Краткосрочна стратегияжүктеу 8.25 Mb.
бет27/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   48

ЕСЕТЧЕПАСПОРТ на община ЕСЕТЧЕ

 1. Местоположение и природни ресурси

 • Географско местоположение; • Климат;


 • Полезни изкопаеми,Води;
-----__Природни_забележителности;'>-----

 • Природни забележителности;
-----

 • Защитени местности.

-----

 1. Демографска характеристика

 • Население

  • Брой на населението. Динамика;  • Възрастова структура
  • Прираст – естествен, механичен. Динамика. Прогнози;
  • Структура по пол
  • Структура на населението по образование;
  • Жилища. Размер на домакинствата. Структура по отношение на доходите.
  • Гъстота и разпределение на населението по територията на общината. • Заетост

  • Икономически активно население. Брой.

  • Разпределение на заетите по отрасли (първичен, вторичен и третичен сектор).

  • Сравнение с разпределението за област Кърджали.

  • Заети в държавния сектор.
  • Работна заплата.
 • Безработица

  • Равнище на безработица. Динамика. Сравнение с областта и страната.

  • Структура на безработните – по възраст, пол, продължителност на регистрация
 1. Икономика

 • Секторна (отраслова) структура. Брой на предприятията по сектори на стопанството;
 • Структура в зависимост от размера на предприятията
 • Състояние и тенденции на развитие в отделните сектори – много кратък анализ.

-----

 • Наличие на местни или регионални „клъстери”, или други форми на неофициално и официално сътрудничество между производители;
 • Малки и средни предприятия – оценка на конкурентноспособността и степента на взаимодействие с търговски партньори от трансграничната област на Турция.
 1. Бизнес среда

 • Наличие на организации за подкрепа на бизнеса;
 • Оценка на капацитета на общината да насърчава местното икономическо развитие;
 • Наличие на бизнес отношения с България

Няма

 • Общински мерки/дейности за насърчаване на бизнеса – предлагани услуги или субсидии

Няма

 • Предоставяне на стимули от страна на общината на местния бизнес

-----

 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

Асфалт и стабилизирана настилка.

 • Наличие на складова инфраструктура. Претоварни станции и терминали, хладилни складове и др.
 • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

60% изградена.

 • Наличие на ПСОВ;

На ниво проект

 • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

Няма

 • Състояние на електропреносната мрежа;

Надземна


 • Състояние на градската среда – състояние на сградния фонд, паркове, места за отдих, сметосъбиране и третиране на ТБО.

Депониране на открито.

 1. Образование

 • Брой и видове училища. Професионални гимназии;

------

 • Брой на преподавателите;
 • Материална обезпеченост;
 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

Няма

 • Центрове за преквалификация и обучение на възрастни. Регистрирани от НАПОО - брой;
Не

Да

Колко броя

Ако Да,

наименование

1. Център за развитие на обучението.

Х


2. Информационен център за работа или консултантски център за бизнеса.

Х


3. Клон на търговско-промишлената палата.

Х


4. Информационен център (който предоставя информация на бизнеса и за европейските програми)

х


5. Организации, които обучават и консултират гражданите и бизнеса

Х

 1. Здравеопазване и социални дейности

 • Здравни заведения на територията на общината, брой

Няма


 • Аптеки

Няма

 • Социални заведения

Няма

 1. Историческо наследство, култура

 • Исторически и културни паметници;

Няма

 • Традиционни културни прояви – ден на града, музикални дни, поетични конкурси и др.

Хъдърлез

 • Културни и исторически институции – музеи, театри, фолклорни състави, читалищни формации, и др.

Няма

 1. Национално и международно сътрудничество

 • Побратимени градове. Участие в традиционни прояви;

Няма

 • Партньори от ТГС регионите БГ-ТР и БГ – ГР. Наличие на утвърдени връзки с ТГС партньор/и.

Няма

 • Членство в асоциации на общини и други организации за подпомагане на местното управление;

Сдружение на общините Мерич, Турско сдружение на общините.

 • Коопериране със съседни общини. Напр.изпълнени или предстоящи съвместни проекти.

Няма

 • Има ли в общината свободни терени, общинска собственост, подходящи за инвестиции, както и свободен сграден фонд за съучастие в проекти /напр.създаване на дневни центрове за деца или възрастни/);

Налице са свободни терени.

 • Проблеми при разработване и работа по проекти за ТГС

43.1. Трудно откриване на подходящ партньор;

43.2. Трудности при определяне на проекти, които реализират общи интереси;

43.3. Недостатъчно познаване на трансграничните области, което води до трудности при обосновката на проектите;

43.4. Непознаване на законодателството;

43.5. Липса на информация, относно програми, финансиращи трансгранични проекти


Значимост на влияние (1 – много сериозен; 5 – не представлява трудност):

1;


1;
1;


 • Предпочитани сфери по разработване на проекти по ТГС

1. Културен обмен и опознаване на историческите ценности;

2. Стимулиране развитието на икономиката (МСП);

3. Повишаване на административния капацитет на общинската администрация, вкл. Взаимстване на добри практики;

4. Изграждане на инфраструктура за достъп до исторически и туристически местности; • ТГС проекти, заложени в Общинския план за развитие

няма

 • Идеи, свързани с ТГС, които не са заложени в Общинския план за развитие

Няма

 1. Местни ресурси за развитие

 • Финансови данни за общинските бюджети (според въпросника);
(1.830)

(1.590)

(1.650)

Справка___Справка___Бюджет'>Бюджетни източници /в евро/

Справка

Справка

Бюджет

 

2004

2005

2006

Основни приходи

170.452

210.353

600.000

Собствените приходи

136.089

185.181

492.000

Приходи от субсидии


Основни разходи


Оперативни разходи


Разходи за персонал

117.625

130.542

180.000

Стоки и услуги

123.611

127.355

570.000

Други оперативни разходи

86.999

183.692

342.000

Други текущи разходи


Капиталови разходи

 • Функционално разпределение на разходите /в евро/
Справка

Справка

Бюджет

 

2004

2005

2006

Административни разходи /Разходи за персонал/

117.625

130.542

180.000

Обучение


Здравеопазване


Социални услуги


Комунални услуги


Култура и отдих


Икономически дейности и услуги

210.610

311.047

912.000

Други


Общо

328.235

441.589

1.092.000
 • Основни парични потоци, осигурявани от външни длъжници /в евро/
Справка

Справка

Бюджет

 

2004

2005

2006

Общ паричен поток

-

-

-

Административен потенциал на общинска администрация ЕСЕТЧЕ

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18-30г.

30-40г.

40-50г.

Над 50 г.

Общо:

Брой

5
1
6
 • Продължителност на работата на служителите в администрацията.

Продължителност на работа

До 6 месеца

От 6 месеца до 1 година

От 1 до 2 години

От 2 до 5 години

От 5 до 10 год.

Над 10 години

Брой
1
 • Осигуреност на персонала с достатъчно образование и качества за изпълнение на служебните задължения.

Твърдо да.

 • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.
Брой

архитекти
инженери
икономисти (бакалавър и магистър)
юристи
Филолози
Социолози
технически специалисти (със средно образование)
Пресаташе и др.
Главен счетоводител
Полицейски служител
Пожарникар
Ветеринарен лекар
Други

1
 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока обр.степен.

образование

Брой

Средно образование
Средно специално

1

Обр.квал.степен Бакалавър
Обр.квал.степен Магистър
По-висока образователна степен • Брой на персонала, владеещ чужди езици.

Руски език –

Английски език – начално ниво

Немски език –

Френски език – • Брой на персонала, който може свободно да работи с РС.

2 човека. (не се нуждаят от помощ при рутинна работа със софтуера)

 • Брой на работните места, които имат достъп до интернет;

2 работни места

 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Среден стаж на експертите по евроинтеграция в админнистрацията. Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

Не • Използване на услуги на външни експерти или консултантски организации

Да

 • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

Постижения:

 • Публичните документи (решения и наредби на Об.съвет, актуални търгове) са общодостъпни чрез съвременни начини за информиране.

Недостатъци:

 • Център за обслужване на гражданите, работещ на принципа едно гише- не

 • Интернет страница на общината

 • Редовно информиране на обществеността относно плановете на общинския съвет и администрацията – не

 • Гише на предприемача, т.е. звено, което предоставя услуги на бизнеса - не

 • Общински омбудсман – не

 • Сертифицация на общината по международни стандарти (напр. ИСО 9001:2000 и др.) - не

 • Провеждане на промоционални и маркетинг кампании на местните ресурси и възможности – не

 • Нужди от обучение на ръководителите и служителите в общинската администрация

Тема

Начално ниво

Средно напреднали

Напреднали

Общо служители

Изменения в законодателството

х
 • Използувана правно-информационна система.
 • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др. Година на придобиване на сертификата.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет