Мамандық 5В020700 «Аударма Ісі»жүктеу 0.71 Mb.
бет1/5
Дата19.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5
Мамандық 5В020700 «Аударма Ісі»

1 КУРС 2 семестр

Негізгі пәндер

1

Тіл біліміне кіріспе

Пререквизиттер

Қазақ (орыс) тілі, мәдениет аралық коммуникацияның мәнмәтініндегі негізгі шет тілі (В1 деңгейі)

Постреквизиттер

Оқылып жатқан тілдің негізгі теориялары, мәдениет аралық коммуникацияның мәнмәтініндегі негізгі шет тілі (В2деңгейі), шет тілі

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Студенттерде жалпы лингвистикалық құзіреттілігін қалыптастыру. Студенттердің тілідің пайда болу және оның ішкі құрылысы мәселелері бойынша базалық білімді игеруі. Студенттердің тілдің ерекшелігін әлеуметтік құбылыс ретінде ұғыну, оның негізгі міндетін қарастыру. Фонетиканың және фонологияның, лексикологияның және лексикографияның, грамматиканың және оның құрамдас бөліктерінің ішкі құрылымын әшкерелейтін тіл жайлы ғылымның негізгі бөліктерінің басты ұғымын игеру.

Әлем тілдерінің жүйелену қағидаларымен және әртүрлі классификациялаумен танысу.Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Тіл білімінің түсінімдік-терминологиялық аппараты, барлық басқа теоретикалық және практикалық лингвистикалық курстарда берілітін тіл\тілдер жайлы білімі «жазылатын» жүйенің координаттарын енгізу.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Оқытудың жетістіктерінің дәрежесінің заманауи талаптарына сәйкес және Дублиндік дескрипторлар негізінде студенттер «Тіл біліміне кіріспе» курсын бітіргеннен соң

білу керек:

Тілі білімінің дамуы, жзбаның өркендеу кезеңдері жайлы, дыбыстардың классификациясы туралы.Қолдана білу:

Оны мектепте алған орыс және шет тілдер біліміне қолдану, осы білімдерді бір – біріне арақатынасын белгілеу, оларды бір тұтас жүйе ретінде қарастыру және осы жүйені болашақта алатын біліммен толықтыру.Машықтану:

Тілдің құрылымы жайында; тілдің міндеті жайлы терминологияны қолдануға машықтану.


Білікті болу:

барлық басқа теоретикалық және практикалық лингвистикалық курстарда берілітін тіл\тілдер жайлы білімі «жазылатын» тіл білімінің терминологиялық аппаратында, координаттар жүйесінде.2

Сөздік қарым – қатынас мәдениеті бойынша практикум

Пререквизиттер

Мәдениет аралық коммуникацияның мәнмәтініндегі негізгі шет тілі (В1 деңгейі), Қазақ тілі, Орыс тілі.

Постреквизиттер

Жалпы – кәсіптік шет тілі (С1 деңгейі), Арнайы кәсіптік шет тілі (С2 деңгейі), Елтану, Функционалдық стилистика, Мәдениет аралық коммуникацияның теориясы және практикасы, Аударма теориясы, Ауызша аударманың практикасы.

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Мәдениет аралық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру және мәдениет аралық өзара әрекеттестіктің субъектісі ретінде студент аудармашыларды шет тілдік сөздік қатынастың мәдениетін арттыру.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Бұл курс ақпараттық – қызметтік тәсілінде негізделген. Бағдарлама сөйлеу мәдениеті, шет елдің вербальды және вербалды емес этикетті жайында нақты көріністі қалыптастыру мақсаттын қарастыруды ғана емес, сонымен қоса, ауызша және жазбаша мәдениет аралық қарым – қатынастарға, мәдениет аралық коммуникативті дағдылармен иеленуге осы ұғымдарды, нормаларыды және талаптарды көрсету мақсаттын қарастыруда. Пән бойынша оқу процессін ұйымдастыруда келесі заманауи технологиялық оқыту, рөлдік іскерлік ойындар, кәсіптік сипаттағы ізденістік – зертеулік прагма жобалары, компютерлік технологиялар, case мәселелері ұсынылады.

Ұстаз оқу процессін аудитория, кітапхана, ресурстық орталықтар, медиатектер, мультимедиялық кабинеттер, видео залдар, лингафондық (синхрондық) кабинеттер шарттарында ғаламтор ресурстарын қолдана отырып құрады.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Бакалавр курсының Аударма ісі манандығын бітіру кезінде білу керек:

Мәдениеттегі ұқсастық және айырмашылық, оқылып жатырған тілдің мемлекетіндегі Қазақстандағы құнды бағдарлардың жүйесі, шет елдегі дәстүр мен салттары. Коммуникация, мәдениет аралық коммуникация, шеттілдік сөздік қатынасының мәдениеті, вербалды және вербалды емес қарым – қатынас құралдыры жайындағы негізгі түсініктер.

Аудармашының мәдениет аралық қарым – қатынас кезіндегі негізгі коммуникативті – прагматикалық стратегиялары және сөйлеу тәртібі. Оқылып жатқын шет тілде сөйлейтін адамның шеттілдік сөйлеу этикетінің ұлттық – шеттілдік өзгешелігі. Мәдениет аралық коммуникация кезіндегі вербалды және вербалды емес тәртіптің ұқсастықтары мен өзгешеліктері, ауызша және жазбаша, дайын және дайын емес, ресми және ресми емес сөйлеудің тілдік мінездемелері және ұлттық – мәдениеттік өзгешеліктері. Оқылып жатқана шет тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық и дискурсивті нормалары.

Қолдана білу:


 • Адекватты аударма жасау және ситуациялық – адекватты стратегияны және сойлеу тәртібінің тактикасын орындау мақсатында екі мәдениеттің ұқсастықтары мен өзгешеліктерін білу.

 • Мәдениет аралық коммуникацияның аузыша және жазбаша түрлерін жүзеге асыратын сөздік қызметтің барлық түрлерінде қатынас құралы ретінде шет тілін қолдану.

 • Адекватты вербалды және вербалды емес құралдарды мәдениет аралық қатынастарды аудармашының кәсіби қызметіндегі стандарттық жағдайларда қолдану.

 • Дискурсивтік нормаларға сай сөйлем құрау, мәнерлілікке және сендірерлікке қол жеткізу.

 • Мәдениет аралық қатынаста коммуникативтік барьерлерді жою.

Машықтану:

Коммуникация және қарым – қатынас бойынша, қатынас мәдениеті бойынша, оқылып жатырған тілдің мемлекетіндегі сөздік қатынастың өзгешелігі бойынша.

оқылып жатырған тілдің мемлекетіндегі вербальды емес қатынастың өзгешелігі бойынша, әр түрлі жағдайдағы қарым – қатынастың этикеті және этикасы бойынша.

Білікті болу:


 • Аудармашының кәсіби қызметін қамтамасыз ететін шет тілдік қатынас мәдениетінің аясында.

 • Сөздік этикетті қоса аудармашының мәдениет аралық қатынасының шетелдік құралын адекватты қолданумен вербалды және вербалды емес қатынастар аясында.

Мәдениет аралық коммуникация кезіндегі ресми және ресми емес жағдайлардағы коммуникацияның жазбаша және ауызша формаларын (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) қосатын сөйлеу қызметінің негізгі түрлері аясында.

3

Қазіргі қазақ\орыс тілі

Пререквизиттер

Қазақ тілі \ Орыс тілі

Постреквизиттер

Кәсіби қазақ \ орыс тілі

Қазақ \ орыс\шет тілдерінің функционалдық стилистикасы.Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Курс мақсаты – студенттерде – болашақ аудармашыларда– лингвистикалық және коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру.

Пәнді оқу мақсаты • Орыс тілі мектептік курсында алынған білімді жандандыру.

 • Қазіргі орыс тілінде кездесетін тілдік құбылыстың лингвистикалық анализін жасауды машықтану

 • Қазіргі лексикографикалық әдебиетті белсенді қолдана білуге машықтану

 • Ғылыми лингвистикалық дүниетанымының қалыптасуына жағдай жасау.

 • Қазіргі тіл факттернің ғылыми интерпретациясымен, русистика аясындағы ресейлік және қазақстандық жетістіктермен таныстыру

 • Орыс тіл мәдениетінің сұрақтары бойынша дәріптеуші жұмыстарын енгізуге арналған қажетті дағдыларды қалыптастыру

 • Студенттердің ауызша және жазбаша мәдениетін, олардың их орфоэпиялық, орфографикалық и пунктуацииялық дағдысын қалыптастыру және жетілдіру,

Мәнерлілік және тілдік нормативтілік жоспарында тексті немесе пікірді білікті бағалай білуге дағдылану.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

«Қазіргі орыс тілі. Теориясы және практикасы» курсы «Аударма ісі» мамандығында оқитын студенттерге арналған,

Оқылып жатқан шет тілдің тілдік жүйесін жетік меңгерумен қоса, осы тілдің фактісін орыс тілдің фактісімен салыстыра түсіндіре біле алатын аудармашының кәсіби дайындығының негізі болып табылады. Студент стратификациялық тәсіл аясында оқылып жатқан орыс тілі жүйесі туралы ақпарат жиынтығын алып қана қоймай, сонымен қоса, бұл жүйенің негізгі заңдылықтарынмен танысу, оларды меңгеру шет тілдің фактілерін ұғыну үшін негіз болып табылатынын түсіну. Басқаша айтқанда, фонетиканың және фонологияның, лексиканың, сөзжасамның, морфологияның және синтаксистің негізігі түсініктерін орыс тілі негізінде меңгеру оқылып жатқан шет тілінің аясындағы теоретикалық-лингвистикалық құзыреттілікті қалыптастыру үшін қажетті алғышарт болып табылады.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Оқыту жетістіктерінің дәрежесінің заманауи талаптарына сәйкес және Дублиндік дескрипторлар негізінде студенттер «Қазіргі орыс тілі» курсын бітіргеннен соң

білу керек:

тіл білімінің бөлімдерін меңгерудегі негізгі тәсілдерді және бағыттарды

фонетикалық заңдар мен үдірістерді, қазіргі орфоэпиялық норммаларды

лексикалық, сөзжасамдық жүйенің негізгі даму тенденциясын

синтактикалық бірліктердің (сөз тіркесінің, жай және күрделі сөйлемдердің) негізгі, маңызды қағидаларын.

Қолдана білу:


 • Грамматиканың әртүрлі тілдік құбылыстарға анализ жасау

 • Сөздердің этимологиясын түсіндіру.

 • Сөздегі морфемаларды айыра білу және сөздерді сорфемаларға бөлу

 • Құрамы бойынша жай сөйлемдердің түрлерін, күрделі сөйлемдердің түрлерін анықтау

 • Қажетті оқулық және ғылыми лингвистикалық әдебиеттерді белсенді қолдану

Машықтану:

Орыс тіліне тән жалпы тілдік заңдылықтар (лексикалық және сөзжасамдық) бойынша

Тіл танудың бөлімдері бойынша (фонетиканың, лексиканың, сөзжасамның, морфологияның, синтаксистің, пунктуацияның, орфографияның);

Ауызша және жазбаша тексттердің функционалдық негіздері бойынша;

Қазіргі тілдік жағдайға бағытталған тілдің жанды процесстері бойынша.

Білікті болу:


 • Ауызша және жазбаша тілде орыс тілін сауатты қолдануда

 • Жалпылау, сараптау, ақпаратты қабылдау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау

Серіктестермен қауымдасуға, ұжымда жұмыс істеуге дайын болу.

4

Классикалық тіл (Латын тілі))

Пререквизиттер

Тіл біліміне кіріспе, Орыс тілі, Қазақ тілі, Мәдениет аралық коммуникацияның мәнмәтініндегі негізгі шет тілі (В1 деңгейі)

Постреквизиттер

Екінші шет тілі (испан тілі, француз тілі)

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Курс мақсаты грамматика, фонетика және лексика негізінде тілдік қызметтің 4 түрі бойынша дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Латын тілінің лексикасы классикалық тілдің лексикасы сияқты интернцационализмдерді, ғылыми және техникалық әдебиетте кеңінен қолданатын терминологияның дереккөзі болып қызмет етеді. Болашақ аудармашылар латын тіліннен шыққан шет тілдің сөздерін дұрыс аудару үшін латын тілін игеру керек.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Оқыту жетістіктерінің дәрежесінің заманауи талаптарына сәйкес және Дублиндік дескрипторлар негізінде студенттер «Тіл біліміне кіріспе» курсын бітіргеннен соң

білу керек:

Латын тілінің дамуын және оның дүние жүзіндегі рөлі жайлы, жазудың даму кезеңдеті туралы, латын тілінің дыбыстарының классификациясы туралы.Қолдана білу:

Оны мектепте алған орыс және шет тілдер біліміне қолдану, осы білімдерді бір – біріне арақатынасын белгілеу, оларды бір тұтас жүйе ретінде қарастыру және осы жүйені болашақта алатын біліммен толықтыру.Машықтану:

Тілдің құрылымы жайында; тілдің міндеті жайлы терминологияны қолдануға машықтану; лингвистикалық зерттеулердің тәсілдері жайлы.Білікті болу:

барлық басқа теоретикалық және практикалық лингвистикалық курстарда берілітін тіл\тілдер жайлы білімі «жазылатын» тіл білімінің терминологиялық аппаратында, координаттар жүйесінде.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Қойылған мақсатқа жету үшін студент:

 • Латын тілінің фонетикалық жүйесін игеру

 • Латын тілінің грамматикалық жүйесін игеру

Латын тілінің сөзжасам жүйесін игеру

5

Дінтану

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы

ӘлеуметтануПостреквизиттер

Саясаттану

Философия

Дін және саясат

Әлеуметпен байланысЕңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Пәнді өткізу мақсаты негізгі әлемдік діндерді өркениеттің бастау және даму бірыңғай процесінің аясында мәдениетті таныту, әлеуметтік дамудағы рухани мәдениеттердің рөлін анықтау, заманауи қоғамдағы, әлеуметтік және мәдениеттік дамудағы діннің міндеті және рөлін іздену ретінде оқу болып табылады

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Пән дінге деген қызығушылықтың туу заманау әлеуметтік тенденциясын мәдениеттің құрылым жасайтын элементі ретінде көрсетді. Теоретикалық сұрақтар қарастырылады: діннің пайда болу себептері жайлы әлеуметтік теориясы, оның әлеуметтік рөлі және міндеті. Көне қоғамда діннің пайда болу сұрақтары, негізгі әлемдік діндердің пай болуы, олардың қоғамға және саясатқа әсері қарастырылады. Негізгі әлемдік діндердің доктринасы зерттеледі: буддиз, христиан, ислам, иудаизм, индуизм, реформаторлық қозғалыстар мен секталардың пайда болу себебі.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

«Әлемдік діндер тарихы» пәнін оқу нәтижесінде студент білу керек:

 • Тап шыққынға дейінгі қоғамдағы діндік түсініктің негізгі формалары

 • Негізгі әлемдік діндер

 • Қазіргі қоғамдағы діннің интегралдау және дезинтегралдау рөлі

Қолдана білу: • Негізгі әлемдік діндерге сараптама беру.

 • Қазіргі қоғамдағы және қазіргі уақыттағы діннің рөлін анықтау

 • Діндік дүниетаным формаларының әртүрлілігін көрсету.

 • Дін рөлін мәдениеттің құрылым жасайтын элементі бірі ретінде көрсету

 • Әлемдік процесске діннің әсерін анықтау

Машықтану:

 • Діннің көп тараған түрлері жайында ақпаратты іздеу және ұсыну

 • Дін тақырыбына пікірталас жүргізу

 • Әртүрлі дінге тореранттылық көрсету

Білікті болу:

Қазіргі заманға діннің әсері сұрағында.5

Өлкетану

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы

ӘлеуметтануПостреквизиттер

Саясаттану

Философия

Дін және саясат

Әлеуметпен байланысЕңбек сыйымдылығы, кредит

2


Зерттеу мақсаты

«Өлкетану» курсының мақсаты – ҚР әлеуметтік-мәдениеттік дамуының логикасын ұғыну, оқу. Оқушыларда патриоттық және азаматтық позицияның анық көрінісінің сезімін қалыптастыру.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Бұл курсқа келесі бөлімдер кіреді: өлкенің даму тарихы, дәстүр, кәсіп, фольклор, өлкенің атақты адамдары (ардагерлер, алдыңғы қатарлы адамдар, олимпиші, мемлекеттің жоғарғы марапаттарына ие болған адамдар). Практикалық сабақтарда тарихи орындарға бару іс-шаралары қарастырылған.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Білу қажет:

Өлкетану объектілері, әдебитеттік шолуды, статистикалық және картографикалық мәліметтерді қолданумен, дала зерттеулер тәсілдерімен, өлкетану –географикалық материалдарды жөндеу және рәсімдеу.


Қолдана білу:

Өлкетану –географикалық жұмыстарды ұйымдастыру, өлкетану материалдарын қолдану.


Машықтану:

Өлкетану материалдарын жинау және мектептік курсқа қосу


Білікті болу:

Болашақ мамандықтың болмысын және әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған қызығушылық таныту; жеке қызметті ұйыдастыру, типтік әдістерді және кәсіптік міндеттерді орындау тәсілдерін таңдау, олардың тиімділігін және сапасын бағалау;

Ізденісті ұйымдастыру және кәсіптік міндеттерді тиімді орындауға, кәсіптік және жеке дамуға қажетті ақпаратты қолдану;

Кәсіптік қызметте ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану6

Келіс сөздерді жүргізу

Пререквизиттер

Мәдениет аралық коммуникацияның мәнмәтініндегі негізгі шет тілі (В1 деңгейі)

Постреквизиттер

Мәдениет аралық коммуникацияның мәнмәтініндегі негізгі шет тілі (В2 деңгейі)

Кәсіптік қызметтің негіздері, Академиялық хат.Еңбек сыйымдылығы, кредит

3

Зерттеу мақсаты

Курстың мақсаты негізгі қағидаларды, ережелерді және құрастыру нормаларын, дипломаттық іс-қағаздарды және хаттарды рәсімдеу және басқаруды оқу болып табылады.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Курс қолданбалы болып табылады және дипломаттық іс-қағаздар жазу бойынша және дипломаттық хаттарды жүргізу бойынша дипломат кәсіптік қызметінің практикалық дағдысын стуленттерде қалыптастыруға қажет.

Курс аясында студенттерге ақпараттық – талдамалы жұмыстар әдістемесі бойынша, ақпараттық базаны құрастыру техникасы және онымен жұмыс бойынша, ақпараттық – талдамалы және талдамалы қағаздарды жазу бойынша базалық білім беріледі. Курсты меңгеру нәтижесінде студент рәсімдеуге және жазуына ұсынылатын талаптарға сай дипломаттық қағаздарды жасауды, ақпараттық – талдамалы және талдамалы қағаздарды дайындауды, мәліметтің ақпараттық базасын құрастыруды және онымен жұмыс істеуді, кәсіптік дипломатиялық терминологияны пайдалануды білу керек. Курс студенттерге әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес халықаралық профилі бар ұжымдарда практикалық білім мен дағдыны алуға мүмкіндік береді.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Білу қажет:

 • Дипломаттық қағаздарды рәсімдеуге ұсынылатын негізгі талаптарды;

 • Дипломаттық қағаздардың текстерінің стилистикалық және тілдік ерекшеліктерін.

Қолдана білу:

 • Сөздіктер мен анықтама кітаптарын қолдана отырып негізгі дипломаттық қағаздардың жобаларын орфографиялық, пунктуациялық және сөздік қатынаста сауатты рәсімдеу.

 • Дипломаттық қағаздардың текстерін экстралингвистикалық, тілдік және стилистикалық талаптарды есепке ала отырып редакциялау.

Машықтану:

 • Дипломаттық қағаздардың жүйесі жайлы

 • Дипломаттық хаттама жайлы

Білікті болу:

 • рәсімдеуге және жазуына ұсынылатын талаптарға сай дипломаттық қағаздарды жасауда

кәсіптік дипломатиялық терминологияны пайдалануда

7

Шешендік өнер

Пререквизиттер

Мәдениет аралық коммуникацияның мәнмәтініндегі негізгі шет тілі (В1,В2)

Сөздік қатынастың мәдениеті бойынша практикумПостреквизиттер

Жалпы кәсіптік, арнайы – кәсіптік шет тілі

Еңбек сыйымдылығы, кредит

3

Зерттеу мақсаты

Курстың мақсаты қазіргі риторикалық шеберлілік аясындағы білімді студенттермен меңгерілуі. Шешендік өнер курсы көпшілік алдына шығу практикасындағы коммуникативтік біліктілікті жетілдіруге көмек береді. Шешендік өнер соттық ділмардың сөздік мәдениетін жақсартуға көмек береді, соттағы риториканың негіздерін ашады, дұрыс және логикалық сөйлеудің тәсілдерін, сөзді әрлеуді көрсетеді, вербалды және вербалды емес қатынастың тәсілдерімен таныстырады. Студенттер оларға дайындық және сөз сөйлеу кезінде көмектесетін шешендік амалдармен және тілдік құралдармен игереді.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет