Краткосрочна стратегияжүктеу 8.25 Mb.
бет9/48
Дата18.02.2019
өлшемі8.25 Mb.
түріПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48

Икономика

Община Ивайловград е традиционно селскостопанска община.

Селското стопанство е представено от своите традиционни подотрасли - растениевъдство и животновъдство.

Природните условия в Ивайловградска община позволяват отглеждането на тютюн, зърнени и фуражни култури, лозя. Днес община Ивайловград се слави с производството на качествени вина, с отглеждането на екзотични плодове: нарове, бадеми, смокини, сусам. Традиционно добре развитото в миналото животновъдство в този район изживява най-дълбоката си криза. Свитото вътрешно потребление и вноса на месо и месни продукти в страната се отрази особено сериозно на развитието на животновъдството в общината. Трудностите, които срещат производителите на селскостопанска продукция са: липсата на борса, ниски изкупни цени и т. н.

Промишленото производство е представено от отраслите на леката и добивната промишленост.

Основни фирми са:

- “Фибротекс” ООД, произвежда чорапогащи, мъжки и дамски чорапи. В момента работят над 80 души.

- “Завод за крепителни детайли“ АД произвежда : винтове за метал, винтове за дърво, федершайби , шпленти, осигурителни пръстени и други крепежни материали.

На територията на община Ивайловград работят две гръцки фирми: “Саксес Би Джи” с предмет на дейност производство на луксозни пликове, папки, кутии, чанти и др. със заети лица - 180 и “Атлантис Русос ” с предмет на дейност: производство на дамски трикотаж в която са заети – 130 работника.

В Ивайловградска община има изключителни залежи от скално - облицовъчни материали - мрамор, гнайс и варовик. Разработването им се извършва от "БУЛГНАЙС" - ООД, “ Гнайс” ООД, "Пътстройинженеринг" АД - Кърджали, “Аида лес” АД и множество частни фирми. На територията на общината има изградени и цехове за обрязване на гнайс и мрамор-"Пътстройинженеринг" АД, “ Гнайс” ООД и "Румба" ЕООД. Общият брой на работещите в добива и обработката на скално- облицовачни материали в общината е над 250 души.

В общината функционира и РПК “Единство”, която се занимава с търговия, с производство на хляб и закуски, с изкупуване на селскостопанска продукция и билки.

Броят на предприятията в обществения сектор е 4, а този на частните фирми, данъчно регистрирани и действуващи е 157. От общо реализираната печалба на фирмите от работещи в нефинансовия сектор, около 90% се полага на заетите в частния сектор.

Като цяло отрасълът е слабо развит. Бавно се извършват процесите на преструктуриране. Въвеждането на нови технологии в промишленото производство би се отразило изключително благоприятно върху този традиционен селскостопански регион и би подобрило трудовата заетост на населението.

Община Ивайловград има сравнително добра техническа и социална инфраструктура. Географското положение на общината осигурява добра транспортна осигуреност, както с автобусен и автомобилен транспорт.

По данни на НСИ за 2003 г. на територията на общината функционират 137 броя фирми. • Структура в зависимост от размера на предприятията

Структурата на фирмите по големина / бой заети лица / следва тенденцията заобласт Хасково и страната . Най голям е относителния дял на микрофирмите – 91%, следвани от малките – 7%. Само две са фирмите с над 101 заети – 2%.

 • Състояние и тенденции на развитие в отделните сектори – много кратък анализ.

Състоянието на селското стопанство в община Ивайловград се характеризира с криза в икономическото развитие като резултат от неблатоприятни структурни промени.

Липсата на функциониращи структури и инвестиции, ниски изкупни цени и стимули за производителите в отраслите животновъдство и растениевъдство доведе до това състояние.Драстично намаля оползотворяването на земеделските земи, много от тях са пустеещи. Значително намаля човешкия ресурс.Тенденции-

 • Община Ивайловград да се превърне в район за интензивно развитие на земеделието което налага :

 • Изработване на стратегия за интегриран комлексен подход за развитието на земеделието в селските райони.,

а/кои сектори ще бъдат гръбнака на бъдещето земеделие в общината.

 • Ускоряване процеса на изграждане специализирани конкурентноспособни, пазарно ориентирани стопанства и сдружения.

 • Създаване на благоприятни условия за пъноценно и целенасочено използва-не на ЕС фондове и формиране на местни клъстери.

 • Регионално насочване на финансова подкрепа за сектора и стимули силни за пренасочване на произоводството към изискванията на ЕС.

 • Създаване на предпоставки за функциониране на развит пазара на земята с цел устойчивото й стопанисване и използване на този най- важен производствен фактор.

 • Наличие на местни или регионални „клъстери”, или други форми на неофициално и официално сътрудничество между производители;

В община Ивайловград общината няма изграден клъстер.

Има призната само една организация на тютюнопроизводителите кооперация “Табако“. Организацията е призната от МЗГ през м. ноември 2005 г. за производство и продажба на ориенталски тютюн. В момента се договаря за сключване на директни договори за изкупуване на произведената продукция. Представен е проект пред САПАРД за финансиране на организацията. Създаването на местен клъстер предполага обвързването на създаденото специализирано сдружение със другите предприятия.
 • Малки и средни предприятия – оценка на конкурентноспособността и степента на взаимодействие с търговски партньори от трансграничната област на Турция.

Малките и средни предприятия в община Ивайловград играят важна роля за ускоряването на икономическите процеси и за оптимизиране на производствената структура на местната икономика. Те създават условия за развитието на конкуренцията и подобряват връзките между икономическите субекти (частни и държавни) в района. Развитието на икономиката в условията на провеждащата се структурна реформа през годините на прехода, и през последните години, показва низходящо развитие. Стопанският сектор на община Ивайловград се характеризира с криза в икономическото развитие, изразяващо се в снижаване на икономическия потенциал и неблагоприятни структурни промени. Тази криза е резултат от закриване на водещи отрасли и общото физическо изхабяване на дълготрайните манериални активи – оборудване, сгради и инфраструктура съоръженост. Наред с това налице е хаотична поява предимно на малки предприятия. Някои от производствата са се запазили, но в много редуциран вид. Като цяло, налице е липса на съвременно оборудвани пространства, което довежда до неконкурентно способност при привличането на местни и чужди инвеститори. Няма изградено партньорство с търговски представители от Турция и осигурени пазари на продукция в съседната страна.

Повечето от малките и средни предприятия в област Хасково действат в сферата на услугите и търговията. Най-много са малките фирми в отрасъл търговия - около 70 % от всички регистрирани фирми, следвани от тези на преработващата промишленост – 9 %. Най-малък е делът на фирмите занимаващи се с добивна промишленост – около 2 % и строителство – 1.3 %. Най-голям е относителния дял на микрофирмите – 91 %, следвани от малките – 7 %. Само две са фирмите с над 101 заети – 2 % 1. Бизнес среда

 • Наличие на организации за подкрепа на бизнеса;

До момента в общината няма официални организации за подкрепа на бизнеса.


 • Общински мерки/дейности за насърчаване на бизнеса – предлагани услуги или субсидии;

Както субсидиите така и собстваните приходи, въпреки положителното им развитие в последните години, са крайно недостатъчни за покриване на крещящите нужди на общината от реализация на обекти от инженерната и социална инфраструктура, както и да влияе с някои мерки за развитието на бизнеса.

 • Оценка на капацитета на общината да насърчава местното икономическо развитие;

Разчита се основно на мерки от страна на държавата. Ускоряването на процеса на изграждане специализирани конкурентноспособни, пазарно ориентирани стопанства и сдружения ще доведе до активизиране дейността на малкия бизнес, но общината ще разчита на регионална финансова подкрепа.

Програмата за развитие на алтернативното земеделие в Родопите и конкретно в община Ивайловград не намери добър прием за развитие. Създаването на алтернативни производства, билки и етерично маслени култури е доста рисковано капиталовложение за стопаните. В общината имаше опити за отглеждане на дилянка, жълт кантарион, но липсата на подсигурени пазари осуети тяхното отглеждане. Липсата на окуражаващи примери, икономически стимул, финансови механизми не могат да насърчат това развитие. Субсидирането на земеделието в полупланинските райони, може да помогне на общината да подобри благосъстоянието на голяма част от жителите. Необходимо е инвеститорския интерес към региона да се засили с цел развитието на регионална икономика за създаване на среден и дребен бизнес. • Достъп до финансиране (грантове за обучение /напр.поФАР/, стимули за фирмите).

Създадена е Местна инициативна група /МИГ/, но все още диалога не е активизиран в рамките на местната общност. Инициатива ще има, когато се създадат условия за хората и те сами се насочат към дейности, които ще им осигурят ефективно земеделско производство.


 1. Техническа инфраструктура

 • Наличие и състояние на пътища и др. транспортни връзки до големите градове, пристанища, гранични пунктове, най-близките пазари (в случая и до ТГС региона - Турция).

Общинската пътна мрежа в община Ивайловград е с обща дължина 205.6 км. Движението по нея е двупосочно. Изградени са пътни връзки до всяко населено място в общината. Състоянието на пътищата е лошо. Настилките са износени, деформирани а на места изцяло разрушени. Преобладаващата настилка е асфалтобетон и минералбетон.

Транспортната инфраструктура в община Ивайловград е представена от пътища- републикански и общински. Общината се намира на 60 км. от ЖП-линии / гара Любимец/ . Няма летище.

Община Ивайловград е тупично разположена – гранична област от територията на Р България.

Транспортните връзки с областния център Хасково се осъществява с третокласния път ІІІ-558 /Ивайловград – Любимец, по новата номерация ІІІ-597/ и с другия областен център с другия второкласен път ІІ-59 /Границата-Ивайловград-Крумовгрд- Момчилград/.

В настоящия момент общинския център отстои на 85 км. от ГКПП “Капитан Андреево” на границата с Р Турция и на 70 км. от ГКПП “Капитан Петко Войвода” на границата с Р Гърция. В процес на изграждане е ГКПП мдиректно между община Йвайловград и Р Гърция, което ще се отрази изключително благоприятно на връзките със Р Гърция.


 • Наличие на складова инфраструктура. Претоварни станции и терминали, хладилни складове и др.

На територията на община не съществува складова инфраструктура , претоварни станции и терминали, хладилни складове и др., което съществено затруднява развитието на регионалната и международна търговия.


 • Състояние на водопреносната и канализационна мрежа. Изграденост (% или метри);

Водоснабдяване

В община Ивайловград от 51 населени места имаме :

Водоснабдени селища : 26 броя в т.ч. с 24 бр. помпени станции, без водопровод – 24 броя

Водоснабдени жилища . 2882 бр. Без водопровод: 310 бр. жилища, от тях в града 1 бр., в селата 309 бр.

Частично водоснабдени с местни водоизточници са 4 села - с. Белополци, с. Ботурче, с. Долноселци и с. Кобилино.

Неводоснабдени са селата 19 села : Брусино, Бубино, Ветрушка, Вис, Глумово, Гнездари, Горско, Казак, Карловско, Конници, Костилково, Нова ливада, Пашкул, Планинец, Сив кладенец, Соколенци, Хухла, Черни рид, Чучулига.

Ивайловград се водозахранва от 3 шахтови кладенеца на р.Арда в землището на с Славеево. Има изграден още един резервен шахтов кладенец, който не се експлоатира, тъй като подаваното количество вода е достатъчно.

Вътрешна водопроводна мрежа :

- 1. Азбестоциментов - .113, 8 км. Амортизирана е 100% от общата дължина на водопроводната мрежа

- 2. Загуби във вътрешната мрежа са около 70 %.Канализация

Развита канализационна мрежа има само в центъра на общината-град Ивайловград - 6 800 м., която обслужва 60 %от населението на общината.

Частично канализирани са други 11 населени места в общината.

Необходимо е да се предвиди реконструкция и основно ново строителство на канализационни мрежи във всички населени места в общината.

Над 100% от водопроводната мрежа е от етернит - морално и физически износена, което води до над 50% загуби на вода. Пречистването на питейната вода, въпреки чистите водни източници, не е на необходимото ниво. Водоснабдени са 50% - половината от населените места в общината. Необходимо е голям обем строителство за водоснабдяването на всички населени места в общината.


 • Наличие на ПСОВ;

В общината няма изградена ПСОВ. Всички отпадни води се заустват без пречистване директно в реките, а р.Арда се явява приемник на всички отпадни води – без пречистване.

ПСОВ-Ивайловград все още не е заявено и няма проектна готовност, такава е в процедура на възлагане и реализация. След внимателен анализ и оценка на възможностите, в избрани населени места е необходимо изграждавето на модулни пречиствателни станции МПСОВ. • Замърсяване на въздуха. Основни замърсяващи производства и фирми;

На територията на общината не се провеждат замервания на емисионния фон от страна на МОСВ , тъй като няма предприятия -замърсители на въздуха, което да е наложило районът да бъде включен в мрежата за набиране на данни на МОСВ.Пътните връзки Ивайловград-Крумовград и Ивайловград - Любимец са с малка интензивност на движение на моторни превозни средства, което не оказва съществено влияние върху стойностите на емисионния фон.

В резултат на проведени проучвания се установи ,че няма отрицателни промени в условията на околната среда.

Замърсяване се очаква от не контролирано и нелегално изхвърляните отпадъци по поречието на някои реки и дерета на територията на общината.


 • Състояние на електропреносната мрежа;

Електропроводната мрежа в общината е изцяло изградена, добре поддържана и е в много добро състояние. Има достатъчно резерви да поема допълнитално натоварване, при нови обекти на икономическото развитие.

Изградена електроразпределителна мрежа е с дължина в общината общо - 444,6 км.

Състоянието е много добро. Периодично и последователно се извършва реконструкцията на Ел.мрежата в общината.


 • Състояние на градската среда – състояние на сградния фонд, паркове, места за отдих, сметосъбиране и третиране на ТБО.

Община Ивайловград към 2003 г. разполага с 4379 броя жилища, от които :

- държавни и общински жилища общ.Ив-град - 115

- частни на физически лица общ.Ив-град - 4215

- частни на юридически лица общ.Ив-град - 49

Общинският жилищен фонд на територията на община Ивайловград – 78бр. жилища. Липсват социални жилища, а има голяма нужда от такива.

По отношение на моралната и физическа годност на жилищния фонд извършените проучвания показват, че:

27% от жилищния фонд е физически износен и в болшинството случаи подлежи на снос или основна реконструкция. Близо 90% от физически негодния жилищен фонд е в малките села.

29% от жилищния фонд е морално остарял – по своите функционални и конструктивни характеристики (липса на бани, вътрешни тоалетни, паянтова конструкция и т.н.). По-голямата част от тази група жилища също са в селата.

В редица случаи обаче, тези сгради допринасят за облика на селищата, що се отнася до приемствеността и т.н. „архитектурна памет”, така че се изисква внимателен подход в реконструкцията и обновяването.

- 34% от жилищния фонд е физически и морално годен за обитаване. Този жилищен фонд в най-голяма степен е концентриран в ядрото на общината – град Ивайловград и по-големите селища и е изграден през последните 20-30 години.

В градската част на община Ивайловград има изграден един парк и няколко разпръснати квартални градинки и площадки като част от парковата зона.

Проблем за цялата територия на общината е третирането на твърдите отпадъци. Основния дял се пада на битовите отпадъци, след това на производствените, и на строителните. Събрани на територията на общината, те не се преработват преди крайното им депониране.

Не е изградена и внедрена система за разделно събиране на рециклиращи се отпадъци, отпадъци от опаковки и масово разпространени опасни отпадъци.

Единствения значим генератор на отпадъци на територията на община Ивайловград е населението. Съществуващата система за управление на отпадъците е представена като услуги по поддържане на чистотата в населените места, събиране, извозване на отпадъци и тяхното депониране.

Организирано сметосъбиране на територията на общината съществува в гр.Ивайловград и селата Свирачи, Драбишна, Славеево. За една година се депонират около 4 180 т отпадъци . За събирането на битови отпадъци се използват 800 броя кофи за смет от 110 л. И 60 бр. контейнери тип "Бобър" 1 100 л и 30 бр. 4 кубикови контейнери. Необходими са още 300 бр. от кофите за смет 110 л., за да се получи пълно обхващане на всички домакинства от Ивайловград. Основният метод за третиране на отпадъците на територията на общината е запръстяване, което се прилага на всички места. Основното сметище се намира край Ивайловград. То е съгласувано с РИОСВ - Хасково , е с кадастрален №000379 – за смесени отпадъци. Отстои на 3 км от регулацията на гр.Ивайловград. Площа му възлиза на 22,234 дка, от които са заети 16 дка.

Събраните битови отпадъци ще се преработват преди депониране.

В общинските села до момента не е въведена система за организирано сметосъбиране..

В съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците ще се изгради регионално депо в град Кърджали за депониране и обезвреждане на отпадъците. Регионалното депо ще обслужва общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ивайловград, Черноочене, Джебел, Кирково и Ардино. 1. Образование

 • Брой и видове училища. Професионални гимназии;

В община Ивайловград функционират общо 4 / четири/ училища, от които 1 Средно Общообразователно училище в града и 3 основни училища в с. Свирачи, с. Железино, с. Белополци.

Професионални гимназии няма, само професионални паралелки в средното общообразователно училище в Ивайловград. • Брой на преподавателите;

Общият брой преподаватели е 114 души.

 • Материална обезпеченост;

Учениците от всички училища на общината учат в самостоятелни сгради. Не се налага двусменен режим на обучение.

СОУ “Хр. Ботев” разполага с общежитие за 50 ученика и спортна зала за часовете по физическо възпитание.

ОУ в с. Железино също разполага с общежитие, което не се използва по предназначение, тъй като учениците ежедневно се извозват от съставните села и обратно.

Всички училища осъществяват столово хранене, за което има условия в Ивайловград и в Железино, с изключение на Белополци.

Ежегодно, според възможностите на общинския бюджет се правят ремонти на учебните заведения, препокриват се покриви, подменят се дограми, преоборудват се столове с хладилна техника, мивки и др. по предписанията на ХЕИ, в класните стаи се подменят маси и столове. Това се включва в списъка за капиталните вложения на общината и се приема от Общинския съвет.


 • Изследователски и образователни организации. /Филиали на ВУЗ, колежи/.

На територията на община Ивайловград няма такива организации.


 • Центрове за преквалификация и обучение на възрастни. Регистрирани от НАПОО - брой;

Не съществуват такива.

 1. Здравеопазване и социални дейности

 • Достъп на населението до здравна помощ – равномерен ли е или не, проблеми

 • МБАЛ

 • Медицински центрове и индивидуални лекарски практики

 • Центрове за бърза помощ

 • Аптеки
Доболничната помощ се обезпечава от 6 индивидуални лекарски и 7 индивидуални стоматологични практики в цялата община.Четирите лекарски практики са в града и са разположени в сградата на болницата, а другите две са в с. Железино и с. Попско.

Проблемите, пред които са изправени общопрактикуващите лекари и стоматолози, които имат сключени договори с НЗОК за съответните медицински дейности са:

*разпокъсаността на населените места, които обслужват;

*възрастовия тип на населението;

*високият процент на хронични заболявания;

*свободният избор на здравноосигуреното население, което избра няколко лекари в едно населено място и по този начин на лекарите не е възможно да пътуват толкова често, колкото пациентите желаят.

Населението ни се обслужва и от един медицински център с 5-ма специалисти: невролог, педиатър, терапевт, хирург и рентгенолог. С решение на Общинския съвет съществуващата МБАЛ бе преобразувана в Специализирана болница за активно лечение на вътрешни болести. Медицинското оборудване в болницата е сравнително на добро ниво.

Населението се обслужва и от Филиал на СМП – Кърджали, с непрекъснат график, който разполага с един реамобил, фелдшери и персонал.

СБАЛВБ – една;

*Медицински центрове – 1;

*Индивидуални лекарски практики – 6 лекарски и 7 стоматологични;

*Центрове за бърза помощ - 1 .

2 аптеки и една дрогерия


 • Социални заведения

Повече от две години има разкрита дейност към общинска администрация “Домашен социален патронаж”, с която се осигурява топла храна на повече от 80 възрастни, болни и инвалиди в Ивайловград и село Камилски дол.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет