Краткосрочна стратегияжүктеу 8.25 Mb.
бет24/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   48Административен потенциал на общинска администрация ХАРМАНЛИ

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18-30г.

30-40г.

40-50г.

Над 50 г.

Общо:

Брой

8

27

23

26

84
 • Осигуреност с персонал с подходящо образование.

Общинската администрация разполага с достатъчно квалифициран персонал с подходящо за извършване на съответната дейност образование.

 • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.
Брой

архитекти

1

инженери

4

икономисти (бакалавър и магистър)

11

юристи

1

филолози,

1

социолози,

-

технически специалисти (със средно образование)

44

Друго висше образование

22
 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока обр.степен.

образование

Брой

Средно образование

19

Средно специално

25

Обр.квал.степен Бакалавър

15

Обр.квал.степен Магистър

25

По-висока образователна степен • Брой на персонала, владеещ чужди езици.

Език

Начално ниво

Средно напреднали

Напреднали

Руски
6
Английски

15
1

Немски


Френски


Друг. .........................

 • Брой на персонала, който може свободно да работи с РС.

Общинските служители свободно работещи с персонален компютър в общинската администрация са 70 човека.

 • Брой на работните места, които имат достъп до интернет;

Достъп до глобалната мрежа на интернет имат 25 работни места в общината.

 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Среден стаж на експертите по евроинтеграция в админнистрацията. Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

В общинска администрация – Харманли има създадено специално звено за работа с проекти – това е Дирекция ОСППЕС. В нея работят трима специалисти със среден стаж от седем години, отлични компютърни умения и много добро владеене на английски и немски език.


 • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

В община Харманли от 2004 г функционира център за обслужване на граждани от типа “едно гише”. В него работят четирима служители на администрацията. Към настоящия момент няма изградено гише на предприемача, както и няма общински омбудсман.

 • Използувана правно-информационна система.

В администрацията се използва електронна правно-информационна система.

 • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др. Година на придобиване на сертификата.

Община Харманли не е сертифицирана по стандарта ИСО, или друг международен стандарт.ХАСКОВО

ПАСПОРТ на община ХАСКОВО

 1. Местоположение и природни ресурси
Община Хасково е разположена в централната част на Южна България, между Родопите и Стара планина, близо до долината на река Марица и Старозагорското поле, на 41 градуса 56 “ северна ширина и 25 градуса 35 “ източна дължина. На юг в територията й се включват ниските разклонения на Източните Родопи.

Площ: 739.8 кв.км (13% от територията на област Хасково) • Климат;
Климатът в общината е умерено-континентален, със силно подчертано средиземноморско влияние. Средната годишна температура на въздуха в равнинните и низинните участъци варира от 12.2о С до 12.8о С, а за Източните Родопи - от 12.6о С до 13.5о С. Средногодишната сума на валежите е 400 мм. на кв.м.

 • Полезни изкопаеми, води;
На територията на община Хасково няма разкрити полезни изкопаеми.

Повърхностните водни обекти са част от Източнобеломорския район и принадлежат към поречието на реките Марица, Арда и Бяла. Водоизточниците за битово водоснабдяване са главно кладенци, каптажи и дренажи, както и язовир - „Тракиец”. Изградени са 5 язовира за напояване: “Тракиец”, “Сивата вода”, “Мандра”, “Книжовник” и “Криво поле”. • Природни забележителности;
Природните забележителности опазват главно територии с уникален ландшафт – месторастене на редки и защитени растителни видове - общо 178 броя животни от 24 разреда и 18 вида растения.

 • Защитени местности.

ПЗ "Паламудче" (карай с. Узунджово, 29.5 ха.), ПЗ "Находище на снежно кокиче" (край с. Гарваново, 10.4 ха.), ПЗ "Боаза" /Пролома/ (край с. Гарваново, 0.3ха.), ЗМ “Злато поле” (между с. Нова надежда, с. Злато поле, и с. Райново, 84,8 ха.)

 1. Демографска характеристика

 • Население

  • Брой на населението. Динамика;

Население към 07.2006г. :

- по постоянен адрес: 116 714 души;

- по настоящ адрес: 102 831 души.

Броят на населението остава сравнително постоянен през 2006, спрямо 2003г., като бележи леко повишение. Промяната е: + 0,4%  • Възрастова структура

 • в под трудоспособна възраст: 16.21 %;

 • в трудоспособна възраст: 62.68 %;

 • в над трудоспособна възраст: 21.11 % от жителите на общината.

  • Прираст – естествен, механичен. Динамика. Прогнози;

Естественият прираст е отрицателен: -400 души (живородени през 2003г. – 834, умрели – 1234 души).

Механичният прираст също е отрицателен: -2 души (2164 заселили се през 2003г. и 2166 изселили се). Това е изключително ниска стойност, при средна за областта (- 564) души.  • Структура по пол

Мъже: 48,14%; Жени: 51,86%.

  • Структура на населението по образование;

 • с висше образование – 7932 човека (8%),

 • с полувисше образование – 5048 човека (5%),

 • със средно образование – 34877 човека (35%),

 • с основно образование – 24800 човека (25%),

 • под основно образование – 17278 човека (17,5%),

 • неграмотни – 2711 човека (2,7%).

Данни към 01.03.2001 г.

  • Жилища.

  • Общо жилища в общината: 41751 бр., 33.9% от жилищата в обл.Хасково;

  • Жилищна площ на човек от населението: 18.4 м2, при 20.0 м2 за областта;

  • Среден брой лица на едно жилище: 2,36, а за област Хасково – 2,19 бр.

  • Жилища на 1000 човека: за общината - 424 броя; за областта – 456бр.

  • Гъстота и разпределение на населението по територията на общината.

Гъстота на населението: 133 д.км2 – най-гъсто населената община в областта.

Градското население е с относителен дял 80,24% от общото население, при 42,9% за областта и 43,4% за страната. Четири са по-големите села в общината, с население над 1000 души: Узунджово, Малево, Войводово и Криво поле. • Заетост

  • Икономически активно население. Брой.

  • Разпределение на заетите по отрасли (първичен, вторичен и третичен сектор).

  • Сравнение с разпределението за област Хасково.

Икономически активните лица в общината през 2003 г. са 61676 човека.
Заетите в нефинансовия сектор през 2003г. са 24383 човека. Разпределени са по следния начин:

Първичен сектор: 732 лица (3%); Вторичен: 13306 лица (55%); Третичен: 10340 лица (42%)


За сравнение, за област Хасково, разпределението е следното:

Първичен сектор: 2319 лица (5%); Вторичен: 26654 лица (52%); Третичен: 22016 лица (43%).
  • Възрастова структура на заетите;

Разпределението на заетите лица по възрастови групи показва преобладаващ дял на лицата във възрастовите групи от 35 до 44 г. и от 45 до 54 г. възраст. Следват лицата във възрастова група от 25 до 34 г.

  • Средна работна заплата,

Средната годишна работна заплата за Хасково през 2003г. е 2740 лв.

 • Безработица

  • Равнище на безработица. Динамика. Сравнение с областта и страната.

в %

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Област Хасково

15,95

17,6

15,37

14,38

12,78

Общ. Хасково

15,31

17,24

14,46

14,33

13,14
  • Структура на безработните – по възраст, пол, продължителност на регистрация

Безработни жени: общ. Хасково: 3637, област Хасково: 9012;

Безраб. Младежи

(до 29г.): общ. Хасково: 1636, област Хасково: 4207;

Безраб. с основно и по-

ниско образование: общ. Хасково: 3246, област Хасково: 9226;

Безраб. с регистрация

над 1г.: общ. Хасково: 3028, област Хасково: 8306;


 1. Икономика

Разпределение на стопанските субекти за община:

Първичен сектор: 83бр. (2%); Вторичен: 725 бр. (19%);

Третичен: 2946бр. (78%).


Селско, ловно и горско стопанство

83

Преработваща промишленост

601

Производство и разпределение на електр. И топлинна енергия

5

Строителство

119

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и услуги

1936

Хотели и ресторанти

305

Транспорт, складиране и съобщения

255

Операции с недвижими имоти

240

Образование

20

Здравеопазване и соц. дейности

115

Други

75

За сравнение, разпределението на стоп.субекти в област Хасково е следното: Първичен сектор: 256 бр. (3%);

Вторичен: 1427бр. (17%); Третичен: 6634бр. (80%). • Структура в зависимост от размера на предприятията

Микро предприятия (до 10 заети) - 3380броя (89,97% относит. дял)

Малки предприятия (от 11 до 50 заети) - 318 броя (8,46%относит. дял)

Средни предприятия (от 51 до250заети) - 50 броя (1,33%относит. дял)

Големи предприятия (над 251 заети) - 9 броя (0,24%относит. дял) • Състояние и тенденции на развитие в отделните сектори – много кратък анализ.

Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и остава основен източник на доходи в селата и база за хранително-вкусовата промишленост на града. Развива се без научно обслужване. Носи много нисък дял в общите приходи от продажби за общината (2,67%), но се наблюдава тенденция за леко увеличение.

Във вторичния сектор, основни индустрии в община Хасково са: преработваща промишленост, производство на машинни части, мебелна промишленост, тютюнева промишленост, хранително-вкусова промишленост, винопроизводство, шивашка промишленост. Развиват се и високотехнологични производства. Общината заема 37% от общото промишлено производство за 2004 г. Налични са всички предпоставки за запазване и увеличаване на този дял: добре развита отраслова структура, утвърдени пазари и квалифицирана работна ръка.

Сферата на услугите е концентрирана изцяло в общинския център, като в селата тази дейност липсва. Битовото обслужване се извършва изцяло от частни фирми, като качеството и обхвата на тези услуги са добри. Градският транспорт в общината (автобусен и тролеен) като цяло е добре организиран. Междуградският се осъществява от частни фирми.

В общинта има условия за развитие на туризъм, свързан с бизнес посещения. Този отрасъл се развива много динамично през последните 6 години, въпреки, че като обем приходи няма голяма тежест в общинската икономика. • Наличие на местни или регионални „клъстери”, или други форми на неофициално и официално сътрудничество между производители;

Структурата на общинската икономика дава възможност за формиране на местни клъстери. Може да се говори за спонтанно формиращ се клъстер храни, базиращ се на технологичен и производствен цикъл в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

 • Малки и средни предприятия – оценка на конкурентноспособността и степента на взаимодействие с търговски партньори от трансграничната област на Турция.

Конкурентноспособността на местната икономика може да се определи като много висока. Мотивите:

Нетните приходи от продажби на един жител на година са 7270 лв. (за 2003г.), което е с 22% повече в сравнение с този показател за област Хасково (5670 лв. на година) и за страната (10910 лв. за година).

ДМА на стопанските единици съставляват цели 40.43% от ДМА на област Хасково, а относителния дял на броя на стопанските единици от тези в област Хасково е 45.12%.

64,04% от фирмите са реализирали печалба през 2003 г. Само 9,7% завършват със загуба, а 26,24% с нулев резултат. 1. Бизнес среда

 • Наличие на организации за подкрепа на бизнеса;

Търговско-промишлена палата, Индустриална стопанска асоциация, Регионална агенция за социално-икономическо развитие Хасково, Съвет за възстановяване и развитие Хасково, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Териториално звено – Хасково, Съюз на производителите на машини за хранително-вкусовата промишленост, Съюз на млекопреработвателите, Съюз на производителите на селскостопанска продукция.

 • Общински мерки/дейности за насърчаване на бизнеса – предлагани услуги или субсидии;

Общината участва в www.invest.bg

Общината е разработила Ориентационна програма и Корпоративен офис център, които да са в помощ на потенциалните инвеститори. • Оценка на капацитета на общината да насърчава местното икономическо развитие;

Община Хасково разполага с необходимите ресурси и капацитет за подпомагане на икономическото развитие в региона. Оценката е много добра по отношение на усилията на местната власт в подкрепа на бизнеса, които датират още от 2000г.

 • Достъп до финансиране (грантове за обучение /напр.поФАР/, стимули за фирмите).

Съвместно с американските си партньори по проекти към ФРМС, финансирани от ААМР, община Хасково е разработила Пакет от стимули за подпомагане на местното икономическо развитие.

 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

Общината е транспортен кръстопът между Европа, Близкия и Средния изток. През територията й минават основните шосейни и железопътни връзки за граничните пунктове Капитан Андреево (на 84 км.) и Капитан Петко войвода (на 77 км) и София (234 км.), и Черно море (243км.). Това са първокласните пътищата Е80 и Е85 и ж.п линията Русе – Подкова.

Пътната мрежа на територията на община Хасково е с дължина 269,16 км, от които 113,7 км са общински пътища и 155,46 км са републикански пътища. Пътната мрежа е изградена от 26,3% първокласни пътища, 31,5% третокласни пътища, 34,8% четвъртокласни пътища и 7,4% местни пътища. Настилката на пътната мрежа е асфалтобетонова, като само 37,5% от нея е в добро състояние.

През територията на общината преминават 2 ж.п. линии в посока София – Свиленград (I категория) и Русе – Подкова (IV категория). Общата дължина на мрежата е 38 км.


 • Наличие на складова инфраструктура. Претоварни станции и терминали, хладилни складове и др.

Зеленчукова борса „Марица” – между Димитровград и Хасково.

 • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

Съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. От общо 37 населени места в общината, 2 са неводоснабдени.

Водоизточниците на територията на “ВиК” клон Хасково са главно кладенци – 356, от които 133 тръбни и 99 шахтови; каптажи – 110; дренажи – 14 и един язовир – Тракиец. Инсталирани са 167 помпени станции с обща мощност 18342 квт.

Канализационна мрежа има единствено в гр. Хасково. Дължината и е 96 км. и покрива 67% от града. Главните колектори са с дължина 25 км. В другите населени места се използват преди всичко септични ями и попивни кладенци.


 • Наличие на ПСОВ;

Към момента липсват пречиствателни съоръжения за отпадните води. Градската ПСОВ е в строеж и се очаква да заработи през 2007г. Пивоварен завод „Каменица” АД - Хасково стопанисва собствена пречиствателна станция, която третира отпадните води на Северна индустриална зона.

 • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

Замърсяването на въздуха се влияе от дейността на големите промишлени обекти: асфалтови бази, парокотелни централи на мазут, “Неохим” АД, “Вулкан” АД и ТЕЦ “Марица 3” ЕАД. В ход са мерки за привеждане дейността на обектите в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околната среда, които ще намалят замърсяването на въздуха чувствително.

 • Състояние на електропреносната мрежа;

Добре изградена електропреносна мрежа, която не създава сериозни затруднения при промишленото и битовото захранване с електроенергия. Трябва да се подобри сигурността, качеството и икономичността на електроснабдяването. Електропроводите средно напрежение (кабелни и въздушни) се нуждаят от сериозни ремонти, модернизация и реконструкция. Трафопостовете също изискват сериозна модернизация.

 • Състояние на градската среда.

В Националната програма за управление на отпадъците е определено отпадъците от общините Хасково, Минерални бани и Димитровград да се депонират на регионално депото за ТБО с. Гарваново.

Производствени отпадъци се преработват в “ПЛАСТЕК” ООД гр. Хасково – отпадъци от пластмасови опаковки.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет