Мамандық 5В020700 «Аударма Ісі»бет4/5
Дата19.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
#1196
1   2   3   4   5

білуі қажет:

қазіргі аударма бағыттары ерекшеліктері, әдеби жумыстардың классификациясы, әдеби аударма процессәнәң ерекшеліктері, технологиясы және алдына қойылған талаптарықолынан келе білуі қажет:

әдеби жумыстардың аудармаларын анализдеу және стандартқа сәйкес емес аударма ерекшеліктерін қарастыру, соныме бірге осы бағытта аударма трансформацияларды дурыс қолдану мәселелері анықталады;икемді болу:

- аударма текстарды автордың әдеби мәтінднгі мақсатын, тәл ерекшеліктерін дұрыс аудара біліу, оны редакциялау және оқырмандарға жеткізу;білікті болу:

- тілден тілге аудару барысында аударма негізіндегі тәжірибені қалыптастыру, сөздіктер, анықтамалықтар және де басқа ақпараттық , сонымен бірге электрондық жыйынтықтарды дурыс кәсіпқой ретінде қолдану;

21

Жалпы кәсіби екінші шет тілі (шығыс)

Пререквизиттер

Шет тілі (шығыс), Кәсіби қызмет негіздері

Постреквизиттер

Функцоиналдық стилистика, практикалық стилистика, Жазбаша және ауызша аударма практикасы

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Курстың негізгі мақсаты студенттерді жүйедегі тілдің стилистикалық амалдарын, олардың табиғаты мен әртүрлі тілдегі қызметін, функциялық стильдерді бөлу белгілерін, сонымен қатар аудармада шет тілінің әртүрлі стилистикалық амалдарын шет, қазақ, орыс тілінде аударма ісінде адекватты түрде қолданып білу қабілетін хабардар ету.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Бұл курс студенттердің аудармада практикалық икемдерін дағдыландыруға, аударма барысында прагматикалық бейімделудің негізгі тәсілдеріне, екінші шет тілін игеру аясында қажетті кәсіби аударма білітілігін қалыртастыруға бағытталған. Курстың басым тапсырмалары шет тілінен ана тіліне жалпымәдениет, қоғамдық-саяси, экономикалық, әлеуметтік және ғылыми-танымал тақырыптамаларында толықтай жазбаша түрінде әрі абзацты-фразалық мәтіндерді ауызша аудару болып табылады. Қиындықтың өсу дәрежесіне қарай оқудың сатысына байланысты аудармашылық икемдердің құрамасы мен жетілуі жүзеге асады.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

білуге тиісті: стилистиканы ғылым ретінде тану, стильді түсіну, әрі шет тіліндегі әдеби тіл стиль ұғымын және әртүрлі қағиданы аңғаруды түрлі жолдармен түсіндіру; қазіргі ғылымдағы тілдің ұғым тұрпаттамасын; тілдің суреттеу құралдары мен стилистикалық фонетикалық, лексикалық, синтаксистік деңгейде топтастыруды; функционалдық стильді, олардың коммуникативтік мақсатын, стильдік ерекшеліктерін топтастыру, сонымен қатар олардың шет және орыс тілдеріндегі қызметін жіктеу; функционалдық стильдің сөйлеу жанры мәтіннің формалды және мазмұнды жақтарын анықтаушы ретінде;

істей білу:

көркем әдебиет мәтініне стилистикалық талдау жасау, безбендеу, салыстыру, топтастыру, мәтіндегі тілдік ақпараттарды жіктеу, әртүрлі тілдегі бейтарап және стилистикалық таңбаланған лексиканы анықтау және безбендеу, мәтіннен суреттеу құралдарын, стилистикалық тәсілдерді табу және олардың әртүрлі тілдегі қызметін және білдіру амалдарын анықтау

икемді болу:

Мәтіннің қандай функционалдық стилистикаға қатысты екенінанықтауға, мазмұндамадағы функционалдық стилистика белгілерін жіктеу негізінде өз ойын дәйектеуге, көркем әдебиет мәтінінде дара автор стилінің ерекшеліктерін айқындауға, шет тілін игеруде өз бетімен білім алуды және жетілдіруді жүзеге асыруға, ғылыми-анықтамалық әдебиетті және электрондық бәләм алу құралдарын қолдануға, өз әрекеттерін бақылап, оларды әділ түрде бағалауға;

Білікті болу:Шет және ана тілдерінде сөйлеу мәдениеті дамуының кәсіби құзіреттілігі саласында мәтіндерді редакциялау негізінде тілдік құралдарды стильді түрде саралауда, интерпретации текста, с использованием стилевых средств стильдік құралдардың көмегімен мәтінді талдауды ағылшын тілі стилистикасының маңызды мәселелерінде

7 семестр- негізгі пәндер

22

Шет / Орыс / Қазақ тілдерінің функционалдық стилистикасы


Пререквизиттер

Базалық шет тілінің деңгейі В2 (Upper-Intermediate)

Постреквизиттер

Тәжірибелік стилистика

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Курстың мақсаты функционалды стилистика болып табылатын, студенттерге хабарлауда олардың жүйесінде тіл стилистикасының құралдарын студенттер теориялық білімге, түрлі стильде тілдің сипаты мен функциясы, функционалдық стильдерді іріктеу өлшемдері бойынша, барабар шетелдік және қазақи әртүрлі функционалдық мәнерлерді қолдану дағдыларын, сондай-ақ қалыптастыру, орыс тілі аударма жұмысында.


Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Функционалды стилистика курсы теориялық фонетика, ағылшын тілі лексикологиясы курсына қатысқан студенттердің теориялық білімдеріне негізделген. Курстық тапсырмасына студенттердің стилистикалың түсінік аппаратымен қолдана алуы, стилистикалық қабылдау әдістерінің зерттелуі, білдіру құралдары және де мәтінді талдау әдістері-стильді жәнежанрлы керек-жарақтар, ондағы мәтіннің прагматикалық ескерілуі, құрылымдық-композициялы, когнитивті, мәдени және басқа факторларға: студенттердің ғылыми әдебиеттерімен жұмыс істей алуы, аналитикалық ойлау және теоретикалық позициясы, студенттердің мәтінмен жұмыс жасағанда ғылыми көзқараспен және жеткілікті түрде ағылшын тілінде ауызша және жазбаша түрде нәтижелерін баяндау жатады

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Кәсіби біліктіліктерде шет тілі және ана тілінде сөз сөйлеу мәдениетінің дамуы, мәтінді өңдеу негізінде, мәтінді тілдік құралдары интерпретациялау арқылы стильді өзгерту дифференциялау стильдік құралдарымен қолдану арқылы мынаны білу қажет: стилистикаға ғылым ретінде анықтама беру және стиль ұғымы, функционалды стиль, стиль ұғымының әртүрлі трактовкасы (мағынасы), әдеби әртүрлілігі. Қазіргі ғылымда тілдің норма типологиясы тілдік құралдар классификациясы және функционалды стильді стилистикалық қабылдау фонетикалық, лексикалық, синтаксистік тіл деңгейінде классификациясы (жіктелуі), коммуникативті мақсаттарды анықтау, стильдік белгілер және де шет тілі мен орыс тілінде сөйлеу жанрынқ ызмет етуі функционалды стильде мәтіннің ресми және құрылымдық әсері, интеллектуалды сипатта әрекеттер жасау: салыстыру, жіктеу, тілдік мәліметтерді жүйелеу, топтау, анықтау, нейтралды және әртүрлі тілдерде лексикалық белгіленген стилін мәтінде белгілеу,, құралдармен анықтау, табу және стильдік қабылдаулар; олардың қызметін анықтау және әртүрлі тілдерде біліктілік арқылы функционалды стильді өзіндік көзқараспен дәлелдеу, функционалды стильде өнерлі мәтінде индивидуалды стильде автордың ерекшеліктерін анықтау шет тілін білудің өзіндік білім оқытылу және өзін-өзі өсіру, ғылыми және анықтамалық әдебиеттер, электронды құралдар арқылы өзіндік әрекеттерді бақылау, оларды бағалау, ағылшын тілінде актуалды мәселелерді шешу жолдарын қарастыру.

23

Мәдениаралық қатынастардағы теория мен тәжірибе


Пререквизиттер

Пән “Мәдениаралық қатынастардағы теория мен тәжірибе” 4 курс студенттеріне арналған , ол философия, қазақстан тарихы, психология, мемлекеттану, әлемдік мәдениет, әлеуметтану сиякты пәндерді оқуы нәтижесінде жасалған

Постреквизиттер

Студенттердің алған білімдері мен біліктіліктеріне қарай тәжірибде аудару қызметі (мысалы, диплом алдындағы тәжірибе кезінде).

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Курстық мақсаты – оқушылардың мәдениаралық қатынастың қалыптасуы, ол мәдени біліктіліктердің стратегиясы және шет тілі және ана тілі мәдениетінде білімді жетік білуіне негізделеді.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Аталмыш курс « Аударма ісі» манандығы бойынша басқа теориялық курстарға қарағанда маңызды орын алады және мәдениетаралық қарым-қатынасты ғылыми тұрғыдан дамытуға негізделген. Курсты оқытудың нысаны: « Мәдентетаралық қарым-қатынастың қағидасы мен тәжірибесі» әртүрлі ұлттар мен этностардың мәдениеті мен қарым-қатынысындағы ерекшеліктерін көрсету болып табылады.Лингвистикалық, эксперименттік, анкеталық әдіс, салыстырмалы-салғастырмалы әдіс, зерттеу әдістері болып табылады. Мәдениет аралық қарым-қатынас академиялық тәртіп ретінде 1954 жылы Э.Холла және Д.Триггера бастамасымен “CultureasCommunication” атты еңбек жарыққа шықты және бұл еңбек иелері ең алғаш «Мәдениетаралық қарым-қатынас» терминін кең көлемде қолдануға мүмкіндік жасады,сонымен қатар олардың ойларынша бұл термин адамдардың қарым-қатынасында маңызды орын алады.Мәдениет туралы барлық ғылымдарда көбінесе теориялық және әдістемелік білім мен тәжірибе аясында мәдениетаралық қарым-қатынасты зерттеу фольклорлық және этнологиялық тұрғыдан қаралған болса,бұл еңбек екі бағыттың бастамасы болды.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

«Аударудың кәсіби қызметінің негізі» курсы аяқталған кезінде білім алушылар сол тілдің мәдениетін біліп, қарым-қатынас жасай алу керек. Мәдениетаралық қарым-қатынас аударма ісінің нысаны болып табылады;- мәдениетаралық қарым-қатынастың негізін түсіну көбіне маңызды әдісті зеттеудің барысында ең бастысы мәдениетаралық қарым-қатынас екенін түсіну керек;- ана тілінде және шет тіліндегі мәдениеттін құндылықтар жүйесінін бағдары;-өз мәдени қатынастарының мәні мен өмірінің түрлі контексте олардың мағынасы мәдениеттер айырмашылыұтары мен ұқсастықтары, мәдениетаралық байланыстар түрлі жағдайларда тиісті мінезбен қамтамасыз ету үшін қажетті мінез-құлық стратегиясын қанағаттандырады;-жағдайлық сипаттамаларын түсіндіру қабілетті –сын-тәсілге байланысты тасмалдаушылардың мінез-құлқына түсіністікпен қарау керек. Өзге мәдени ортада жинақталған тәжірибесінің маңыздылығы -адамның туған мәдени ортасы мен оның іс-әрекеттеріне, мінез-құлқына өз әсерін тигізеді-әртүрлі типтегі және жанрдағы мәтіндердің мазмұның аудару,екі мәдениеттер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды мойындайды,өнер мен өзге де мәдени жұмыстарының дағдылары бар:-шет тілі мәдениетін және мәдениетаралық қарым-қатынас процесін осындай білім көріп талдау стратегиясын түсіну үшін қажетті анықтамалық білімін колданады,өзін-өзі дамытуға бағыттау, алған білімін мәдениетаралық қарым-қатынас барысында дәлме-дәл аудару үшін калдану.Білікті болу.Шет тілінде сөйлейтін әр түрлі мәдениетке тиеслі серіктестермен ауызша қарым –қатынас жасау. Мәдени бағдарланған сипат мәтіндерді аудару саласында кездеседі.

24

Практикалық стилистика

Пререквизиттер

Мәдениеттану, Базалық шет тілі, Екінші шет тілі, Қазақ/орыс тілі, Сөздік қатынас мәдениеті бойынша жаттығу, Мамандыққа жүргізу, Тіл біліміне жүргізу, Қазіргі қазақ/орыс тілі, Оқытылатын тілдің теория негіздері, Аудармашылардың кәсіби қызмет негіздері

Постреквизиттер

Функциялық стилистика, Арнайы шет тілі, Ақпараттық аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы, Мәдениетаралық байланыс теориясы және практикасы, Оқытылатын тіл елінің литературасы және аударма мәселелері, сонымен қатар практикалық аударма ісінің оқу және туынды практика өту уақыты

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Курстың негізгі мақсаты студенттерді жүйедегі тілдің стилистикалық амалдарын, олардың табиғаты мен әртүрлі тілдегі қызметін , функциялық стильдерді бөлу белгілерін, сонымен қатар аудармада шет тілінің әртүрлі стилистикалық амалдарын адекватты түрде қолданып білу қабілетін хабардар ету. Тапсырмада стилистикалық амал-тәсілдердің мәтіндегі міндетін анықтау қабілеті қамтамасыз етіледі. Шет тілі мәтіндерін стилистикалық талдау икемдерін дағдыландырады.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Студенттедің тілдік теория негіздерін, оқытылатын тілдің литература курсын, аударманың теориясын оқу барысында алатын практикалық стилистика курсы теориялық білімге иек артады. Оқытылатын шет және ана тілдерінің әрі жазбаша, ауызша аударманың теория және практикасының пәндер қатарындағы қорытушы курс болып табылады.

Бұл курс студенттердің стилистикалық тәсілдерді анықтау икемдерін дамытуға, мәтіндерді талдауға және түсіндіріп беруіне қажетті тілдік амалдарды ажыратуға, әрі тілдің грамматикалық, лексикалық, синтаксистік түріндегі стилистикалық амалдарды таныстыруға бағытталған. Пән бағдарламасы практикалық сабақтардың өткізілуі және СӨЖ, СОӨЖ-дің орындалуымен қаралады.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Дублин дескрипторларының негізінде Болон процессінің қағидасы және кредиттік технологиялық білім алу бойынша курст аяқталуымен студентің міндеті:

білуге тиісті:

стилистиканы ғылым ретінде тану, стильді түсіну, әрі шет тіліндегі әдеби тіл стиль ұғымын және әртүрлі қағиданы аңғаруды түрлі жолдармен түсіндіру; қазіргі ғылымдағы тілдің ұғым тұрпаттамасын; тілдің суреттеу құралдары мен стилистикалық фонетикалық, лексикалық, синтаксистік деңгейде топтастыруды; функционалдық стильді, олардың коммуникативтік мақсатын, стильдік ерекшеліктерін топтастыру, сонымен қатар олардың шет және орыс тілдеріндегі қызметін жіктеу; функционалдық стильдің сөйлеу жанры мәтіннің формалды және мазмұнды жақтарын анықтаушы ретінде.істей білу:

көркем әдебиет мәтініне стилистикалық талдау жасау, безбендеу, салыстыру, топтастыру, мәтіндегі тілдік ақпараттарды жіктеу, әртүрлі тілдегі бейтарап және стилистикалық таңбаланған лексиканы анықтау және безбендеу, мәтіннен суреттеу құралдарын, стилистикалық тәсілдерді табу және олардың әртүрлі тілдегі қызметін және білдіру амалдарын анықтауИкемді болу:

Мәтіннің қандай функционалдық стилистикаға қатысты екенінанықтауға, мазмұндамадағы функционалдық стилистика белгілерін жіктеу негізінде өз ойын дәйектеуге, көркем әдебиет мәтінінде дара автор стилінің ерекшеліктерін айқындауға, шет тілін игеруде өз бетімен білім алуды және жетілдіруді жүзеге асыруға, ғылыми-анықтамалық әдебиетті және электрондық бәләм алу құралдарын қолдануға, өз әрекеттерін бақылап, оларды әділ түрде бағалауғаБілікті болу:

Ағылшын тілі стилистикасының маңызды мәселелерінде25

Қоғаммен байланыс

Пререквизиттер

Әлеуметтану, Саясаттану, Дінтану, Шетел мемлекеттерінің жаңа және жаңартылған тарихы, ХҚ-тың жаңа тарихы

Постреквизиттер

ХҚ-тың жаңартылған тарихы, Дипломаттық және консулдық қызмет, Қазіргі заман саяси көшбасшысы

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Пәнді оқыту мақсаты саясат ортасындағы коммуникативтік байланыстарды, саяси көшбасшы, бизнес, халықаралық қарым-қатынас және massmedia саласындағы теориялық білім мен практикалық икемдерді алу болып табылады.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Бұл пән РR технология саласында мамандарды дайындауға қажет болып табылады және коммуникативтік байланыстар саласындағы теория және практиканың қазіргі жағдайын қамтып көрсетеді. PublicRelations тарихы, РR науқан стратегиясы мен жоспарлау мәселелері, РR тактикасы, қорытынды бағалары мен РR болашағы оқытылады. Оқу барысында студенттер РR агент жұмысының практикалық икемдерін игереді.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

«Әлеуметпен арақатынас» пәнін оқу аяғында студенттің міндеті

білуге тиісті:

-пәнге байланысты негізгі терминологияны;

-көшбасшының негізгі теорияларын;

-саяси көшбасшының тұрпаттамасын;

-саяси көшбасшының стилін;

-президенттің көшбасшы ретіндегі ерекшеліктерін;

-Орталық Азиядағы саяси көшбасшының ерекшеліктерін;

- саяси көшбасшының гендерлік ерекшеліктерін;істей білу:

-саяси портрет құрасыру мақсатында құжаттық материалдармен жұмыс істей білу;

-көшбасшы стилін анықтауды;

-саяси көшбасшыға макро- және микродеңгейде мінездеме беруді;

-белгілі бір саяси көшбасшыға тән ерекшеліктерді айқындауды;

-көшбасшы теориясына сүйене отырып саяси көшбасшының мамандығын бағалауды;Икемді болу:

-жеке өзінің саяси жолын құрастыруға;

- саяси көшбасшыға болжам және келешек жасауға;

-өз бетімен ғылыми зерттеу жүргізуге икемді болу;

-пікірталас жүргізуге икемді болу;

-мәселеде өз ойын ұсынуды және позициясын қорғай білуге икемді болу;Білікті болу:

-көшбасшы теория саласында;-қазіргі практикада көшбасшы теориясын қолданып білуде.


26

Қазіргі саясат көшбасшылары

Пререквизиттер

Әлеуметтану, Саясаттану, Философия, Шет елдердің жаңа және жаңарған тарихы, Халықаралық қатынастардың тарихы, Орталық Азия аймақ

Постреквизиттер

Дипломдық жұмыс жазу

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Бұл пәнді өтудің мақсаты саяси көшбасшылықтың теориясын жете қарастыру және әртүрлі аспектідегі саяси көшбасшылықтың мәселелері болып табылады: саясаттық, әлеуметтік, психологиялық, тарихи – саяси көшбасшының саяси портретін сала білуді және оның саяси қызметіне баға бере білуді қалыптастыру үшін.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Бұл пән қоғамның саяси көсбасшыға қажет ететіндігін көрсетеді, ол үшін саяси көшбасшылықтың теориясын жете қарастыру және әртүрлі ғылыми аспектідегі мәселелерді қарастыру керек. Саяси көсбасшылардың типологиясы және классификациясы, олардың қызметі бағасының критериі оқылады. Қазіргі саяси көшбасшылардың портретін салу бойынша тәжірибелік ұсыныстар беріледі. Қазақстан тарихындағы саяси көшбасшылардың рөлдеріне айырықша көңіл бөлінеді. Саяси көшбасшылықтағы гендерлік мәселелер қарастырылады.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Кусты біткен соң студент білуге тиісті:

 • Пәнге байланысты негізгі терминологияны

 • Көшбасшылықтың негізгі теориясын

 • Саяси көшбасшылықтың типологиясын

 • Президенттік ерекшеліктері көшбасшылық ретінде

 • Орталық Азиядағы саяси көшбасшылықтың ерекшеліктері

 • Саяси көшбасшылықтағы гендерлік ерекшеліктері

Қолдана білу:

 • Саяси портретті салу үшін деректі материалмен жұмыс істеу

 • Көшбасшылықтың стилін анықтау

 • Макро және микро деңгейде саяси көшбасшыға мінездеме беру

 • Нақты саяси көшбасшыға тән ерекшеліктерін анықтау

 • Көшбасшы теориясына сүйене саяси көшбасшы қызметіне баға беру білу

Машықтану:

 • Көшбасшылықтың желісін ойлап табу

 • Саяси көшбасшының перспективасын және болжамдарын құрастыру

 • Өзіндік ғылыми зерттеулерді жүргізуге дағдылану

 • Дискуссия жүргізуге дағдылану

 • Мәселенің шешімінің өзіндік көз қарасын жылжыта білу және өзінің ұстанымын сақтай білу

Білікті болу:

 • Көшбасшылық теориясының аясында

 • Қазіргі тәжірибиде көшбасшылық теориясын қолдана білу

Профилдеуші пәндер

27

Техникалық аударма

Пререквизиттер

Аударманың кәсіби қызметінің негіздері, аударма теориясы мен практикасы, қазақ / орыс және шетел тілдерінің функционалды стилистикасы, саяси әдебиеттерді аудару, экономикалық әжебиеттерді аудару.


Постреквизиттер

Ғылыми – техникалық мәтіндерді түсіндірудегі ауызша және жазбаша аударманың дағдылары.


Еңбек сыйымдылығы, кредит

3

Зерттеу мақсаты

Пәнді оқытудың мақсаты «Техникалық аударма» орыс тіліне және орыс тілінен ағылшын тіліне ағылшынның ғылыми және техникалық пәндердегі мәтіндерді аудару саласында студенттердің кәсіби дағдыларын дамыту болып табылады.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

«Техникалық аударма» курсында аударма теориясы мен практикасы негіздері қайтанбайды, «Аударма теориясы және практикасы» пәнін зерттеу барысында студенттерден алынған. Осыған байланысты, әрине, негізінен студенттердің нақты дағдылары, техникалық мәтіндерді аудару, дамыту жөніндегі практикалық бағыты бар. Пәнді оқу нәтижесінде, оқушылар лингвистикалық және лингвистикалық емес (логикалық, психологиялық, техникалық) сипаттағы негізгі аударма әдістерін қолдануға қабілетті болуы тиіс, ғылыми-техникалық әдеби мәтіндерді аудару кезінде қолданылады. «Техникалық аударма» курсының көлемі 45 аудиториялық сағаттан тұрады. Студенттердің өздік жұмысының көлемі 90 сағат. Курс аяқталғаннан кейін тестілеу түрінде емтихан қамтамасыз етеді. Сыныпта теориялық сипаттағы негізгі мәселелері талқыланады, нақты мысалдарды суреттейді, ағылшын тілінде бастапқы техникалық әдебиет алынады. Студенттердің өзіндік жұмысы осы немесе өзге де ережелерді суреттейді, орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми-техникалық әдебиет мәтіндерді аудару жүзеге асырылады, сондай-ақ өз мысалдарын іріктеу негізінен тұрады, дәрістер немесе практикалық жаттығулар талқыланды. Осылайша, аудиториялық және студенттердің өзіндік жұмысының қарым-қатынасы анық айқындалады.


Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Техника саласындағы, әсіресе аударма қызметі туралы түсініктің болуы. Білу керек: аударманың негізгі қиындықтары техникалық мәтіндердің лексикалық деңгейі, техникалық мәтіндердің грамматикалық деңгейі, техникалық әдебиеттің аударма түрлері, ғылыми – техникалық әдебиеттерді аударудың ережелері, негізгі өңдеуде техникалық мәтіндердің орыс тілінде болуы, түрлері, құрылымы және сөздіктермен жұмыс әдістері, анықтамалықтар. Істей алу: дәлме - дәл және толық орыс тілі, қазірдің өзінде ағылшын тілі арқылы білдірді; сөйлемдерге анализ жасау ( бастауыш пен баяндауышты табу, қалған барлық сөйлем мүшелеріне байланыс орнату ) түпнұсқалық ағылшынның ғылыми-техникалық мәтіндерін дұрыс түсіну үшін; дағдының болуы: мақсатты тілде білдірудің бара - бар құралдарын табуда (сөздер, терминдер, сөз тіркестері, грамматикалық формалары), мәтінді дұрыс түсіндіру үшін қажетті; аңғартпалар жасау, пікірлер, оқылған техникалық мәтіндерге пікірлер қалдыру. Сөздікті тиімді қолдану, техникалық мәтіндерді аудару бойынша анықтамалар. Құзіретті болу: ғылыми және публицистикалық мәтіндерді аударуда – аударма саласындағы арнайы техникалық мәтіндердің орташа деңгейінің ақпараттық – технология саласындағы қиындықтары - мұнай және газ, медицина салалары - ағылшын тілінен орыс тіліне техникалық аудармаларды өңдеу - ғылыми-техникалық құжаттаманы жасау: аннотация, шолу.

28

Каталог: download -> files
files -> Мақсатымыз – заман талабына сай кәсіптік білім беру
files -> Меббм қазақстан-ресей
files -> «Стоматология және бжх кафедрасы силлабус интернатура «жалпы тәжірибелі дәрігер-стоматолог»
files -> Краткое содержание основных разделов
files -> мамандығы бойынша «Жалпы медицина» бағытында интерндерді дайындау силлабусы «Хирургиялық инфекция мен амбулаторлық хирургия»
files -> Қазақстан-ресей казахстанско медициналық российский
files -> Департамент внутренних болезней
files -> Нуо казахстанско российский медицинский


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет