Краткосрочна стратегияжүктеу 8.25 Mb.
бет36/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   48


Административен потенциал на общинска администрация ЛАЛАПАША

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18-30г.

30-40г.

40-50г.

Над 50 г.

Общо:

Брой

2

17

11

1

31
 • Продължителност на работата на служителите в администрацията.

Продължителност на работа

До 6 месеца

От 6 месеца до 1 година

От 1 до 2 години

От 2 до 5 години

От 5 до 10 год.

Над 10 години

Брой

-

2

1

3

15

10
 • Осигуреност на персонала с достатъчно образование и качества за изпълнение на служебните задължения.

До известна степен

 • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.
Брой

архитекти

-

инженери

-

икономисти (бакалавър и магистър)

1

юристи

-

Филолози

-

Социолози

-

технически специалисти (със средно образование)

2

Пресаташе и др.

-

Главен счетоводител

-

Полицейски служител

-

Пожарникар

-

Ветеринарен лекар

-

Други

28
 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока обр.степен.

образование

Брой

Средно образование

5

Средно специално

2

Обр.квал.степен Бакалавър

6

Обр.квал.степен Магистър

-

По-висока образователна степен

-
 • Брой на персонала, владеещ чужди езици.

Руски език –

Английски език – 3 (начално ниво)

Немски език – 1 (начално ниво)

Френски език – 2 (начално ниво) • Брой на персонала, който може свободно да работи с РС.

6 човека. (не се нуждаят от помощ при рутинна работа със софтуера)

 • Брой на работните места, които имат достъп до интернет;

6 работни места

 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Среден стаж на експертите по евроинтеграция в админнистрацията. Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

Не • Използване на услуги на външни експерти или консултантски организации

Не

 • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

Постижения:

 • Интернет страница на общината – www.yerelnet.org.tr/lalapasa

Недостатъци:

 • Редовно информиране на обществеността относно плановете на общинския съвет и администрацията

 • Център за обслужване на гражданите, работещ на принципа едно гише- не

 • Гише на предприемача, т.е. звено, което предоставя услуги на бизнеса - не

 • Общински омбудсман – не

 • Сертифицация на общината по международни стандарти (напр. ИСО 9001:2000 и др.) - не

 • Провеждане на промоционални и маркетинг кампании на местните ресурси и възможности – не

 • Публичните документи (решения и наредби на Об.съвет, актуални търгове) не са общодостъпни чрез съвременни начини за информиране.

 • Нужди от обучение на ръководителите и служителите в общинската администрация

Тема

Начално ниво

Средно напреднали

Напреднали

Общо служители

Чужди езициДа
ТГС проектиДа
Обучителни семинари по ТГС проектиДа
Компютърно обучениеДа • Използувана правно-информационна система.
 • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др. Година на придобиване на сертификата.МЕДЖИДИЙЕПАСПОРТ на община МЕДЖИДИЙЕ

 1. Местоположение и природни ресурси

 • Географско местоположение; • Климат;


 • Полезни изкопаеми,

 • Води;
----


 • Природни забележителности;
----


 • Защитени местности.

----


 1. Демографска характеристика

 • Население

  • Брой на населението. Динамика;  • Възрастова структура
  • Прираст – естествен, механичен. Динамика. Прогнози;
  • Структура по пол
  • Структура на населението по образование;
  • Жилища. Размер на домакинствата. Структура по отношение на доходите.
  • Гъстота и разпределение на населението по територията на общината. • Заетост

  • Икономически активно население. Брой.

  • Разпределение на заетите по отрасли (първичен, вторичен и третичен сектор).

  • Сравнение с разпределението за област Кърджали.

  • Заети в държавния сектор.
  • Работна заплата.
 • Безработица

  • Равнище на безработица. Динамика. Сравнение с областта и страната.

  • Структура на безработните – по възраст, пол, продължителност на регистрация
 1. Икономика

 • Секторна (отраслова) структура. Брой на предприятията по сектори на стопанството;
 • Структура в зависимост от размера на предприятията
 • Състояние и тенденции на развитие в отделните сектори – много кратък анализ.

----


 • Наличие на местни или регионални „клъстери”, или други форми на неофициално и официално сътрудничество между производители;
 • Малки и средни предприятия – оценка на конкурентноспособността и степента на взаимодействие с търговски партньори от трансграничната област на Турция.
 1. Бизнес среда

 • Наличие на организации за подкрепа на бизнеса;
 • Оценка на капацитета на общината да насърчава местното икономическо развитие;
 • Наличие на бизнес отношения с България

----


 • Общински мерки/дейности за насърчаване на бизнеса – предлагани услуги или субсидии

----


----


 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

----


 • Наличие на складова инфраструктура. Претоварни станции и терминали, хладилни складове и др.
 • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

Имаме водоизолационна линия/мрежа.


 • Наличие на ПСОВ;

----


 • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

----


 • Състояние на електропреносната мрежа;

----


 • Състояние на градската среда – състояние на сградния фонд, паркове, места за отдих, сметосъбиране и третиране на ТБО.

----


 1. Образование

 • Брой и видове училища. Професионални гимназии;

Основно училище (8 години) 1 брой

 • Брой на преподавателите;

Нямаме училища от вида на т.18

 • Материална обезпеченост;

----


 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

Няма.

Не

Да

Колко броя

Ако Да,

наименование

1. Център за развитие на обучението.

X


2. Информационен център за работа или консултантски център за бизнеса.

X3. Клон на търговско-промишлената палата.

X


4. Информационен център (който предоставя информация на бизнеса и за европейските програми)

X5. Организации, които обучават и консултират гражданите и бизнеса

X


 1. Здравеопазване и социални дейности

 • Здравни заведения на територията на общината, брой

В общината имаме 1 здравно заведение.


 • Аптеки

----


 • Социални заведения

----

 1. Историческо наследство, култура

 • Исторически и културни паметници;

----

 • Традиционни културни прояви – ден на града, музикални дни, поетични конкурси и др.

Туристически и риболовен фестивал в Меджидийе.


 • Културни и исторически институции – музеи, театри, фолклорни състави, читалищни формации, и др.

Няма

 1. Национално и международно сътрудничество

 • Побратимени градове. Участие в традиционни прояви;

Няма

 • Партньори от ТГС регионите БГ-ТР и БГ – ГР. Наличие на утвърдени връзки с ТГС партньор/и.

Не.

 • Членство в асоциации на общини и други организации за подпомагане на местното управление;

Сдружението на общините Мерич, Сдружението на общините в Турция,

Тракиякент,
 • Коопериране със съседни общини. Напр.изпълнени или предстоящи съвместни проекти.

Не.

 • Има ли в общината свободни терени, общинска собственост, подходящи за инвестиции, както и свободен сграден фонд за съучастие в проекти /напр.създаване на дневни центрове за деца или възрастни/);

-----

43.1. Трудно откриване на подходящ партньор;

43.2. Трудности при определяне на проекти, които реализират общи интереси;

43.3. Недостатъчно познаване на трансграничните области, което води до трудности при обосновката на проектите;

43.4. Непознаване на законодателството;

43.5. Липса на информация, относно програми, финансиращи трансгранични проекти


Значимост на влияние (1 – много сериозен; 5 – не представлява трудност):

3;

3;


3;


1. Културен обмен и опознаване на историческите ценности;

2. Стимулиране развитието на икономиката (МСП);

3. Повишаване на административния капацитет на общинската администрация, вкл. Взаимстване на добри практики;

4. Изграждане на инфраструктура за достъп до исторически и туристически местности; • ТГС проекти, заложени в Общинския план за развитие

няма

 • Идеи, свързани с ТГС, които не са заложени в Общинския план за развитие

няма


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет