Мамандық бойынша түсуге арналған емтихан бағдарламасы дайындалды: т.ғ. н., доц. Рахимов М. А., т.ғ. н., доц. Калмагамбетова А. ШДата19.09.2017
өлшемі231.09 Kb.
#1400

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бекітемін»

ОӘЖ жөніндегі проректор

______________В.В. Егоров

«____» _________ 20____ж.

6М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен

конструкцияларын өндіру»

МАМАНДЫҒЫНА ТҮСУГЕ ЕМТИХАН

ТАПСЫРМАЛАРЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАСЫ
Сәулет және құрылыс факультеті
«Құрылыс материалдары және технологиясы» кафедрасы


2016

Алғы сөз
Мамандық бойынша түсуге арналған емтихан бағдарламасы дайындалды: т.ғ.н., доц. Рахимов М.А., т.ғ.н., доц. Калмагамбетова А.Ш.

«Құрылыс материалдары және технологиясы» кафедрасының мәжілісінде талқыланады


«____»______________20___ ж. № _______ хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________Рахимова Г. М. «____»__________20___ж.

(қолы)


Кіріспе
6М073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» бағыты бойынша магистранттарды дайындау мақсаты болып табылады: вуздан кейінгі білімді игерген жоғары кәсіптік деңгейдегі мамандарды, кәсіптік байланысу мәдениетін игерген, азаматтық бағдары бар, құрылыс аясындағы заманауи тәжірибелік қиындықтарды тұжырымдай алатын және шеше алатын мамандарды дайындау.

6М073000 – «Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» мамандығы бойынша түсу емтиханы келесі пәндер бойынша жазбаша түрде өтеді:

- Құрылыс материалдары;

- Бетон толтырғыштары;

- Бетон технологиясы І;

Емтихан тапсырмалары 3 (үш) сұрақтан тұрады әр сұрақ жоғарыда айтылған пәндерден бір-бірден алынады.1 Құрылыс материалдары

Пән мазмұны:

Құрылыс материалдары құрылымы және негізгі қасиеттері. Тау жыныстарынан құрылыс материалдарын өндірудегі табиғи тас материалдары және шикізаттары. Минералды шикізатты термиялық өңдеу арқылы алынатын материалдар. Бейорганикалық байланыстырғыш заттар. Бейорганикалық байланыстырғыш заттар негізіндегі құрылыс материалдары. Органикалық байланыстырғыш заттар негізіндегі құрылыс материалдары. Арнайы тағайындалған құрылыс материалдары.
2 Бетон толтырғыштары

Пән мазмұны:

Толтырғыштар қасиеттері, классификациясы және сынау әдістері. Толтырғыштардың бетон қасиетіне әсері. Табиғи толтырғыштар. Кеуекті толтырғыштардың түрлері, технологиясы және қолдану ерекшеліктері, техника-экономикалық бағалау.
3 Бетон технологиясы І

Пән мазмұны:
Бетон түрі және олардың классификациясы. Бетон араспасы. Қатаю процессі жәнебетон құрылымын қалыптастыру. Бетон қасиеттері. Тығыз толтырғыштар негізіндегі цементті бетондар. Кеуекті толтырғыштар негізіндегі цементті бетондар. Тығыз және кеуекті толтырғыштар негізіндегі цементсіз бетондар. Ұяшықты бетондар. Арнайы бетон түрлері. Монолитті бетон.
4 Қорытынды мемлекеттік аттестация кезеңіндегі білімді бақылау материалдары
4.1 Құрылыс материалдары I
«Құрылыс материалдары I» пәні бойынша сұрақтар:

 1. Қазақстанның құрылыс материалдарының өнеркәсібінің жаңа базалары: табиғи жергілікті шикізат, синтетикалық өнімдер және техногенді шикізат, өнеркәсіптің қалдық өнімдері.

 2. Құрылыс материалдарын шикізат тегі, оларды дайындаудың технологиялық үрдісінің жалпылығы, пайдалану мақсаты және қолдану саласы бойынша жіктеу.

 3. Құрылыс материалдарының құрамының, құрылымының және қасиеттерінің байланысы.

 4. Материалдардың физикалық күйінің ерекшеліктерін сипаттайтын қасиеттер. Материалдардың гидрофизикалық және жылуфизикалық қасиеттері.

 5. Механикалық қасиеттер: жүктемелер, деформациялар және кернеулер, беріктік.

 6. Қазақстанның табиғи материалдарының негізгі түрлері.

 7. Табиғи тас материалдарын және бұйымдарын алу үшін қолданылатын тау жыныстары (жалпы мәліметтер).

 8. Тау жыныстарының генетикалық жіктеуі. Жыныстардың түзілу жағдайларының, құрылымының, құрамының және қасиеттерінің сипатының байланысы.

 9. Шөгінді, магмалы және метаморфты жыныстардан жасалған материалдардың негізгі түрлері, құрылым, қасиет ерекшеліктері және қолдану саласы.

 10. Кен орындарын игеру, тас материалдарын қазып аяу және өңдеу жайлы түсінік.

 11. Әр түрлі қолдану жағдайлары кезіндегі тас материалдарға талаптар.

 12. Жергілікті тас материалдарын қолданудың техника-экономикалық тиімділігі.

 13. Тас материалдарын бұзылудан қорғаудың конструктивті және химиялық тәсілдері.

 14. Сазды шикізатттың шығу тегі және құрамы, пластикалығы, отқатөзімділігі бойынша жіктелуі.

 15. Саздың керамикалық бұйымдарға шикізат ретіндегі негізгі қасиеттері.

 16. Сазды кептіру және күйдіру кезінде жүретін үрдістер.

 17. Сазға қоспалар.

 1. Керамикалық бұйымдардың қолдану мақсатына қарай жіктелуі.

 2. Тиімді қабырға материалдары: сазды кәдімгі, беттік, кеуекті, саңылаулы және қуысты кірпіш; кеуекті керамикалық тастар; индустриалды қүрылыс үшін керамикадан жасалған ірі қабырға панельдері.

 3. Саздан жасалған кеуекті толтырғыштар, өндіру үдерістері, қасиеттері және қолданылуы. Жылуоңашалағыш және отқатөзімді керамикалық материалдар және бұйымдар.

 4. Шыныны өндіруге арналған шикізат материалдары, заттың шынытәріздес күйі жайлы түсінік.

 5. Шыныны өндіру негіздері: шикізат материалдарын өңдеу, шихтаны дайындау, шыныны қайнату, құрылыс шынысын жасап шығару.

 6. Шыны бұйымдарын қалыптау әдістері.

 7. шынымассаның және шыныныі құрылымы және қасиеттері. Шыны материалдарының құрылымы және касиеттері. Шыны материалдарының жіктеуі.

 8. Ситаллдар, қождыситаллдар және ситаллпласттары туралы түсінік, оларды дайындау әдістері және қолдану саласы.

 9. Тау жыныстарын өңдеу қалдықтарынан және қождан жасалған құйылған бұйымдар.

 10. Қара және түсті металлдар, олардың қорытпалары жайлы жалпы мәліметтер. Шойын және болат технологиясының негіздері.

 11. Металлдардың механикалық қасиеттері (серпінділік шегі, ағу шегі, нағыз және уақытша кедергі, қаттылық және т.б.).

 12. Көміртек пен басқа қосындылардың болаттың қасиеттеріне әсері. Болаттың қасиеттерін және құрылымын модификациялау.

 1. Шойын және оның графиттің түзілу жағдайлары және пішініне, қасиеттеріне,қолдануына байланысты жіктелуі.

 2. Түсті металлдар және олардың құрылыста қолданылуы.

 3. Бейорганикалық байланыстырғыш заттардың жіктелуі.

 4. Ауалық байланыстырғыш заттардың химиялық құрамы бойынша жіктеуі.

 5. Гипсті байланыстырғыштарды алуға арналған шикізат және өндіру үдерістері.

 6. Жылулық өңдеудің температурасына байланысты гипсті

байланыстырғыштардың түрлері: төменкүйдірілімді және жоғарыкүйдірілімді.

 1. Гипсті байланыстырғыштардың түрлері. Қатаю схемасы, негізгі қасиеттері және қолдану саласы.

 2. Ауалық әк: шикізат және өндіру үдерістері, түрлері және қолдану саласы. Ұсатылған сөнбеген әк.

 3. Шикізат материалдары, әкті - қожды және әкті пуццоланды,магнезиалды байланыстырғыш заттардың, сұйық шынының құрамы, қасиеттері, өндіру үдерістері және қолдану салалары.

 4. Гидравликалық байланыстырғыш заттардың жіктеуі. Гидравликалық модуль туралы түсінік.

 5. Гидравликалық әк және романцемент: шикізат, өндіру үдерістері, қолданылуы.

 6. Портландцемент: шикізаттық материалдар және цементті өндіру үдерістері.

 7. Портландцемештің техникалық сипаттамалары: тығыздығы,

суқажеттігі, ұстасу мерзімдері және көлемнің өзгеру біртектілігі.

 1. Портландцемент клинкерінің химиялық, минералды және заттық құрамы. Портландцементтің пәрменділігі және маркасы.

 2. Цементтің және басқа байланыстырғыштардың қатаюы: қатаюдың жалпы теориясы, цементтің қатаюына ұсату майдалығының, температураның және ортаның ылғалды жағдайларының әсері, қатаюды тездету және баяулату әдістері.

 3. Бетондардың байланыстырғыштар, толтырғыштар түрі бойынша, тығыздығына байланысты жіктеу.

 1. Бетонды дайындауға арналған материалдар. Майда және ірі толтырғыштар, сонымен қатар қайталама ресурстардан: олардың беріктігі, дәндік құрамы, кеуектілік.

 2. Бетон қоспасы. Бетон қоспасының реологиялық және техникалық қасиеттері жайлы түсінік. Араластыру суының мөлшері.

 3. Бетонның беріктік заңының және бетон беріктігінің формуласының физикалық мәні.

 4. Бетонның қасиеттері. Бетонның беріктік, аязғатөзімділік,суөткізбеушілік бойынша класстары (маркалары) және олардың цемент маркасына, су цемент (цемент -су) қатынасына және толтырғыштар сапасына тәуелділігі.

 5. Бетон бұйымдарын дайындау: материалдарды мөлшерлеу және араластыру, бетон қоспасын тосеу және тығыздау, бетондардың әр түрлі жағдайларда қатаюы.

 6. Химиялық қоспалар және қатаюды тездеткіштер.

 7. Темірбетон жайлы түсінік. Құрамалы, құрамалы -монолитті және монолитті темірбетонды конструкцияларды дайындаудың технологиялық үрдістерінің негізгі әдістері.

 8. Жеңіл бетон дардың түрлері: құрамдардың, алу әдістерінің, қасиеттерінің және қолдану саласының ерекшеліктері.

 9. Кеуекті толтырғыштар түрлері (сонымен қатар, қайталама шикізаттан) және оларға қойылатын негізгі талаптар.

 10. Жеңіл бетонды оның тығыздығына байланысты жіктеу және маркалау.

 11. Ұяшықты бетондар: газбетон және газсиликат, көбіктібетон және көбіктісиликат, оларды дайындауға арналған материалдар.

 12. Ұяшықты бетондар ды дайындаудың құю, дірілді және кесу технологиялары.

 13. Әк және кремнеземды құрамдас негізіндегі бұйымдар. Автоклавты өңдеу кезінде кремний диоксидінің кальций гидрооксидімен эрекетініц физика- механикалық үрдістері және кремнеземді құрамдастың дисперстілік дәрежесініц осы үрдістерге әсері жайлы түсінік.

 14. Силикатты кірпіш: шикізат, дайындау үдерістері, маркалары, қолдану ерекшеліктері.

 15. Силикатты бетондар (ауыр, кеуекті толтырғыштар негізіндегі, ұяшықты). Көбіктісиликаттан және басқа ұяшықты материалдардан жасалған бұйымдар.

 16. Әкті- қожды және әкті - күлді кірпіш.

 17. Асбестцементгі бұйымдарды дайындауға арналған шикізаттық материалдар, дайындау үрдістері жайлы түсінік.

 1. Асбест талшықтарымен беріктелген асбестцементтің цементті композиционды материал ретіндегі физика-механикалық касиеттері.

 2. Асбестцементті бұйымдардың негізгі түрлері және өндірудің тәсілдері.

 3. Құрылыс араласпаларының және құрғақ қоспалардың байланыстырғыш түрі, тығыздығы, мақсаты бойынша жіктеу және оларды дайындауға арналған материалдар.

 4. Әр түрлі араласпалардың қасиеттерінің олардың мақсатына байланысты ерекшеліктері.

 5. Араласпалардың беріктігі, маркаларға бөлінуі, аязғатөзімділік. Беттік - әсерлі коспаларды қолдану.

 6. Құрылыста қолданылатын негізгі ағаш түрлері. Ағаштың қүрамы және қасиеттері.

 7. Ағаштың негізгі қасиеттерінің оның құрылымына және ылғалдылығына тәуелділігі. Ақаулардың маңызды топтары және олардың ағаштың сапасына әсері.

 8. Ағаштың ғұмыр ұзақтығын жоғарылату: ағашты шіруден, тұтануан және құрт -құмырсқадан бұзылудан қорғау әдістері.

 9. Ағаш материалдарының сортаменті: дөңгелек орман материалдары, кесілген ағыш материалдары.

 10. Ағаштан жасалған бұйымдар. Ағашты және ағаш өңдеу қалдықтарын кешенді қолдану.

 11. Полимерлі материалдарды өндіру үшін негізгі құамдастар және реттеуші қоспалар.

 12. Полимерлерді жіктеу және құрылымы.

 13. Пластмассалардың қасиеттері, олардың температурадан тәуелділігі: пластмассалардың жанғыштығы және отқатұрақылығы, полимерлердің термиялық құрылымсыздануы, зиянды заттардың бөлініп шығуы.

 14. Полимерлі материалдардың түрлері және өндіру негіздері.

 15. Құрылыс материалдарын полимерлермен модификациялау: бетондарды, битумдарды,ағашты модификациялау, модификацияиың мақсаты және әдістері.

 16. Полимерлі материалдардың және бұйымдардың өндірісінің және қолдануының даму перспективалары.

 17. Битумды және қара майлы байланыстырғыштар. Битумдардың жіктеуі, құрамы, құрылымы және қасиеттері. Мүнайлы битумдардың маркасы.

 18. Қара майлардың құрамы және қасиеттері. Битумды-резиналы және битумды-полимерлі комиозициялар, майдаүсатылған қоспалар.

 1. Битумды және қара майлы жабынды және гидрооңашалағыш материалдар, оларды өндіру технологиясы.

 2. Орамды битумды материалдарды өндіру технологиясы. Қаптау қабатының, аралық толтырғыштардың және беттерді себудің мәні. Мастикалы материалдар.

 3. Битумды шыныматасы, гидроизол, оризол, орамды изол, фольгоизол. Жабынды және гидрооңашалағыш материалдардың маңызды қасиеттері.

 4. Герметиктауша материалдар.

 5. Полимерлар негізіндегі жабын, гидрооңашалағыш және герметиктаушы материалдар.

 6. Полиэтиленді, полииропиленді, поливинилхлоридті қабықшалар, олардың қасиеттері және қолданылуы. Толқынды және тегіс жабын тақталары, иілімді төсемелер.

 7. Жылуоңашалағыш материалдардың құрылымының жалпы сипаты, оларға негізгі талаптар және оларды қолдану салалары.

 8. Жылуоңашалағыш материалдарды және бұйымдарды тығыздығы, жылуөткізгіштігі, бастапқы шикізат түрі, пішіні, тұтануы, сығу бойынша жіктеу. Материалдың жоғарыкеуекті құрылымын жасау әдістері.

 9. Органикалық және бейорганикалық шикізаттан жасалған маңызды жылуоңашалағыш бұйымдар.

 10. Дыбыс жайлы түсінік. Акустикалық материалдарды және бұйымдарды жіктеу. Дыбысты жұтатын және дыбысоңашалағыш материалдар, олардың құрылымының ерекшелігі, негізгі түрлері және қолдану сапасы.

 11. Өңдеуші материалдарды және бұйымдарды жіктеу, оларға қойылатын талаптар.

 12. Бояу жабындарын алу үрдісі: алғашқы бояу, шпательдеу және бояу қабаттарын жағу туралы түсінік.

 13. Бояу материалдарының химиялық және пайдалану белгілері бойынша жіктеуі және олардың қасиеттері.

 14. Бояу құрамдарының негізгі құрамдастары: пигменттер, олардың түрлері, оларға қойылатын негізгі талаптар.

 15. Бояу материалдарының қүрамындағы байланыстырғыш заттардың және пигменттердің ролі.

 16. Бояғыш құрамдардың түрлері: майлы бояулар, лактар және эмальды бояулар, ұнтақты бояулар, олардың артықшылықтары және кемшіліктері.

 17. Бейорганикалық байланыстырғыштар негізіндегі бояулар: әкті, цементті, силикатты бояулар. Казеинді және желімді бояулар.

 18. Табиғи және жасанды тас, керамика, шыны және металлдар, ағаш және полимерлі материалдар негізіндегі өңдеуші материалдар.

 1. Композиционды материалдар туралы түсінік. Композиттің құрамы және құрылымы.

 2. Композиционды материалдардың түрлері: дисперсті- беріктендірілген, тапшықты, монотропты. Матрицалы және беріктендіруші материалдар.

 3. Конгломераттардың қасиеттері.

 4. Бейорганикалық және органикалық байланыстырғыштардың желімдеуші касиеттері жайлы түсінік: адгезия және когезия.


4.2 Бетон толтырғыштары
«Бетон толтырғыштары» пәні бойынша кешенді емтихан бағдарламасы:

 1. Бетон толтырғыштарының ролі және мәні, Қазақстан Республикасындағы және шет елдегі толтырғыштар өндірісінің даму перспективалары және қазіргі заманғы күйі.

 1. Толтырғыштардың белгілердің жиынтығы бойынша қасиеттері- механикалық, физикалық, химиялық, технологиялық.

 2. Толтырғыштарды бетонда сынау. Толтырғыштардың бетон қоспасының және бетонның касиеттеріне эсері.

 3. Құм. Шикізаттық база. Дәнді құрамы. Қоспалардың болуы. ЬІлғалдылық.

 4. Табиғи құмды қазып алу. Шаю және фракцияға бөлу.

 5. Шағыл тас. Техникалык талаптар. Қазып алу және фракцияға бөлу. Жуу. Шаю.

 6. Қиыршық тастан жасалған шагыл тас. Қиыршық тасты, шағыл тасты, құмды өндірудің технологиялық сызбасы. Жалпы үдерістер және жагдайдлар.

 7. Табиғи кеуекті толтырғыштар. Жанартаулы тектес жыныстардан жасалған толтырғыштар. Пемза. Жанартау қождары. Қасиеттері және қолдану.

 8. Шөгінді тектес толтырғыштар. Кеуекті әктастар және ұлутастар. Кремнеземді жыныстар. Қасиеттері және қолдану. Кеуекті толтырғыштарды шаю.

 1. Табиғи шикізатты күйдіру кезінде ісіндіру арқылы алынатын толтырғыштар. Керамзитті құрылымның негізгі материалдары.

 2. Саздың ісіну үрдісінің теориясының негіздері және механизмі. Саздағы газбөлінуді және оның кыздыру кезіндегі пиропластикалық күйін шарттайтын факторлар.

 3. газды ортаның және күйдірудің температуралық режімінің саздың ісінуіне әсері. Керамзитті саздың өзіне тән қасиеттері.

 4. Керамзит. Алу технологиясы. Аса жеңіл керамзитті шағыл тас. Техникалық қасиеттер. Технологиялық үрдістің ерекшеліктері.

 5. Керамзитті құм. Алу технологиясы.

 6. Ісінген перлит.

 7. Пісіп бірігумен күйдіру (агломерация әдісімен) және қожды балқыманы суыту кезінде алынатын толтырғыштар.

 8. Агломерация әдісімен дайындалатын толтыргыштар түрлері. Аглопоритті шағыл тас және құм. ЖЭС күлінен жасалган аглопоритті қиыршық тас.


 1. Қожды балғымалардың түрлері және қасиеттері. Қожды балқымаларды кеуектендіру теориясының негіздері. Қожды пемзадан жасалган қиыршық тастың және құмның технологиясы.

 2. Күйдірілмеген күлді шагыл тас. Термолит. Өндірістің өңделмеген қалдықтарынан жасалган толтыргыштар. Ірідисперсті күлқожды қоспалар.

 3. Сазкүлді керамзит.

 4. Шунгизит. Шикізаттық материалдар. Технология. Техникалық касиеітер.

 5. Азерит. Шикізаттық материалдар. Технология. Техникалық қасиеттер.

 6. Вермикулит. Шикізаттық материалдар. Технология. Техникалық қасиеттер.

 7. Шунгизит. Азерит. Вермикулит. Шикізаттық материалдар. Технология. Техникалық қасиеттер.

 8. Арболит үшін органикалық толтыргыштар.


4.3 Бетон технологиясы I
«Бетон технологиясы I» пәні бойынша сұрақтар:

 1. Бетон туралы композиционды материал ретінде түсінік. Бетон технологиясының дамуының негізгі сатылары. Бетон технологиясы туралы ғылымның ролі және орны.

 2. Бетонның құрылымы, орташа тыгыздыгы, байланыстыргыштар мен толтыргыштар түрі, дәнді күрамы және қатаю жагдайлары бойынша жіктелуі.

 3. Бетонга арналган материалдар.

 4. Бетон технологиясындагы химиялык коспалардың ролі. Химиялық қоспалар жайлы жалпы мәліметтер және оларды қолдану бойынша негізгі ережелер.

 5. Бетон қоспасы жайлы түсінік, оның құрылымының және қасиеттерінің ерекшеліктері, сүйық фаза мен тартылган ауаның ролі.

 6. Химиялық қоспаларды қолданудың тиімді салалары. Бетонга қоспаларды енгізу технологиясы.

 7. Цемент тасының микроқұрылымы. Қуысты құрылым. Қуыстардың олшемі бойынша таралуы. Цемент тасының микроқұрылымын түзудегі су мен химиялық қоспалардың ролі.

 8. Бетон қоспасының реологиялық қасиеттері және оны бағалау әдістері. Тиксотропия.

 9. Бетон қоспасының техникалық сипаттамаларын анықтау және сапасын багалау әдістері.

 10. Бетон қоспаларының технологиялық қасиеттеріне әсер ететін факторлар. Қоспаның сукажеттілігі - бетон қасиеттеріне әсер ететін материалдардың кұрамдастарының ең маңызды көрсеткіші.

 11. Толтыргыштардың технологиялық сипаттамалары. Толтыргыштардың суқажеттілігі туралы түсінік. Бетон қоспасының құрасмын түзетуі кезінде суқажеттілігін ескеру.

 12. Цемент камырының және бетонның ұстасуы және қатаюы. Цемент тасының және бетонның қүрылымының катаю үрдісі кезінде озгеруі. Бетонның қатаю үрдісіне құрамдастардың түрінің және сырткы жагдайлардың әсері.

 1. Көлемдік деформациялар, қатаюшы бетондағы жылу – және массатасымалдау.

 2. Бетон қатаюын тездету әдістері - механикалық, химиялық және жылулық.

 3. Бетонның үдемелі қатаюы кезінде жүретін физикалық және физика- химиялық үрдістер. Бетонның беріктігінің әр түрлі қатаю жағдайларында өсу кинетикасы.

 4. Цементті және силикатты бетонның қаныққан су буы және жоғары қысым ортасында қатаюы (катаюшы бетонды автоклавты өңдеу).

 5. Қатайған бетонның қүрылымы. Бетон құрылымының түрлері. Бетонның құрылымының оның қасиеттерімен байланысы.

 6. Бетонның кұрылымының негізгі түрлерінің жіктеуі. Бетонның құрылымының әртектілігі.

 7. Бетонның қасиеттерінің жіктеуі. Физика-техникалық қасиеттер. Жылуфизикалық қасиеттер.

 8. Бетонның механикалық қасиеттері. Бетонның сығу және ию кезіндегі беріктігі. Бетонның беріктігінің сулыцемент қатынасына тэуелділігі.

 9. Бетонды сынау әдістемесі. Бетон класы (Бетон маркасы).

 10. Бетон беріктігіне бетон қүрамының, қүрамдастардың қасиеттерінің, қатаю режимдерінің жэне басқа факторлардың әсері.

 11. Бетонның жарыққа төзімділігі. Болат арматуралы бетонның үстасуы.

 12. Бетонның беріктігінің уақыт бойынша осуі: ортаның жағдайларының бетон беріктігінің өсуі әсері.

 13. Бетонның жүкеме астындағы серпінді жэне пластикалық

деформациялары.

 1. Бетонның уақыт бойынша тұрақтылығы. Бетонға кезек кезек ылғалдандыру мен кептірудің әсері.

 2. Бетонның аязғатөзімділігі, бетонның аязғатөзімділік дәрежесін анықтайтын факторлар.

 3. Ауыр бетондардың негізгі сипаттамалары. Бетонның сығу, ию, ию кезіндегі созылу беріктіктері, аязғатозімділік және суөткізбеушілік бойынша маркалары.

 4. Әр түрлі мақсатты және маркалы бетондар үшін тотырғыштар. Бетонға майдаүсатылған және майдадисперсті минералды қоспалар.

 5. Химиялық қоспалар. Суперпластификаторлар және пластификаторлар. Жартылайфункционалды типті қоспалар.

 6. Бетон қоспасын аралаетыруға арналған су және суға қойылатын талаптар.

 1. Берілген қасиетті ауыр бетон құрамын жобалау. Толтырғыштардың қоспасының дұрыс құрамын таңдау. Бетондағы цемент мөлешерін анықтау. Бетон кұрамын анықтаудың есепті-тәжірибелі әдісі.

 2. Бетон құрамын тәжірибелі тексеру. Бетон қоспасының шығу еселігі. Бетонараластырғыштың араласуына материалдар ұрамы мен шығынын анықтау.

 3. Бетон құрамын таңдау кезінде зауыт өндірісінің жағдайларын ескеру. Бетон құрамын жобалау және оны математикалық әдістерді қолданумен түзету.

 4. Жоғарыберіктікті бетон.

 5. Тезқатаятын бетон.

 6. Гидрофобтаушы қоспалары бар бетон.

 7. Көлік жолы және аэродром жолдарына арналған бетон.

 8. Декоративті бетондар және араласпалар.

 9. Майдадәнді бетондар. Майдадәнді бетондардың құрылымы мен қасиеттерінің ерекшеліктері.

 10. Дисперсті араматуралаушы бетондар.

 11. Өнеркәсіптің қалдық өнімдерін қолданумен жасалған бетондар.

 12. Кеуекті толтығыштар негізіндегі жеңіл бетондардың мақсаты, құрылысы және толтырғыштар түрі бойынша жіктелуі.

 13. Жеңіл бетондар үшін кеуекті толтырғыштар және оларға қойылатын талаптар.

 14. Кеуекті толтырғыштар негізіндегі жеңіл бетондардың кұрылым және қасиет ерекшеліктері. Жеңіл бетондардың беріктігіне және орташа тығыздығына әсер ететін факторлар. Жеңіл бетондардың аязғатөзімділігі.

 15. Жеңіл бетонның құрамын жобалаудың негізгі үдерістері. Жеңіл бетонның құрамы мен қасиетгері арасындағы байланыс.

 16. Жеңіл бетонның қасиеттерін химиялық және минералды қоспаларды қолданумен модификациялау.

 17. Жеңіл бетондардың технологиясының ерекшеліктері. Кеуекті толтырғыштардың суқажеттілігін азайту жолдары.

 18. Жоғарыберіктікті керамзитбетон. Жоғарыберікгікті керамзнтбетон құрамын жобалау.

 19. Кеуектендірілген жеңіл бетондар.

 20. Майдадәнді жеңіл бетондар.

 21. Энерғетика, металлургия және химия өнеркәсіптерінің қалдықтарының әр түрлі бетондарын дайындау

 22. Әкті-кремнеземді байланыстырғыштар негізіндегі силикатты бетондар. Әкті-кремнеземді байланыетырғыштар негізіндегі автокалвта катаятын бетондардың негізгі қасиеттері

 23. Силикатты бетондардың қасиеттеріне әсер ететін факторлар. Силикатты бетондардың құрамын таңдау.

 1. Байланыстырғыштарды дайындаудың және силикатты бетондарды жасаудың негізгі технологиялық сызбалары. Ауыр және жеңіл силикатты бетондар.

 2. Қожды байланыстырғыштар негізіндегі бетондар. Қожды байланыстырғыштардың түрлері және олардың қасиеттері. Қождысілтілік бетондар және күлқожды бетондар.

 3. Қождысілтілік бетондарды дайындау технологиясының және құрылыста қолданылуының ерекшеліктері.

 4. Гипсті және гипсцементпуццоланды бетондар. Негізгі қасиеттері.

 5. ¥яшықты бетондардың түрлері және олардың техникалық сипаттамалары.

 6. Газбетондар мен көбіктібетндадағы кеуектердің түзілу үрдісі. Газтүзуші және кобіктүзуші коспалар. Кобіктүзушіні және көбікті дайындау әдістері.

 7. Ұяшықты бетон технолгиясындағы құрғақ құрылыс қоспалары. Газ- және көбіктібетон қүрамдарын жобалау. Газбетонды дайындау технологиясы.

 8. Ұяшықты бетондарды өндіруиалсыйымдылыкты томендету және сапаны жоғарылату жолдары. Көбіктібетондардың қазіргі заманғы технологиясы. Көбікті құрғақ минералдандыру эдісі.

 9. Ұяшықты бегондардың көлемді және беттік гидрофобталуы. Ұяшықты бетондар бетін суөткізбейтін, декоративті құрамдармен өңдеу.

 10. Ыстыққатөзімді бетон.

 11. Қышқылғатөзімді бетон.

 12. Биологиялық және радиационды қорғауға арналған аса ауыр және гидратгы бетондар.

 13. Цемент тасына агрессивті сүйық және газтәрізді орталардағы ғимараттар мен үймереттерде қолданылатын түзға-, қышқылға- және сілтігетөзімді бетондар.

 14. Полимербетондар, полимерцементті бетондар. Құрамдарды жобалау ерекшеліктері. Бұл бетондардың кұрамдары және қасиеттері.

 15. Бетонполимерлер.

 16. Монолитті бетонға қойылатын талаптар. Монолитті бетонның қүрамын таңдау ерекшеліктері.

 17. Монолитті конструкцияларды бетондау.

 18. Қатайып жатқан бетонды күту. Кері температуралар кезінде конструкцияларды бетондаудың ерекшеліктері.

 19. Конструкцияларды құрғақ ыстық және ылғал ыстық климат жағдайларында бетондау.

 20. Құрамалы темірбетон конструкцияларын монолиттеу. Монолитті бетонды тығыздау.

75. Темірбетон конструкцияларын жөндеу және күшейту. Құрылыс конструкцияларында каналдарды инъекциялау.
5 Ұсынылатын әдебиеттер
5.1 Негізгі әдебиет

 1. Баженов Ю.М. Технология бетона: Учебное пособие для технол. спец. строит, вузов. 3-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2003. - 500 с.

 2. Рыбьев И.Г. Строительные материалы - М.: Высшая школа, 2002.

 3. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), уч. пос - М.: ИАСВ, 2004.

 4. Материаловедение в строительстве /Под ред. И.А.Рыбьева - М.: Издательский центр «Академия», 2006.

 5. Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные определения свойств строительных материалов. М.: ИАСВ, 2004.

 6. Хигерович М.И., Байер В.Е. Гирофобно - пластифицирующие добавки для цементов, растворов и бетонов. - М.: Стройиздат, 1979. - 124 с.

 7. Соловьев В.И. Бетоны с гидрофобизирующими добавками. - Наука, 1990.

 1. Горбунов Г.И. Основы строительного материаловедения. М: ИАСВ, 2002 г.

 2. Под ред. И.А. Рыбьева. Материаловедение в строительстве. М.: Издательский центр «Академия», 2006 г.

 3. В.Г. Микульский, Г.И. Горчаков и др. Строительные материалы (материаловедение). М.: Изд-во АСВ, 2004 г.

 4. Наназашвили И.Х. Строительные материалы для строительства. Справочник. М.: Высшая школа. 2004.

 5. Рыбьев И.Г. Строительное материаловедение. М.: Высш.шк. 2002.

 6. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы, изделия и конструкции. Справочник. М.: Высш.шк. 2004.

 7. Домокеев А.Г. Строительные материалы. М.: Высшая школа. 2002.-496 с.

 8. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М.: Высшая школа, 1988 г. - 527 с.

 9. Горчаков Г.И., Мурадов Э.Г. Основы стандартизации и управления качеством продукции промышленности строительных материалов. М.: Высшая школа. 1987.-334 с.

 10. Под ред. Айрапетова Г.А., Несветаева Г.В. Строительные материалы. Учебно-справочное пособие. Феникс, Ростов-на-Дону: 2004 г.

 11. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: ИАСВ 2003.

 12. Хрулев В.М. и др. Модифицированная древесина и ее применение. Кемерово, 1988.

 13. Хрулев В.М. Производство конструкции из дерева и пластмасс М,: Высшая школа, 1989.

 14. Юхневский П.И. Строительные материалы и изделия. Мн: Технопринт, 2004.

 15. Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология вяжущих веществ. М.: Высшая школа 1980.


5.2 Қосымша әдебиеттер
Шубенкин П.Ф., Кухаренко JI.B. Строительные материалы и изделия, бетон на основе минеральных вяжущих. Примеры задач с решениями: Учебное пособие. М.: Изд-во аСВ, 1998.

 1. Иванов И.А. Технология легких бетонов на искусственных пористых заполнителях. М.: Высшая школа 1980.

 2. Горлов Ю.П., Меркин А.П., Успеенко А.А. Технология теплоизоляционных материалов. М.: Высшая школа 1980.

 3. Китайцев В.А. Технология теплоизоляционных материалов. М.: Высшая школа 1970.

 4. Горяйнов К.Э., Дубецкий К.Н. и др. Технология минеральных теплоизоляционных материалов и легких бетонов. М.: Высшая школа

 5. Кулибаев А., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. Алматы: НИЦ «Ғылым», 2004.

 1. Ицкович С.М., Чумаков JI.Д., Баженов Ю.М. Технология заполнителей бетонов. М.: Высш. шк. 2001.- 272 с.

 2. Искусственные пористые заполнители и бетоны на их основе. Справочное пособие (под ред. Горлова Ю.П.) М.: Стройиздат 2006.-193 с.

 3. Виноградов Б.Н. Влияние заполнителей на свойства бетона. М.: Высш. шк. 1979.-175 с.

 4. Элинзон М.П. Производство искусственных пористых заполнителей. М.: Высш. шк. 1974. - 265 с.

 1. Роговой М.И. Технология искусственных пористых заполнителей и керамики. М.: Высш. шк. 1974. - 241 с.

 2. Олюлин В.В. Переработка нерудных строительных материалов М.: Стройиздат 1988. - 131 с.

 3. Онацкий С.П. Производство керамзита М.: Высш. шк. 1987. - 155 с.Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет