Лекция 30 Практикалы› саба› 15 соиЖ 45 СиЖ 45 Емтихан 6-ші семестрде Барлы"ы 135 са"атжүктеу 1.29 Mb.
бет1/4
Дата28.04.2019
өлшемі1.29 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4

М. итемісов атында“ы Батыс љаза›стан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»
Педагогикалы› институт директоры ____________
«__»__________ 2010ж.
Физика жЩне математика кафедрасы
050602- Информатика

маманды“ы бойынша кредиттік о›у жЇйесінде о›итын

студенттерге арнал“ан
«Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика»
(пЩнніЈ атауы)

ПШННІў ОљУ-ШДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Барлы“ы – 3 кредит

Курс – 3

Семестр - 6

Лекция – 30

Практикалы› саба› – 15

СОиЖ – 45

СиЖ – 45


Емтихан – 6-ші семестрде

Барлы“ы - 135 са“ат 1. Орал 2010 ж.

3-курс студенттеріне Їшін кредиттік о›ыту технологиясы бойынша

“ Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика” пЩнінен о›у-Щдістемелік кешен жалпы білім беру стандарты негізінде ›±растырылды. љР Білім жЩне “ылым министрлігініЈ 22.06.2006ж , республикалы› жо“ары жЩне жо“ар“ы о›у орнынан кейінгі білім жйніндегі КеЈес жиналысыныЈ хаттама щещімімен бекітілген жЩне пайдалану“а р±›сат етілген.љР МЖМБС 3.08.317 -2006
љ±растыр“ан : доцент Ж±ма“алиева Айс±лу Елтай›ызы,

О›ытушы Маулешова Г.С


Математика кафедрасыныЈ отырысында тал›ыланды.

“__” _›ыркЇйек_____2010 ж. № 1

Кафедра меЈгерушісі______________Уланов Б.В.

(›олы) (аты-жйні)

№ 1 хаттама “__” ›ыркЇйек________ 2010 ж.

ФакультеттіЈ о›у-Щдістемелік кеЈестіЈ отырысында ›арастырылды.

ФакультеттіЈ о›у-Щдістемелік кеЈесініЈ тйра“асы __________

(›олы)

(аты-жйні)1. Типтік ба“дарлама

3-курс студенттеріне Їшін кредиттік о›ыту технологиясы бойынша

“ Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика” пЩнінен о›у-Щдістемелік кешен жалпы білім беру стандарты негізінде ›±растырылды. љР Білім жЩне “ылым министрлігініЈ 22.06.2006ж , республикалы› жо“ары жЩне жо“ар“ы о›у орнынан кейінгі білім жйніндегі КеЈес жиналысыныЈ хаттама щещімімен бекітілген жЩне пайдалану“а р±›сат етілген.љР МЖМБС 3.08.317 -2006

2. КУРС БА’ДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).
О›ытушы (о›ытушылар) туралы мЩлімет

О›ытушы (о›ытушылар) туралы мЩліметтер:

Ж±ма“алиева Айс±лу Елтаевна

’ылыми дЩрежесі: Физика-математика “ылымдарыныЈ кандидаты


’ылыми ата“ы: доцент
О›итын курстары: Математикалы› талдау, ы›тималды›

теория,математикалы› статистика,

комплекс айнымалылы функциялар

теориясы.

Ж±мыс орны: М. итемісов атында“ы БљМУ, Педогогикалы› институт

Офис: Физика жЩне математика кафедрасы. № 1 “имарат.

307кабинет

О›итын курстары: Математикалы› талдау, функционалды›

талдау, функциялар теориясы, жо“ар“ы математика.

ПЩн туралы мЩлімет

КурстыЈ атауы: «Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика»

КурстыЈ коды: ITMS 3302
Саба› кестесі:

Семестр 15 о›у аптадан жЩне 2 апта сессиядан т±рады.

Бір аптада 3 кредит са“ат саны болу тиісті.
6-семестр:
Саба› иткізу уа›ытыСаба›иткізу уа›ытыБайланыс са“аты 1

(1 дЩріс) 50 мин.ОЖСиЖ 50+50 мин.Байланыс са“аты 2

(1 дЩріс) 50 минОЖСиЖ50+50мин

Байланыс са“аты 3

(1практикалы› саба›)50 минОЖСиЖ50+50мин

О›у жоспарынан кйшірме:
КурсСеместрКредит саныДЩрістерСеминарларОЖСиЖСиЖБарлы“ыБа›ылау

тЇрі36321336емтихан


Ы›тималды›тар теориясы жЩне математикалы› статистика
ПЩнніЈ ма›саты:

Студенттерді кездейсо› о›и“алардыЈ кйріну мЇмкіндіктерін есептеуге, болжау“а Їйрету, кездейсо› себептерді ескеретін математикалы› модельдерді ›±ру жЩне талдау барысында ы›тималды› теориясыныЈ алдыЈ“ы ›атарлы жетістіктерін ›олданып, компьютердіЈ мЇмкіншіліктерін пайдалану“а жатты›тыру. ПЩнніЈ негізгі теориялы› ›±рылымын баяндау.


Міндеті:

Ы›тималды› теориясы мен математикалы› статистиканыЈ негіздерімен йлшемдер теориясы жЩне функционалды› талдауды ›атаЈ ›олданусыз а›ырлы йлшемді кездейсо› шамалар шеЈберінде таныстыру.

МатематиканыЈ бас›а бйлімдерімен байланысы немесе осы пЩнді игеруге ›ажетті математиканыЈ салалары (постреквизиттер, предреквизиттер).


 1. Математикалы› анализ (шектер теориясы; санды›, функциялы› ›атарлар тияна›тылы“ы, ›осындысы. Риман, Лебег интегралдары, функциялы› теория, дифференциялды› теЈдеулер)

 2. Алгебра жЩне сандар теориясы(матрица, аны›тауыштар; сандар теориясыныЈ негізгі ±“ымдары).

 3. Геометрия.

 4. Функционалды› анализ элементтері (йлшем, функциялы› кеЈістіктер.
 • Саба› мазм±ны мен кестесіАпта 1.

Та›ырып: О›и“а жЩне ы›тималды›.

1 дЩріс мазм±ны:

1. ТЩжірибе, о›и“а. О›и“аныЈ тЇрлері. А›и›ат, мЇмкін емес, кездейсо› о›и“алар.

2. ®йлесімді, Їйлесімсіз о›и“алар.

3. Толы› топ. Элементар, мЇмкіндіктері бірдей нЩтижелер.

4. Ы›тималды› теориясы пЩні.

СОиЖ :Бас жЩне таЈдама жиындар. Реттелген, реттелмеген ›айтымды, ›айтымсыз таЈдама жиындар.

СиЖ: Комбинаторика элементтеріне есептер

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §1, 2;

2 дЩріс мазм±ны:

1. О›и“аныЈ тЇрлері. Толы› топ. Комбинаторика элементтері.

2. Бас жЩне таЈдама жиындар. Реттелген, реттелмеген ›айтымды, ›айтымсыз таЈдама жиындар.

3. Комбинаторика элементтеріне есептер

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], I тарау §1.

[24], I тарау §1.

СОиЖ :Бас жЩне таЈдама жиындар. Реттелген, реттелмеген ›айтымды, ›айтымсыз таЈдама жиындар.

СиЖ: Комбинаторика элементтеріне есептер

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §1, 2;


Практикалы› саба›тыЈ мазм±ны:

1. О›и“аныЈ тЇрлері. Толы› топ. Комбинаторика элементтері.

2. Бас жЩне таЈдама жиындар. Реттелген, реттелмеген ›айтымды, ›айтымсыз таЈдама жиындар.

3. Комбинаторика элементтеріне есептер

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], I тарау §1.

[24], I тарау §1.Апта 2.

Та›ырып: Ы›тималды›тыЈ классикалы› аны›тамасы.

3 дЩріс мазм±ны:

1. Ы›тималды›тыЈ классикалы› аны›тамасы.

2. Ы›тималды›тыЈ ›асиеттері.

3. Комбинаторика элементтері ар›ылы шы“арылатын мысалдар.

4. О›и“а“а ›олданылатын амалдар.

СОиЖ : Урналы› схемалар

СиЖ: Жалпы ы›тималды› кеЈістік

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §3, 4.

4 дЩріс мазм±ны:

1. Дискретті элементар о›и“алар кеЈістігі кездейсо› эксперименттіЈ математикалы› моделі ретінде

СОиЖ : Дискретті ы›тималды› кеЈістік мысалдары

СиЖ: Жалпы ы›тималды› кеЈістік

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §3, 4.


Практикалы› саба› мазм±ны:

О›и“аныЈ ы›тималды“ын классикалы› аны›тама ар›ылы есептеуде камбинаторика элементтерін ›олдану. О›и“аларды ›осу, кйбейту амалдары.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], I тарау §1.
Апта 3.

Та›ырып: Жиілік. Ы›тималды›тыЈ статистикалы›, геометриялы› аны›тамалары.

5дЩріс мазм±ны:

1. О›и“аныЈ жиілігі.

2. Салыстырмалы жиілік.

3. Ы›тималды›тыЈ статистикалы› аны›тамасы.

Мысал.


4. Ы›тималды›тыЈ геометриялы› аны›тамасы

Мысал.


СОиЖ : Дискретті ы›тималды› кеЈістік мысалдары

СиЖ: Жалпы ы›тималды› кеЈістік

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §5, 6.

6дЩріс мазм±ны:

1.Ы›тималды›тыЈ геометриялы› аны›тамасына есептер

СОиЖ : Дискретті ы›тималды› кеЈістік мысалдары

СиЖ: Жалпы ы›тималды› кеЈістік

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8], I тарау §5, 6.Практикалы› саба› мазм±ны:

Ы›тималды›тыЈ статистикалы›, геометриялы› аны›тамаларына есептер.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], I тарау §1; [24], I тарау, §1.

Апта 4.

Та›ырып: Ы›тималды›тыЈ теорияныЈ аксиомалары.

7 дЩріс мазм±ны:

1. ЖиындардыЈ алгебрасы жЩне алгебра.

2. Ы›тималды›тыЈ аксиомалары.

3. Ы›тимал кеЈістік.

4. Ы›тималды›тыЈ аксиоматикалы› аны›тамасы.

СОиЖ : Ы›тималды›тыЈ кеЈістік ›±ру мысалдары.

СиЖ: - алгебра.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау;

8 дЩріс мазм±ны:

Ы›тималды›тыЈ аксиомалары ар›ылы шы“арылатын дЩлелдеу есептері, салдарлар

СОиЖ : Ы›тималды›тыЈ кеЈістік ›±ру мысалдары.

СиЖ: - алгебра.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау;Практикалы› саба› мазм±ны:

Ы›тималды›тыЈ кеЈістік ›±ру мысалдары.- алгебра. Ы›тималды›ты есептеу.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], [24], I тарау, §1.Апта 5.

Та›ырып: Ы›тималды›ты ›осу теоремалары.

9 дЩріс мазм±ны:

1. ®йлесімсіз о›и“алардыЈ ›осындысыныЈ ы›тималды“ы.

2. ®йлесімді о›и“алардыЈ ›осындысыныЈ ы›тималды“ы.

3. Толы› топ ›±райтын о›и“алардыЈ ы›тималды“ыныЈ ›асиеттері.

4. љарама- ›арсы о›и“алар ы›тималды“ы арасында“ы байланыс.

СОиЖ : Аксиомалар“а есептер шы“ару

СиЖ: љосу жЩне кйбейту теоремаларыныЈ салдарлары

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8] II тарау, §1-4.

[24], I тарау, §2.

10 дЩріс мазм±ны:

1. ТЩуелді, тЩуелсіз о›и“алар. ТЩуелсіз о›и“алар тобы. Екеуден тЩуелсіз о›и“алар.

2. Шартты ы›тималды›.

3. Екі о›и“аныЈ кйбейтіндісініЈ ы›тималды“ы. n о›и“аныЈ кйбейтіндісініЈ ы›тималды“ы.

4. n о›и“аныЈ тек біреуініЈ кйріну ы›тималды“ы.

5. n о›и“аныЈ кемінде біреуініЈ кйріну ы›тималды“ы.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8] II тарау, §1-5.

СОиЖ : Ы›тималды›тарды кйбейту формуласы.

СиЖ: О›и“алардыЈ тек біреуініЈ немесе кемінде біреуініЈ кйріну ы›тималды“ы.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], II тарау, §1, 2

[24], I тарау, §2.

Практикалы› саба› мазм±ны:

Ы›тималды›тарды ›осу теоремасыны есептер.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], II тарау, §1. бет 18

[24], I тарау, §2.Апта 6.

Та›ырып: Ы›тималды›тарды кйбейту.

11 дЩріс мазм±ны:

1. Толы› ы›тималды› формуласы.

2. Байес формуласы.

3. Информация (а›параттау)теориясыныЈ негізгі ±“ымдары.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8] IV тарау, §2, 3. V тарау, §2, 3, 4.

СОиЖ : Толы› ы›тималды› формуласыныЈ ›олданылуы.

СиЖ: Байес формулаларына есептер.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], II тарау, §3, 4;

[24], I тарау, §3.

12 дЩріс мазм±ны:

1. Бернулли схемасы.

2. ЕЈ ы›тимал тЩжірибе саны.

3. Кйріну мЇмкіндігі аз о›и“аныЈ ›айталану ы›тималды“ы.

4. Муавр- ЛапластыЈ локальды› теоремасы.

5. Муавр- ЛапластыЈ интегралды› теоремасы.

6. О›и“аныЈ кйріну жиілігі мен ы›тималды“ыныЈ айырмасыныЈ мЇмкіндігін есептеу.

СОиЖ : Бернулли формуласы. Пуассон формуласы.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [8] V тарау, §1

СиЖ: Лаплас теоремалары. ЕЈ тиімді тЩжірибе санын, тЩжірибе санын есептеу.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], III тарау, §1-5;

[24], I тарау, §4.Практикалы› саба› мазм±ны:

Ы›тималды›тарды кйбейту формуласы. О›и“алардыЈ тек біреуініЈ немесе кемінде біреуініЈ кйріну ы›тималды“ы.

Шдебиеттер: [10] §1, 14 тарау; [9], II тарау, §1, 2

[24], I тарау, §2.Апта 7.

Та›ырып: Ы›тималды› теориясыныЈ формулалары.

13дЩріс мазм±ны:

1. Кездейсо› шама. Мысал. ТЇрлері.

2. Дискретті кездейсо› шаманыЈ Їлестірім заЈы, кйпмЇшелігі.

3. Биномды› Їлестірім заЈы.

Пуассонды› Їлестірім.

5. Геометриялы› Їлестірім. Гипергеометриялы› Їлестірім заЈы.

СОиЖ : Дискретті кездейсо› шаманыЈ Щр тЇрлі Їлестірім заЈдарына есептер

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [8] VI тарау

СиЖ: Дис кретті кездейсо› шаманыЈ Щр тЇрлі Їлестірім заЈдарына есептер

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §1-4;

[24], II тарау, §1.

14дЩріс мазм±ны:

1. Кйп йлшемді кездейсо› шамалар. Кездейсо› шамалардыЈ тЩуелсіздігі, кезд СОиЖ : Дискретті кездейсо› шаманыЈ Щр тЇрлі Їлестірім заЈдарына есептер

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [8] VI тарау

СиЖ: Дис кретті кездейсо› шаманыЈ Щр тЇрлі Їлестірім заЈдарына есептер

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §1-4;

[24], II тарау, §1.Практикалы› саба› мазм±ны:

Дискретті кездейсо› шаманыЈ Щр тЇрлі Їлестірім заЈдарына есептер.

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §1-4;

[24], II тарау, §1.Апта 8.

Та›ырып: ТЩуелсіз тЩжірибелер тізбегі.

15 дЩріс мазм±ны:

1. Математикалы› кЇту, ›асиеттері.

2. Дисперсия, ›асиеттері.

3. Орташа квадратты› ауыт›у.

4. Маменттер.

5. Мода жЩне медиана.

6. Квантилье

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [8], VII, VIII тараулар

СОиЖ : Дискретті кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

СиЖ:

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §3.[24], II тарау, §1.

16 дЩріс мазм±ны:

Кездейсо› шамалардыЈ моменттеріне байланысты теЈсіздіктер

СОиЖ : Дискретті кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

СиЖ:

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §3.[24], II тарау, §1.

Практикалы› саба› мазм±ны:

Дискретті кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §3.

[24], II тарау, §1.Апта 9.

Та›ырып: Кездейсо› шамалар. Дискретті кездейсо› шама.

17 дЩріс мазм±ны:

Кйп йлшемді кездейсо› векторлардыЈ санды› сипаттамалары . Шартты санды› сипаттамалар

СОиЖ : Дискретті кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

СиЖ:

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §3.[24], II тарау, §1.

18дЩріс мазм±ны:

1. Кездейсо› шаманыЈ Їлестірім функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері.

2. ®лестірім ты“ызды›. Ы›тимал ма“ынасы. О›и“аныЈ ы›тималды“ын есептеу. Ты“ызды›тыЈ ›асиеттері.

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [8], Х, ХI тараулар

СОиЖ : Дискретті кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

СиЖ:

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §3.[24], II тарау, §1.

Практикалы› саба› мазм±ны:

®лестірім функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері мен графигі. Ты“ызды› жЩне оныЈ ›олданылуы.

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], VI тарау, §1, 2.

[24], II тарау, §4.Апта 10.

Та›ырып: Дискретті кездейсо› шама. Санды› сипаттамалары.

19дЩріс мазм±ны:

Сипатамалы› функция жЩне оныЈ ›арапайым ›асиеттері. Кері айналдыру формуласы жЩне жал“ызды› теоремасы

СОиЖ : Дискретті кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

СиЖ:

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §3.[24], II тарау, §1.

20 дЩріс мазм±ны:

®зіліссіздік теоремасы. Орталы› шектік теоремалар. Математикалы› статистика элементтері.

Практикалы› саба› мазм±ны:

®лестірім функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері мен графигі. Ты“ызды› жЩне оныЈ ›олданылуы.

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], VI тарау, §1, 2.

[24], II тарау, §4.


Апта 11.

Та›ырып: Кездейсо› шаманыЈ интегралды›, дифференциалды› функциялары.

21 дЩріс мазм±ны:

1. Санды› сипаттамалар.

2. Чебышев теоремасы.

3. Бернулли теоремасы.

4. Чебышев теЈсіздігі.

5. љалыпты, бір›алыпты Їлестірім заЈдылы“ы.

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [8], ХII тарау, §1, 2, 3, 4, 5, 6.

22 дЩріс мазм±ны:

ТаЈдама ±“ымы. ТаЈдамалы› моменттер. Вариациялы› ›атар. Ы›тималды› – статистикалы› модель жЩне математикалы› статистиканыЈ негізгі есептері.

СОиЖ : Дискретті кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамаларын есептеуге мысалдар.

СиЖ:


Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], IV тарау, §3.

[24], II тарау, §1.Практикалы› саба› мазм±ны:

®зіліссіз кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамалары. Бір ›алыпты Їлестірім заЈы.

Шдебиеттер: [10] §2, 14 тарау; [9], VI тарау, §3, 4, 5, 6.

[24], II тарау, §2.


Апта 12.

Та›ырып: ®зіліссіз кездейсо› шаманыЈ санды› сипаттамалары. ®лкен сандар заЈы.

23дЩріс мазм±ны:

1. ТЩуелді, тЩуелсіз кездейсо› шамалар.

2. Корреляция моменті. Корреляция коэффициенті.

3. Сызы›ты› корреляция. Сызы›ты› регрессия теЈдеулері.

4. Характеристикалы› функция.

Шдебиеттер: [10] §6, 14 тарау; [8], ХVIII тарау.

24дЩріс мазм±ны:

Сатистикалы› ба“а ±“ымы жЩне олар“а ›ойылатын негізгі талаптар. ЕЈ максималды шынды››а сЩйкестік Щдісі. Интервалды› ба“а. Статистикалы› гепотезалар.

СОиЖ : Келісім критерилері. Гепотезаларды тексеру критерилері. Жай гепотезаларды ажырату.Практикалы› саба› мазм±ны:

Корреляциялы› момент. Корреляция коэффициенті. Сызы›ты› регрессия теЈдеуі.

Шдебиеттер: [9] 12 тарау, §1, 2.

[24], VII тарау, §1-4.Апта 13.

Та›ырып: Корреляция теоремасы. Сызы›ты› регрессия теЈдеулері.

25 дЩріс мазм±ны:

1. ТЩуелді, тЩуелсіз кездейсо› шамалар.

2. Корреляция моменті. Корреляция коэффициенті.

3. Сызы›ты› корреляция. Сызы›ты› регрессия теЈдеулері.

4. Характеристикалы› функция.

СОиЖ: Сызы›ты› емес регрессиялы› модельдер.

СиЖ: Марковты› тізбектер

Шдебиеттер: [10] §6, 14 тарау; [8], ХVIII тарау.

26 дЩріс мазм±ны:

Марковты› тізбектер. иту матрицасы. КЇй классификациясы. Кездейсо› процестерді аны›тау.

Практикалы› саба› мазм±ны:

Корреляциялы› момент. Корреляция коэффициенті. Сызы›ты› регрессия теЈдеуі.

Шдебиеттер: [9] 12 тарау, §1, 2.

[24], VII тарау, §1-4.Апта 14.

Та›ырып: Монте- Карло Щдісі. Математикалы› статистика элементтері.

27 дЩріс мазм±ны:

1. Дискретті кездейсо› шаманыЈ компьютерлік моделін ›±ру.

2. ®лестірімді кездейсо› шаманыЈ компьютерлік моделі.

3. Кездейсо› шаманы моделдеу.

4. Кездейсо› шаманыЈ Їлестірім заЈдарыныЈ мысалдары.

5. Бас жиын, таЈдама. Вариациалы› ›атар.

Шдебиеттер: [10] 15 тарау; §1; [8], ХV тарау.

[9], ХV тарау, §1-8.
28 дЩріс мазм±ны:

Кездейсо› процестердіЈ корреляциялы› функциясы жЩне олардыЈ маЈызды кластары.Практикалы› саба› мазм±ны:

Дискретті жЩне Їзіліссіз кездейсо› шамаларды моделдеу есептері. Вариациалы› ›атар. Эмперикалы› функция.

Шдебиеттер: [10], 15 тарау, §1, [9], VII тарау, §1-8.

[24], III тарау, §1, 2.Апта 15.

Та›ырып: Статистикалы› ба“а. статистикалы› болжам.

29 дЩріс мазм±ны:

1. НЇктеліе ба“а.

2. Интервалды› ба“а. Сенім интервалы. МЩндік деЈгей.

3. бір ›алыпты Їлестірім заЈыныЈ параметрлерін ба“алау.

4. Статистикалы› болжам, оны тексеру критерийлері.

Шдебиеттер: [10] 15 тарау; §2; [8], ХVI тарау.

30 дЩріс мазм±ны:

Пуассонды› процесстер. Винеровтік процесстер. КеЈ жЩне тер ма“ынада“ы стационарлы кездейсо› процесстер.

Практикалы› саба› мазм±ны:

Кездейсо› шамалар арасында“ы байланысты тексеру. Корреляция коэффициенті. ПараметрлердіЈ статистикакалы› ба“асы. Кездейсо› процесстер теоремасыныЈ негіздері.

Шдебиеттер: [10], 14 тарау, §6, [9], VIII тарау, бет 137

[24], V тарау.Шдебиеттер

 1. Боровков А.А. Теория вероятностей-М., наука, 1986.

 2. Климов Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика-М., изд. МГУ, 1983.

 3. Колмогорова Н., Теория вероятностей и математическая статистика-М., изд. МГУ, 1983.

 4. Розанов Ю.А. Лекции по теории вероятностей-М., Наука, 1986.

 5. Вуколов Э.А. и др. Сборник задач по математике

6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М. Высшая школа. 1999 г.

7. Вентцель Е.С., Овчарова Л.А.. Теория случайных процессов и ее интегральные приложения.

М. Высшая школа. 2000 г.

8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М. 1997 г.

9. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. –М. 1997 г.

10. Ефимов А.В. и др Сборник задач по математике для вузов часть 3- М.1984 г.

11. Кремер Н.Ш. Математическая статистика- М.1992 г.

12. Карасаев А.И. Теория вероятностей и математическая статистика- М.1979 г.

13. Вентцель Е.С. и др. Задачи и упражнения по теории вероятностей- М.2000 г.

14. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей – М.1965 г.

15. Вентцель Е.С., Овчаров М.А. Задачи и упражнения по теориив ероятностей-М., Высшая школа, 2000.

16. Гришин В.К. Статистические методыа нализа и планированияэ кспериментов –М. Высшая школа,1971.

17. Аткинсон Ф. Дискретне и непрерывные граничне задачи-М. Высшая школа, 1968.

18. Бернштейн С.Н. Собрание починений т.4. Теория вероятностей и математическая статистика-М. Высшая школа.

19. Базара М. и др. Нелинейное програмирование- М.Высшая школа, 1982.

20. Дорогов В.И., Чистяков В.П. Вероятностные модели превращения частиц-М.Высшая школа, 1967.

21. Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов-М. Высшая школа, 1992.

Курбатов В.С. Статистические методы в экспериментальной физике М. Высшая школа.

22. Справочник по теории вероятностей и математической статистике М., Наука, 1985.

23. А›анбай. Ы›тималды›тар теориясы. Алматы, ›аза› университеті, 2001.

24. љазешев А. љ. Ы›тималды› теориясы жЩне математикалы› статистика.2005

25.А.Е.Жумагалиева,Л.Г.Орлова.Практикум по решению задач по математической статистике.Уральск-2008.

тистика. А.: 2005

26.Вероятность и статистика.Практикум.2005г.Электронды о›у ›Їралы.

27.Теория вероятностей и матемтическая статистика.2007г.Электронное учебное пособие .

28.Матемтикалы› статистика.2007ж.Электронды о›у ›Їралы.


3. СтуденттіЈ жеке тапсырмаларды орындау мерзімі


 1. Ж±мыс тЇрлеріОрындаудыЈ ±за›ты“ыБа›ылаудыЈ формасыТапсыру уа›ыты БаллдарМаксимальды›Айыпты›жеке тапсырма

1-4 апта тест

 1. 5 апта100Коллоквиум

1-6 аптаауызша емтихан

 1. 7 апта100Ба›ылау ж±мысы

жазбаша

10 апта100 4. Коллоквиум

8-14 аптаауызша емтихан

15 апта100

Ж±мыс тЇріТапсырманыЈ ма›саты мен мазм±ны

°сынылатын ЩдебиеттерОрындау мерзімі жЩне тапсыру уаыты (аптасы)БаллБаылау тЇрі1®й тапсырмасы (СОЖиЖ)Сараптау жЩне танымал ›абілетін дамыту

Силлабус бойынша та›ырып›а арнал“ан Щдебиеттер Шр апта сайын СОиЖ та›ырыбы бойынша кестге сЩйкес11 бйлімде кйрсетілгенТапсырмалардыЈ орындалуын, с±ра›тар“а жауап беру ›абілетін тексеру2Жеке тапсырмайткен та›ырыпты бекіту Силлабуста кйрсетілген11 бйлімде кйрсетілген11 бйлімде кйрсетілгенТапсырмалардыЈ орындалуын тексеру3..коллоквиумТеориялы› с±ра›тарды тексеруСиллабуста кйрсетілген11 бйлімде кйрсетілген11 бйлімде кйрсетілгенауызша4Ба›ылау ж±мысыКЇрднлу есептерді шы“ару ›абілетін арттыруСиллабуста кйрсетілген11 бйлімде кйрсетілген11 бйлімде кйрсетілгенжазбаша5Практикалы› ж±мысТа›ырыптар бойынша есептер шы“ару Щдістерін ›арастыруСиллабуста кйрсетілген11 бйлімде кйрсетілген11 бйлімде кйрсетілгенжазбашаКаталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет