Краткосрочна стратегия


Местни ресурси за развитиежүктеу 8.25 Mb.
бет43/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Местни ресурси за развитие

 • Финансови данни за общинските бюджети (според въпросника);
(1.830)

(1.590)

(1.650)

Бюджетни източници /в евро/

Справка

Справка

Бюджет

 

2004

2005

2006

Основни приходи

65,573

45,283

181,818

Собствените приходи

40,983

66,037

75,757

Приходи от субсидии

4,918

3,145

46,667

Основни разходи

76,424

87,852

103,030

Оперативни разходи

-

-

-

Разходи за персонал

18,469

24,644

30,303

Стоки и услуги

57,955

63,208

72,727

Други оперативни разходи

-

-

-

Други текущи разходи

-

-

-

Капиталови разходи

-

-

-
 • Функционално разпределение на разходите /в евро/
Справка

Справка

Бюджет

 

2004

2005

2006

Административни разходи /Разходи за персонал/

-

-

-

Обучение

-

-

-

Приходи от субсидии

-

-

-

Здравеопазване

-

-

-

Социални услуги

-

-

-

Комунални услуги

-

-

-

Култура и отдих

-

-

-

Икономически дейности и услуги

-

-

-

Други

-

-

-

Общо

-

-

-
 • Основни парични потоци, осигурявани от външни длъжници /в евро/
Справка

Справка

Бюджет

 

2004

2005

2006

Общ паричен поток

-

-

-

Административен потенциал на общинска администрация ХАДЖЪ

 • Числен състав на общинските администрации. Възрастова структура.

Възраст

18-30г.

30-40г.

40-50г.

Над 50 г.

Общо:

Брой

-

2

1

-

3
 • Продължителност на работата на служителите в администрацията.

Продължителност на работа

До 6 месеца

От 6 месеца до 1 година

От 1 до 2 години

От 2 до 5 години

Над 10 години

Брой

-

-

-

1

2
 • Осигуреност на персонала с достатъчно образование и качества за изпълнение на служебните задължения.

До известна степен

 • Брой архитекти, инженери, икономисти, филолози, технически специалисти и др.
Брой

архитекти

-

инженери

-

икономисти (бакалавър и магистър)

-

юристи

1

Филолози

-

Социолози

-

технически специалисти (със средно образование)

-

Пресаташе и др.

-

Главен счетоводител

-

Полицейски служител

-

Пожарникар

-

Ветеринарен лекар

-

Други

2
 • Образователна структура на персонала.

Брой на персонала със средно обр.,степен бакалавър, магистър, по-висока обр.степен.

образование

Брой

Средно образование

2

Средно специално

-

Обр.квал.степен Бакалавър

1

Обр.квал.степен Магистър

-

По-висока образователна степен

-
 • Брой на персонала, владеещ чужди езици.

Руски език –

Английски език – 1 (Начално ниво)

Немски език –

Френски език – • Брой на персонала, който може свободно да работи с РС.

3 човека. (не се нуждаят от помощ при рутинна работа със софтуера)

 • Брой на работните места, които имат достъп до интернет;

1 работно място

 • Наличие на звена в общинската структура, занимаващи се приоритетно с разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране.

 • Среден стаж на експертите по евроинтеграция в админнистрацията. Допълнителни умения на специалистите по евроинтеграция.

Не • Използване на услуги на външни експерти или консултантски организации

Не

 • Мерки за улесняване обслужването на гражданите и взаимодействие с гражданите и фирмите.

Постижения:

 • Интернет страница на общината – www.sultan.bel.tr

 • Редовно информиране на обществеността относно плановете на общинския съвет и администрацията чрез обяви

 • Публичните документи (решения и наредби на Об.съвет, актуални търгове) са общодостъпни чрез съвременни начини за информиране.

Недостатъци:

 • Център за обслужване на гражданите, работещ на принципа едно гише- не

 • Гише на предприемача, т.е. звено, което предоставя услуги на бизнеса - не

 • Общински омбудсман – не

 • Сертифицация на общината по международни стандарти (напр. ИСО 9001:2000 и др.) - не

 • Провеждане на промоционални и маркетинг кампании на местните ресурси и възможности – не

 • Нужди от обучение на ръководителите и служителите в общинската администрация

Тема

Начално ниво

Средно напреднали

Напреднали

Общо служители


 • Използувана правно-информационна система.
 • Сертифициране на общините по ИСО 9001:2000 или др. Година на придобиване на сертификата.

ЧЬОПКЬОЙ

ПАСПОРТ на община ЧЬОПКЬОЙ

 1. Местоположение и природни ресурси

 • Географско местоположение; • Климат;


 • Полезни изкопаеми,

 • Води;
----


 • Природни забележителности;
----


 • Защитени местности.

----


 1. Демографска характеристика

 • Население

  • Брой на населението. Динамика;  • Възрастова структура
  • Прираст – естествен, механичен. Динамика. Прогнози;
  • Структура по пол
  • Структура на населението по образование;
  • Жилища. Размер на домакинствата. Структура по отношение на доходите.
  • Гъстота и разпределение на населението по територията на общината. • Заетост

  • Икономически активно население. Брой.

  • Разпределение на заетите по отрасли (първичен, вторичен и третичен сектор).

  • Сравнение с разпределението за област Кърджали.

  • Заети в държавния сектор.
  • Работна заплата.
 • Безработица

  • Равнище на безработица. Динамика. Сравнение с областта и страната.

  • Структура на безработните – по възраст, пол, продължителност на регистрация
 1. Икономика

 • Секторна (отраслова) структура. Брой на предприятията по сектори на стопанството;
 • Структура в зависимост от размера на предприятията
 • Състояние и тенденции на развитие в отделните сектори – много кратък анализ.

----


 • Наличие на местни или регионални „клъстери”, или други форми на неофициално и официално сътрудничество между производители;
 • Малки и средни предприятия – оценка на конкурентноспособността и степента на взаимодействие с търговски партньори от трансграничната област на Турция.
 1. Бизнес среда

 • Наличие на организации за подкрепа на бизнеса; • Наличие на бизнес отношения с България

Няма


 • Общински мерки/дейности за насърчаване на бизнеса – предлагани услуги или субсидии

Няма


 • Предоставяне на стимули от страна на общината на местния бизнес

----


 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

В рамките на града общо 15 км


 • Наличие на складова инфраструктура. Претоварни станции и терминали, хладилни складове и др.
 • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

Нямаме воден проблем, канализацията е изградена на 90%.

Водопреносна мрежа – 100%, канализация – 90%.
 • Наличие на ПСОВ;

Няма


 • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

Няма


 • Състояние на електропреносната мрежа;

Електропреносната мрежа е нова и не създава проблеми.


 • Състояние на градската среда – състояние на сградния фонд, паркове, места за отдих, сметосъбиране и третиране на ТБО.

----


 1. Образование

 • Брой и видове училища. Професионални гимназии;

Основно училище (8 години 1 брой

 • Брой на преподавателите;

Няма.

 • Материална обезпеченост;

----


 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

Няма.


 • Центрове за преквалификация и обучение на възрастни. Регистрирани от НАПОО - брой;
Не

Да

Колко броя

Ако Да,

наименование

1. Център за развитие на обучението.

X


2. Информационен център за работа или консултантски център за бизнеса.

X3. Клон на търговско-промишлената палата.

X


4. Информационен център (който предоставя информация на бизнеса и за европейските програми)

X5. Организации, които обучават и консултират гражданите и бизнеса

XДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет