Краткосрочна стратегия


Във вторичния сектор, въпреки структурните промени, са съхраненижүктеу 8.25 Mb.
бет18/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   48

Във вторичния сектор, въпреки структурните промени, са съхранени:

 • преобладаващия дял на преработващата промишленост

 • хранително вкусовата промишленост

С високи темпове се развиват шивашката и текстилна промишленост.

Проблем на сектора са преобладаващия дял на дребните производители с преобладаващ брой заети – под 10. Въпреки това те имат добра ресурсна обезпеченост, относително гарантирани пазари и балансиращи функции на пазара на труда. • Сериозна слабост е липсата на стратегическа специализация в промишленото развитие.

 • Потенциалите на суровинната база – грозде, зеленчуци (в т.ч. ранни), зърнени храни, тютюн, млеко, месо и др. дават възможност за формиране на местни (регионални) преработвателни клъстери затварящ пълния цикъл – добив - преработка – пласмент.

 • Винопроизводството и зеленчукопроизводството, например говорят за спонтанно формиращ се клъстер по храни и напитки, базиращ се на (все още относително) затворен технологичен и производствен цикъл

 • Култивираното производство на гъби, билкарството и пчеларството имат потенциал за развитие на още един специфичен отрасъл със също затворен в общината цикъл.

В наличната информация няма данни за наличие и развитие на наукоемки отрасли – в областта на информационните технологии, електрониката, машиностроенето.

И в бъдеще промишлеността ще бъде насочена основно към общинския център, разчитайки на изградената производствена инфраструктура, традициите, квалифицираната работна ръка.В стратегически план, успоредно с процесите на продуктовото и технологично преструктуриране на съществуващите традиционни промишлени отрасли и новите алтернативни производства, следва да се осъществи и териториално пренасочване на промишлени дейности, с оглед равномерното, устойчиво развитие на цялата територия. За целта е необходимо създаване и на необходимите пространствени предпоставки, чрез осигуряване на нови устроени производствени територии.
Третичния сектор е в процес на развитие и има потенциал - в количествен аспект не само да задоволява потребностите на населението, но и един значителен контингент приходящи, в т.ч. и от съседни – трансгранични области

 • В общината, обособените кметства, съобразно пълномощията си поемат част от административното обслужване.

 • Добра развити са системите на деловото обслужване, здравеопазването, образованието и търговията.

 • Спецификата на туристическата „индустрия” обаче изисква нова изграденост, кадри и дислокация на дейностите в перспективните територии.

 • Наличие на местни или регионални „клъстери”, или други форми на неофициално и официално сътрудничество между производители;

Като цяло в нашата община няма наличие на “Клъстери”. На територията и обаче действат различни Неправителствени организации като – Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”, Търговско- промишлена палата, Стопанската камара и др.


 • Малки и средни предприятия – оценка на конкурентноспособността и степента на взаимодействие с търговски партньори от трансграничната област на Турция.

Към настоящия момент взаимодействието с търговски партньори от трансграничната област е в процес на организация и създаване. Общината организира трансгранични бизнес семинари с цел създаване на контакти между бизнеса от двете страни на границата и създаване на трайни партньорски взаимоотношения между тях.


 1. Бизнес среда

 • Наличие на организации за подкрепа на бизнеса;

На територията на общината действат следните организации рабогещи в сферата на бизнеса:

 • Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”,

 • Търговско- промишлена палата,

 • Стопанската камара

 • Общински мерки/дейности за насърчаване на бизнеса – предлагани услуги или субсидии;

Участие на Общината в Международния пролетен панаир в гр. Пловдив – през 2005 година за пръв път бе предоставена възможност за участие на българските общини в него. Тази инициатива бе осъществена съвместно с бизнеса. На всички местни фирми общината предостави възможност безплатно да рекламират своята дейност.

Друга важна инициатива на Община Свиленград е предвиждането на първия етап от процеса на газифициране на Свиленград. Той ще включва всички обществени сгради, което ще намали техните енергийни разходи. Осъществяването на тази инициатива ще превърне Община Свиленград в привлекателно място за развитие на бизнеса и ще се превърне в предпоставка за привличане на нови инвеститори.

Изграждането на един модерен, отговарящ на европейските изисквания пазар е инициатива , която ще спомогне за икономическото развитие на Общината.

Благоустрояване на подходите на града, което включва озеленяване, създаване на цветни алеи, използване на капково напояване, подобряване на инфраструктурата.

Теренна обезпеченост за развитие на бизнеса и привличане на инвеститори.

Община Свиленград поддържа контакти с НПО действащи на територията й. В тази връзка се осъществяват множество съвместни мероприятия, които подпомагат развитието на местния бизнес . Напр. Семинари организирани от БСЧП “Възраждане”. • Оценка на капацитета на общината да насърчава местното икономическо развитие;

В общинска администрация съществува длъжността специалист по “Местно икономическо развитие”, което е сериозна предпоставка за осъществяване на активен диалог между бизнеса и общината. Тя ще бъде свързващото звено с действащите фирми и потенциални инвеститори.

В момента в Общината се търси начин за окрупняване на свободните терени с цел привличане на инвеститори и обособяване на индустриална зона.

Друга важна предпоставка за решаване проблемите с икономическата привлекателност на Общината е проекта за газифициране. С неговото осъществяване ще се предостави възможност на фирмите да намалят енергийните си разходи, което ще се окаже от голяма полза за фирмите от преработващата индустрия или развиващи производства , които използват много енергия.


 • Достъп до финансиране (грантове за обучение /напр.поФАР/, стимули за фирмите).

При обслужването на бизнеса Общината съдейства за намаляване на сроковете за издаване на специфични документи.

Откри се и обслужване на едно гише.

В помощ на инвеститорите Общината би могла да предостави експерт, който да бъде връзката между частния предприемач и местната власт.

За да се справи с нелоялната конкуренция ОбС Свиленград прие Наредба за търговската дейност на Община Свиленград. С включването на всички търговски обекти в единен регистър на фирмите, действащи в Свиленград, не само ще се стопира сивата икономика, но и по този начин Общината подпомага лоялните предприемачи / тези, които са редовни данъкоплатци и легализирано извършват дейността си /.

В общината все още не е достатъчно познат и развит метода на финансиране на бизнеса посредством използването на фондове на Европейския съюз.


 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

Транспортната инфраструктура на община Свиленград е подчинена на преминаващия през територията Европейски транспортен коридор ЕК № 10, формиран от „двоицата” автомобилно и ЖП трасе, които осъществяват най-важната връзка на Европа с Близкия Изток и Азия. Този коридор преминава през центъра на общинската територия и в буквален и преносен смисъл я разсича на две и в траспрортен и в функционално-пространствен аспект. Носител на основните активности за територията, този коридор е най-силно урбанизиран. Благодарение на него е възникнал и общинския център – Свиленград.

ЕК 10, в района на общината – магистрала „Марица” е с с обща дължина 30 км., от които частично изграден магистрален профил – 21 км. Това е отсечката от границата с община Любимец до пътния възел северно от с.Генералово. По трасето са готови нужните съоръжения и възли, но изградени са само лентите в едната посока и движението е двупосочно. Привършените вече отчуждителни мероприятия в землището на Капитан Андреево, са преодоляното препятствие за доизграждането на магистралата в района на общината - до едноимения ГКПП с Турция.

Успоредно на ЕК 10 но от южната страна на р.Марица преминава и първокласния път, по който - още от гр.Любимец се отклонява трафика за Гърция чрез контактен пункт Капитан Петко Войвода. Общата дължина на тази отсечка е 36,8 км. Състоянието и на двата пътя е добро, като настилка и поддържане, но по своите характеристики – пропускателна способност и габарити не отговаря на функциите им. По тези два пътя (събират се в гр.Любимец), общината осъществява връзките си с вътрешността на страната – към обласния център Хасково, Пловдив и София.

Останалата пътна мрежа обхваща всички други класове пътища (ІІ, ІІІ, ІV и общински).

Връзката със северните части на страната се осъществява от второкласен път ІІ-55 Свиленград – Нова Загора – Велико Търново, а от него - чрез ІІ-76 – през Тополовград и за Бургас. В перспектива се предвижда тази връзка да се реализира и чрез реконструкция и доизграждане на база на трасето на пътя ІV – 55039 “Свиленград – Левка – Радовец – Лесово “ (връзка с новия ГКПП при Лесово) и Бургас.

През с.Сива река, по третокласен път директно от Свиленград се осъществява връзката с Ивайловград – Кърджали – Смолян.

Изградената пътна мрежа на територията на общината включва общо 258,7 км. пътища от републиканската пътна мрежа и 73 км. местни пътища.

Състоянието пътна мрежа на територията на община Свиленград не отговаря на националните и европейските критерии и изисквания за сигурност, по габаритите и за допустимо натоварване. Незадоволително е състоянието на четвъртокласната мрежа, чието поддържане е в преоргативите на общината и в отделни участъци се нуждае от ремонт и по-добро поддържане. Същото се отнася и за уличната мрежа в града и в почти всички села. Много от улиците са без тротоари, а изградените се нуждаят от ремонти.

Разстоянието до ГКПП Капитан Петко Войвода на границата с Република Гърция е 5 км. а до ГКПП Капитан Андреево на границата с Република Турция е 10 км. Съответно най близкият голям град от Гърция – Орестиада е на 50 км. а най-близкият град от Турция – Одрин е на 35 км. което до гляма степен предопределя и нивото на контакти със съседните общини от трансграничния сектор.


 • Наличие на складова инфраструктура. Претоварни станции и терминали, др.

На територията на общината няма изградена специализирана складова инфраструктура или хладилни складове. В общината обаче се намира граничната жп гара от която се разпределят композициите в двете направления – Гърция и Турция, и която представлява подходяща инфраструктура за развитие на бизнеса в региона.


 • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

Водните ресурси в общината са в рамките на нормалните. Всички населени места в общината са водоснабдени. Водоснабдяването се осигурява от подземни водоизточници. Енергоемкоста на водопроизводството в района е доста висока, цялото количество вода се подава за потребление помпажно. Припомването на водата увеличава нейната себестойност. Водопреносната мрежа се състои от вътрешни (70%) и външни (30%) водопроводи.

Съществуващите водни запаси са достатъчни за осигуряване на нормално задоволяване на битовите и промишлените нужди на общината. Водоснабдените населени места са 22, като само 2 са частично водоснабдени.

Изградеността на мрежата (като съотношение на дължина на водопроводната мрежа към общата улична мрежа) общо за общината е около 52%, а за град Свиленград – 80%.

Водоснабдяването на промишлеността в общината се осъществява от същите водоизточници и от същата водопреносна мрежа, които се използват за питейни нужди. Ползваните количества вода от промишленоста възлизат на 10 хил куб. м. месечно и се разходват за промишлени нужди от предприятията в града. За нуждите на селско стопанство вода се разходва в населените места, където съществуват благоприятни условия за развитие на отрасъла.

На територията на община Свиленград има изградена канална мрежа за напояване но през последните години е занемарена и не се ползва ефективно, въпреки наличието на много микроязовири.

Канализационни системи има само в град Свиленград, а в много от населените места отпадъчните води се събират в септични ями и попивни кладенци, или свободно се заустват. Изградената канализация в града е остаряла и амортизирана и на много места предизвиква запушвания на канализационните отклонения и отвежданата вода трудно достига до главните отводни канали. В тази насока е необходимо да се предприемат сериозни инвестиционни мерки.

Изградената канализация в общината показва, че тя се намира под средното равнище за страната по обхванатите от канализация води. Тя покрива само 20% от градската територия. Селата в общината нямат канализация.


 • Наличие на ПСОВ;

В община Свиленград няма изградено причиствателно съоръжение от градско значение - ГПСОВ.

 • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

На територията на общината не са регистрирани наднормени количества на вредни емисии в атмосферата. Тук липсват големи промишлени предприятия, замърсители на околната среда. Единственият значим проблем за чистотата на атмосферният въздух е свързан с това, че по-голяма част от населението през зимният сезон се отоплява с твърдо гориво – дърва и въглища. Това създава неприятна атмосферна обстановка през зимния сезон, най-вече през ранните сутрешни и късните вечерни часове на денонощието.

Проблем за града са изгорелите газове от автомобилния транспорт и особено праховот замърсяване от не почистени и неблагоустроени улици. • Състояние на електропреносната мрежа;

Електрозахранването на общината се осъществява от магистралният електропровод – 400 kV. “Гълъбово – Свиленград”. Подстанцията в Свиленград осигурява нормалното захранване на разпределителната мрежа. На територията на общината всички населени места са електрифицирани, смущенията в захранването са епизодични.Състоянието им е такова, че може да поемат бъдещото увеличение на товарите и съответното електропотребление. Мрежите ниско напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация и най-вече от въвеждане на изолираните и усуканите проводници за намаляване на аварийността и запазване на короните на дърветата. Уличното осветление в Общината е на средното за страната ниво. Нуждае се от модернизация и подобряване на управлението - въвеждане на целонощно и полунощно осветление и компактни и луминесцентни лампи за малките и тесни улици

Изградеността на трафопостове може да се счита за задоволително. Мощността на трафопостовете е средно 160 kv.

В град Свиленград има изградена сравнително нова и модерна подстанция 110/20 kv. Цялата Община може да се каже, че има добре резервирано електрозахранване и може да се поемат увеличените в бъдеще товари с реконструкции на мрежовото стопанство. Значителна част от съоръженията средно и ниско напрежение са в експлоатация повече от 20 години. Част от стълбовете и проводниковата мрежа е с изтекъл срок на годност. Съществуват проблеми в отделни селища и квартали с пад на напрежението над допустимите норми, произтичащо от дълги мрежи с малки сечения и недостатъчен брой трафопостове.


 • Състояние на градската среда – състояние на сградния фонд, паркове, места за отдих, сметосъбиране и третиране на ТБО.

По отношение на моралната и физическа годност на жилищния фонд извършените проучвания показват, че:

 • 26% от жилищния фонд е физически износен и в болшинството случаи подлежи на снос или основна реконструкция. Близо 90% от физически негодния жилищен фонд е в малките села.

 • 42% от жилищния фонд е морално остарял – по своите функционални и конструктивни характеристики (липса на бани, вътрешни тоалетни, паянтова конструкция и т.н.). По-голямата част от тази група жилища също са в селата.

 • 39% от жилищния фонд е физически и морално годен за обитаване. Този жилищен фонд в най-голяма степен е концентриран в ядрото на общината – град Свиленград и по-големите селища и е изграден през последните 20-30 години.

Системата за отдих и почивка в общината е представена от обектите за ежедневен и периодичен (на открито и закрито). На открито отдиха се осъществява основно в обектите на зелената система и спорта. Зеленината за широко обществено ползване, като цяло в общината не задоволява нормативните изисквания, недостатъчна е и в общинския център. В града, с изключение на разпръснати квартални градинки и парковата зона в неговия център, няма други паркове.

По отношение на сметосъбирането и третирането на твърдите битови отпадъци е характерно, че единствения значим генератор на отпадъци на територията на община Свиленград е населението. Съществуващата система за управление на отпадъците е представена като услуги по поддържане на чистотата в населените места, събиране, извозване на отпадъци и тяхното депониране. В общината, освен сметището на Свиленград, стихийно са възникнали нерегламентирани селищни образувания, особено неприятни по оста, водеща към ГКПП Капитан-Андреево.

Организирано сметосъбиране на територията на общината съществува само в града. За една година се депонират около 15000 т., отпадъци. Събраните битови отпадъци не се преработват преди депониране. Експлоатацията на депото е нефективна, запръстяването на отпадъците не става ежедневно, не се запечатва със слой пръст. Това в комбинация с липсата на ограда става причина за разпиляване на леките отпадъци в съседните площи. Предстои изчерпване на капацитета на депото. Не се контролира неговото влияние върху околната среда.

В общинските села до момента не е въведена система за организирано сметосъбиране. Населението там само извозва натрупаните битови отпадъци от домакинствата. Тези отпадъци се изхвърлят на определени за целта временни -нерегламентирани площадки в близост до населените места, които веднъж годишно се почистват и отпадъците се извозват на основното сметище.

В съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците е изградено регионално депо в гр.Харманли, за депониране и обезвреждане на отпадъците. Регионалното депо ще обслужва общините Свиленград, Любимец, Маджарово, Симеоновград, Стамболово и Харманли.


 1. Образование

 • Брой и видове училища. Професионални гимназии;

На територията на общината съществуват следните видове учебни заведения: 1 – Средно общообразователно училище; 7 – Оосновни училища; 1 – Професионална гимназия ; 1 – помощно училище интернат

 • Брой на преподавателите;

Общият брой на преподавателите заети в просветната дейност на общината е 277 души.

 • Материална обезпеченост;

Материалната обезпеченост в училищата е на средно ниво, има изградени и оборудвани специализирани кабинети по химия, физика, биология; компютърни кабинети; 5 библиотеки; логопедичен кабинет, кабинет за лечебна физкултура, кабинет по готварство в ПУИ;

 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

В общината няма такива организации

 • Центрове за преквалификация и обучение на възрастни. Регистрирани от НАПОО - брой;

Няма такива центрове. На територията на общината има клон на Хасковската търговско-промишлена палата.

 1. Здравеопазване и социални дейности

 • Достъп на населението до здравна помощ – равномерен ли е или не, проблеми

 • МБАЛ

 • Медицински центрове и индивидуални лекарски практики

 • Центрове за бърза помощ

 • Аптеки
В Община Свиленград здравеопазването се реализира от една многопрофилна болница със 100 места, един медицински център за извън болнична помощ и осем самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В селата с население под 1000 човека (без най-малолюдните от тях) здравните обекти са от типа фелдшерски здравен пункт.

Лекарските здравни служби са в по-големите села – Капитан Андреево, Момково и Левка.

На територията на община Свиленград е създадено и звено за бърза и неотложна медицинска помощ. Болнично обслужване на населението от общината се реализира в общинската районна болница. Тя обслужва населението и от съседната община Любимец. Капацитетът на общинската болница е свит – броят на болничните легла непрекъснато намалява.

В общината има 44 индивидуални лекарски практики.

Аптеките на територията на общината са 9 бр., като в гр. Свиленград има и денонощна.


 • Социални заведения

Социалното заведение в общината е - дома за възрастни с психични разстройства.

 1. Историческо наследство, култура

 • Исторически и културни паметници;

Историческите и културни паметници в община Свиленград са:

 • Тракийска куполна гробница с. Мезек;

 • Средновековна крепост – с. Мезек;

 • Скална църква – с. Михалич;

 • Скална църква – с. Маточина;

 • Средновековна кула – с. Маточина;

 • Сводест мост Мустафа паша – Свиленград;

 • Антично и средновековно селище местност Хисаря;

 • Долмен с. Студена;

 • Стара турска баня – Свиленград;

 • църква “ Св. Троица” – Свиленград;

 • Средновековно селище и некропол – с. Сладун;

 • Традиционни културни прояви – ден на града, музикални дни, поетични конкурси и др.

- 5 октомври – празник на гр. Свиленград

- Еврофолк – МФФ “ Песни на три граници” – м. юни

- Поетичен конкурс – 8-ми март

- Рецитал посветен на будителите – 1 ноември • Културни и исторически институции – музеи, театри, фолклорни състави, читалищни формации, и др.

На територията на общината има 13 действащи читалища, 2 от които в гр. Свиленград. Те разполагат с необходимата материална база да развиват съответна културната дейност. Основните проблеми при тях са от финансов характер и особено невъзможността за поддържане на ниво на материалната база.

В гр. Свиленград инфраструктурата на културата е представена още от, Общински етнографски исторически музей, Общинска библиотека и Младежки дом.

В общината има добре развити групи за автентичен фолклор; група за стари градски песни; танцови детски състави.


 1. Национално и международно сътрудничество

 • Побратимени градове. Участие в традиционни прояви;

Побратимените на гр. Свиленград градове са: Орестиада, Тригоно, Суфли, Ферес – Репубика Гърция; Веферлинген – Германия

 • Партньори от ТГС регионите БГ-ТР и БГ – ГР. Наличие на утвърдени връзки с ТГС партньор/и.

Партньорите на община Свиленград при разработване на проекти с трансграничен харктер са:

Свиленград -Узункьопрю , Р Турция

Свиленград - Тригоно, Р Гърция

Свиленград – Суфли, Р ГърцияС всички партньори общината има разработени и изпълнени проекти най-вече по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество.

 • Членство в асоциации на общини и други организации за подпомагане на местното управление;

Община Свиленград членува в Регионално сдружение на общините “Марица”, Фондация за реформа в местното самоуправление и Национално сдружение на общините в Република България.

 • Коопериране със съседни общини. Напр.изпълнени или предстоящи съвместни проекти.

Съвместна дейност е изпълнението на Еврофолк - МФФ


 1. Местни ресурси за развитие

 • Финансови данни за общинските бюджети (според въпросника);
Бюджетни приходи

В лв.

Отчет

2004

Отчет

2005

Бюджет 2006

Общо приходи

6592171

9374528

7959618

Собствени приходи

1914172

2678153

2719000

Приходи от такси

881500

1039323

853587

Приходи от продажба на общинска собственост

313745

498339

537720

Други собствени приходи

719197

1140491

1327693

Субсидии

4677999

6696375

5240618

Капитални субсидии

203100

301900

280400

Субсидии за оперативни разходи+трансфери

4474899

6394475

4960218
Бюджетни разходи

В лв.

Отчет

2004

Отчет

2005

Бюджет 2006

Общо разходи

6592177

9374528

7959618

Оперативни разходи

5472577

6010814

6875209

Разходи за персонал

3217351

3322932

3369495

Стоки и услуги

2040671

2475710

2871655

Други оперативни разходи

214555

212172

634059

Други текущи разходи

1119594

3363714

1084409

Капиталови разходи

1119594

3363714

1084409
Структура на разходите

по функциии, в лв.

Отчет

2004

Отчет

2005

Бюджет 2006

Администрация

923811

1252522

1316251

Образование

3034265

3048392

2811349

Здравеопазване

438617

322155

286313

Социални услуги

605561

596004

546784

Комунални услуги и настаняване

610015

2598071

1767469

Култура и отдих

231920

261676

252852

Икономически дейности и услуги

705371

1160569

462522

Други

42611

135139

516078

Общо:

6592171

9374528

7959618
 • Общинска собственост (свободни терени, подходящи за инвестиции; свободен сграден фонд за съучастие в проекти.

В общината има наличие на свободни общински терени и сграден фонд

 • Гаранционни и кредитиращи фондове на общината или местни НПО.

Няма гаранционни или кредитиращи фондове


Административен потенциал на общинска администрация СВИЛЕНГРАД

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18-30г.

30-40г.

40-50г.

Над 50г.

Общо:

Брой

5

36

40

17

98
 • Осигуреност с персонал с подходящо образование.

Общинската администрация разполага с достатъчно квалифициран персонал с подходящо образование за изпълнение на функциите на съответното работно място в администрацията.

 • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.
Брой

архитекти

1

инженери

6

икономисти (бакалавър и магистър)

32

юристи

1

филолози,

6

социолози,

0

технически специалисти (със средно образование)

6

Висше образование Друго

5

Средно образование

40

Основно образование

1
 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока обр.степен.

образование

Брой

Средно образование

16

Средно специално

30

Обр.квал.степен Бакалавър

6

Обр.квал.степен Магистър

45

По-висока образователна степен

0

Основно

1
 • Брой на персонала, владеещ чужди езици.

Език

Начално ниво

Средно напреднали

Напреднали

Руски

50

4

6

Англигйски

23

2

2

Немски

4Френски

8Друг испански

1


 • Брой на персонала, който може свободно да работи с РС.

В общинската администрациа 64 служители работят свободно с компютър.

 • Брой на работните места, които имат достъп до интернет;

Работните места с достъп до интернет са също 64.


 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

В общинска администрация – Свиленрад няма специално изградено звено занимаващо се с подготовка и реализация на проекти. В тази дейност са ангажирани трима служители, като за разработването на проекти се използва и външна експертна помощ. Средният стаж на служителите заети с разработване и изпълнение на проекти е две години, те са с много добри компютърни умения и с добри познания в областта на английския, френския и руския език.

 • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

В община Свиленград има създаден център за обслужване на граждани на едно гише. Той е създаден през 2005 г. и в него работят двама служители. До момента не е създадено гише на предприемача, както няма и общински омбудсман.

 • Използувана правно-информационна система.

В администрацията се използва информационно-правна система с която са оборудвани 64 работни места.


 • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др.

Община Свиленград все още не е сертифицирана по ИСО.

СИМЕОНОВГРАД
ПАСПОРТ на община СИМЕОНОВГРАД

 1. Местоположение и природни ресурси

 • Географско местоположение
Община Симеоновград е разположена в югоизточна България на територия от 222,9 кв.км. В регионален мащаб територията на общината се намира в най-северната част на Хасковска област и включва град Симеоновград и прилежащите към него осем села – Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево, Свирково, Троян и Тянево. Общинският център гр. Симеоновград е разположен на 28 км. североизточно от гр. Хасково, разположено край двата бряга на р. Марица. Община Симеоновград заема 4% от територията на Хасковска област.

Община Симеоновград граничи:

на север и изток – с общините Гълъбово и Опан (Област Стара Загора);

на запад – с общините Хасково и Димитровград;

на юг – с община Харманли.


 • Климат;
Община Симеоновград попада в района на Източно родопските речни долини, в Южнобългарската климатична подобласт. Климатът е преходно-континентален с определени елементи на преходно-средиземноморско климатично влияние. Средната годишна температура на въздуха на равнинните и низинни участъци варира от 12,2 до 12,8 0C. Честите затопляния под въздействието на средиземноморски въздух обуславят късния период на задържане на снежната покривка. Анализът на валежите показва, че средната сума на валежите е около 140 мм, като главният валежен максимум е октомврийско-ноемврийски (15-16%. от валежите), а главният валежен минимум е през летните месеци - от юни до август.

Климатичният потенциал като цяло благоприятства развитието на различна стопанска дейност. Той оказва благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство особено по отношение на зеленчукопроизводството. • Полезни изкопаеми, води;
Полезните изкопаеми на територията на община Симеоновград са представени преди всичко от нерудните полезни изкопаеми, свързани предимно с поречието на р. Марица. По поречието на р. Марица има разкрити находища от глина и се добиват пясък и чакъл. Разкрити са и находища на редки метали и канелна кариера.

 • Природни забележителности;

 • Защитени местности.

На територията на община Симеоновград няма природни забележителности и защитени местности и обекти.

 1. Демографска характеристика

 • Население

  • Брой на населението. Динамика;

Симеоновград е сравнително малка община с население (по постоянен адрес към 31.12.2003 г.) 10178 души, което представлява 3,77% от населението в областта и класира общината на 6 място по този показател. В община Симеоновград липсват населени места, които да са обезлюдени, въпреки че територията не е гъсто населена. Средната гъстота на населението е по-ниска от тази за областта и страната и възлиза на 46 д/км2 – при 49 д/км2 за областта и 70 д/км2 – за страната. Урбанизираността на територията е изключително висока и достига 73,32% градско население.

На територията на общината има 9 населени места. Един град – общинския център Симеоновград с население 7463 души и 8 села с население между 106 и 505 души.  • Възрастова структура

Възрастовата структура на населението в Община Симеоновград има следния вид:

Възраст.структура към 2003 г.

Брой

Отн.дял, %

под трудоспособна възраст

в трудоспособна възраст

над трудоспособна възраст


1875

5496


2807

18,42

54

27,58Възрастовата структура на населението в община Симеоновград е близка до средните стойности на възрастовата структура на областта. Относителният дял на населението в подтрудоспособна възраст е 18,42% или 1875 човека, хората в надтрудоспособна възраст са 27,58% от жителите на общината. Най-голям относителен дял има групата на населението в трудоспособна възраст – 54% или 5496 души. Относително високия дял на хората в надтрудоспособна възраст рефлектира върху местния икономическо потенциал и оказва ограничаващо влияние върху икономическото развитие на общината.

  • Прираст – естествен, механичен. Динамика. Прогнози;

Естествения прираст в община Симеоновград е отрицателен (-70 души), което е характерно и за всички други общини в областта. Живородените деца през 2003 г. са 89, а починалите са 159, сред които има 2 починали деца под 1 г.

Положителна тенденция бележи значително по-високия ръст на сключените бракове – 21бр. През 2003 г., спрямо разводите – 8 бр.

Прави впечатление, че на територията на общината липсват населени места, които са обхванати от процеси на масово напускане и обезлюдяване в последните години, каквато тенденция съществува в повечето други общини на областта. През последните години, в резултат на аграрната реформа и развитието на икономиката, се наблюдава тенденция на връщане на хората от големите градове в селата. През 2003г. в община Симеоновград механичният прираст е 44 души или 292 е броят на заселилите се и 248 е броят на изселилите се. По този показател общината се нарежда на трето място след общините Минерални бани и Стамболово при общо –564 души механичен прираст за областта.


  • Структура по пол

Разделението по пол в Община Симеоновград е следното:

Полова структура към 2003 г.

Брой

Отн.дял, %

мъже

жени


4952

5226


48.65

51.35Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет