Краткосрочна стратегия


Трансграничният регион България – Турция - регион с високо качество на животжүктеу 8.25 Mb.
бет47/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Трансграничният регион България – Турция - регион с високо качество на живот,

чиста околна среда, съхранени културни ценности и конкурентноспособна икономика


Насърчаване на МСП и земеделските производители в региона, кооперирането с бизнеса от Турция и развитието на туризма


Създаване на конкурентна местна икономикаОпазване, възпроизводство и управление на околната среда.


Развитие на публичната инфраструктура в трансграничния регион.

Развитие на човешките ресурси


Организационно развитие на публичните структури (общините)Увеличаване конкурентноспособността на работна сила и културно сближаване между двата народаПремахване замърсителите на водните ба-сейни и подпоч-вените води

Преодоляване изолираността на трансграничните общини.

Опазване на биологичното разнообразие.

Еколого-съобразно управление на кризисни явления

Създаване на ефективна и прозрачна администрация 1. Мерки и дейности за постигане на заложените цели.Приоритет 1. Развитие на публичната инфраструктура в трансграничния регион.

Специфична цел: 1.1. Преодоляване изолираността на трансграничните общини и подпомагане растежа на местната и регионална икономика.

Мярка: 1.1.1. Пътна инфраструктура

Дейности:

  • Доизграждане на автомагистрала „Марица” в отсечката от Чирпан до Свиленград.

  • Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив – Свиленград;

  • Рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова пътна мрежа, свързваща населените места с главните транспортни артерии.

  • Модернизация на ГКПП „Капитан Андреево” и „Капитан Петко Войвода”.


Приоритет 2. Опазване, възпроизводство и управление на околната среда.

Специфична цел: 2.1. Премахване замърсителите на водните басейни и подпочвените води.

Мярка: 2.1.1. Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води;

Дейности:

  • Доизграждане на ГПСОВ Димитровград и Хасково и свързване на всички квартали към тях;

  • Извършване на предпроектни проучвания и проектиране на ГПСОВ за населените места с над 10000 е.ж.;

  • Извършване на предпроектни проучвания и проектиране на модулни пречиствателни станции за населените места от 1000 до 10000 е.ж.

  • Изграждане на модулни пречиствателни станции в общинските центрове с население от 1000 до 10000 е.ж.

  • Разработване на стратегия за съвместно управление на общите водни ресурси;

  • Съвместни действия за събиране и обмен на информация относно качеството на водите.


Специфична цел: 2.2. Опазване на биологичното разнообразие.

Мярка: 2.2.1. Съхраняване, развитие и промоция на защитени територии.

Дейности:

  • Разработване и прилагане на планове за управление на всяка от защитените територии. Координиране на стратегиите;

  • Съвместни действия за разработване и прилагане на стратегии, методи и техники за устойчиво екологосъобразно използуване на природните ресурсите на региона;

  • Събиране на информация, разработване на промоционални материали, провеждане на публични информационни кампании;

  • Съвместни действия за оценка на екологичното състояние.


Специфична цел: 2.3. Екологосъобразно управление на кризисни явления.

Мярка: 2.3.1. Защита от природни стихийни бедствия.

Дейности:

  • Съвместни инициативи за рехабилитиране на съществуващи критични места по водните басейни;

  • Почистване на коритата на реките, особено на трансграничните реки;

  • Създаване на нова предпазна инфраструктура - укрепване на свлачища и изграждане на диги;

  • Съвместни действия за намаляване на ерозията и замърсяването на водите;

  • Съвместни действия за събиране, обмен на информация за ключовите параметри на водните басейни – качество на водите, нива и т.н. – особено за трансграничните реки.


Приоритет 3. Развитие на човешките ресурси.

Специфична цел: 3.1. Увеличаване конкурентностпособността на работната сила и културно сближаване между двата народа.

Мярка: 3.1.1. Осигуряване на възможности за продължаващо професионално обучение. Повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни.

Дейности:

  • Създаване на центрове за професионална квалификация във всяка община, като броят, големината и насочеността им зависи от нуждите на работната сила и работодателите в общината;

  • Осигуряване на ресурси – методически, информационни и кадрови за обучение и преквалификация на безработни и повишаване квалификацията на работещи;

  • Разработване на единна програма за обучение по информационни технологии.


Мярка: 3.1.2. Интензифициране на културните връзки между двата региона.

Дейности:

  • Изследване и съхраняване на Културно-историческото наследство на Тракия и Източните Родопи. Актуализация на музейните сбирки и археологическите експозиции;

  • Трансгранично партньорство при създаване на музейни експозиции с използване на съвременни технически средства и похвати за представяне и демонстриране на ценностите;

  • Обогатяване формите на самодейното, непрофесионалното и професионално изкуство, съобразно потребностите на общността;

  • Усъвършенстване на детските и младежки художествени форми и привличане на повече млади хора към изкуството и културата;

  • Подобряване на материално-техническата база в културните институции (театри, музеи, читалища, галерии) и религиозните обекти;

  • Създаване на достъп до електронна информация в библиотеките през интернет;

  • Организиране на общински и общоградски празници, панаири и фестивали, съвместно с партньори от Турция.


Приоритет 4. Организационно развитие на публичните структури (общините)

Специфична цел: 4.1. Създаване на ефективна и прозрачна администрация.

Мярка: 4.1.1. Изграждане на институционален капацитет за усвояване на средства от европейските фондове.

Дейности:

 • Обучение за цялата администрация относно: оперативни програми, структурни фондове, политики на ЕС, стратегическо планиране.

 • Развитие на уменията за разработване на проекти в общинските администрации;

 • Техническа помощ за подготовка на проекти;

 • Провеждане на обучения по английски език и компютърен софтуер – офис приложения, специализиран софтуер за общинско управление;

 • Създаване на инструмент на местно ниво, предоставящ преференциални кредити за съфинансиране на проекти.


Мярка: 4.2. Подобряване на административното обслужване и осигуряване на качествена работа в администрацията.

Дейности:

 • Провеждане на обучения по английски език и компютърен софтуер – офис приложения, специализиран софтуер за общинско управление;

 • Разширяване на административното обслужване на „едно гише” на местно ниво;

 • Въвеждане на специализиран софтуер за ръчно извършваните дейности с цел улесняване работата на общинските центрове за услуги и информация и оптимизиране на процедурите за предоставяне на услуги;

 • Сертифициране по система международни стандарти ИСО.


Мярка: 4.3. Подобряване на междуобщинското коопериране, регионалните и местни партньорства и трансграничното сътрудничество.

Дейности:

 • Създаване на информационна система, която да улесни откриването на партньори - интернет страница, на която да се регистрират безплатно организации, търсещи или предлагащи партньорства;

 • Участие в програма ФАР ТГС България – Турция и реализиране на съвместни проекти;

 • Организиране на срещи за обсъждане на общи или сходни проблеми.


Приоритет 5. Насърчаване на МСП и земеделските производители в региона, кооперирането с бизнеса от Турция и развитието на туризма.

Специфична цел: 5.1. Създаване на конкурентна местна икономика.

Мярка: 5.1.1. Предоставяне на качествена консултантска помощ.

Дейности:

 • Въвеждане на гише на предприемача в общинските центрове за услуги и информация;

 • Специализирано обучение на общинските специалисти, предоставящи услуги на бизнеса;

 • Създаване на бизнес центрове или клонове на бизнес центрове в градовете или общините, където липсват;

 • Организиране на обучения на представители на местния бизнес относно оперативните програми, разработване на проекти, разработване на бизнес планове, изисквания на ЕС към конкретни производства, информационни технологии, публично-частни партньорства;

 • Създаване на капацитет у местните НПО за извършване на качествени консултантски услуги за бизнеса: предоставяне на информация, разработване на проекти и бизнес планове.


Мярка: 5.1.2. Промоция на икономическия и социалния капитал и опознаване на двата трансгранични региона.

Дейности:

 • Издаване на информационен наръчник, съдържащ социално-икономически данни за общините от разглеждания трансграничен регион, на български и турски език;

 • Създаване на интернет страница, съдържаща социално-икономически данни за общините от разглеждания трансграничен регион, на български и турски език, и предоставяща възможност за регистриране на организации, търсещи или предлагащи партньорства в областта на бизнеса;

 • Провеждане на рекламни кампании за популяризиране на региона и привличане на инвеститори.


Мярка: 5.1.3. Насърчаване създаването и развитието на местни и регионални клъстери.

Дейности:

Мярката е резултативна.


Мярка: 5.1.4. Подпомагане на прохождащия туристически сектор.

Дейности:

 • Улесняване достъпа до историческите, археологически и природни забележителности и благоустрояване на заобикалящата ги среда;

 • Реставрация на исторически и археологически паметници и създаване на туристически атракции от тях;

 • Развитие на нови пакети туристически услуги, базирани на комбинация между традиционен и алтернативен туризъм;

 • Създаване на съвместен българо-турски туристически информационен център с офиси в България и Турция;

 • Създаване на общ регионален туристически продукт, включващ най-забележителните обекти от всички или група общини;

 • Разработване на информационни материали за наличните туристически продукти. Съвместен маркетинг с турските партньори на туристическия потенциал на региона;

 • Разработване на туристически пакети за организирани посещения на ученици, свързани с учебната програма. Маркетиране на туристическите продукти в училищата. 1. Проекти и дейности, заложени в общинските планове за развитие на общините-членове на РСО „Марица”, които допринасят за постигане на общите цели на развитие.

В стратегията се обобщават съществуващи или предвидени в други основни документи конкретни мерки и дейности, като се развиват и нови, свързани с подобряване на трансграничното сътрудничество, кооперирането между публични структури и бизнес единиците.Приложение 1 съдържа списък на проектите с трансграничен характер на общините, членове на РСО „Марица”, които бяха посочени в попълнените въпросници, а за общините непосочили подобни проекти, проектите в списъка са извлечени от общинските планове за развитие.

Подборът на проекти се обуславя от необходимостта и уместността за реализация в партньорство със съседни български или турски общини и от срока на действие на настоящата стратегия (до 2008г.).

 1. Организация на изпълнението. Роли, ангажименти, източници на финансиране.

Краткосрочната стратегия за трансгранично сътрудничество между България и Турция ще се реализира чрез координираните действията на множество организации – публични, частни и неправителствени. Главната отговорност за реализацията на стратегията се разпределя между Регионално сдружение на общини „Марица” - България, Сдружение на общини „Мерич” -Турция и общините членове на сдруженията.

РСО „Марица” е организацията, която организира изготвянето на плановия документ и ще бъде главния участник при съгласуване, приемане, изпълнение и оценка на стратегията. Екипът на РСО „Марица” следва да осъществява връзка със своите членове, турските партньори и другите български партньори, да координира работата, да следи за изпълнение на заложените дейности и да инициира и разработва съвместни проекти, в изпълнение на заложените цели. Препоръчително е да се създаде експертна група, на доброволчески принцип към РСО „Марица”, която да подпомага екипа на сдружението при изпълнение на тези дейности. В групата могат да участват представители на общините, които се занимават със стратегическо планиране. Сдружението следва да осигури публичност на стратегията и да информира периодично общността за постигнатите резултати от изпълнението й.

Общините-членове на РСО „Марица” – България и Сдружение на общини „Мерич” – Турция са партньорите, които имат решаваща роля при реализация на стратегията. Те притежават ресурси и правомощия за осъществяване на държавната политика на местно ниво, както и свободата, поради наличие на местно самоуправление, да насочват собствените си приходи в желани от тях области, декларирани в общинските планове. Това прави общините основен фактор за реализиране на регионалното развитие и трансграничното сътрудничество.

Областните структури на министерства, държавни агенции и други държавни ведомства, както и областните администрации на Хасковска и Кърджалийска области не бяха ангажирани пряко в създаването на стратегията, но имат важна роля за изпълнението й. Те ще бъдат водещи при реализация на съответните мерки или дейности, съобразно сферата на дейността им. Такива институции са териториални статистически бюра, областни дирекции „Земеделие”, Регионално управление по горите – Кърджали, бюра по труда, ВиК дружества, регионални инспекторати на МОН, областни пътни управления, регионални инспекции по околната среда. Немалка част от проектите в трансграничния регион зависят от финансиране от държавата. Например, основна част от инфраструктурата се строи и поддържа с централизирано финансиране, някои обществени дейности, като образование, социални услуги и др. се финансират изцяло или частично от държавата, съфинансиране по големи проекти на ЕС се осигурява от държавата, кредити за големи проекти се осигуряват също от държавата.

Неправителствените организации са също важен участник при изпълнението на стратегията и необходим партньор за провеждане на политиката за регионално развитие. Те спомагат за изразяване интересите на гражданите и изпълняват ролята на медиатор между държавните институции и гражданското общество. Нестопанските организации са проводници на добри практики и ноу-хау, инициатори и изпълнители на проекти с външно финансиране, организатори на прояви в различни сфери – бизнес развитие, социални дейности, образование, култура, история, религия. Настоящата стратегия, като едно своеобразно обобщение на вижданията и планираните действия на общините за трансгранично сътрудничество, ще послужи за отправна точка на НПО от региона за търсене на партньорства и съвместни дейности с общините за постигане на общите цели.

Бизнесът в трансграничния регион, представен от асоциации и сдружения на производители, търговски палати, индустриални камари и работодателски организации ще изпълнява също важна роля при реализиране на дейностите, свързани с МСП, земеделските производители и туризма. МСП в региона са най-многобройната група предприятия, които се занимават с най-разнородни дейности и са основен балансьор на заетостта. От активността на бизнес единиците зависи просперитета на региона, жизненият стандарт на населението и създаването и запазването на работни места. Бизнесът разполага със собствени финансови средства и има значителна възможност за подпомагане на промоционални, образователни, квалификационни, научни и други дейности, които ще доведат до изпълнение на настоящата стратегия.
Източниците на финансиране на Стратегията са:


 • Държавен бюджет;

 • Общински бюджети;

 • Средства на Европейския съюз – от предприсъединителните финансови инструменти (по програма ФАР – до 2009г., по програма ИСПА – до 2011г., по програма САПАРД – до 2008г.), а след присъединяването към ЕС от началото на 2007 г. – от Кохезионния фонд и структурните фондове чрез оперативните програми на национално ниво;

 • Собствени средства на местни бизнес единици и НПО;

 • Кредитно финансиране – от български и международни банки;

 • Други източници на безвъзмездно финансиране (донорски програми, различни от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС). 1. Мониторинг, оценка и актуализация. Индикатори за мониторинг. Периодичност на мониторинга. Отговорности за осъществяване на мониторинга.Последната фаза от стратегическото планиране е мониторингът, който включва наблюдение, оценка и контрол върху стратегията. Това са дейности, които позволяват от една страна да се констатира и отчете напредъка, а от друга да се предприемат коригиращи действия, ако изпълнението е неудовлетворително или условията на средата се изменят твърде динамично.

Мониторинговите действия се препоръчва да се извършват от експертна група на доброволчески принцип със състав представители на общините-членове на РСО „Марица” и ръководител, член на екипа на сдружението.За да се упражнява контрол върху изпълнението на Краткосрочната стратегия за трансгранично сътрудничество, въз основа на оценките за постигнатите резултати спрямо заложените цели, ще се използува набор от показатели (индикатори), които са групирани по приоритети и мерки, както следва:
Приоритет 1. Развитие на публичната инфраструктура в трансграничния регион.

Специфична цел: 1.1. Преодоляване изолираността на трансграничните общини и подпомагане растежа на местната и регионална икономика.

Мярка: 1.1.1. Пътна инфраструктура

Индикатори:

 • Брой на рехабилитираните/новопостроени обекти;

 • Дължина на построени/рехабилитирани пътища и ж.п. линии в км.;

 • Състояние на пътната настилка;

 • Гъстота на пътната мрежа по общини и региони;

 • Гъстота и състояние на ж.п. мрежата;

 • Средна скорост за преминаване по трасетата;

 • % увеличение на годишния стокооборот между двата региона;

 • % увеличение на карго потока и пътническия поток преминал през границата.

 • Наети местни работници в местни фирми;

 • Брой модернизирани ГКПП;

 • Размер на инвестициите за модернизиране на ГКПП.


Приоритет 2. Опазване, възпроизводство и управление на околната среда.

Специфична цел: 2.1. Премахване замърсителите на водните басейни и подпочвените води.

Мярка: 2.1.1. Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води;

Индикатори:

 • Брой на изградените пречиствателни станции за отпадни води;

 • Брой на населението обслужвано от ПСОВ;

 • Капацитет на новоизградените ПСОВ;

 • % отпадни води, подложени на първично пречистване;

 • % отпадни води, подложени на вторично пречистване;

 • Брой на извършените предпроектни проучвания и изготвените за изграждане на модулни пречиствателни станции за населените места от 1000 до 10000 е.ж.;

 • Брой на изградените модулни пречиствателни станции за населените места от 1000 до 10000 е.ж.;

 • Капацитет на изградените модулни пречиствателни станции за населените места от 1000 до 10000 е.ж.;

 • Изготвена стратегия за съвместно управление на общите водни ресурси;


Специфична цел: 2.2. Опазване на биологичното разнообразие.

Мярка: 2.2.1. Съхраняване, развитие и промоция на защитени територии.

Индикатори:

 • Брой на защитените територии с разработени и приети планове за управление;

 • Брой на проведените съвместни трансгранични инициативи за прилагане на стратегии, методи и техники за устойчиво екологосъобразно използуване на природните ресурсите;

 • Брой на проведените проучвания и научни изследвания;

 • Брой на проведените информационни кампании;

 • Брой на разработените рекламни и информационни материали;


Специфична цел: 2.3. Екологосъобразно управление на кризисни явления.

Мярка: 2.3.1. Защита от природни стихийни бедствия.

Индикатори:

 • Укрепени свлачища – брой и площ;

 • Рехабилитирани площи – кв.м., брой;

 • Брой на проведените съвместни инициативи за рехабилитиране на критични места по водните басейни;

 • Почистени коритата на трансграничните реки в км.;

 • Изградена комплексна информационна система за ранно известяване - при наводнения, замърсяване на въздуха и на водите, и др.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет