Краткосрочна стратегияжүктеу 8.25 Mb.
бет13/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   48Административен потенциал на общинска администрация ЛЮБИМЕЦ

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18 – 30 г.

30 – 40 г.

40 – 50 г.

Над 50 г.

ОБЩО

Брой

9

12

15

11

50
 • Осигуреност с персонал с подходящо образование.

Общинска администрация разполага с персонал с подходящото за извършване на функциите й образование, опит и стаж.

 • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.

Инженери – 4; икономисти – 8; филолози – 2; публична администрация – 2; технически специалисти – 22;


 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока обр.степен.

 • средно образование – 4

 • средно специално образование – 18

 • висше образование степен “бакалавър” – 5

 • висше образование степен “магистър” – 18
 • Брой на персонала, владеещ чужди езици.

 • английски език – 2

 • руски език – 4

 • Брой на персонала, който може свободно да работи с РС.

В общинска администрация почти всяко работно място е оборудвано с компютър а 33 души работят свободно със софтуерните продукти.

29


 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Среден стаж на експертите по евроинтеграция в админнистрацията. Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

През 2000 г. е изградено звено “Национални и международни програми и проекти”. В момента в звеното работят двама специалисти със стаж 6 години. Специалистите владеят отлично работата с компютър и всички видове приложения. Има необходимост от провеждане на задълбочен курс по английски език с оглед високото ниво на познаване нужно за работата по програмите на Европейския съюз.


 • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

В общинската администрация към настоящия момент започва изграждането на център за обслужване на гражданите на едно гише. Не съществува гише на предприемача и общински омбудсман.


 • Използувана правно-информационна система.

Служителите на администрацията използват масово правно-информационната система АПИС, която е достъпна на 30 работни места.

 • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др. Година на придобиване на сертификата.

До момента общината не е сертифицирана по ИСО.

МАДЖАРОВО
ПАСПОРТ на община МАДЖАРОВО

 1. Местоположение и природни ресурси

 • Географско местоположение
Община Маджарово е разположена в югоизточна България, между Хасковската хълмиста област и склоновете на Източните Родопи и обхваща територия от 246,7 кв.км, което е 4,5% от площтта на Хасковска област. Общината се състои от 19 населени места.

 • Климат;
Климатът в района се отличава с относително мека и топла зима; сухо и горещо лято; годишен ход на валежите с ясно изразен зимен максимум и летен минимум; честа проява на фьонови ветрове през студеното полугодие.

Климатът е преходно-континентален със специфични особености, породени от влиянието на средиземноморския климат и близостта с Бяло море.

Изтъкнатите климатични особености са благоприятни за виреенето на редица едногодишни топлолюбиви култури. За останалите е нужно напояване. Поради ниските температури през зимата е изключена възможността за виреене на субтропични видове.


 • Полезни изкопаеми, води;
Река Арда преминава през територията на общината в долното си течение. Тя е най-големия десен приток на р. Марица и най-голямата река в Родопите. Дължината на реката в българската територия е 241.3 км. / общо 271.7 км с частта в Гърция/. Модулът на оттока е сравнително голям - 14,73 л/сек/кв.км. По долината на р. Арда прониква средиземноморско климатично влияние. Средно-годишната температура на водата е от 6 до 130С.

Язовир “Ивайловград” е построен по долното течение на река Арда, на север от гр. Ивайловград, през 1964г. Основното предназначение на язовира е да изравнява водите на р.Арда при използването им по подходящ график за добив на електро енергия. Устието на язовира достига до селата Бориславци и Малки Воден.

На територията на общината има още 98 микроязовира и водоеми, 20 от които се използват за напояване на земеделски култури.

По отношение на полезните изкопаеми маджаровското рудно поле е със значителен потенциал на ресурси на благородни метали. В алувиалните наслаги на р. Кулиджишка и р. Арда са доказани запаси на разсипно злато. Интерес в района представляват и глините в находище "Главанак", които освен като суровина за коагуланти, са изследвани и с оглед използването им в огнеупорната и керамичната промишленост.

Интерес за специалистите представляват богатите находища на полускъпоценни камъни – аметист, ахат, топаз, мъхест ахат и много други, които са добра база за развитие на ювелирната и бижутерска индустрия. Тези находища не са добре проучени и се използват ограничено. На територията на общината има една частна фирма – ЕТ “Емералд”, която се е специализирала в обработката и продажбата на полускъпоценни камъни.


 • Природни забележителности;

 • Защитени местности.

За опазване на биологичното разнообразие в екосистемите в района и на ествествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни и забележителни обекти на неживата природа и пейзажи, в рамките на вулканичен кратер са създадени 4 защитени територии и 1 природна забележителност.

Природната забележителност "Кован кая" се намира в землището на с. Горно поле и обхваща територия от 78,90 ха. Със заповед №17 от 08.01.1981 г. на КОПС и по предложение на БАН тя е обявена за природна забележителност с цел опазване на редки и застрашени видове птици. Местността обхваща скални комплекси, сипеи, открити терени и храсталаци, разположени на северния бряг на р. Арда. Защитената територия е част от Орнитологично Важно Място /ОВМ/ “Маджарово”, имащо световно природозащитно значение. Предстои да бъде включена и в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

От видовете, включени в Червената книга на България, по скалните вулканични ниши гнездят уникалните за цяла България и Европа белоглав и египетски лешояд. Може да се види и черният лешояд или още наричан картал. Тук могат да се наблюдават и други застрашени и редки видове като черен щъркел, белоопашат мишелов, син и пъстър скален дрозд и още много други интересни видове птици.

Защитената местност "Патронкая" се намира на южния бряг на р. Арда, източно от гр. Маджарово. Обявена е за защитена местност със Заповед № РД-419 от 14.11.1995 г. на МОС, по предложение и със съдействието на БДЗП. Площта й от 180 ха.

Тази защитена местност е запазила уникални дъбови гори и много други редки и застрашени растителни видове. Тук обитават 77 вида птици, от които 24 са с неблагоприятен природозащитен статус в Европа.

Мястото е от изключително значение за грабливите птици като черната кана, белоопашатия мишелов, египетския лешояд и осояда, включени в Червената книга на България. За белоглавия лешояд защитената местност е едно от най-важните за опазването му места. Тук гнездят между 9 и 11 двойки от общо 30 за България. В района се провеждат едни от малкото по-нови наблюдения у нас на застрашения в Европа ястребов орел. Защитената местност се обитава и от изключително рядката за Европа видра.

Разположена на южния бряг на р. Арда, защитената местност "Момина скала" обхваща части от землищата на град Маджарово и село Бряговец, община Крумовград. Тя е обявена със Заповед № РД-419 от 14.11.1995 г. на МОСВ, по предложение на БДЗП. Площта й от 782,03 ха е част от вулканичен кратер и включва високи до 150 м. скални комплекси, сипеи, пропасти, гори и пасища. На територията й попадат значими архиологически паметници на културата: две тракйски гробници, тракийско селище, скални ниши, жертвеник и средновековна крепост. От растенията 16 вида са включени в Червената книга на България. Скалните комплекси са гнездовище на редица застрашени и редки видове птици като египетския лешояд и скалния орел.

"Черната скала" е разположена на северния бряг на р. Арда. Включва части от землищата на селата: Тополово, Румелия, Горни Главанак и Горно Поле. Територията е обявена за защитена със заповед № РД-473 от 11.07.2001 г. на МОСВ по предложение и със съдействието на БДЗП. Площта й обхваща 893,70 ха и включва скални комплекси, смесени дъбови гори, храсталаци и пасища. Защитената местност е част от ОВМ “Маджарово”, което е от световно природозащитно значение. Предстои да бъде включена в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Наред с голяма част от дотук изброените представители на растителните и животински видове, тук се срещат и бозайници като сърната, дивата свиня, белката, лисицата и дивата котка. От гнездящите в района 67 вида птици 22 са изчезващи в Европа.

Гюрген дере” се намира в землището на село Габерово, община Маджарово. Обявена е за защитена местност със Заповед №649 от 23.11.2000 г. на МОСВ, по предложение и със съдействието на БДЗП и ГИЗП. Територията от 72,40 ха обхваща дол, врязан във вулканични скали. В скалите има множество пещери, ниши и площадки, предоставящи убежища на редки видове животни. Склоновете на Гюрген дере са покрити с дъбови гори, в които се срещат и някои средиземноморски видове растения като плюскач, бодлив залист, жасмин, червена хвойна. От защитените растения се срещат пеперудовидният салеп и родопската горска майка.

Херпетофауната е представена от смокът мишкар, големият стрелец, сухоземните костенурки. В района гнездят 36 вида птици. От тях с неблагоприятен природозащитен статус в Европа са: черният щъркел, черноглавата овесарка, зеленогушата овесарка, испанското каменарче, червеноглавата сврачка, червеногърбата сврачка, козодоят и др.

Защитената местност е от голямо значение за опазване на прилепите. Тук се срещат 3 вида прилепи, включени в Световния Червен списък: големият подковонос, южният подковонос и трицветният нощник. 1. Демографска характеристика

 • Население

  • Брой на населението. Динамика;

Промените в броя и структурата на населението в община Маджарово се определя от неговото естествено развитие и миграционните процеси. От средата на 80-те години на миналия век се формира трайна тенденция на намаляване на броя на населението в национален мащаб. В община Маджарово населението през последните 10 години е намаляло с 50%. Постоянното население по данни на ТСБ Хасково към 31.12.2003 г. е 2002 души, което представлява 0.7% от населението в областта и класира общината на последно място по този показател. В сравнение с 2002 г. населението е намаляло с 42 души или с 2,05%, а спрямо 2001 г. то е намаляло с 5,30%.

  • Възрастова структура

Формиралите се в продължение на две десетилетия негативни тенденции в развитието на демографските процеси доведоха до значими промени във възрастовата структура на населението. Продължава да се задълбочава процесът на неговото остаряване. В община Маджарово относителният дял на населението до 15 г. от 18% през1999 г. с всяка година намалява и през 2004 г. заема едва 9%. Тенденцията при възрастното население е обратно пропорционална. От 29% относителен дял през 1999 г. населението в надтрудоспособна възраст се стабилизира около 40% през последните години. Тези данни обуславят за община Маджарово един от най-високите коефициенти на възрастова зависимост, който с всяка година се влошава: за 1999 г. – 50,1%, за 2000 г. – 50,5%, за 2001 г – 65,8%, за 2002 г – 69,5%, за 2003 г – 70% и за 2004 г - 50%. За сравнение в област Хасково този показател се движи около 50%, а за България – около 46% с тенденция на намаляване.

Средната продължителност на предстоящия живот е 71 г, при средна за страната – 72г.  • Прираст – естествен, механичен. Динамика. Прогнози;

Естественият прираст на населението представлява разликата между броя на живородените и броя на умрелите лица. Ниската раждаемост и високата смъртност предопределят отрицателния естествен прираст. Населението на общината се възпроизвежда с отрицателен естествен прираст, като в продължение на годините е с тенденция на нарастване на отрицателните стойности.

Отрицателният прираст на населението в общината, както и в цялата област се обуславя предимно от по-интензивния процес на остаряване на населението и желанието на съпружеските двойки да имат по 1 дете. Задържащото се високо равнище на смъртността се дължи предимно на умиранията в по-високите възрасти, но трябва да се има предвид и намаляването на населението в по-младите възрасти. Не малко влияние оказват и икономическите и социални фактори, свързани с културата и начина на живот на населението.През последните години в община Маджарово се наблюдава и отрицателен механичен прираст. В общината е налице тенденция на изселване на младите хора от селата в посока към областния център и по-големите градове в страната, имайки предвид по-добрите възможности за живот и реализация. През 2003 г. в община Маджарово механичният прираст е (-27) души. 44 е броят на заселилите се и 71 е броят на изселилите се за посочения период. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 12 човека. През 2002 г. в община Маджарово са се заселили 40 човека, а са се изселили 55.

Показатели

2000

2001

2002

2003

2004

Родени

6

10

10

10

11

Починали

31

21

25

30

41

Естествен прираст

-25

-11

-15

-20

-30
  • Структура по пол

В структурата на населението по пол делът на мъжете от общото население на общината към 2004 г. е 50,7% или 1089 души, а на жените съответно 49,3% или 1059 души.

  • Структура на населението по образование;

За периода между последните две преброявания (1992 и 2001 г.) е налице нарастване на лицата с висше и полувисше образование в община Маджарово. От 3,3% през 1992 г. населението с образование над средното достига 5,3% през 2001 г. И все пак делът на квалифицираната работна ръка е сред най-ниските в област Хасково. Най-голям е делът на населението с основно и начално образование – 65%.

  • Гъстота и разпределение на населението по територията на общината.

Община Маджарово се състои от 19 населени места. Съотношението между населението, живеещо в града и селата, е 1/3:2/3. Това показва, че населението е съсредоточено преди всичко в селата, а не в общинския център. Съотношението между градското и селското население оказва влияние върху самото развитие на региона. Икономическият потенциал на общините с преобладаващо градско население е няколко пъти по-висок от този на общините с преобладаващо селско население. Това се обуславя от различния начин на живот и от възможностите за трудова реализация.

Територията на общината е най-слабо заселена както спрямо съставните на областта общини, така и спрямо всички общини в страната. Средната гъстота е 8 д/кв.км, при средна стойност за областта 49д/кв.км. и за страната – 70д/кв.км. • Заетост

  • Икономически активно население. Брой.

  • Разпределение на заетите по отрасли (първичен, вторичен и третичен сектор).

  • Сравнение с разпределението за област Хасково.

  • Заети в държавния сектор.

Икономически активните лица в общината през 2003 г. са 944 човека. Коефициентът на икономическа активност (съотношение между икономически активните лица и населението над 15 години) за община Маджарово е 54%, по-висок от средния за областта – 44,8%, за ЮЦРП – 47,8% и за страната – 49,2%. Възрастовата структура на населението оказва голямо влияние върху изменението на броя и дела на икономически активното население.

Работната сила на община Маджарово през 2003 г. наброява 264 човека (заети и безработни). Коефициентът на заетост (съотношението между броя на заетите лица и населението над 15 години) е 3,9%. За сравнение коефициентът на заетост за страната е 42,4%, за ЮЦРП – 42,5% и за областта – 40,6%. Заетостта на населението от общината се формира главно от нейния център.

По данни на ТСБ Хасково заетостта по сектори на икономиката е както следва:


 • Индустриална заетост - 35,65%;

 • Заети в земеделски стопанства – 54,3%.

Наетите лица през 2003 г. съставляват 60,9% от всички заети или това са 42 души (табл. 20). В общия брой наети лица относителният дял на наетите в индустрията бележи тенденция на намаление, което е характерно за цялата страна. От 44,81% наети в индустрията през 2000 г, техният дял спада до 32,16% през 2003 г. За България този показател е 38,35%.

  • Възрастова структура на заетите;

Разпределението по относителна възраст в община Маджарово е следното:

Райони за планиране,области и общини

Общо

Под трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Маджарово

2002

980

1022

251

131

120

944

532

412

807

317

490Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет