Краткосрочна стратегияжүктеу 8.25 Mb.
бет25/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   48

Образование

Училища: 2 начални, 21 основни, 2 СОУ, 2 профилирани гимназии, 7 професионални гимназии, 2 специални училища, 1 специализирано и 1 частно училище.

Детски градини – 35 (29 целодневни), в т.ч. 17 в гр. Хасково и 18 в селата. Обединените детски заведения са 5, като 4 от тях са в града. • Брой на преподавателите;

Общият брой на учителите и възпитателите в общината е 1216.

 • Материална обезпеченост;

Състоянието на материално-техническата база на детските градини, училищата и обслужващите звена е сравнително добро. Полезно и необходимо бе наскорошното оборудването на училищата с компютърни кабинети и достъпът до кабелен интернет в рамките на националната стратегия за информационни и комуникационни технологии.

 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

Филиал на УНСС – София и

Филиал на Медицински колеж към “Тракийски университет” – Ст. Загора. • Центрове за преквалификация и обучение на възрастни. Регистрирани от НАПОО - брой;

Да

 1. Здравеопазване и социални дейности

 • Достъп на населението до здравна помощ – равномерен ли е или не, проблеми

Населението има достатъчен, качествен и равномерен достъп до здравни услуги. Здравните заведения на територията на общината са разположени равномерно по достъпна пътна мрежа. Осигуреността с лекари на 1000 души население е увеличена на 27.3 за 2003г. 95,5 % от болните предпочитат да се лекуват в рамките на област Хасково, въпреки свободният достъп на пациенти до лечебни заведения в страната.

 • МБАЛ

 • Многопрофилна болница за активно лечение – АД Хасково;

 • Медицински центрове и индивидуални лекарски практики

 • Областни диспансери: Областен диспансер за пневмофизиатрични заболявания със стационар /ДПФЗС/ Хасково ЕООД, Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар /ДКВЗС/ Хасково ЕООД, Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ДПЗС/ Хасково ЕООД - кв. “Болярово”, Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ Хасково ЕООД;

 • Доболнична помощ: Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ: 137 броя; Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ: 53 общопрактикуващи лекари; Амбулатории за групова практика за първична медицинска помощ: 2 броя;

 • Диагностично-консултативни центрове /ДКЦ/ - 2;

 • Медицински центрове – 10 бр.

 • Центрове за бърза помощ

Центъра за спешна медицинска помощ -Хасково.

 • Аптеки

62 от които 22 имат договори със Здравната каса.

 • Социални заведения

 • Дом за стари хора ‘Кенана” с отделение за лежащо болни и филиал за лица със сетивни нарушения - капацитет 190 места;

 • Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Марина” с капацитет 56 лица;

 • Домашен социален патронаж - Хасково с капацитет 150 места;

 • Микропатронаж с. Узунджово – с 30 места;

 • Дом за деца и юноши „Асен Златаров”;

 • ДОВЛРГ „Надежда”, Дом „Майка и дете”

 1. Историческо наследство, култура

 • Исторически и културни паметници;

6 средновековни крепости, Тракийска гробница (ІV в. пр. Хр.), с. Александрово, 18 възрожденски паметници (църкви, джамии, възрожденски къщи, училище), 8 действащи църкви в селата, действащи светилища.

Монументът на Св. Богородица – съвременен символ на Хасково

Гр. Хасково се отличава със специфична архитектура и съхранени много улиците в ориенталски стил.


 • Традиционни културни прояви – ден на града, музикални дни, поетични конкурси и др.

 • Литературни дни "Южна пролет" - Хасково, м. април

 • Събор на народното творчество "Китна Тракия пее и танцува" - Хасково, парк "Кенана" 19 - 20 май

 • Празник на старата градска песен "С песните на Ари" - Хасково, м.май

 • Музикални дни "Недялка Симеонова" - Хасково, зала "Недялка Симеонова" от 20.10 до 27. 10.

 • Тържества по случай деня на Хасково 8-ми септември, м. септември.

 • Джаз фестивал - Хасково, м. септември

 • Културни и исторически институции – музеи, театри, фолклорни състави, читалищни формации, и др.

 • Исторически музей, създаден през 1952 г. Дейността му е организи-рана в следните отдели: Археология, История на България ХV-ХІХ век, Нова история, Най-нова история, Етнография, Реставрационно ателие;

 • Драматично-куклен театър “Иван Димов” - със статут на продуциращ център със собствена продукция;

 • Изложбена зала „Лицо”; КДК с изложбена зала „Кредо”;

 • Регионалната библиотека “Христо Смирненски” – Хасково;

 • ОП „Младежки център” – Хасково;

 • Читалища - 22 на брой, в т.ч. 13 градски и 9 селски, някои то които поддържат художествени колективи за български фолклор, за турски и ромски песни и танци, групи за модерни танци, езикови школи, музикална школа, смесен хор, клуб за стари градски песни, клуб по спортни танци, балетна формация.

 1. Национално и международно сътрудничество

 • Побратимени градове. Участие в традиционни прояви;

Беларус – Витебск, Сърбия и Черна гора – Крагуевац, Китай – Кси Ан, Турция – Одрин, Гърция – Калитея, Италия – Новара, САЩ – Абигтън, Пенсилвания, Великобритания – Лестър.

С Абингтън са реализирани проекти по четирите фази на Програма „Техническо побратимяване между български и американски общини” на ФРМС. С Италианският и гръцкият партньор е изготвен проект по програма “Twinning” към ЕК. • Партньори от ТГС регионите БГ-ТР и БГ – ГР. Наличие на утвърдени връзки с ТГС партньор/и.

Турция – Одрин

 • Членство в асоциации на общини и други организации за подпомагане на местното управление;

НСОРБ,

РСО „Марица”,ФРМС

 • Коопериране със съседни общини. Напр.изпълнени или предстоящи съвместни проекти.

Община Хасково е разработила заедно с общините Минерални бани и Димитровград инвестиционен проект за публично-частно партньорство за управление на твърдите битови отпадъци в региона.

 1. Местни ресурси за развитие

 • Финансови данни за общинските бюджети (според въпросника);

Показател

Отчет

Отчет

Бюджет

 

2004

2005

2006

Общо приходи в лв.

28 766 248

32 277 583

31 645 106

Дял на Собствените приходи

40%

43%

39%

Дял на Субсидиите

60%

57%

61%

Дял на оперативните разходи

90%

89%

84%

Дял на капиталовите разходи

10%

11%

13%
 • Общинска собственост (свободни терени, подходящи за инвестиции; свободен сграден фонд за съучастие в проекти.

Текуща информация за свободните общински терени се публикува на сайта на общината, както и на сайта: www.invest.bg.

 • Гаранционни и кредитиращи фондове на общината или местни НПО.

Не съществуватАдминистративен потенциал на общинска администрация ХАСКОВО

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18-30г.

30-40г.

40-50г.

50 -60 г.

над 60 г.

Общо

Брой

25

84

54

27

-

190
 • Осигуреност с персонал с подходящо образование.

Персоналът в общинската администрация разполага с подходящо образование и квалификация за изпъление на служебните си задължения.

Всички длъжности се заемат от лица с подходящо образование. • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.
Брой

Техническо

30

Икономическо

36

Медицинско

2

Юридическо

4

Друго висше

25

Висше-"специалист", и средно специално

83

Средно общо

10* Данните са от НСИ към 31.03.2006 г.

 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока обр.степен.

образование

Брой

Основно и по-ниско

-

Средно образование (общо)

10

Висше-"специалист", и средно специално

83

Висше

97

По-висока образователна степен

-

* Данните са от НСИ към 31.03.2006 г.

 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

Отдел "Проекти, европейска интеграция и международни отношения "

Общината използува помощта на външни експерти и консултантски организации.


Word, Excell, Internet.
 • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

Постижения:

 • Център за обслужване на гражданите, работещ на принципа едно гише,

Открит през 2003 г. Обслужва се от 8 служители.

 • Поддържат се електронни регистри и бази данни за обектите общинска собственост, фирмите в общината, образователните институции, входящата и изходяща кореспонденция.

 • Интернет страница на общината - www.haskovo.bg, поддържана ежеседмично.

 • Публичните документи (решения и наредби на Об.съвет, актуални търгове) са общодостъпни чрез съвременни начини за информиране.

 • Общината се грижи за маркетирането на местните ресурси, като се поддържат сравнително актуални рекламно-информационни материали, промоциращи икономическия потенциал на общината (маркетингов профил).

Недостатъци:

 • Гише на предприемача и общински омбудсман не съществуват.

 • Използувана правно-информационна система.

Правноинформационна система „Сиела”.

100 работни места са оборудвани с нея. • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др. Година на придобиване на сертификата.

Общината не е сертифицирана по ИСО

КЪРДЖАЛИПАСПОРТ на община КЪРДЖАЛИ

 1. Местоположение и природни ресурси

 • Географско местоположение;
Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България и попада в обхвата на Южен централен район за планиране. Тя е най-голямата община в Източно Родопския планински масив с територия от 754,7 км2, което е 17,9% от територията на област Кърджали и 0,52 % от територията на страната.

 • Климат;
Климатът е преходно-средиземноморски, сравнително мека зима и горещо лято. Средната зимна температура е около 00C, а през лятото 240C. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 400C.

Средна годишна температура: 11-13 градуса С.

Средна годишна продължителност на слънчевото греене: 2250 часа.

Валежите, главно от дъжд, са под средните за страната, като годишната им сума е около 600 л./кв.м.

Районът се отличава със сравнително малка стойност на вятъра (0-1м/сек. В 60-70% от случаите), но през отделни периоди се наблюдават и силни поривисти ветрове с фьонов характер, и ветрове до 30 м/сек.


 • Полезни изкопаеми,
 • Води;
Голямо богатство в района на общината са находищата на нерудни минерални суровини. Огромни са залежите на перлит, бентонит и зеолити, при това на малка дълбочина. Разкрити са следните находища:

  • Находище Доброволец-Пропаст – най-голямото в страната, практически неизчерпаемо. Дава възможност за открит добив;

  • Находище на бяла бентонитова глина „Енчец”;

  • Находище на перлит – близо до Кърджали;

  • Находище на зеолит „Бели брези” – в землището на с.Седловина;

  • Находище на зеолит „Бели пласт” – разработва се по открит начин.

Освен тези, в общината се намират и находища на фелдшпат, креда, слюда, варовик, пясък, чакъл и др. все още неразработени са огромните залежи на качествен мрамор и облицовъчни материали като гнайс, туфи и варовици. Разработването им може да се счита за приоритет в добивния сектор на общината.

Водните ресурси са значителни. Територията на общината се отводнява от р. Арда и притоците и Върбица, Боровица и Перперек. За притоците са характерни внезапни, поройни прииждания, причинени от поройни дъждове, достигащи до 100 мм. за денонощие.

По поречието на р. Арда са изградени язовирите „Кърджали” (16 кв.км.) и „Студен кладенец” (25 кв.км.), основно с предназначението да регулират големия и силнопроменлив отток на р. Арда по сезони.

Районът на общината е със специфична флора и фауна, с представители на няколко фитогеографски и зоогеографски зони, с редки и изчезващи видове, включени в Червената книга на България, ендемити и реликти и голямо разнообразие от ценни лечебни растения. В Червената книга на България са включени растенията Седефче, Сераделово клеоме, Ромелийски трахелиум, красивата папрат „Венерин косъм”.

В района са срещат две зоографски области – Северна и Средиземноморска, което обуславя многообразието от животински видове. Срещат се чакал, орфеево коприварче, белочела сврака, червенокръста лястовица. Тук се намират и единствените в света находища на сляп пещерен бръмбър и паяк (Centromerus milleri). По-редките видове птици, срещани тук са: скално врабче, орфеево коприварче, син скален дрозд, черен щъркел.Природни забележителности:

- „Скални гъби” – площ 5,0 ха, в землището на с.Зимзелен;

- Водопад „Реджеб тарла” в землището на с. Чифлик, площ 0,1 ха.;

- Находище на Родопски силивряк с площ 3,4 ха, край с. Прилепци;

- Находище на Родопска горска майка (безхлорофилно растение паразит), в землището на с. Перперек, с площ 1,7 ха;

Пещери:

- „Карандил” (дълбочина 650м., с Широко поле);

- „Иниклер”/”Стремските лабиринти”/ (обща дължина на лабиринтите 460 м., край с. Стремци);

- „Снежинките” – с. Снежинка, седем пещери, най-голямата от които е с дължина 110м.;

- „Карабекирова” – с. Глухар. Пещерата е била обитавана от първобитните хора;

- „Тилкин” – с. Опълченци, дължина 125 м., била е обитава в древността;

- „Бръшлянина” – с. Висока поляна. Обитавана от прилепи.


 • Защитени местности.

- „Средна Арда” с площ 420,0 ха, в землището на с.Звезделина и с.Висока поляна;

- „Юмрук скала” – 346,0 ха, в землището на с. Калоянци;

- „Каменната сватба”, край с. Зимзелен, с площ 5,0 ха. – скални образувания, оприличени като сватбено шествие;

- „Каменните гъби” – скални образувания край с.Бели пласт (3,0 ха.);

- „Скален прозорец” – великолепен скален мост, в землището на с.Крушка;

- Находище на Венерин косъм, вид папрат, в землището на с.Резбарци. 1. Демографска характеристика

 • Население

  • Брой на населението. Динамика;

Население към 07.2006г. : - по постоянен адрес: 120190 души;

- по настоящ адрес: 76105 души.

Броят на населението през 2006 е намалял спрямо 2003г., с 3,35%.

По данни на НСИ, населението на община Кърджали наброява 69274 д.

Тенденциите в демографското развитие показват, че населението на общината нараства непрекъснато до 80-те години на 20 век. Намаление на населението се наблюдава през периода 1985 – 1992 г. В резултат на емиграция към Турция. За периода между последните 2 преброявания (1992 -2001г.) намалението на населението е със затихващ интензитет, а в част от населените места се наблюдава нарастване.


  • Възрастова структура

Община Кърджали се характеризира с благоприятна възрастова структура на населението, което е важно условие за неговото възпроизводство и перспектива.

в под трудоспособна възраст: 17,7 %;

в трудоспособна възраст: 63,48 %;

в над трудоспособна възраст: 18,81 % от жителите на общината.  • Прираст – естествен, механичен. Динамика. Прогнози;

Естественият прираст е отрицателен: - 61 души или -0,9%0, което е много добър показател в сравнение със стойностите за страната.

(живородени през 2003г. 697, умрели 758 души).Механичният прираст също е отрицателен: -359 души (1039 заселили се през 2003г. и 1398 изселили се). Това е най-неблагоприятната стойност от всички общини в област Кърджали, но е под средната стойност за областта (- 1118) души. В сравнение с предишни години механичното движение е по-слабо изразено.

  • Структура по пол

Мъже: 48.88%; Жени: 51.12%.

  • Структура на населението по образование;

Образователното равнище на населението на община Кърджали е по-ниско от средните относителни стойности за страната, но по-високо от средните стойности за областта. Населението с образование над средното представлява 11.6% от цялото население и е съсредоточено в предимно в гр. Кърджали. В селата най-голям е делът на лицата с основно образование. Неграмотните лица се увеличават незначително (от 362 д. през 1992 г. на 392 д. през 2001г.).

  • Жилища. Размер на домакинствата. Структура по отношение на доходите.

  • Общо жилища в общината: 30260 бр., 40.1% от жилищата в област Кърджали;

  • Жилищна площ на човек от населението: 19,6 м2, при 22.3 м2 за областта;

  • Среден брой лица на едно жилище: 2.29, а за обл. Кърджали – 2,14 бр.

  • Жилища на 1000 човека: за общината - 437 броя; за областта – 468бр.

  • Гъстота и разпределение на населението по територията на общината.

Средна гъстота на населението в общината е 91,8 д.км2

Селищната мрежа на община Кърджали е сравнително добре балансирана. 65% от населението е концентрирано в общинския център. Това показва, че в общината има добре развита мрежа от селски населени места. Прави впечатление, че освен в близост до града, сравнително големи и „живи” села са разположени и почти равномерно в цялата територия на общината – Стремци, Мост, Перперек, Миладиново, Широко поле, Глухар, Опълченско, Бойно.

Само едно от селата (с. Глухар) попада в категорията „средни села” (над 1000ж.). В групата „малки села” (200 – 1000 ж.) попадат 46 села. Преобладаващата група от 70 села е в категорията „много малки”, т.е. с население под 200 жители. 16 села са с 10 – 50 жители, а в 2 села вече никой не живее. Ако се запазят сегашните темпове на намаление, в близките 10 години още 30 села са застрашени от подобна съдба.


 • Заетост

  • Икономически активно население. Брой.

  • Разпределение на заетите по отрасли (първичен, вторичен и третичен сектор).

  • Сравнение с разпределението за област Кърджали.

  • Заети в държавния сектор.

Икономически активните лица в общината са 34734 души. Коефициентът за икономическа активност за общината е 58,5%, и е по-висок от средния за страната (53,8%, ЮЦР (53,9%) и област Кърджали (48,5%).

Заетите лица в община Кърджали през 2003 г. наброяват 22 хил.д., като 18,5 хил. от тях са наетите.През последните 5 години броят на наетите лица не се изменя съществено. Наблюдава се намаление на наетите в първичния сектор и увеличение във вторичния. Наетите в третичния сектор на икономиката бележат постепенно увеличение през периода 2002 – 2003г. Най-висок ръст бележи сферата на услугите и отраслите „Търговия и ремонт” и „Хотели и ресторанти”, съответно 35 и 48%. Сравнително голямо увеличение се забелязва и в сферата на Държавното управление и общественото осигуряване (с 25% повече спрямо 2001г.)

  • Работна заплата.

Средствата за работна заплата, изплатени на заетите лица в община Кърджали през 2003 г. са 55259 хил.лв.

 • Безработица

  • Равнище на безработица. Динамика. Сравнение с областта и страната.

в %

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Обл. Кърджали

15,3

18,29

14,89

13,86

Общ. Кърджали

10,9

12,47

10,54

9,91
  • Структура на безработните – по възраст, пол, продължителност на регистрация

  • Безработни жени: общ. Кърджали 59,6%:, област Кърджали 58,9%;

  • Безраб. Младежи

(до 29г.): общ. Кърджали: 26,4%, област Кърджали: 22,1%;

  • Безраб. с основно и по-

ниско образование: общ. Кърджали: 65%, област Кърджали: 70%

  • Безраб със средно образов. общ. Кърджали: 28,6%,

  • Безраб с висше образование общ. Кърджали: 6,4%,

  • Безраб. с регистрация

над 1г.: общ. Кърджали: 48,7%, област Кърджали: 58,0%;
Тенденциите в развитието на заетостта и безработицата не показват съществени изменения през последните години. Наблюдава се запазване на броя на заетите и равнището на безработица.

 1. Икономика

 • Секторна (отраслова) структура. Брой на предприятията по сектори на стопанството;

Половината от активните фирми в общината (50,2%) работят в сферата на търговията. Висок е делът на активните фирми в отраслите „Транспорт и съобщения” (13,7%), „Хотели и ресторанти” (10,7%) и „Преработваща промишленост (9,4%).

 • Структура в зависимост от размера на предприятията

  • Микро предприятия (до 10 заети) 92,6%

  • Микро и малки предприятия (от 11 до 50 заети): 98,2%

  • Средни предприятия (от 101 до 200 заети): 16 броя.

  • Големи предприятия: 13 броя.

Като положителна тенденция следва да се отчете увеличаване на броя на междинната група предприятия (от 101 до 250 заети) от 11 през 2001г. на 16 през 2003 г. и съответно техният дял на реализираните приходи от продажби (от 7 на 27%). Това до голяма степен се дължи на постепенното намаляване на заетостта и икономическата активност на големите фирми.

 • Състояние и тенденции на развитие в отделните сектори – много кратък анализ.

Първичен сектор.

Преобладават частните земеделски стопанства с относително малки парцели земя със средна площ 5,2 дка. Малката площ на обработваната земя и ниското ниво на научно и кадрово обслужване определено спъват конкурентноспобността на отрасъла. Основният поминък на селското население от община Кърджали е тютюнопроизводството. За производството на тютюн се използува изцяло ръчен труд. Относителният дял на тютюна е най-висок в сравнение с останалите култури. В северните райони на общината има добри условия за отглеждане на зеленчуци. От особено значение е пиперът, който се изкупува директно от производителите. Отглеждането на лозя и овощни насаждения не е особено развито.

През последните 15 години делът на животновъдството непрекъснато намалява. Една от причините е преминаване на отрасъла изцяло в дребния, основно семеен частен сектор. Друга причина е намаляване производството на зърнено-фуражни култури и оскъпяване изхранването на животните.

Добивната промишленост е отрасъл с традиции в общината. Въпреки закриването на редица мини и намаляването на добива, отрасълът поддържа средногодишен дял от 6-7% от общите приходи на общината. Проблемите произтичат от все по-намаляващото съдържание на метали в добиваните руди и замърсяването на атмосферата от вредни емисии.

Вторичен сектор

В цветната металургия са заети 13% от наетите лица в общината, но се произвежда незначителен дял от общата промишлена продукция, което поставя под съмнение ефективността на отрасъла.

Силно присъствие в общинската промишлена структура има производството на машини и оборудване. То осигурява почти 20% от общата промишлена продукция и ангажира 13% от наетите.

През 2003 г. с най-голям принос за промишлеността в община Кърджали е производството на текстил, облекло и изделия от текстил. В този отрасъл се наблюдава непрекъснат ръст до 2003г. – произвежда 40% от общата продукция и ангажира 54% от наетите лица, което му отрежда водещо място в промишлената структура на общината. След 2003 г. се наблюдават симптоми на рецесия в отрасъла.

Голямо е значението и на производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Добри перспективи за развитие, имайки в предвид местните ресурси, има производството на дървен материал и дървообработването. Развити са също така строителството и производство бижута („Минерал сувенир” – най-големият български производител на златна и сребърна бижутерия).

Третичен сектор

Отрасълът „Търговия и ремонт” се нарежда на второ място по приходи от продажби след преработващата промишленост. Този отрасъл, заедно с отрасъла „Хотели и ресторанти” бележат значителен ръст след 1999г. Транспортът заема малък дял от общинската икономика (5% от заетите).

Община Кърджали има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от красивата природа, значителния рекреативен потенциал на водните площи на язовирите, богатото културно историческо наследство, подходящите условия за ловен и селски туризъм.


 • Наличие на местни или регионални „клъстери”, или други форми на неофициално и официално сътрудничество между производители;

За наличие на клъстери може да се говори предимно в хранително вкусовата промишленост, която потребява изцяло продукцията на местното селско стопанство.

Машиностроенето потребява част от произвежданата продукция на добивната и преработваща индустрии. • Малки и средни предприятия – оценка на конкурентноспособността и степента на взаимодействие с търговски партньори от трансграничната област на Турция.

Преобладаващият брой фирми в общината са микрофирмите (92,6%). Над 98% от активните нефинансови и небюджетни предприятия в общината са малки до 50 човека и микро фирми, което характеризира общинската икономика като нискоефективна, доколкото тези фирми са с много ниска добавена стойност. Сериозен недостатък на дейността на малкия и средния бизнес, който се оформя като негова устойчива черта, е липсата на предприемачески опит, на квалифициран персонал и на свежи ресурси за инвестиции в производството.

 1. Бизнес среда

 • Наличие на организации за подкрепа на бизнеса;

В общината има изградена определена инфраструктура, подкрепяща развитието на бизнеса:

  • Кърджалийска търговско-промишлена палата;

  • Българска стопанска камара – Индустриална стопанска асоциация – гр. Кърджали;

  • Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – Кърджали.

 • Оценка на капацитета на общината да насърчава местното икономическо развитие;

Общината се грижи за маркетинговото представяне на местните ресурси, като се поддържат сравнително актуални рекламно-информационни материали (маркетингов профил).В общината липсва изградена технологична инфраструктура, която да ускори трансфера на технологии и производството и да повиши неговото технологично равнище. Развитието на информационните и комуникационни технологии също изостава значително, което намалява шансовете на общината за динамично развитие в перспектива и налага необходимостта от изграждането им и създаване на умения в местното население и бизнеса за тяхното използуване.

 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

През територията на общината преминава Европейски транспортен коридор ­№9 (Хелзикни – Санкт Петребург – Москва – Киев – Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград – Проход Маказа - Александропулис ).

Град Кърджали се е обособил като естествен административен, търговски, културен и промишлен център на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км. от София и на 90 км. от Пловдив. Най-близкият ГКПП е Капитан Андреево, на 132 км. от гада и свързва България с Турция и Гърция. Предстои откриване на ГКПП „Маказа”, през който разстоянието до Гърция е 57 км.

Републиканската пътна мрежа на територията на община Кърджали е представена от първокласен път I-5 „Хасково – Черноочене – Кърджали – Момчилград - Маказа” и е с дължина 15,4 км. останалата част са третокласни пътища с обща дължина 96,0 км.

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 240,4 км., от които IV клас 107,8 км. и 132,6 км. местни пътища. По вида на настилката, пътната мрежа се разпределя така: 80% с асфалстобетонна настилка, 5% с трошенокаменна и 15 % без настилка.

Състоянието на пътищата като цяло е незадоволително. Настилката е остаряла и амортизирана. От години не е извършван основен ремонт, а само частични кърпежи.

Ж.П. транспорта в община Кърджали има предимно регионално значение. Областта и общината се обслужват от една ж.п. линия (IV главна ж.п. линия Русе – Кърджали - Подкова). През общината преминава 26 км. от тази ж.п. линия, която е неелектрифицирана и с незначителен пътнически и товарен поток.Един от основните представители на претоварни станции в общината е Кантона товарни превози гр. Димитровград – седалище Гара Кърджали, който разполага с база и инфраструктура и извършва товаро-разтоварни дейности и превози в страната и чужбина. Средно на месец обработват около 1440 вагона, а капацитета му е 240 т. на денонощие.

Друг голям представител е „Тедимпекс”, притежаващ складове за хранителни и нехранителни продукти. Общата площ на фирмата е 30 декара. В района на стоковото тържище има ж.п. линия, рампи, бензиностанция и паркинги. • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

Гр. Кърджали и 22 села се водоснабдяват от язовир „Боровица”. Останалите населени места се водоснабдяват от местни водоизточници, посредством 9 каптажа, 3 дренажа, 6 шахтови и един тръбен кладенци и 16 помпени станции. Изградена е пречиствателна станция за питейни води към хидрокомплекс „Боровица”, която подава питейна вода за около 70% от населението. Общата дължина на изградената водопроводна мрежа в общ. Кърджали е 288 км., от които половината са външни водопроводи. Частично водоснабдени са 29 населени места (25%), в които живее 7% от населението. 23 населени места (20%) са централно неводоснабдени. В редица селища се изпитва сериозен недостиг на вода, особено в летния период.

Канализационна мрежа има изградена само в гр. Кърджали. Тя е с дължина 86,1 км., покрива 60% от града и е изградена преди 35 години. Канализационната система е смесена – за дъждовни и отпадъчни води. В момента се извършва реконструкция на главните канализационни колектори. В по-големите села има частично изградени канализации с отвеждане и заустване на битовите отпадъчни води главно от училища, детски градини, читалища, кметства и др.) в септични ями. • Наличие на ПСОВ;

Липсват пречиствателни съоръжения за отпадните води.

 • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

Регистрирани са превишени стойности на нетоксичен прах, серен диоксид, олово, кадмий.

Замърсяването е в резултат на комбинираното въздействие на: „ОЦК” АД, “S&B Индъстриъл Минералс” АД („Бентонит”), хвостохранилището на „Горубсо-Кърджали” АД, автомобилния транспорт и горивните инсталации за технологични нужди и отопление. • Състояние на електропреносната мрежа;

Всички населени места в общината са електроснабдени. Електропреносната мрежа в централната част на гр. Кърджали е основно подземна, а в кварталите и останалите населени места – въздушна.

Като цяло електропреносната мрежа е в добро състояние. В отделни части на някои населени места се нуждае от ремонт и подмяна. • Състояние на градската среда – състояние на сградния фонд, паркове, места за отдих, сметосъбиране и третиране на ТБО.

Паркове. Зелени площи.

При площ на градската територия от около 1110 ха, озеленените площи са около 115 ха, т.е. около 10%. На един жител на гр. Кърджали се падат 19,2 кв.м.зелени площи. С изключение на парк „Горубсо” и лесопарк „Простор”, всички останали зелени площи са с малки размери – от категорията на квартални градини и скверове. В кварталите със старо блоково застрояване има добре озеленени междублокови пространства, които също са маломерни. Някои улици и булеварди имат много добро улично озеленяване.Сметосъбиране и третиране на ТБО.

83 от 117-те населени места в община Кърджали са обхванати от системата за организирано сметосъбиране. Отпадъците се извозват и обезвреждат в депо, разположено в землището на с. Вишеград, общ. Кърджали на площ от 42,200 дка. В настоящия момент тече проект, финансиран от програма ИСПА за проектиране и изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, Кърджали. В него ще се обезвреждат отпадъците на 7-те общини от област Кърджали и община Ивайловград. Очаква се да заработи през 2009г. 1. Образование

 • Брой и видове училища. Професионални гимназии;

Общ брой учебни заведения: 39, от тях:

  • Начално училище: 1;

  • Основни училища: 24;

  • Средни общообразователни училища: 5;

  • Гимназия с преподаване на чужди езици: 1;

  • Професионални гимназии: 7;

  • Специално училище – интернат: 1;

58 детски градини, от които 32 целодневни и 26 полудневни.

 • Брой на преподавателите;

Общо 870 преподаватели в НУ, ОУ, СОУ и ГПЧЕ.

 • Материална обезпеченост;

Материалната база осигурява възможност за нормален учебен процес, но има нужда от подобряване. Проблеми има в обучението по информатика. Компютърни кабинети има само в гр. Кърджали.

 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

С общината съществуват 3 филиала на ВУЗ:

  • Филиал на ПУ „П.Хилендарски”, наследник на полувисшия институт „Л.Каравелов. Тук се подготвят учители по хибридни специалности;

  • Колеж по минно дело – Кърджали, който е звено на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рислски”, София.

  • Филиал на Международен славянски институт – гр. Москва, който приема студенти за дистанционно обучение по икономически и педагогически специалности.

 • Центрове за преквалификация и обучение на възрастни. Регистрирани от НАПОО - брой;

Регионален национален педагогически център.

 1. Здравеопазване и социални дейности

 • Достъп на населението до здравна помощ – равномерен ли е или не, проблеми

Населението получава равномерен и достатъчен достъп до здравна помощ. Проблем е навременното осигуряване на спешна здравна помощ в отдалечените села без лекарски практики. Проблемен е достъпът до здравни услуги на хората без здравно осигуряване, особено в селата (от 30 до 80%).

Болничните заведения изпълняват надобщински функции и обслужват населението от цялата област. • МБАЛ

МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски” АД

 • Болнични заведения,


 • Лечебни заведения за извън болнична помощ, Медицински центрове и индивидуални лекарски практики
  • Диагностично-консултативен център №1 ООД – Кърджали;

  • Медицински център „Авицена” ЕООД – Кърджали;

  • 45 броя индивидуални лекарски практики (28 на територията на гр. Кърджали и 17 на територията на селата в общината);

  • 39 стоматологични практики.

  • Звено „Училищно и детско здравеопазване” – обслужва ученици и деца в общо 29 здравни кабинета.

 • Центрове за бърза помощ

Център за спешна медицинска помощ – Кърджали

 • Аптеки

27

 • Социални заведения

  • Дом за медико социални грижи за деца – Кърджали;

  • Дом за възрастни хора с малък хоспис към него – Кърджали;

  • Домашен социален патронаж – Кърджали;

  • Обществена трапезария, намираща се в кв. Гледка.

 1. Историческо наследство, култура

 • Исторически и културни паметници;

Уникални неолитни паметници, антични и средновековни крепости и храмове, археологически обекти и др. свидетелстват за богатото културно-историческо наследство на Източните Родопи. В общината има 53 археологически паметници, от които 11 с национално значение и 42 с местно значение. По-известните тях са:

  • Средновековен манастирски комплекс „Св.Йоан Предтеча” – от 9-10 в. – един от духовните бисери на града, реставриран през 2000г.

  • Свещеният град „Перперикон” край с. Горна крепост – неповторимо съчетание от уникалност в архитектурен, исторически, природен и мултирелигиозен аспект;

  • Средновековна крепост „Моняк” /Мнеаскос/ край с. Широко поле, на 4 км. Източно от Кърджали. Една от най-големите и високо разположени крепости в Родопите;

  • Тракийска крепост в местността „Телевизионната кула”–с.Ивановци;

  • Средновековна крепост над р. Боровица;

  • Тракийската и средновековна крепост при с. Вишеградец;

  • Античните рудници „Стремските лабиринти” – в землището между селата Рани лист и Стремци. Много добре запазени са галерии;

Съществуват десетки други римски, тракийски и ранно византийски селища, крепости, скални некрополи, скални ниши, надгробни могили, които са сериозен потенциал за развитие на общината .

Религиозни обекти:

  • Енорийски православен храм „Св.Георги победоносец” , гр. Кърджали, художествен паметник на културата, действащ храм;

  • Енорийски православен храм „Св. Успение Богородично”, гр. Кърджали; художествен паметник на културата, действащ храм;

  • Средновековен манастирски комплекс „Св.Йоан Подром”, гр. Кърджали;

  • Мюсулмански храм – джамия, гр. Кърджали, действащ храм;

  • Тюрбето на Хасан баба – покрит гроб на Хасан баба;

  • Тюрбето на Шахин деде, с. Соколово – изградено от камъни.

 • Традиционни културни прояви – ден на града, музикални дни, поетични конкурси и др.

  • Международен театрален фестивал „Перперикон” – ежегоден;

  • Балкански фестивал на турския фолклор Кърджали – през 2 години;

  • Международна писателска среща „Балканика” – ежегодна;

  • Традиционно честване Деня на Кърджали – 21 октомври;

  • Национален тракийски събор Кърджали – ежегоден;

  • Национален конкурс за детска литература „Петя Караколева” – ежегоден;

  • Общински културни празници в чест на 24 май.

 • Културни и исторически институции – музеи, театри, фолклорни състави, читалищни формации, и др.

  • Драматично куклен театър „Димитър Димов”;

  • Държавен музикално-драматичен театър „Кадрие Литифова”;

  • Регионален исторически музей – проучва, съхранява и популяризира материалната култура на населението в региона;

  • Общинска художествена галерия „Станка Димитрова”

  • Общинска библиотека „Н.Й.Вапцаров”;

  • 24 читалища, като най-значимото и най-старото е НЧ „Обединение”, гр. Кърджали, основано през 1913г.

  • Общински център за култура и младежки дейности.

 1. Национално и международно сътрудничество

 • Побратимени градове. Участие в традиционни прояви;

Община Кърджали е подписала меморандум за сътрудничество с община Гаази Осман Паша в Истамбул и поддържа връзки с община Текирдаа.

От октомври 2004 г. гр. Кърджали е побратимен с гр. Владимир, Русия. • Партньори от ТГС регионите БГ-ТР и БГ – ГР. Наличие на утвърдени връзки с ТГС партньор/и.

Община Кърджали поддържа културни отношения със съседни страни. Традиционни са вече връзките с общините от съседна Гърция – Филипи, Пиерион, Суфлу и Комотини, както и с Номархия Еврос, изразяващи се в гостуване на танцови състави, спортни мероприятия и др.

По програма ФАР – ТГС България – Гърция, община Кърджали е изпълнявала проекти в партньорство с община Комотини и номархия Еврос. • Членство в асоциации на общини и други организации за подпомагане на местното управление;

  • Национално сдружение на общините в Република България;

  • РСО „Марица”;

  • Асоциация на родопските общини.

 • Коопериране със съседни общини. Напр.изпълнени или предстоящи съвместни проекти.

С община Ардино е изпълнен проекта „Пътят на боговете, пътят на златото и пътят на хората” по програма Развитие на българския културен туризъм.

 1. Местни ресурси за развитие

 • Финансови данни за общинските бюджети (според въпросника);

Показател

Отчет

Отчет

Бюджет

 

2004

2005

2006

Общо приходи в лв.

20 298 870

23 127 863

29 183 000

Дял на Собствените приходи

28%

36%

35%

Дял на Субсидиите

72%

64%

65%

Дял на оперативните разходи

84%

78%

69%

Дял на капиталовите разходи

13%

18%

27%
 • Привлечени средства.

Показател

Отчет

Отчет

Бюджет

 

2004

2005

2006

Дял на привлечените средства от фондове и програми

1,33%

0,50%

-
 • Общинска собственост (свободни терени, подходящи за инвестиции; свободен сграден фонд за съучастие в проекти.

Бивш казармен район.

Обща площ на територията: 5.66 хектара

 • Гаранционни и кредитиращи фондове на общината или местни НПО.

Няма налични


Административен потенциал на общинска администрация КЪРДЖАЛИ

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18-30г.

30-40г.

40-50г.

Над 50 г.

Общо:

Брой

22

40

53

61

176
 • Осигуреност с персонал с подходящо образование.

Персоналът в общинската администрация разполага с подходящо образование и квалификация за изпъление на служебните си задължения.

Всички длъжности се заемат от лица с подходящо образование. 79% от работещите с администрацията са със стаж над 5 години (само в общинската администрация), като 77% от тях са със стаж над 10г., което показва, че в администрацията работят изградени и рутинирани специалисти. • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.
Брой

архитекти

3

инженери

9

икономисти (бакалавър и магистър)

24

юристи

4

филолози,

4

Друго висше

35

Полувисше и средно специално

68

технически специалисти (със средно образование)

21

Основно

9
 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока обр.степен.

образование

Брой

Средно образование

21

Средно специално

68

Обр.квал.степен Бакалавър

19

Обр.квал.степен Магистър

59

По-висока образователна степен

-
 • Брой на персонала, владеещ чужди езици.

Руски език – 47 (средно напреднали);

Английски език – 5 (начално ниво) + 5 (напреднали);

Немски език – 2 (средно напреднали);

Френски език – 2 (средно напреднали) • Брой на персонала, който може свободно да работи с РС.

133 човека. (не се нуждаят от помощ при рутинна работа със софтуера)

 • Брой на работните места, които имат достъп до интернет;

58 работни места

 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Среден стаж на експертите по евроинтеграция в админнистрацията. Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

Отдел „Проекти, евроинтеграция и туризъм”

В звеното работят 5 експерти.

Общината използува и помощта на външни експерти и консултантски организации.

6 години.

Владеене на английски и немски езиц.

Експертите притежават много добри компютърни умения. • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

Постижения:

 • Център за обслужване на гражданите, работещ на принципа едно гише,

Открит през 2004 г. Обслужва се от 7 служители.

 • Поддържат се електронни регистри и бази данни за обектите общинска собственост, фирмите в общината, образователните институции, входящата и изходяща кореспонденция.

 • Интернет страница на общината - www.kardjali.bg, поддържана регулярно.

 • Публичните документи (решения и наредби на Об.съвет, актуални търгове) са общодостъпни чрез съвременни начини за информиране.

 • Общината се грижи за маркетирането на местните ресурси, като се поддържат сравнително актуални рекламно-информационни материали, промоциращи икономическия потенциал на общината (маркетингов профил).

Недостатъци:

Гише на предприемача и общински омбудсман не съществуват. • Използувана правно-информационна система.

Правноинформационна система „Сиела”.

127 работни места са оборудвани с нея. • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др. Година на придобиване на сертификата.

ИСО 9001:2000

Година на издаване на сертификата: 2003г.

Обхват: „Предоставяне на административни услуги”

3.3. Кратък профил на всяка от 16-те общини от турска страна. „Паспорти” на общините.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет