Мамандық 5В020700 «Аударма Ісі»бет5/5
Дата19.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
#1196
1   2   3   4   5

Синхронды аударма

Пререквизиттер

Базалық шет тілі, мәдениет бойынша Практикум қарым-қатынасы, мамандығы, рұқсат етуді енгізу оқылатын тілі, кәсіби қызметтің негіздері аудармашылар теориясының негіздері. Ауызша аударманың аудару практикасы, Практика, информациялық мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы, Практика.

Постреквизиттер

Бағамының постреквизиттерi: білімі мен практикалық қызмет өткеру кезінде пайдаланылуы мүмкін сатып алынған, сондай-ақ оқу және өндірістік практика дипломдық жұмысты жазған кезде аударма жұмысында білігі

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Мақсаты мәдениетаралық-коммуникативтiк құзыреті шеңберінде қамтамасыз ету үшін түрлі дақылдардың түрлі салалардағы ауызша аударманың өкілдері арасында өзара түсіністікті қалыптастыру болып табылады және тіл бағамының студенттері халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмір.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

"Синхронды аударма" бағамы аса маңызды бөліктерінің бірі ҚР білім және мамандығы бойынша мемлекеттік жалпы а міндетті стандартты талаптарын негізінде құрылады кәсіптік даярлау аудармашылар 5B020700-Аударма ісі.

Құзыреті шеңберінде қамтамасыз ету үшін негізгі цельюкурса межкультурно-коммуникативной студенттері түрлі дақылдардың түрлі салалардағы ауызша аударманың өкілдері арасында өзара түсіністікті қалыптастыру болып табылады және тіл халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмір. Құрамы мынадай құзыреттерін межкультурно-коммуникативной құзыреті жиынтығымен анықталады:

- лингво- мәдениеттанушылық

- социо- мәдениеттанушылық

- тыс

- коммуникативтік- кәсіби - бағдарланған

- контент- кәсіби

- кәсіби - маманданған

Білімі мен дағдысы қойған міндеттерді шешу мақсаты әр түрлерін іске асыру, ауызша аударманың білулермен меңгеру путѐм қол жеткізіледі. Сондай-ақ өз міндеттеріне қарай бағамының студенттері үшін жауапкершілік, жұмыста жоғары кәсібилік құруға жатады, қажеттіліктер, дене және психологиялық даярлығын, әрқашан да өзінің делдалдық қызметті кеңейту және тереңдету мен өң тіл арнайы білімнің негізіне алынды. Бағдарламасына СӨЖ және СОӨЖ орындау тәртібін және практикалық сабақтар өткізу көзделуде.Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Бағамының аяқталғаннан кейін студенттер білуі тиіс:

Ауызша аударманың Ауызша аудармашыға қойылатын талаптар, аясын жұмыс істеуін, аудармашылық кәсіби этика;

Ауызша аударманың психологиялық негіздерін жағдайларда ауызша коммуникация түрлері, олардың коммуникатив функцияларды қарым-қатынас; Шет және ана тілдерін теориясын; Қазіргі жағдайда аударма жұмысында қызметінің ерекшеліктері; Ауызша аударманың негізгі моделін; Ауызша аударманың түрлерінің жіктемесін; Ауызша аударманың өзгешеліктері мен тәсілдері (қол жеткізу жолдары бірдей аудару, түрлері лексикалық, грамматикалық және кешенді өзгерулерді, приѐмы компрессияға, шін, болжау, тәсілдерін беру терминдерді жиілік аударма сәйкестікті, клише, техника аударма жұмысында түріне ауыстырады, мәтіндерді және шет тілдерін, қоғамдық-саяси, өз елі туралы деректер, тарихи және культуроведческие страноведческие туған жанрлар ауызша және елге оқылатын инспектор); Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар, компьютер, оргтехниканы құралдары (ИТ), "Интернет" жүйесін және т.б.

білу:


жедел қабылдауға анықтауға және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, бастапқы мәтінді аударма проблемаларын шешуге мәтінді сөйлеу ұсынушының; Аударма ең автоматтандырылған режимде пайдалануға жиілік сәйкестігін; Аударма, оны қолдануға;

иеленуге дағдыларын:

трансляция межъязыковую тез жылдамдықпен сөйлеу жылдамдығына тең үстіндегі стақанды ала салып, аудару, дәйекті жүзеге асыруға; мәтінді қабылдау, сондай-ақ, бір тілден екінші тілге жылдам ауысу жоспарында ретінде оның жоспарында репродукциялауға; мақсатты тілді нормаларына сәйкес интонациямен сөздері дұрыс ресімдеуге; аударма жұмысында жазбалар (УПС - әмбебап аудармашылық шапшаң жазу) жүйелі түрде жүзеге асыру үшін техниканы тиімді пайдалану ережесі;

құзыретті болуы:

ықтимал болжау ілеспе аударма жағдайында жүзеге асыруға; Мәтінді компрессияға приѐмы қолдануға психо- эмоционалдық жұмыс істеу кезінде жеңу кернеуі

аудиториясы; мәтіндік редакторлар, дербес компьютерде жұмыс істей бағдарламаларды пайдалана отырып электрондық сөздіктер және т.б.29

Жалпы кәсіби үшінші шет тілі (шығыс)

Пререквизиттер

Шет тілі (екінші), Кәсіби қызмет негіздері

Постреквизиттер

Функцоиналдық стилистика, практикалық стилистика, Жазбаша және ауызша аударма практикасы

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Студенттерге халықаралық журналистика мамандығына дайындалуға, әрі араб және түрік тілдерін меңгеруге мүмкіндік беру

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Оқытылатын шет тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық ережелері.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

курс аяқталуымен студенттің міндеті

білуге тиісті:

Фонетикалық және грамматикалық құрылымның негізгі заңдылықтарын және қазіргі араб тілінің лексикалық құрамын білуге;

Қазіргі араб жазуының ерекшеліктерін білуге;

істей білу:

оқытылған лексика-грамматикалық тақырыптама бойынша 400-500 лексикалық бірліктерді қолданып білуді,

 оқытылған тақырыптама бойынша араб тілінде әңгіме өткізуді және қысқа мәлімдеме жасауды білу;

-қарапайым орысша-арабша және арабша-орысша сөздігін қолданып білуді;икемді болу:

- дұрыс айтылу мен дауыс ырғағымен оқуға, сонымен қатар, бастапқы дайындықтан кейін оқытылған тақырыптама бойынша мәтіндерді аударуға;

- оқытылған тақырыптама бойынша жазбаша және ауызша түрде араб тілінен орыс тіліне әрі орыс тілінен араб тіліне сөйлемдерді және қарапайым мәтіндерді аударуға

білікті болу:

- тілдерді аудару барысында әрекеттес елдердің мәдениет және халықаралақ қарым-қатынас саласында;- әртүрлі тіл және мәдениет өкілдерінің тұлғааралық байланыс және олардың әртүрлі коммуникативтік жағдайларда іс-арекеттерінің ерекшеліктері саласында.

30

Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі арнайы - кәсіби шет тілі (2)

Пререквизиттер

Негізгі шет тілі (А1, А2 , В1 , В2 ) , Ауызша қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум , Аудармашының кәсіби қызметі негіздері ,Оқыған тіл теориясынын негіздері , Мамандыққа кіріспе.

Постреквизиттер

Іс жүзінде дипломдық жұмысқа дайындалу

Еңбек сыйымдылығы, кредит

2

Зерттеу мақсаты

Жалпы білім беру және арнайы мақсаты - кәсіби шет тілі оқу ІІІ және IV жыл коммуникативтік мәдениетаралық және аударма студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру одан әрі жетілдіру болып табылады. Арнайы шет тілін үйрену студенттердің қажеттілігін , олардың болашақ мамандығының ерекшеліктерін болжайды.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Арнайы нақты - кәсіби курс үшін , арнайы тиісті бөлігінде студенттердің кәсіби дағдыларын қалыптастыру ,мәдениетаралық, ғылыми , кәсіби және прагматикалық бағдарды тереңдету болып табылады.Жайылған дағдыларын диалогта, полиологияда қалыптастыру кезінде егжей-тегжейлі монолог есептілігін құру және сенімді кәсіби бағдарланған және академиялық мәселелер жөнінде өз ойын айтуға студенттердің дағдыларын жетілдіру , байланыс монолог сөз және дискурс түрлері барабар коммуникативтік ниетпен ( және т.б. бағалау , шолу, түсіндіру , түйіндеме ) белгілі түрлерін пайдалану.

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білімі,икемділігі, дағдысы және құзыреті)

Курс аяқталғаннан кейін ,

студент білуге тиіс:

Тіл, мәдениет және байланыс қарым-қатынас ;

Аударманың объектісі ретінде мәдениетаралық байланыс;

Аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас.

қабілетті болуы тиіс :

- полиолгиялык түрлі байланыс нысандарына қатысу, идиоматикалық өрнектерді пайдалану , олардың коннотативтiк мағына негізінде фразеологиясы үшін, өрнекті өзгерту үшін түрлі әдістерді пайдалана отырып, мағынасына керек реңктерді жібереді ;

- Жеке , қоғамдық және кәсіби салаларында тілдік шектеулер сезімінсіз әңгіме жүргізу ;

- Тілдік құралдардын пайдалануда қиындықтар бар болса , оны басқа сөзбен айту.

- Талқылау барысын жоспарлау ;

- Коммуникативтік қызметі сұхбаттастарына ынталандыру жолдарын таңдау ;

- Өз жауаптарын ( қарсы оппоненттер ) болжау ;

- Топтық өзара іс-қимылды басқару ;

-Талқылау барысын реттеу ;

- консенсус қорытындысын , тақырыпты өзгерту ;

- Диалог серіктестердің өз ұстанымын оң көзқарас туғызуы дәлелдеу , сендіру үшін ;

- Мәні - бағдар жеке белсенділігін ынталандыру үшін:

дағдысы болуы:

- Проблеманы және дауды тұжырымдау үшін ;

- Өз көзқарастарын қорғау ;

- Дәлелге жүгінбей дәлелдеу үшін , көзі , билік , т.б. сілтеме өмiршеңдiгiн көрсету ; .

- Іс-шаралар , құбылыстар , объектілердің кешенді баға беру - ұсыныстар , түпнұсқа идеясын жасау;

- Оларды бағалауға , дау қорытындысын беру ;

- Тосын , үміт білдіруге ;

-идиоматикалық өрнектерді кең пайдалана отырып сөйлеу ресми / бейресми қарым-қатынас қағидаларын құрметтеуге тиіс.

- ( Және т.б. дебат , дебат клубымен кездесу , дөңгелек үстел , ) пікірталастық диалог түрлі нысандарда талқылау ұйымдастыру және жүргізу ;

білікті болуы :

- Мәдениетаралық , жалпы байланыс және тілдерді аударма процесінде ынтымақтастық елдерінің мәдениет саласында;- Әр түрлі тілдер мен мәдениеттер өкілдері арасындағы тұлғааралық байланыстарды , түрлі коммуникативтік жағдайларда , әсіресе , олардың мінез-құлық саласында .Каталог: download -> files
files -> Мақсатымыз – заман талабына сай кәсіптік білім беру
files -> Меббм қазақстан-ресей
files -> «Стоматология және бжх кафедрасы силлабус интернатура «жалпы тәжірибелі дәрігер-стоматолог»
files -> Краткое содержание основных разделов
files -> мамандығы бойынша «Жалпы медицина» бағытында интерндерді дайындау силлабусы «Хирургиялық инфекция мен амбулаторлық хирургия»
files -> Қазақстан-ресей казахстанско медициналық российский
files -> Департамент внутренних болезней
files -> Нуо казахстанско российский медицинский


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет