Лекция 30 Практикалы› саба› 15 Сибж 45 СиЖ 45 Емтихан 2-ші семестрде Барлы"ы 135 са"атжүктеу 1.23 Mb.
бет1/4
Дата01.05.2019
өлшемі1.23 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4

М. итемісов атында“ы Батыс љаза›стан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Жаратылыстану -математика факультетініЈ деканы ____________

«__»__________ 2010ж.
Жаратылыстану – математика факультеті

Физика, математика жЩне информатика кафедрасы


050109 - Математика

маманды“ы бойынша кредиттік о›у жЇйесінде о›итын

студенттерге арнал“ан


«Математикалы› талдау»
(пЩнніЈ атауы)

ПШННІў ОљУ-ШДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Барлы“ы – 3 кредит

Курс – 1

Семестр - 2

Лекция – 30

Практикалы› саба› – 15

СиБЖ – 45

СиЖ – 45


Емтихан – 2-ші семестрде

Барлы“ы - 135 са“ат
 1. Орал 2010 ж.

1-курс студенттеріне Їшін кредиттік о›ыту технологиясы бойынша

“ Математикалы› талдау ” пЩнінен о›у-Щдістемелік кешен жалпы білім беру стандарты негізінде ›±растырылды. љР Білім жЩне “ылым министрлігініЈ 22.06.2006ж , республикалы› жо“ары жЩне жо“ар“ы о›у орнынан кейінгі білім жйніндегі КеЈес жиналысыныЈ хаттама щещімімен бекітілген жЩне пайдалану“а р±›сат етілген.Абай атында“ы љ°ПУ,№1 хаттама 30.09.2006

љ±растыр“ан : доцент Ж±ма“алиева Айс±лу Елтай›ызы,

О›ытушы Маулешова Гульнара Сайновна

Математика кафедрасыныЈ отырысында ›арастырылды


“_5_” _ыркЇйек_____2010 ж. № 1_

Кафедра меЈгерушісі_____________Уланов Б.В.

(›олы) (аты-жйні)

ФакультеттіЈ№ __ хаттама “___” _____________ 2010ж. о›у-Щдістемелік кеЈестіЈ отырысында ›арастырылды.

ФакультеттіЈ о›у-Щдістемелік кеЈесініЈ тйра“асы __________

(›олы)


(аты-жйні)

1. Типтік ба“дарлама

љаза›стан Республикасы Білім жЩне “ылым министрлігініЈ 22.06.2006 ж., республикалы› жо“ары жЩне жо“ары о›у орнынан кейінгі білім жйніндегі кеЈес жиналысыныЈ хаттама шешімімен бекітілген жЩне пайдалану“а р±›сат етілген.Абай атында“ы љ°ПУ Хаттама №1 30.09.2006

Орналас›ан жері.: корпус №1, кабинет 307
2. КУРС БАДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).
О›ытушы (о›ытушылар) туралы мЩлімет

О›ытушы (о›ытушылар) туралы мЩліметтер:

Ж±ма“алиева Айс±лу Елтаевна

’ылыми дЩрежесі: Физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты


’ылыми ата“ы: доцент
О›итын курстары: Математикалы› талдау, ы›тималды›

теория,математикалы› статистика,

комплекс айнымалылы функциялар

теориясы.

Ж±мыс орны: М. итемісов атында“ы БљМУ, Педогогикалы› институт

Офис: Физика жЩне математика кафедрасы. № 1 “имарат.

307кабинет

Маулешова Гульнара Сайновна

’ылыми ата“ы: о›ытушы

О›итын курстары: Математикалы› талдау, функционалды›

талдау, функциялар теориясы, жо“ар“ы математика.

ПЩн туралы мЩлімет

КурстыЈ атауы: Математикалы› талдау

КурстыЈ коды: MA 1(2)205

Сабакестесі:

Семестр 15 о›у аптадан жЩне 2 апта сессиядан т±рады.

Бір аптада 3 кредит са“ат саны болу тиісті.

2-семестр:Сабатариткізілу уаытыСабатариткізілу уаытыСабатариткізілу уаытыСабатариткізілу уаытыБайланыс са“аты 1 (дЩріс 1)50 мин.Практикалы› саба› 1 са“ат50 мин.СМЖиЖ

1 са“ат50 мин.СиЖ

1 са“ат50+50 мин.Байланыс са“аты 1 (дЩріс 2)50 мин.50 мин.СМЖиЖ

1 са“ат50 мин.СиЖ

1 са“ат50+50 мин.


О›у жоспарынан кйшірме:
КурсСеместрКредит саныДЩрістерСеминарларОЖСиЖСиЖБарлы“ыБа›ылау

тЇрі12330154545135емтиханКіріспе
КурстыЈ ›ыс›аша сипаттамасы:

Математикалы› талдау курсынан студенттер жалпы функциялар (бір айнымалы, кйп айнымалы, на›ты жЩне комплекс айнымалы) туралы білімдерін толы›тырады. Дифференциалдау, интегралдау Щдістері. љатарлар жЩне оларды талдау.

Математикалы› талдау курсын о›ытуда“ы ма›сат:

1. Студенттерді математикалы› талдау пЩнініЈ

элементтерімен таныстыру

2. Болаша› информатика маманды“ын игеру барысында

›ажет математикалы› талдаудыЈ негізгі формулалары

мен теоремаларын ›арастыру.

3. Механикалы› ±Јымдарын тЇсіну Їшін математикалы›

талдаудыЈ ›олданылуын кйрсету.

Міндеті:

1. На›тылы сандар теориясыныЈ кейбір мЩселелерін білу.

2. А›ыр“ы аз, кйп шамалар теориясынан мЩлімет алу.

3. Шектер теориясымен танысу.

4. Элементар, кЇрделі функцияларды туынды ар›ылы

зерттеп, графигініЈ эскизін сала білу.

5. Дифференциалдау жЩне интегралдау амалдарын жете

тЇсініп, мысалдарын шы“ара білу.

6. Векторлы› анализ элементтерініЈ ›олданылатын

есептерін ›арастыру.

Математикалы› талдау пЩніне о›ытуда“ы ›ажет пЩндер (пререквезиттар):

1. Физика (механика тарауы)

2. Геометрия (тЇзу сызы›,›исы› сызы›тар,беттер)

3. Элементар математика (IX-XI кл.)

КурстыЈ ›ажеттілігі (постреквезиттер):

1. Информатика

2. Санды› есептеулер

3. Операциялы› жЇйелер

4. Дифференциалды› теЈдеулер

5. Математикалы› физиканыЈ теЈдеулері

6. Ы›тималды› теория жЩне математикалы› статистика

7. Компьютерлік графика


 • Саба› мазм±ны мен кестесі


Семестр 2

Апта 1

Кредиттік са“ат саны 1

Та›ырып: Риман интегралы.

ДЩріс мазм±ны: 1. Аны›тал“ан интеграл“а келтірілетін есептер.

 2. Риман интегралыныЈ аны›тамасы жЩне ›асиеттері.

 3. Риманша интегралданатын функциялар.

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107

[3], бет 384-438


Кредиттік са“ат саны 2

Та›ырып: Риман интегралы.

ДЩріс мазм±ны:


 1. Аны›тал“ан интегралды есептеу Щдістері.

 2. Бйлімдеп интегралдау.

 3. Риманша интегралданбайтын функциялар.

Кредиттік са“ат саны 3.

Практикалы› саба›тардыЈ мазм±ны:

Есептер шы“ару : [4] №№ 1743, 1749, 1832, 2175-2230 (ж±п)

ОЖСиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару: [4] №№ 2175-2230 (та›)

СиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару: [1*] №№ 1463-1479.

Апта 2
Кредиттік са“ат саны 4

Та›ырып: Риман интегралы (жал“асы)

ДЩріс мазм±ны:

1. Риман интегралыныЈ аны›тамасы жЩне ›асиеттері.

2. Риманша интегралданатын функциялар.

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107

[3], бет 384-438

Кредиттік са“ат саны 5

Та›ырып: Риман интегралын есептеу.

ДЩріс мазм±ны: 1. Интегралдан, оныЈ жо“ар“ы шегі бойынша туынды алу.

 2. Ньютон-Лейбниц формуласы

 3. Интегралды есептеу Щдістері.

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107;

[3], бет 384-438

Кредиттік са“ат саны 6

Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны: 1. Риман интегралына есептер.

[4], 1624-1641

ОЖСиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару. [4] №221-2258 (ж±п)

СиЖ мазм±ны:

есептер шы“ару. [4],№221-2258 (та›)

Апта 3
Кредиттік са“ат саны 7

Та›ырып: Риман интегралын есептеу.

ДЩріс мазм±ны:

1.Интегралдан, оныЈ жо“ар“ы шегі бойынша туынды алу.

2.ФункцияныЈ орта мЩні туралы теорема

3.Риманша интегралданбайтын функцияныЈ мысалы

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107;

[3], бет 384-438

Кредиттік са“ат саны 8

Та›ырып: Риман интегралын есептеу.

ДЩріс мазм±ны:

Интегралды есептеу Щдістері. Тікелей интегралдау, бйлімдеп интегралдау, айнымалы енгізу. Жуы›тап есептеу Щдістері.

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107;

[3], бет 384-438

Кредиттік са“ат саны 9

Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны: 1. Ньютон-Лейбниц формуласы.

 2. Риман интегралын есептеу Щдістері.

Есептер: [4],№2259-2268 (ж±п)

2275-2282

ОЖСиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару. [4], №2259-2268 (та›)

СиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару. [4], №2301-2310


Апта 4
Кредиттік са“ат саны 10

Та›ырып: Риман интегралыныЈ ›олданылуы.

ДЩріс мазм±ны:


 1. Риман интегралын есептер шы“ару“а ›олдану:

А) айналу денесініЈ бетініЈ ауданы;

В) айналу денесініЈ кйлемі;

Г) ауырлы› центрдіЈ координаталары;

Д) ж±мыс


Кредиттік са“ат саны 11

Та›ырып: Риман интегралыныЈ ›олданылуы.

ДЩріс мазм±ны:


 1. Риман интегралын есептер шы“ару“а ›олдану:

А) ауырлы› центрдіЈ координаталары;

В) ж±мыс


Г) сектордыЈ ауданы

Кредиттік са“ат саны 12

Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны:


 1. Айналу денесініЈ кйлемі, ›исы›тыЈ ±зынды“ы.

 2. ФигураныЈ ауданы.

 3. Ауырлы› центрініЈ координаталары.

[4],№2455,2461,2467,2490,2521,2594,2595

ОЖСиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару. [4], №2491,2458,2459,2555

СиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару. [4],№2556,2459,2482,2491

Апта 5

Кредиттік са“ат саны 13.

Та›ырып:Аны›тал“ан интегралдыЈ ›аситеттері.

ДЩріс мазм±ны :

1 ИнтегралдыЈ бар болу шарттары

2 Интегралданатын функциялардыЈ класстары

3 ТеЈдік ар›ылы берілетін теоремалар

ОЖСиЖ мазм±ны:

Интегралданбайтын функциялар.Дирихле функциясы.

СиЖ мазм±ны:

Аны›тал“ан интегралдыЈ ›асиетін дЩлелдеу.

Шдебиеттер(2) том2 ,9бйлім §2 108бет

(3) ,8бйлім §2 108бет

Кредиттік са“ат саны 14.

Та›ырып:љисы› сызы›

ДЩріс мазм±ны :

1 љисы›тыЈ ±зыды“ын есептеу

2љисы›тыЈ параметрлік теЈдеуі

3 љисы›тыЈ кеЈістікте берілуі

ОЖСиЖ мазм±ны

љ±ра› Їзіліссіз ›исы›.Полярлы› координаталар ар›ылы берілген ›исы›тыЈ ±зынды“ы

СиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару

Шдебиеттер (2) том2 ,10тарау§1 170бет

(3) §9.3.1 423бет

Кредиттік са“ат саны 15

Та›ырып:љисы› сызы›тыЈ ±зынды“ы

Практикалы› саба› мазм±ны:

Есептер шы“ару (4), №2519-2524

ОЖСиЖ мазм±ны

Есептер шы“ару (4), №2525-2539(та›)

СиЖ мазм±ны:

Есептер шы“ару(4), №2525-2539(ж±п)

Шдебиеттер (2) том2 ,10тарау §1 170бетАпта 6

Кредиттік са“ат саны 16

Та›ырып: ФигураныЈ ауданы.

ДЩріс мазм±ны: 1. Аудан туралы тЇсінік.

 2. Ауданды шек ар›ылы есептеу.

 3. Ауданы болатын облыстар.

 4. Аудан есептеудіЈ ЩртЇрлі жа“дайлары.

СОиЖ мазм±ны:

ФигураныЈ ауданы туралы мЩліметтер.

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §2 п.335-339 бет 189

СиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §2 п.335-339 бет 189

Кредиттік са“ат саны 17

Та›ырып: Механикалы›, физикалы› есептер.

ДЩріс мазм±ны: 1. Статикалы› моменттер.

 2. Жазы› фигураныЈ ауырлы› центрі.

 3. Ж±мысты интеграл ар›ылы йрнектеу.

СОиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §3 бет 226

[3] §9.1.1 бет 384

СиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §2 п.335-339 бет 189
Кредиттік са“ат саны 18

Практикалы› саба› мазм±ны:

Аны›тал“ан интеграл ар›ылы физикалы› есептер шы“ару.

[4] №2610-2617 (ж±п)

СОиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §3 бет 226

[3] §9.1.1 бет 384 , [4] №2668-2674 (ж±п)

СиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §2 п.335-339 бет 189, [4] №2668-2674 (та›)
Апта 7

Кредиттік са“ат саны 19

Та›ырып: Кйлем.

ДЩріс мазм±ны: ДененіЈ кйлемін есептеу.

СОиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §3 бет 226

[3] §9.1.1 бет 384 , [4] №2668-2674 (ж±п)

СиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §2 п.335-339 бет 189, [4] №2668-2674 (та›)

Кредиттік са“ат саны 20

ДЩріс мазм±ны:Айналу денесініЈ бетініЈ ауданы.

СОиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §3 бет 226

[3] §9.1.1 бет 384 , [4] №2668-2674 (ж±п)

СиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §2 п.335-339 бет 189, [4] №2668-2674 (та›)

Кредиттік са“ат саны 21

Практикалы› саба› мазм±ны: Айналу денесініЈ кйлемі мен бетініЈ ауданыЈ табу есептері.

СОиЖ мазм±ны:

Шдебиеттер: [2] тарау 10 §3 бет 226

[3] §9.1.1 бет 384 , [4] №2668-2674 (ж±п)

СиЖ мазм±ны

[4] №2555-2562 (ж±п), №2594-2599 (та›)

Апта 8

Кредиттік са“ат саны 22


Та›ырып: Меншіксіз интегралдыЈ жина›тылы“ы, ›асиеттері.

ДЩріс мазм±ны:

1. Бірінші, екінші текті меншіксіз интегралдар.

2. Меншіксіз интегралдардыЈ жина›тылы› белгілері.

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107

[3], 384-438

Кредиттік са“ат саны 23

Та›ырып: Меншіксіз интеграл. (жал“асы)

ДЩріс мазм±ны:

1. меншіксіз интегралдардыЈ абсолютті жЩне шартты жина›тылы› белгілері .

2. Меншіксіз интегралдардыЈ ›олданылуы

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107

[3], 384-438

Кредиттік са“ат саны 24

Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны:


 1. меншіксіз инегралдардыЈ жина›тылы“ы

 2. есептер шы“ару

[2*],№ 6.47, 6.48, 6.56-6.60, 6.62

ОЖСиЖ мазм±ны: 1. Лагранж кйпмЇшелігі мен ›алды› мЇшесі.

 2. Есептер шы“ару.

[2*], № 6.49-6.55,6.63

Апта 9.

Кредиттік са“ат саны 25.

Та›ырып: Аны›тал“ан интегралды ›олдану есептері.

ДЩріс мазм±ны:

Меншіксіз иетегралдар ар›ылы есептелетін мазм±нды есептер (аудан, кйлем, ±зынды›. т.с.с)

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107

[3], 384-438
Кредиттік са“ат саны 26.

Та›ырып: Меншіксіз интегралдыЈ жина›талу шарттары.

ДЩріс мазм±ны: Меншіксіз интегралдыЈ абсолютті, шартты жина›талуы. Жина›талу белгілері.

Шдебиеттер: [1], II бйлім, бет 38-107

[3], 384-438

Кредиттік са“ат саны 27

Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны:


 1. меншіксіз инегралдардыЈ жина›тылы“ы

 2. есептер шы“ару

[2*],№ 6.47, 6.48, 6.56-6.60, 6.62

ОЖСиЖ мазм±ны: 1. Лагранж кйпмЇшелігі мен ›алды› мЇшесі.

 2. Есептер шы“ару.

[2*], № 6.49-6.55,6.63
Апта 10.
Кредиттік са“ат саны 28

Та›ырып: Кйп айнымалы функциялар

ДЩріс мазм±ны:


 1. Кйп айнымалы функциялар

 2. ФункцияныЈ дербес жЩне толы› йсімшелері

 3. Шек жЩне Їзіліссіздік

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім, бет 117-283

(2), бет 281-336

Кредиттік са“ат саны 29

Та›ырып: Кйп айнымалылы функциялар

ДЩріс мазм±ны:


 1. Кйп айнымалы функцияныЈ аны›талу облысы, мЩндерініЈ жиыны.

 2. График.

 3. Кйп айнымалы функцияныЈ берілу тЩсілдері.

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім, бет 117-283

(2), бет 281-336


Кредиттік са“ат саны 30

Та›ырып: Кйп айнымалылы функциялар

Практикалы› саба› мазм±ны:

Кйп айнымалы функцияныЈ аны›талу облысы, мЩндерініЈ жиыны.График.Кйп айнымалы функцияныЈ берілу тЩсілдері.

Есептер шы“ару (4), №№3006,3008,3014,3036-3042

СОиЖ мазм±ны :

Кйп айнымалы функциялардыЈ аны›талу жЩне йзгеру облыстары

Есептер шы“ару (4), №№3006,3008,3014,3036-3042

СиЖ мазм±ны :

Кйп айнымалы функциялардыЈ аны›талу жЩне йзгеру облыстары

Есептер шы“ару (4), №№3006,3008,3014,3036-3042

(1), 2 бйлім, бет 117-283

(2), бет 281-336
Апта 11

Кредиттік са“ат саны 31

ДЩріс мазм±ны:

1. Дербес туындылар

2.Толы› дифференциал

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім, бет 117-283

(2), бет 281-336

ОЖСиЖ мазм±ны:

1. Дербес туындылар

2. Толы› дифференциал

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім, бет 117-283

(2), бет 281-336

СиЖ мазм±ны :


 1. Кйп айнымалы функциялардыЈ аны›талу жЩне йзгеру облыстары

 2. Есептер шы“ару (4), №№3006,3008,3014,3036-3042

Кредиттік са“ат саны 32

ДЩріс мазм±ны: 1. Екі айнымалылы функцияныЈ дербес туындылары.

 2. Кйп айнымалылы функцияныЈ дербес дифференциалдары.

 3. ДифференциалдыЈ инварианттылы“ы.

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім, бет 117-283

(2), бет 281-336


Кредиттік са“ат саны 33

Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны: 1. Кйп айнымалы функциялардыЈ аны›талу жЩне йзгеру облыстары

 2. ФункцияныЈ дербес жЩне толы› йсімшелері

 3. Есептер шы“ару (4), №№2984,2989,2994,2999,3004

ОЖСиЖ мазм±ны:

1. Дербес туындылар

2. Толы› дифференциал

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім, бет 117-283

(2), бет 281-336

СиЖ мазм±ны : 1. Кйп айнымалы функциялардыЈ аны›талу жЩне йзгеру облыстары

 2. Есептер шы“ару (4), №№3006,3008,3014,3036-3042


Апта 12.

Кредиттік са“ат саны 34

ДЩріс мазм±ны:


 1. Кйп айнымалы функциялардыЈ дербес туындылары мен дифференциалдары

 2. Жо“ар“ы ретті дербес туындылар

 3. Толы› дифференциал

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім , бет 117-283

(2), бет 281-336

ОЖСиЖ мазм±ны :

1.КЇрделі функциялардыЈ дербес туындылары

2. Параметрлік кйп айнымалылы функциялардыЈ дербес туындылары

3. Есептер шы“ару (4), №№3048,3053,3058,3063,3068,3073,3078

СиЖ мазм±ны :

1.Кйп айнымалы функциялардыЈ дербес туындылары

2. Есептер шы“ару (4), №№3044,3049,3059,3064
Кредиттік са“ат саны 35

ДЩріс мазм±ны:

1.КЇрделі функциялардыЈ дербес туындылары

2. Параметрлік кйп айнымалылы функциялардыЈ дербес туындылары


Кредиттік са“ат саны 36

Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны:

Есептер шы“ару (4), №№2998,3003,3005,3007,3010,3012,3043

ОЖСиЖ мазм±ны :

1.КЇрделі функциялардыЈ дербес туындылары

2. Параметрлік кйп айнымалылы функциялардыЈ дербес туындылары

3. Есептер шы“ару (4), №№3048,3053,3058,3063,3068,3073,3078

СиЖ мазм±ны :

1.Кйп айнымалы функциялардыЈ дербес туындылары

2. Есептер шы“ару (4), №№3044,3049,3059,3064


Апта 13

Кредиттік са“ат саны 37

Та›ырып: Кйп айнымалы функцияныЈ экстремумы

ДЩріс мазм±ны:

1. Ба“ыт бойынша туынды

2. Градиент жЩне оныЈ ›асиеттері

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім , бет 117-283

(2), бет 281-336


Кредиттік са“ат саны 38

ДЩріс мазм±ны:

1. Тейлор формуласы

2. Кйп айнымалы функцияныЈ экстремумы (жергілікті жЩне шартты)

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім , бет 117-283

(2), бет 281-336

ОЖСиЖ мазм±ны:


 1. Ба“ыт бойынша туынды

 2. Градиент

 3. Есептер шы“ару (4), №№3185,3195,3200

СиЖ мазм±ны

 1. Есептер шы“ару (6), 1 бйлім , бет 286-369

(1*), 1 бйлім, бет 208-221
Кредиттік са“ат саны 39

Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны: 1. Ба“ыт бойынша туынды. Градиент.

 2. КЇрделі функциялардыЈ туындысы

 3. Есептер шы“ару (4), №№3259,3261,3279

ОЖСиЖ мазм±ны:

 1. Ба“ыт бойынша туынды

 2. Градиент

 3. Есептер шы“ару (4), №№3185,3195,3200

СиЖ мазм±ны

 1. Есептер шы“ару (6), 1 бйлім , бет 286-369

(1*), 1 бйлім, бет 208-221

Апта 14

Кредиттік са“ат саны 40

ДЩріс мазм±ны:


 1. Тейлор формуласы

 2. Кйп айнымалы функцияныЈ экстремумы

 3. Жанама мен нормаль жазы›ты›тары

(4), №№3242,3244,3324,3326

ОЖСиЖ мазм±ны :

1. Кйп айнымалы функцияныЈ экстремумы


 1. Есептер шы“ару (4), №№3243,3245,3291-3295 (ж±п)

СиЖ мазм±ны :

 1. Тейлор формуласы. љалды› мЇшелер

 2. Есептер шы“ару (4), №№3291-3295 (та›)

Кредиттік са“ат саны 41

ДЩріс мазм±ны:

1. Кйп айнымалы функцияныЈ экстремумы

2 Тейлор формуласы. љалды› мЇшелер
Кредиттік са“ат саны 42
Практикалы› саба› мазм±ны:

1. Кйп айнымалы функцияныЈ экстремумы

2. Есептер шы“ару

ОЖСиЖ мазм±ны :

1. Кйп айнымалы функцияныЈ экстремумы


 1. Есептер шы“ару (4), №№3243,3245,3291-3295 (ж±п)

СиЖ мазм±ны :

 1. Тейлор формуласы. љалды› мЇшелер

 2. Есептер шы“ару (4), №№3291-3295 (та›)

Апта 15
Кредиттік са“ат саны 43

Та›ырып: Кйп айнымалылы функцияныЈ экстремумы.

ДЩріс мазм±ны : Кйп айнымалылы функцияныЈ жергілікті экстремумы. Кйп айнымалылы функцияныЈ шартты экстремумы.

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім , бет 117-283

(2), бет 281-336

ОЖСиЖ мазм±ны :

1.КЇрделі функциялардыЈ дербес туындылары

2. Параметрлік кйп айнымалылы функциялардыЈ дербес туындылары

3. Есептер шы“ару (4), №№3048,3053,3058,3063,3068,3073,3078

СиЖ мазм±ны :

1.Кйп айнымалы функциялардыЈ дербес туындылары

2. Есептер шы“ару (4), №№3044,3049,3059,3064

Кредиттік са“ат саны 44.

ДЩріс мазм±ны: 1. Кйп айнымалы функциялардыЈ дербес туындылары мен дифференциалдары

 2. Жо“ар“ы ретті дербес туындылар

 3. Толы› дифференциал

Шдебиеттер: (1), 2 бйлім , бет 117-283

(2), бет 281-336

ОЖСиЖ мазм±ны :

1.КЇрделі функциялардыЈ дербес туындылары

2. Параметрлік кйп айнымалылы функциялардыЈ дербес туындылары

3. Есептер шы“ару (4), №№3048,3053,3058,3063,3068,3073,3078

СиЖ мазм±ны :

1.Кйп айнымалы функциялардыЈ дербес туындылары

2. Есептер шы“ару (4), №№3044,3049,3059,3064
Кредиттік са“ат саны 45.

Практикалы› саба› мазм±ны:

Есептер шы“ару (4), №№2998,3003,3005,3007,3010,3012,3043

ОЖСиЖ мазм±ны :

1.КЇрделі функциялардыЈ дербес туындылары

2. Параметрлік кйп айнымалылы функциялардыЈ дербес туындылары

3. Есептер шы“ару (4), №№3048,3053,3058,3063,3068,3073,3078

СиЖ мазм±ны :

1.Кйп айнымалы функциялардыЈ дербес туындылары

2. Есептер шы“ару (4), №№3044,3049,3059,3064


Шдебиеттер тізімі

Негізгі Щдебиеттер:

1. Темір“алиев Н. Математикалы› анализ. 1,2,3 бйлім-Алматы «Ана тілі»,1991

2. Фихтенгальц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.т.1,2,3-М:Физматиу,1963.

3. Айдос Е.Ж. Жо“ар“ы математика-Алматы «Иль Тех кітап»,2003

4. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.-М: «Наука»,?

5. Демидович Б.П. Сборник задач и уравнений по математическому анализу.-М: «Наука»,1996

6. Виноградова И.А жЩне т.б. Задачи и упражнения по математическому анализу.кн.1,2-М:Высшая школа,2002 г.

7. Бугров К.С., Никольский С.М. Дифференциальные и интегральные исчисления.-М: «Наука»,1988
љосымша Щдебиеттер:

1*. Данко П.Е и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 1,2-М: «Высшая школа»,?

2*. Ефимов А.В., Демидович В.П. Сборник задач по математике для вузов. Часть 1,2-М: «Наука»,1982

3*. Шипачев В.С. «Задачник по высшей математике», М., 1998.

4*. Шипачев.В.С., «Высшая математика», М., 1990.

5*. Архипов Г.И. и др. Лекции по математическому анализу. Учебник для университетов и пед.вузов.-М: «Высшая школа»,2000Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет