Лекция : 0 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны : 90 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, семестрбет1/10
Дата27.12.2017
өлшемі1.9 Mb.
#12281
түріЛекция
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті

“Филология ” факультеті


“Қазақ тілі мен әдебиеті” кафедрасы
“XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті” пәні бойынша 050117 мамандығының студенттері үшін
СИЛЛАБУС

Оқу түрі : күндізгі

Курс : 2, 4 – семестр

Лекция : 30 сағат

ОБСӨЖ : 30 сағат

СӨЖ : 30 сағат

Барлық сағат саны : 90 сағат

Қорытынды бақылау : емтихан, 4 – семестрЖетісай - 2007Құрастырған : аға оқытушы Әбенова Л. У

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


“XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті” пәні бойынша 050117 мамандығының студенттері үшін әзірленген
Оқу - әдістемелік кешені типтік бағдарлама негізінде құрастырылған

Типтік бағдарламаның индексі :

Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған


№ _______ Хаттама “__________” 200 ж
Кафедра меңгерушісі : _____________________________

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған


№ ______ Хаттама “__________” 200 ж
Әдістемелік кеңесінің төрағасы : ________________________________

Факультет Кеңесінде мақұлданған


№ _____ Хаттама “____________” 200 ж
Факультет Кеңесінің төрағасы : ___________________________________

Мазмұны
 1. Абстракт _______________________________________________

 2. Курстың мақсаты _______________________________________

 3. Курстың міндеті ________________________________________

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме __________________________

 5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет________________

 6. Студентке арналған ережелер ______________________________

 7. Оқу сағаттарының тақырып бойынша бөліну кестесі ___________

 8. Лекция сабақтарының мазмұны ____________________________

 9. Семинар сабақтарының жоспары, мазмұны __________________

 10. СӨЖ – жоспары, мазмұны _________________________________

 11. Оқу сабақтарының мазмұнына сәйкес бақылау түрлері :

а) бақылау сұрақтары ___________________________________

б) жазбаша бақылау жұмысы_______________________________

в) коллоквиумдар ________________________________________

г) сөзжұмбақтар__________________________________________ 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі___

Пән бойынша оқу процесінің картасы _________________________

 1. АБСТРАКТ


Оқу - әдістемелік кешені “ХІХ ғасыр әдебиеті” пәні бойынша 050117 мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыста неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдарын құрайды. Білім беруде жартылай кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген., ПС – практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әр бір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.
 1. Жалпы мәліметтер
 1. Лектор : Әбенова Ләззат Усманқызы

“Қазақ тілі мен әдебиеті” кафедрасы, № корпус, кабинет

Телефон :

Кафедрада болу уақыты : 830 -1800 дейін


 1. Курсты өткізу уақыты және орныАты-жөні


Курсты өткізу уақыты,

Орны


Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық

сабақтар

ОБСӨЖ

Телефон


1

Әбенова Л.У

Лекция

Уақыты_______

Ауд. № 109

Уақыты_______

Ауд. № 8


тел :__________

каб :__________

корпус :_______

 1. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері.

“XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті” пәнін меңгеру үшін студенттер “Әдебиеттану ғылымына кіріспе”, “Ежелгі дәуір әдебиеті ”, “Хандық дәуір әдебиеті”, “Халық ауыз әдебиеті” пәндерін бағдарламаға сәйкес білуі керек.

3 МАҚСАТЫ :

Êóðñòû» ìàºñàòû – XIX ¹àñûðäà¹û ºàçຠ¸äåáèåòi-½ëòòûº ñ¼ç ¼íåði òàðèõûíû» åëåóëi áið êåçå»ií ºàìòèòûí ï¸í. ϸííi» ìàçì½íûíäà àóûçøà ä¸ñò¾ðëi æûðàóëûº æ¸íå àºûíäûº ïîýçèÿíû» òàáè¹è ñàáàºòàñòû¹û, ê¼ðêåìäiê, ñòèëüäiê æàë¹àñòûº ì¸ñåëåëåði ¹ûëûìè-òåîðèÿëûº ò½ð¹ûäà ò¾ñiíäiðiëåäi.

Ñîíûìåí ºàòàð, êåçå» ¸äåáèåòiíi» ºî¹àìäûº-¸ëåóìåòòiê îºè¹àëàðìåí,º½áûëûñòàðìåí áàéëàíûñòû äàìû¹àí åðåêøåëiêòåðiíå äå ¹ûëûìè áà¹à áåðiëåäi.

XIX ¹àñûðäà¹û ºàçຠ¸äåáèåòiíi» ê¼ðêåìäiê ¸äiñòåðiìåí, æàíðëûº-ñòèëüäiê øåáåðëiê ¾ëãiëåðiìåí ¾íäåñòiãiíå äå àéðûºøà íàçàð àóäàðûëàäû.

Æàëïû XIX ¹àñûðäà¹û ºàçຠñ¼ç ¼íåðiíi» ôèëîñîôèÿëûº,ãóìàíèñòiê-à¹àðòóøûëûº,ýñòåòèêàëûº ìàçì½íûí æàí-æàºòû ºàìòó áàñòû áà¹äàðäà áîëàäû.

°ëåìäiê ¸äåáè äàìóäû» îðòຠçà»äûëûºòàðûí èãåðãåí æà»àøûëäûºïåí ò¾ëåãåí ðåàëèñòiê ¸äåáèåòiìiçäi» àëûïòàðû øû¹àðìàëàðûíäà¹û ê¼ðêåìäiê øåáåðëiê ñûðëàðû òåðå»äåòiëå îºûòûëàäû.


4. МІНДЕТІ:
Êóðñòû îºóäà ñòóäåíòòåðäi» òàíûì ä¾íèåñií îÿòûï, ºàëûïòàñòûðó, ¸äåáèåòòi ñ¼ç ¼íåði ¸ði ¹ûëûì ðåòiíäå «õàëºûìûçäû» ê¼ðêåì òàðèõû», «¼ìið îºóëû¹û» ä¸ðåæåñiíäå îºûï - ¾éðåòó:

 • ²àçຠ¸äåáèåòiíäåãi ä¸ñò¾ðëiê æûðàóëûº æ¸íå àºûíäûº ïîýçèÿíû» òàáè¹è ñàáàºòàñòû¹ûí òàíûïà áiëó.

 • XIX ¹àñûðäà¹û ºàçຠ¸äåáèåòiíi» ºî¹àìäûº - ¸ëåóìåòòiê îºè¹àëàðìåí áàéëàíûñòû äàìû¹àí åðåêøåëåêòåðiíå íàçàð àóäàðó.

 • Îñû êåçå» ¸äåáèåòiíäåãi ðåàëèçì, ðîìàíòèçì ñûíäû ê¼ðêåì ¸äiñòåðií òàíûï, òàëäàé áiëó.

 • Àºûí, æàçóøûëàðäû» øû¹àðìàëàðûíäà¹û ôèëîñîôèÿëûº - ä¾íèåòàíûìäûº òåðå»äiêòåäi òàíó.

 • Îòàðøûëäûººà ºàðñû õàëûºòû àçàòòûº ºîç¹àëûñºà áàñòà¹àí àºûí æûðàóëàðäû» òîë¹àó – òåðìåëåðiíi» ìàçì½íûí àøà áiëó.

 • ´íåð ò½òàñòû¹û ìàçì½íûíäà¹û àºûíäàð (ñàë, ñåðiëåð, ¸íøi – àºûíäàð) øû¹àðìàëàðûí òàëäàó.

 • À¹àðòóøûëûº, äåìîêðàòèÿøûë ê¼çºàðàñòà¹û àºûí æàçóøûëàð øû¹àðìàøûëû¹ûíû» ìà»ûçûí òàíè áiëó.


 1. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ:

Ñåìåñòð

Æàëïû ñà¹àò ñàíû

κó æ¾êòåìåñiíi» æàëïû ê¼ëåìi

Êóðñòûº æ½ìûñ

²îðûíûíäû áàºûëàó

Ëåêöèÿ

СӨЖ

ОБСӨЖ1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

4

90

30

30

30Åìòèõàí


6.ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ :

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді. Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.

ОБСӨЖ – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемеларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой - әрекет талап ететін әдіс – тәсілдерді меңгеруі керек.

СӨЖ - студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді.

7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР :


 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау және ұялы телефонды өшіріп қоюы керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастанған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

 6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


8 ÎҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША БӨЛІНУ КЕСТЕСІ


Òàºûðûïòû» àòàóû

Ëåêöèÿ

Ñ´Æ

ОБÑ´Æ

1

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. Кіріспе.

1

1

1

2

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті.

1

1

1

3

ХІХ ғасыр әдебиетіндегі ұлт-азаттық күрес жырлары.

1

1

1

4

Дулат Бабатайұлы(1802-1874) шығармашылығы.

1

1

1

5

Дулаттың дастандары.

1

1

1

6

Махамбет Өтемісұлы (1803-1840).

1

1

1

7

Махамбет шығармаларындағы Исатай батыр бейнесі.

1

1

1

8

Шернияз Жарылғасұлы(1807-1867).

1

1

1

9

Шортанбай Қанайұлы(1818-1861).

1

1

1

10

Сүйінбай Аронұлы(1822-1895).

1

1

1

11

Майлықожа Сұлтанқожаұлы(1835-1898).

1

1

1

12

Базар Оңдасұлы (1839-1911)

1

1

1

13

Мұрат Мөңкеұлы(1843-1906).

1

1

1

14

Әбубәкір Кердері Боранқұлұлы (1868-1905).

1

1

1

15

Біржан сал Қожағұлұлы(1834-1897).

1

1

1

16

Ақан сері Қорамсаұлы(1834-1913).

1

1

1

17

Сегіз сері Баhрамұлы Шақшақов (1818-1854)

1

1

1

18

Сара Тастанбекқызы(1818-1854).

1

1

1

19

Әсет Найманбайұлы (1887-1923).

1

1

1

20

Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов(1835-1865).

1

1

1

21

Шоқанның жазушылық-публицистік еңбектері.

1

1

1

22

Ыбырай Алтынсарин(1841-1889).

1

1

1

23

Ыбырайдың өлеңдері, әңгімелері, аудармалары.

1

1

1

24

Абай Құнанбайұлы(1845-1904).

1

1

1

25

Абай өлеңдерінің идеялық –тақырыптық мазмұны, көркемдік ерекшеліктері.

1

1

1

26

Абай поэмалары және қара сөздері.

1

1

1

27

Абайтану ғылымының қалыптасу, даму тарихы.

1

1

1

28

Ақылбай Абайұлы (1861-1894).

1

1

1

29

Мағауия Абайұлының шығармашылық жолы.

1

1

1

30

Шәңгерей Сейіткерейұлы Бөкеев (1847-1920).

1

1

1

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті


“Филология ” факультеті

“Қазақ тілі мен әдебиеті” кафедрасы

“XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті” пәні бойынша 050117 мамандығының студенттері үшінДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет