Краткосрочна стратегияжүктеу 8.25 Mb.
бет16/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   48

Икономика

Разпределение на стопанските субекти за община Минерални бани:

Първичен сектор: 1 бр.; Вторичен: 29 бр.; Третичен: 88 бр.  • Селско, ловно и горско стопанство - 1 бр.

  • Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изд. - 1 бр.

  • Производство на текстил и изделия от текстил; - 25 бр.

  • Строителство - 3 бр.

  • Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мот. - 60 бр.

  • Хотели и ресторанти - 16 бр.

  • Транспорт, складиране и съобщения - 6 бр.

  • Операции с недвижими имоти, наемодат. дейност и бизнес усл. - 2 бр.

  • Други дейности, обслужващи обществото и личността - 4 бр.

За сравнение, разпределението на стоп.субекти в област Хасково е следното: Първичен сектор: 256 бр. (3%);

Вторичен: 1427бр. (17%); Третичен: 6634бр. (80%). • Структура в зависимост от размера на предприятията

Микро предприятия (до 10 заети) - 95 броя (81% относит. дял)

Малки предприятия (от 11 до 50 заети) - 22 броя (19% относит. дял)

Средни предприятия (от 51 до100заети)- 1 брой (0.8% относит. дял)


 • Състояние и тенденции на развитие в отделните сектори.

Основен отрасъл в общината е селското стопанство. Основни култури: зърнено-фуражните, лозовите насаждения и техническите култури. Благоприятните почвено-климатични условия, са предпоставка за силно развитие на растениевъдството. Необходимост от инвестиции в напоителни съоръжения.

Животновъдството се развива изключително в личните стопанства. Животинската продукция през последните години нараства.

Вторичният сектор на икономиката е много слабо застъпен (24% от всички предприятия). Представен е от шивашки и строителни фирми. Наблюдава се спад в относителния дял на фирмите.

Третичният сектор е най-развитият стопански сектор в общината (75% от фирмите). Неговото развитие е обусловено от туристическото значение на общината (балнеоложки, селски, еко). За периода 2001-2003г. се наблюдава нарастване на относителния дял на фирмите от сектора с 4%. • Наличие на местни или регионални „клъстери”, или други форми на неофициално и официално сътрудничество между производители;

Не съществуват

 • Малки и средни предприятия – оценка на конкурентноспособността и степента на взаимодействие с търговски партньори от трансграничната област на Турция.

Конкурентноспособността на местната икономика може да се определи като ниска. Мотивите:

Нетните приходи от продажби на един жител на година са 1260 лв. (за 2003г.), което е близо 6 пъти по-малко в сравнение с този показател за област Хасково (7270 лв. на година) и за страната (10910 лв. за година).

ДМА на стопанските единици съставляват само 0.55% от ДМА на област Хасково, а относителният дял на стопанските единици е 1.42%.


 1. Бизнес среда

 • Наличие на организации за подкрепа на бизнеса;

Не съществуват организации за подкрепа на бизнеса, със седалище в общината. Използуват се услугите на външни организации (главно от Хасково)

 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

В Минерални бани единствения вид транспорт е автомобилният. Общинският център се намира на 11 км от международния път Е-80 и на 18 км от областния център Хасково.

Пътната мрежа е представена от два третокласни пътя и седем четвъртокласни пътя от републиканската пътна мрежа. Третокласните пътища съставляват 27,95км., а четвъртокласните - 45,3 км.

Пътищата са със силно амортизирана настилка и с липсващи елементи на пътна инфраструктура.

Населените места са с частично изградена улична мрежа. • Наличие на складова инфраструктура. Претоварни станции и терминали, хладилни складове и др.

Няма налични

 • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

Всички населени места са водоснабдени. Водоснабдяването се осигурява от 20 източника, от които 14 каптажа, 2 дренажа и 4 подземни водоизточника. 4 села са с режим на ползуване на питейна вода.

Вътрешни водопроводи – 60%, външни 40%.

Канализационна мрежа е частично изградена в селата Сираково, Брястово, Сусам, Сърница, Боян Ботево и Минерлани бани. В останалите населени места се използват преди всичко септични ями и попивни кладенци.


 • Наличие на ПСОВ;

Липсват пречиствателни съоръжения за отпадните води.

 • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

На територията на общината не действат значими замърсители на въздуха.

 • Състояние на електропреносната мрежа;

В общината няма неелектрифицирани населени места.

Сравнително добра ел-мрежа – 20KV позволява в бъдеще да бъдат увеличени товарите и електропотреблението.

Има нужда от подновяване на трафопостове, трансформатори и електропроводи, както и изграждане на енергоспестяващо улично осветление.


 • Състояние на градската среда – състояние на сградния фонд, паркове, места за отдих, сметосъбиране и третиране на ТБО.

Парк с площ от 45,5 декара в централната част на с.Мин. бани – нуждае се от основен ремонт и обновяване; Други подходящи места за отдих са местността около връх Аида, местността "Шарапани", местността "Айкаас".

В общината има организирано сметосъбиране само в селата Минерални бани, Сусам и Брястово. Битовите отпадъци се събират в контейнери. Сметта се събира и извозва от фирмите ЕТД”Стройкомерс” Мин.бани и “Титан” АС гр.Хасково до база БКС с.Мин бани. В останалите населени места на общината няма организирано сметосъбиране и се ползуват нерегламентирани депа. В Националната програма за управление на отпадъците е определено отпадъците от общините Хасково, Минерални бани и Димитровград да се депонират на регионално депото за ТБО с. Гарваново. 1. Образование

 • Брой и видове училища. Професионални гимназии;

5 общообразователни училища, 1 ОУ с професионални паралелки;

1 професионална гимназия – Оздравително училище с направления „Финанси”, „Банки и застраховане” и „Счетоводсвто”;

4 детски градини.


 • Брой на преподавателите;

82 преподаватели, 58% - с висше образование, а останалите - с полувисше.

 • Материална обезпеченост;

Материално-техническата база е в добро състояние.

 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

Не съществуват

Не съществуват

 1. Здравеопазване и социални дейности

 • Достъп на населението до здравна помощ – равномерен ли е или не, проблеми

Съществуващата мрежа на първичната медицинска помощ в общината не осигурява достатъчно добра териториална достъпност.

Специализираната медицинска и болнична помощ се осъществява от здравните заведения и МБАЛ в гр. Хасково. • МБАЛ

Не.

 • Медицински центрове и индивидуални лекарски практики

Медицински центрове не съществуват в общината;

Общопрактикуващи лекари – 3

Стоматолози – 4

Фелдшери – 3 • Центрове за бърза помощ

Не съществуват. Спешните случай от общината се обслужват от Центъра за спешна медицинска помощ -Хасково.

 • Аптеки

1

 • Социални заведения

Не съществуват. Общинска служба “Социален патронаж”, която се грижи за 250 човека в домашна среда

 1. Историческо наследство, култура

 • Исторически и културни паметници;

52 културно-исторически паметници от различни епохи с местно и национално значение, регистрирани от Националния институт за опазване паметниците на културата. Повечето не са достъпни за посетители, поради несъществуващата или лоша инфраструктура до и около тях.

Най-важните: тракийски култов център – с.Ангел войвода; крепостта Градището; антична и средновековна крепост – с.Мин.бани; винарски камъни (шарапаните) – с. Брястово. • Културни и исторически институции – музеи, театри, фолклорни състави, читалищни формации, и др.

7 читалища, развиващи библиотечна, художествена самодейност и културно-масова дейност.

 1. Национално и международно сътрудничество

РСО „Марица”

 1. Местни ресурси за развитие

 • Финансови данни за общинските бюджети (според въпросника);

Показател

Отчет

Отчет

Бюджет

 

2004

2005

2006

Общо приходи в лв.

2 673 806

3 552 833

3 099 925

Дял на Собствените приходи

44%

55%

59%

Дял на Субсидиите

56%

45%

41%

Дял на оперативните разходи

70%

62%

71%

Дял на капиталовите разходи

30%

38%

29%
 • Привлечени средства

Показател

Отчет

Отчет

Бюджет

 

2004

2005

2006

Дял на привлечените средства от фондове и програми

20%

33%

39%
 • Гаранционни и кредитиращи фондове на общината или местни НПО.

Не съществуват


Административен потенциал на общинска администрация МИНЕРАЛНИ БАНИ

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18-30г.

30-40г.

40-50г.

Над 50 г.

Общо:

Брой

14

14

14

6

48
 • Осигуреност с персонал с подходящо образование.

Персоналът в общинската администрация разполага в известна степен с подходящо образование и квалификация.

Всички длъжности се заемат от лица с подходящо образование. • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.
Брой

архитекти

-

инженери

1

икономисти (бакалавър и магистър)

8

юристи

-

филолози,

7

социолози,

1

технически специалисти (със средно образование)

5

Други

25
 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока степен.

образование

Брой

Средно образование

16

Средно специално

14

Обр.квал.степен Бакалавър

8

Обр.квал.степен Магистър

9

По-висока образователна степен

-
 • Брой на персонала, владеещ чужди езици.

Руски език – 1 (средно напреднали);

Английски език – 3 (начално ниво);

Немски език – 1 (напреднали);

Други езици – 6 (начално ниво) • Брой на персонала, който може свободно да работи с РС.

16 човека. (не се нуждаят от помощ при рутинна работа със софтуера)

 • Брой на работните места, които имат достъп до интернет;

7 работни места

 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Среден стаж на експертите по евроинтеграция в админнистрацията. Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

Не съществуват обособени звена.

1 експерт се занимава с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

Общината не използува помощта на външни експерти и консултантски организации.
4 години.

Word, Excell, Internet.

Нужно е допълнително обучение по английски език.


 • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

Не съществуват център за обслужване на гражданите, работещ на принципа едно гише, гише на предприемача и общински омбудсман.

Не са изградени електронни регистри и бази данни за обектите общинска собственост, фирмите в общината, образователните институции, входящата и изходяща кореспонденция.

Общината не притежава интернет страница.

Не се издават регулярно рекламно-информационни материали, промоциращи икономическия потенциал на общината (маркетингов профил). • Използувана правно-информационна система.

Правноинформационна система „Сиела”.

7 работни места са оборудвани с нея. • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др. Година на придобиване на сертификата.

Общината не е сертифицирана по ИСО


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет