Краткосрочна стратегия


ОКОЛНА СРЕДА, РЕЛЕФ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИжүктеу 8.25 Mb.
бет5/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

ОКОЛНА СРЕДА, РЕЛЕФ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Околна среда
Граничният район е предимно земеделски, качеството на въздуха и състоянието на почвите е сравнително добро. Състоянието на околната среда на района се характеризира от сравнително чиста околна среда в селските райони, планински или горски площи, като се наблюдават някои критични въпроса, основно в големите градове, с голяма гъстота на населението и индустриалните зони, като в Бургас. Някои бивши индустриални зони, сега затворени и изоставени, генерират замърсяване. Района има добри водни ресурси. Водното замърсяване е високо в реките Марица/Мерич, Тунджа и Арда. Някои почвено-ерозионни явления се наблюдават по границата. Битовите отпадъци, канализационната мрежа и пречиствателни станции имат нужда от завършване и модернизация.

Съществуват добри възможности за трансгранично сътрудничество в областта на зашитените територии, опазването и доброто управление на природните ресурси и съвместния мониторинг на природните условия. Особено Странджа планина предлага чудесни възможности за сътрудничество между двете страни за опазване на околната среда и управление и използване на природните ресурси. В района има вероятност от възникване на природни бедствия, пожари, особено в западната част, наводнения, земетресения и др.


България

Въздух: Като цяло, въздуха е чист. Изключения са градовете Димитровград (област Хасково) и общините Камено и Бургас. Основните източници на замърсяване в област Хасково са: химическия завод “Неохим”; ТЕЦ “Марица” 3; Циментовия завод “Вулкан”.

Наблюдава се неконтролирано изсичане на дървения масив в Родопите, като по този начин се намалява природния баланс. Най-замърсените общини в област Бургас са Бургас и Камено. В град Бургас и неговите околности, както и части от Бургаския залив, са силно замърсени, поради близостта на завода “Нефтохим”. В област Ямбол въздуха е сравнително чист, откакто основните замърсители – урановите мини “Окоп”, “Чукурово”, “Тенево”, “Устрем” бяха затворени преди десет години. Тенденцията през последните години бе към намаляване замърсяването на въздуха.Вода: Водоснабдителните мрежи са сравнително добре изградени. Около 2/3 от водните ресурси се използват за индустриални и земеделски нужди. Около 1/10 се използва за домакинствата. Четири от най-големите езера в България: Атанасовско, Бургаско, Мандренско и Поморийско са на територията на област Бургас. В същата област се намират реките – Ропотамо, Луда Камчия, Мочурица, Велека, Резовска, Хаджийска и един от най-големите изкуствени водоема – язовир “Ясна Поляна” с пречиствателна станция за питейна вода, осигуряваща бодоснабдяване за Южното Черноморие.

Реките Марица/Мерич и Арда се вливат в Турция, като преминават през област Хасково.

Река Тунджа и нейните притоци – реките Мочурица, Поповска и Калница, преминават през област Ямбол до Турция; Има разположени ферми до реките, които предизвикват замърсяване. Другият най-голям изкуствен водоем в България е разположен в тази област – при Малко Сърчово и се снабдява от река Поповска. През последните години се наблюдава подобряване качеството на подпочвените води в района с много обработваема земя, въпреки намаления процес на облагородяване на почвите. Чистотата на водата в реките Тунджа, Марица/Мерич и Арда е критичен въпрос.

При Маджарово, река Арда е замърсена от руди, поради съществуването на някои мини, които са били закрити през средата на 90-те години. Сериозен замърсител на водните източници са също така водите от необитаемите селища и индустриалните води от заводите и фермите. Канализационната система в пречиствателните станции е неефективна в сравнение с развитието на системите за водоснабдяване.

Отпадъци: Проблемите с отпадъците произтичат основно от старите сметища, построени през 70-те и 80-те години и неотговарящи на модерните изисквания. Събирането и премахването на отпадъците е неефективно и скъпо. Националната Програма за Управление на отпадъците предвижда затварянето на нерагламентирани сметища, които противоречат на изискванията за опазване на околната среда. Конкретните мерки се отнасят до намаляване на домакинските отпадъци, както и стабилизиране процента на индустриалните отпадъци.Почва: Състоянието на почвите е относително добро, като основните проблеми са на територията на общините Димитровград, Камено и Бургас. Основната причина за замърсяване на почвите е неконтролираното и незаконосъобразното разполагане на сметищата.


Турция

Въздух: Качеството на въздуха е сравнително добро. Основните причинители на замърсяване са изпаренията от индустрията и домакинствата и изгорели газове от превозните средства. Някои индустриални заводи разполагат със системи за пречистване на въздуха и технологии за контролиране на замърсяването като филтри за почистване или др. Наличието на замърсители в атмосферата е значително подобрено и в двете области. В Одрин, нивото на серен диоксид и газови емисии е по-високо, но е било драстично намалено между 1999 и 2000 (съответно с 60% и 48%). В Киркларели, нивото на замърсяване в градските райони се увеличава умерено през последните години.

Вода: Река Ергене се намира между област Одрин и Киркларели. Реките Марица/Мерич, Тунджа и Арда минават през област Одрин, идвайки от България. При преминаването им вече са замърсени, като в сравнение със замърсяването на другите две реки Арда е в по-добро състояние. Основната причина за замърсяване на водите е директното изпускане на различни търговско-битови отпадъци в околната среда. В двете области, канализационните мрежи са често неефективни и се нуждаят от модернизация. Река Резовска/Ревзе обуславя почвено-ерозионните явления, които биха могли да са критични, ако не се контролират.Отпадъци: Системите за третиране на отпадъци, събирането и обработването им невинаги отговарят на стандартите и трябва да се подобрят. Неконтролираното поставяне на отпадъците е сериозна причина за замърсяване.Почва: Състоянието на почвите е сравнително добро.Релеф
Релефът на района се характеризира с планински и хълмисти зони, с някои планински особености на Запад (част от Източните Родопи, които се намират в област Хасково), на североизток (планинската част от област Бургас), изток (планина Истиранка) и югозапад (планина Кору), докато централната част се характеризира с хълмисти или равнинни зони. За изток района включва Странджа планина, половината от която се намира в България, а другата половина в Турция и крайбрежието на Черно море до югозапад, Егейското крайбрежие. Планините са залесени със широколистни и вечнозелени дървесни видове. Съществуват много водни запаси, от големия брой реки, които преминават през района, от големия брой изкуствени езера, които са били изградени около тези реки и голям брой естествени езера. Биологичното разнообразие е изключително голямо. Климатът е традиционно континентален, по-скоро сух, с не много валежи и влияние от Черно море по източното крайбрежие и влияние от Средиземноморието от югозапад. През зимата преобладават североизточни ветрове, чести снеговалежи и суша през лятото.
От една страна има райони, в които се наблюдава намаляване на населението и обезлюдяване на селските райони, проблеми в обработката на земеделски земи и неефективно ниво на поддръжка на инфраструктурата. От друга страна се изисква добро управление на площта, защото се наблюдава увеличаване на населението и на заселването, като често има недостиг на пространство. Съществуването на сходни топографски и природни условия в източната част на района би могла да спомогне за развитието на обща стратегия за този район.Биоразнообразие и защитени територии
Граничния район е много богат на животински и растителни видове и има изключителни природни ресурси и голямо био разнообразие. Природните ресурси са различни и имат характеристиките на географските зони, в които е разположен пограничния район. Планина Странджа е ниска планина, но с гъсто залесени гори. Нейното географско разположение на границата на Европа с Мала Азия – с влияние от Черно море и Средиземноморието, формира мекия и топъл климат, в сравнение с други планински вериги в района. Специфичния климат има лечебен ефект и е предпоставка за развитието на туризма.

Климатът също определя растителността на Странджа планина, която се различава от Европейските растителни системи и се оприличава на Ponto-euxinic флора в Кавказ. Някои от видовете са намерени именно в Странджа планина. Флората е комплекс от натрупване на различни растителни видове, биологични характеристики и етапи на развитие, които са с голяма природно – консервационна стойност. Има много различни видове между растенията и безгръбначните животни. Този вид фауна е много слабо изследвана. Голяма част от видовете са с голяма стойност на опазване – 119 ендемични, 164 – рядко срещани. 16 вида са включени в Световната червена книга и 10 – в Европейската такава. Опазването, както и устойчивото управление на общите природни ресурси, като например Странджа планина, е изключителна възможност за трансгранично сътрудничество и би могло да генерира нови източници на приходи за местното население.България

Територията на Източните Родопи е световно известна заради нейните защитени територии, населени от голям брой рядко срещани животински и растителни видове. Тя се определя като една от най-важните орнитоложки зони и една от териториите с най-голямо био разнообразие (по видове и брой) в Европа. Природен Парк Странджа, е създаден през 1995. Това е най-голямата защитена територия в България с нейните размери от 116,136 хка, 80% от които са покрити с гори. Нейната територия включва цялата община Малко Търново и по-голямата част от община Царево и 19 села. На изток, парка достига до Черноморското крайбрежие и има 5 природни резервата, 12 защитени територии, 2 курортни селища – Ахтопол и Малко Търново и много исторически и архитектурни забележителности. Проекта за Странджа е започнал през 1991, когато е бил представен на Съвета на Европа като уникална зона в територия с биологично разнообразие.

Най-важните находища на руда са на територията на област Хасково. В тях се срещат олово, цинк, сребро и други метали. Област Хасково е богата също на варовик, азбест, мрамор и глина. Има няколко минерални източника, с доказан химичен състав и високо качество на водата. Термални извори има на територията на село Минерални бани, Меричлери и Симеоновград. Изворите на село Ст. Караджово (в община Болярово) са с качество на водата, сходни с тези на известните термални извори в Чехия – Карлови Вари. Защитените територии са следните: Резерват “Борака”, 16 природни забележителности, 13 защитени територии. В област Бургас има също находища на каменни въглища, медна руда и други минерали и енергийни ресурси, важни за индустрията. В област Ямбол, в Елхово, има 2 резервата: “Долна Топчия” и “Балабана”.Турция

Турската страна на граничната област има находища на златни и сребърни мини ( в Лалапаша – село Вайсал), варовик, флуорид, фосфат и глина (в Лалапаша), манган (Ипсала), лигнит (Кешан и Узункюпрю). Част от горите на Странджа планина (около 130,000 хка) са в територията на област Киркларели. Други защитени територии в тази област са: Защитена територия на растителни и животински видове – езеро Сака, Защитена територия за хабитати – Касатура. Защитените територии в област Одрин са: Защитена територия на хабитати – езеро Гала, Защитена територия – Кору и други. В долина Мерич/Марица има растителни видове, които сформират защитена територия.ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Образование: Граничният район разполага с добри възможности за образование и обучение на всички нива от училищния цикъл. Задължителното посещение на училище бе удължено до 15 години и от двете страни на границата. Институции като Тракийския университет в Турция са от национално и международно значение и може да изиграят важна роля в трансграничното сътрудничество. Отношенията и сътрудничеството между академичния свят и бизнес обществото може да се инициират от двете страни на границата и да спомогнат за осъществяване на двустранни отношения. Общо взето съответствието между образованието и обучителните програми и актуалните нужди, изразени от пазара на труда може да подобрят условията, отнасящи се до съдържанието на курсовете, обновяване на обучителните технологии и др. Има възможност за регулярна обмяна на информация и по-добра координация на дейностите между образователните институции от двете страни на границата.
Здравеопазване: Както в други сектори, наблюдава се голяма концентрация на здравни услуги в големите градове. Основните центрове разполагат с болници, други медицински услуги и аптеки. В останалата част от района се наблюдава намалено предоставяне на здравни услуги, които не са напълно задоволителни спрямо размера на населението, което може да обслужва. В общи линии тези услуги не отговарят на напредналите медицински технологии.България

Образования: Съществуващата структура включва университети, гимназии в големите градове, средни училища в общинските центрове и начални училища в другите градове. В Хасково има филиал на Университета за Национално и Световно стопанство, 121 училища, 25 технически гимназии и 93 детски градини. В област Бургас има два университета (Технически университет и Бургаски свободен университет), 162 училища, 11 технически училища и 185 детски градини. Област Ямбол има 61 общообразователни, 3 специализирани, 8 средни технически и художествени училища.Здравеопазване: В сферата на предоставянe на здравни услуги на пациентите, те се предоставят от болниците. Съществуващата болнична база е на разположение на общопрактикуващите лекари. Болниците в големите градове са обурудвани за предоставяне на специализирана медицинска помощ. Броят на леглата в децентрализираните болници не винаги отговаря на брой население, което болницата трябва да обслужва.
Турция

Образование: Услугите в главните градове покриват пълния училищен цикъл, а образованието в малките градове и другите селища е по-слабо. Седалището на Тракийския Унивеситет се намира в Одрин. Има още: 37 гимназии, от които 18 са средни училища, 16 професионални гимназии и 3 частни училища, 177 начални училища с предучилищна подготовка и 2 детски градини. В Киркларели има Технически и Медицински факултети на Тракийския Университет; 53 гимназии, от които 24 са общообразователни и 29 технически; 152 начални училища, 94 от които с предучилищна подготовка.Здравеопазване: В област Одрин има 10 болници, 52 здравни клиники, 189 здравни центъра, 2 професионални здравни гимназии, 3 туберкулозни клиники, 3 AP клиники, 1 институция по здравеопазване. В Киркларели има 8 болници, 2 здравни центъра, 193 селски диспансера, 3 туберкулозни центъра, 2 центъра за семейно планиране и обществена лаборатория.

КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Останки от древни цивилизации, които са обитавали Черноморското крайбрежие, склоновете на Странджа планина и близките равнини, могат да се намерят на много места от двете страни на границата. Древната архитектура, където е съхранена, се забелязва, че има сходни елементи от двете страни на границата. Общото културно наследство на територията на граничния район може да спомогне за реализиране на общи трансгранични програми в областта на научните изследвания, разкопки, консервиране, рехабилитация и експлоатация на антични находища за местното общество и други посетители. Вече се осъществява обмен от двете страни на границата, осъществявани от публични институции, и отчасти от други организации. Тези контакти може да бъдат засилени чрез създаване на основа за по-ефективно трансгранично сътрудничество.

В граничния район има множество важни архитектурни, археологически, етнографски паметници с голямо културно значение.

От българска страна долмените до Хлябово, Палеокастро до Тополовград, къщата на Кара Колю, Хаджийска дупка до Харманли, Римската крепост до село Минерални бани, Тракийската гробница при село Мезек, крепостта край Клокотница, моста на Свиленград, вила “Армира” край Ивайловград; Средновековната крепост “Хисаря” до Хасково; Урдовиза; Ахтополската стена; манастира край Тополовград, църквата “Св. Св. Кирил и Методий” и църквата “Св. Пантелеймон” в Бородилово, църквата “Възкресение Господне” и Старото гръцко училище в Ахтопол, архитектурния и исторически комплекс в село Бръшлян, древен “Кабил” край Ямбол, исторически местности и музеи, занаяти и местни фолклорни фестивали, израз на които са запазените танци на огън (нестинари).

От турска страна, Одрин, като бивша столица на Османската империя, е най-богатия град в граничния район и град с международно значение, от гледна точка на културното наследство. Има повече от 500 монумента и забележителности от историческо значение, включващо джамии, мостове, покрити базари, исторически къщи и други паметници.


Има други археологически и исторически забележителности в областта, като крепостта в Енез и моста в Узункюпрю, както и красиви местности като езерото Гала, резервата Данишмент, Планината Кону до Кешан и гората Гьокчетепе.

В област Киркларели има находки на гробни могили, единствения открит Римски театър, толкова далече в Тракия, който се намира в Чьомлектепе, до Визе, и други забележителности от археологически и исторически интерес. В големите градове от двете страни на границата културната програма се характеризира с наличието на музеи, театри, кина и библиотеки. Наблюдава се двустранно сътрудничество в сферата на културата. Това създава предпоставки за развитие на бъдещи инициативи, целящи добавяне на стойност към общото наследство. Това наследство, заедно с красивата природа и богатото био разнообразие на територията на граничния район между България и Турция са съществени при подпомагането на общи двустранни програми за научно изследване и експлоатиране, за опазване, рехабилитация и употреба на тези ресурси. Тези фактори са от полза за местното общество и за туризма, като допринасят за съживяването и икономическия просперитет на двете държави от трансграничния район.

3.2. Обща характеристика на българската трансгранична област.
Географско положение

Българската трансгранична област е разположена в централната източна част на Южен централен район за планиране и по административното разпределение на Република България почти съвпада с Област Хасково, като се изключи община Тополовград, която не е член на РСО “Марица” и се включи община Кърджали. Областта включва 11 общини: Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални бани, Стамболово и Кърджали.

Посочената област е разположена в централната част на Южна България. Географското й местоположение е изключително благоприятно и ключово. На територията на региона се кръстосват два от изключително важните за България и Европа трансконтинентални пътища. Първият е от Западна и Централна Европа през София - Пловдив - Свиленград за Истанбул, Близкия Изток, Азия и Северна Африка. Вторият е от Северна Европа през Русе - Горна Оряховица - Хасково за Средиземноморието. Това е коридор номер 9.

Природни ресурси

С географската диференциация на своите елементи: релеф, минерално-суровинни, климатични, водни, горски и поземлени ресурси, природната среда е оказала съществено влияние върху социално-икономическото развитие на областта и териториалната организация на промишленото и селскостопанско производство, върху гъстотата на транспортната мрежа, обема и конфигурацията на товаропотоците в отделните части на района. Със своята лимитираща функция природо-ресурсният потенциал на региона е предопределил отрасловата специализация на промишленото и селскостопанско производство и в социален аспект се е отразил върху териториалното разпределение на човешките ресурси и качеството на живота в отделните части на областта.

Релефът в региона е твърде разнообразен. Северната и централната част е заета от Горнотракийската низина и се характеризира с обширни приречни ниски земи и високи подпочвени води, които благоприятстват интензивното използване на селскостопанските площи. Равнинният характер на релефа и плодородните почви влияе положително за развитието на всички отрасли и подотрасли на селското стопанство, изграждането на напоителни системи и транспортни артерии.

На юг обширна територия от областта е заета от Източните Родопи и западните склонове на Сакар планина. Големи пространства от тези планински области са покрити с бедни скелетни почви и са обезлесени. Изградени от неустойчиви седиментни и вулканични скали, те се характеризират с интензивно протичащи ерозивни процеси. Орографските условия, съчетани с характерните за тях почви, предопределят твърде бедния видов състав на селскостопанските култури – главно тютюн и много малко други растителни видове.

Специфичният характер на релефа в отделните части на района и неговото съчетание с другите компоненти на природната среда (климат, води, почви) оказват силно влияние върху мащабите на развитието и насоките за формирането на отрасловата и териториална структура на стопанството, неговата производствена специализация и комплексното му развитие. В низинните части на областта са концентрирани значително по-голямата а в планинските по-малката част от икономическия му потенциал.

Полезните изкопаеми са представени от горивно-енергийни ресурси, руди на цветните метали и нерудни изкопаеми.

В разглеждания регион се намира Маришкият басейн, със значителни геоложки запаси от лигнитни въглища.

От рудните изкопаеми най-голямо значение имат полиметалните руди, от които се извлича основно олово, цинк, сребро и някои други редки метали.

Климатичните условия с многоцелевото си предназначение са много важна предпоставка за осъществяване на многообразна икономика в региона.

В сравнение със съседните области тук по-силно се проявява средиземноморското климатично влияние. То се изразява предимно с по-високите средни годишни температури и по-чувствителното преместване на главните валежни минимуми и максимуми. Абсолютната стойност на максималните температури се оценява като една от най-благоприятните за страната. Средната годишна температура на въздуха на равнинните и низинни участъци варира от 12,2 до 12,8 градуса целзий, а за Източните Родопи и Сакар планина от 12,6 до 13,5 градуса.

Климатичният потенциал като цяло благоприятства за развитието на различните стопански отрасли – строителство, транспорт и др. В съчетание с другите природни условия и ресурси – релеф, почви, води, флора и фауна, климатът оказва съществено влияние върху селскостопанската специализация и профилираност на отделните части на региона.

Водните ресурси се формират главно за сметка на отока на река Марица и нейните притоци, както и на отока на река Арда и нейните притоци. Сезонната неравномерност в речния оток налага необходимостта от изграждане на съответната водно-стопанска инфраструктура за регулирането му и рационалното му използване за напояване и промишлено водоснабдяване. Друг източник за формиране на водно-ресурсния потенциал са подземните грунтови води, които представляват 7,3% от общия им количествен обем за страната. Използват се за питейно и битово водоснабдяване.

Наличието на значителни запаси от водни ресурси е допринесло за отглеждането на богата гама от водолюбиви селскостопански култури (зеленчуци, царевица и др.). Те са изиграли активна роля в процеса на формиране на отрасловата и териториална структура на района и специфичния производствен облик на съставните му части.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет