство разполагат с необходимия ресурс и желание за положително развитие на отношенията с бизнеса в общината. В общината се води активна политика за насърчаване на малкия и среден бизнес и привличането на нови инвеститори и повишаване на жизнения стандарт на населението.


 • Достъп до финансиране (грантове за обучение /напр.поФАР/, стимули за фирмите).

На територията на Община Любимец все още слабо са познати методите за финансиране на бизнеса със средства от еврофондовете. Въпреки всичко през последните години по-големите фирми започнаха да се насочват към този метод и на територията на общината вече са реализирани няколко проекта по програма САПАРД от частни бизнесмени.


 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

През община Любимец преминава международен път Е-80 (от Западна Европа - София – Свиленград – Истанбул). Общинският център се намира на 50 км. от областния център - Хасково. Дължината на пътната мрежа на общината е 106.86 км., което съставлява 5.68 % от цялата пътна мрежа на областта.

През територията на общината преминава 6.33 км. магистрален път. Първокласните пътища заемат 13.33 км или 12.45 % от общата пътна мрежа на общината. Второкласни пътища не преминават през територията на община Любимец. Третокласните пътища съставляват 52.13 км. или 48.78 % от цялата дължина на пътната мрежа на общината. Четвъртокласните пътища представляват 35.1 км. или 32.85 % от общата пътна мрежа.

Всички пътища са асфалтирани. На територията няма пътища с паважна, трошено-каменна или баластрена настилка. Състоянието на магистралната и първокласна пътна мрежа е много добро. Сравнително добро е и състоянието на третокласната пътна мрежа. Незадоволително е обаче състоянието на четвъртокласната мрежа, чието поддържане е в прерогативите на общината и в отделни участъци се нуждае от ремонт и по-добро поддържане.

Граничния контролно-пропусквателен пункт с Република Турция - “Капитан Андреево” се намира на 24 км. от гр. Любимец, а ГКПП с Република Гърция “Капитан Петко Войвода” се намира на 12 км. И в двете посоки преминава както шосеен, така и железопътен транспорт.

По-големите населени места в двете съседни държави са: гр. Одрин – Р Турция – 45 км от гр. Любимец и гр. Орестиада – Р Гърция на 65 км. от гр. Любимец.
 • Наличие на складова инфраструктура. Претоварни станции и терминали, хладилни складове и др.

През общинския център – гр. Любимец преминават международния път Е-80, както международната ЖП линия за Истанбул , като в града се намира ЖП гара с товарно-разтоварен отсек.


 • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

Всички населени места в общината са водоснабдени. Водоснабдяването се осигурява от 16 подземни водоизточника. Енергоемкоста на водопроизводството в района е доста висока, цялото количество вода се подава за потребление помпажно. Припомването на водата увеличава нейната себестойност. Водопреносната мрежа се състои от вътрешни (62%) и външни (38%) водопроводи.

В община Любимец няма населени места с целогодишен режим на ползване на водата. Със сезонен режим са селата Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец и Йерусалимово. Относителният дял на населението в населените места с целогодишен режим е нулев, а в тези със сезонен режим – 10%.

Изградеността на водопреносната система е на сравнително добро ниво в общинския център, но в голямата си част тя е амортизирана и има нужда от рехабилитация. Дължината и е 101 км, като през последните няколоко години не са правени инвестиции за нейното подновяване и разширяване. Над 80% от външната водопроводна мрежа, е изпълнена с етернитови тръби и се нуждае от реконструкция. Като цяло водите отговарят на изискванията на БДС за “вода за пиене”..

Канализационни системи има само в град Любимец, а в много от населените места отпадъчните води се събират в септични ями и попивни кладенци, или свободно се заустват.

Изградената канализация в общината показва, че тя се намира под средното равнище за страната по обхванатите от канализация води. Тя покрива само 30% от градската територия. Селата в общината нямат канализация.

Дължината на каналната мрежа в района възлиза на 14 км. Дължината на отводния колектор е 1 км., а броят на канализационните отклонения е 681. Съотношението между каналната и уличната мрежа на общината е 29,55%. Количеството на отведените непречистени води е 250 хил. куб.м., което е още един сериозен показател за необходимостта от предприемане на сериозни инвестиционни мерки. • Наличие на ПСОВ;

Към настоящия момент на територията на Община Любимец няма изградени станции за пречистване на отпадните води.

 • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

На територията на общината не са регистрирани наднормени количества на вредни емисии в атмосферата. Тук липсват големи промишлени предприятия, замърсители на околната среда. Единственият значим проблем за чистотата на атмосферният въздух е свързан с това, че по-голяма част от населението през зимният сезон се отоплява с твърдо гориво – дърва и въглища. Това създава неприятна атмосферна обстановка през зимния сезон, най-вече през ранните сутрешни и късните вечерни часове на денонощието.Проблем за града са изгорелите газове от автомобилния транспорт и особено праховото замърсяване от непочистени и неблагоустроени улици.

 • Състояние на електропреносната мрежа;

На територията на Общината има изградена сравнително добра мрежа - 110 kv и 20 kv. Състоянието им е такова, че може да поемат бъдещото увеличение на товарите и съответното електропотребление. Мрежите ниско напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация и най-вече от въвеждане на изолираните и усуканите проводници за намаляване на аварийността и запазване на короните на дърветата.

Изградеността на трафопостове може да се счита за задоволително. Същите се нуждаят от текущ ремонт на АС и ел. част. Мощността на трафопостовете е средно 160 kv. Повечето трансформатори са с алуминиева намотка и повечето ел. мрежи ниско напрежение са с АС - проводници. Всичко това обуславя по-високи технологични разходи (загуби) на ел. енергия.

В град Любимец има изградена сравнително нова и модерна подстанция 110/20 kv. Цялата Община може да се каже, че има добре резервирано от Харманли и Свиленград електрозахранване и може да се поемат увеличените в бъдеще товари с малки неголеми реконструкции на мрежовото стопанство.


 • Състояние на градската среда – състояние на сградния фонд, паркове, места за отдих, сметосъбиране и третиране на ТБО.

Проблем за цялата територия на общината е третирането на твърдите битови отпадъци. Събрани на територията на общината, те не се преработват преди крайното им депониране. Не е изградена и внедрена система за разделно събиране на рециклиращи се отпадъци, отпадъци от опаковки и масово разпространени опасни отпадъци.

Единствения значим генератор на отпадъци на територията на община Любимец е населението. Съществуващата система за управление на отпадъците е представена като услуги по поддържане на чистотата в населените места, събиране, извозване на отпадъци и тяхното депониране.

Организирано сметосъбиране на територията на общината съществува само в гр.Любимец.

Изграденото общинско сметище не отговаря на изискванията на националното и европейско законодателство. Основният метод за третиране на отпадъците на територията на общината е запръстяване, което се прилага на четири месеца.

Събраните битови отпадъци не се преработват преди депониране. Експлоатацията на депото е нефективна, запръстяването на отпадъците не става ежедневно, не се запечатва със слой пръст. Това в комбинация с липсата на ограда става причина за разпиляване на леките отпадъци в съседните площи. Предстои изчерпване на капацитета на депото. Не се контролира неговото влияние върху околната среда.

В общинските села до момента не е въведена система за организирано сметосъбиране. Населението там само извозва натрупаните битови отпадъци от домакинствата. Тези отпадъци се изхвърлят на определени за целта временни /нерегламентирани/ площадки в близост до населените места.

В съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците е изградено регионално депо в гр.Харманли, за депониране и обезвреждане на отпадъците.


 1. Образование

 • Брой и видове училища. Професионални гимназии;

В Община Любимец функционират с 5 броя учебни заведения – три от които – едно СОУ и две начални са на теритрорията на гр.Любимец и две основни в селата Малко градище и Георги Добрево. Тук функционира две детски градини – в града, с филиали в селата Малко градище, Оряхово, Лозен и Белица.

 • Брой на преподавателите;

Броят на преподавателите в училищата е 92.

 • Материална обезпеченост;

Материалната база на учебните заведения в община Любимец е в много лошо състояние. Съществени ремонти не са извършвани в продължение на много години във всички училища с изключение на НУ “Захари Стоянов” в гр. Любимец.

 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

В община Любимец няма филиали на висши учебни заведения или колежи

 • Центрове за преквалификация и обучение на възрастни. Регистрирани от НАПОО - брой;

На територията на общинатя не съществуват центрове за преквалификация и обучение на възрастни.

 1. Здравеопазване и социални дейности

 • Достъп на населението до здравна помощ – равномерен ли е или не, проблеми

 • МБАЛ

 • Медицински центрове и индивидуални лекарски практики

 • Центрове за бърза помощ

 • Аптеки
Налесението на община Любимец получава нормална здравна помощ. Мрежата на здравните заведения в Община Любимец след старта на здравната реформа има следния вид:

І. Из­вън­бол­нич­на по­мощ

1. Ин­ди­ви­ду­ал­ни прак­ти­ки за пър­вич­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ (об­щоп­рак­ти­ку­ва­щи ле­ка­ри)

- в гр. Лю­би­мец- 4 об­щоп­рак­ти­ку­ва­щи ле­ка­ри

- в се­ла­та М. гра­ди­ще и Оря­хо­во – 2 общопрактикуващи ле­ка­ри

2. Ин­ди­ви­ду­ал­на прак­ти­ка за спе­ци­али­зи­ра­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ – ка­би­не­ти:

- пе­ди­ат­рия – 1;вът­реш­ни бо­лес­ти – 2;хи­рур­гия – 1;ги­не­ко­ло­гия -1; нев­ро­ло­гия – 2;

3. Ин­ди­ви­ду­ал­ни прак­ти­ки за сто­ма­то­ло­гич­на по­мощ- общо -7. От тях:

- с до­го­вор със Здравната каса - 6 практики

- без до­го­вор със ЗК – 1 кабинет;

II. Бол­нич­на по­мощ

1. Спе­ци­али­зи­ра­на бол­ни­ца за ак­тив­но ле­че­ние по вът­реш­ни бо­лес­ти

ІІІ. Екип за Спеш­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ

IV. Здрав­ни ка­би­не­ти в учеб­ни за­ве­де­ния: СО­У “Ж.Тер­пе­шев;НУ “З. Сто­янов”;НУ “Хр. Бо­тев”;ЦДГ “Рай”;ОУ “Хр. Смир­нен­с­ки” – с. Г. Доб­ре­во.

V. Аптеки

- 3 частни

- 1 общинска

VІ.Ме­ди­цин­с­ки ка­би­нет за пър­вич­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ в ром­с­кия квар­тал.

На територията на общината няма мнагапрофилна болница.

В края на 2000 г., със Заповед на Министъра на здравеопазването, съществуващата до този момент общинска болница, в съответствие със Закона за лечебните заведения, е преобразувана в “Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести”. Тя обслужва населението на Община Любимец. Лечебното заведение е със статут на районна болница.

На територията на общината има три частни и аптеки и една общинска. Нито една от посочените не е с денонощно работно време.


 • Социални заведения

В общината е изградена много добра мрежа на “Домашен социален патронаж”, която обслужва възрастни хора не само от гр. Любимец но и от някои от селата на територията на общината.

 1. Историческо наследство, култура

 • Исторически и културни паметници;

- тракийски култово-погребален комплекс “Глухите камъни”

- тракийска гробница в подножието на в. Шейновец

- тракийски погребален комплекс-некропол – долмени в землището на с. Оряхово

- тракийско селище в местност Птичи камък – с. Вълче поле

- архитектурен паметник обелиск на загиналите по време на Балканската война 1912 г. – в. Шейновец

- Църква “Св. Атанасий” от началото на ХVІІІ в. – с. Малко градище • Традиционни културни прояви – ден на града, музикални дни, поетични конкурси и др.

Дни на гр. Любимец – последни събота и неделя от месец август – ежегодно

 • Културни и исторически институции – музеи, театри, фолклорни състави, читалищни формации, и др.

На територията на Община Любимец има 5 читалищни сгради. Една в общинския център и четири в населените места от общината. В сградата на читалището в с. Малко градище има етнографски музей. В читалище “Братолюбие” – гр. Любимец функционира Ансамбъл “Сакарци” в който участват над 100 самодейци, както и група за автентичен фолклор и школа за модерен балет. Фолклорни състави има и към читалищата на с. Малко градище и с. Оряхово.

 1. Национално и международно сътрудничество

 • Побратимени градове. Участие в традиционни прояви;

Гр. Любимец няма побратимени градове

 • Партньори от ТГС регионите БГ-ТР и БГ – ГР. Наличие на утвърдени връзки с ТГС партньор/и.

Партньори на община Любимец по отношение на трансграничното сътрудничество с Република Гърция са общините Александруполи и Тригоно. Партньор от страна на Република Турция е община Бабаески. Община Любимец има подписан официален Протокол за сътрудничество с Община Тригоно. До момента са реализирани три проекта по ФАР ТГС с Община Тригоно в областта на културата, спорта и пограничната заетост, по единия от проектите партньор бе и Община Александруполи.

Отношенията на Община Любимец със общините от Р Гърция и Р Турция не се изчерпват само с участия в проекти. На много високо ниво е културното сътрудничество с трите общини, като танцови състави и фолклорни групи гостуват при почти всички културни прояви в съседните общини. • Членство в асоциации на общини и други организации за подпомагане на местното управление;

Община Любимец членува в Неправителствена организация – Регионално сдружение на общините “Марица”.


 • Коопериране със съседни общини. Напр.изпълнени или предстоящи съвместни проекти.

До момента няма пример за коопериране със съседни общини. Не са изпълнявани и общи проекти

 1. Местни ресурси за развитие

 • Финансови данни за общинските бюджети
Бюджетни приходи

В лв.

Отчет

2004

Отчет

2005

Бюджет 2006

Общо приходи

2969534

3778733

3263441

Собствени приходи

600715

963692

1044150

Приходи от такси

442863

516272

574150

Приходи от продажба на общинска собственост

157852

447420

470000

Други собствени приходи


Субсидии

2368819

2815041

2219291

Капитални субсидии

98000

133400

123800

Субсидии за оперативни разходи

2270819

2681641

2095491

Бюджетни разходи

В лв.

Отчет

2004

Отчет

2005

Бюджет 2006

Общо разходи

2969534

3778733

3263441

Оперативни разходи

2868538

3043446

3124797

Разходи за персонал

1739460

1770686

1689295

Стоки и услуги

979704

1085872

1231395

Други оперативни разходи

149374

186888

204107

Други текущи разходи

100996

735287

138644

Капиталови разходи

100996

735287

138644

Структура на разходите

по функциии, в лв.

Отчет

2004

Отчет

2005

Бюджет 2006

Администрация

539354

686540

681983

Образование

1339502

1333848

1296663

Здравеопазване

256235

274612

266846

Социални услуги

273732

320737

246834

Комунални услуги и настаняване

207455

197274

368553

Култура и отдих

119840

139220

88111

Икономически дейности и услуги

197965

776914

238331

Други

35451

49588

76121

Общо:

2969534

3778733

3263441
 • Общинска собственост (свободни терени, подходящи за инвестиции; свободен сграден фонд за съучастие в проекти.

В общината има свободни терени общинска собственост най-вече от стари общински предприятия, както и от бившите военни поделения на територията на общината, чиито територии са преминали в собственост на общината.

 • Гаранционни и кредитиращи фондове на общината или местни НПО.

Няма гаранционни или кредитиращи фондове.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет