Мамандық В050900 «Қаржы» семестржүктеу 0.54 Mb.
бет1/3
Дата28.04.2019
өлшемі0.54 Mb.
  1   2   3
Мамандық 5В050900 «Қаржы»

2 семестр

Іргелі курстар

1

Дінтану

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы

ӘлеуметтануПостреквизиттер

Саяси ғылымдар

Философия

Дін және саясат

Көпшілікпен қарым-қатынасЕңбек сыйымдылығы, кредиттер саны

2

Пән мақсаты

Оқыту өркениеттер пайда болуы мен дамуының біртұтас процесінің аясында мәдени құбылыс ретінде ірі әлемдік діндердің зерттеу мақсаты, әлеуметтік дамуына рухани мәдениет рөлін ашып, дін рөлі мен функцияларын тергеуі қазіргі заманға қоғамды, әлеуметтік және мәдени даму мақсаты.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Әрине негізгі құрылымдық мәдениет элементтерінің бірі ретінде дін бағытында мүдделерін жаңғырту,жақында әлеуметтік үрдістерін көрсетеді.Теориялық мәселелері зерттеледі: қарабайыр қоғамдағы діндердің пайда себептері бойынша әлеуметтанушылық теориялар, діндердің пайдасы өзінің әлеуметтік рөлдері мен функциялары.Сұрақтары, ірі әлемдік діндердің дамыту және әлеуметтік және саяси өміріне әсер зерттеледі. Ірі әлемдік діндер доктриналары: буддизм, христиандық, ислам, иудаизм, индуизм, реформаторлық қозғалыстар мен секталардың себептері зерттелді.

Болжамдық нәтижелер (білім икем, ептілік)

Бұл нәтижесінде «дінтану» Студенттің міндеті зерттеу.

Білуі керек:

-алдын-ала класс қоғамда діни сана негізгі формалары;

- Негізгі әлемдік діндер қазіргі заманғы қоғамдағы діннің -интегративтік және дезинтеграциялық рөлдері;

Қабілетті болу:

-жетелейтін ірі әлемдік діндер талдау

- Белгілі бір қоғам мен белгiлi бiр уақыт кезеңi, діннің рөлін ашып көрсету;

- Діни дүниетанымы, нысандарын алуан көрсету;

- Мәдениет құрылымдық элементтерінің бірі ретінде дін рөлін көрсету

- Әлемдік процестерге діннің әсерін анықтау;Дағдысы болуы керек:

-іздеу -және дін ең тарату нысандары туралы ақпаратты ұсыну;

- Діни тақырыптар бойынша талқылау;

- Әр түрлі діндерге төзімділікті түрде анықтау;Білікті болуы керек:

-қазіргі заманғы әлем дін әсері жайында және мәселені солай да шешу жағында.
2

Мәдениеттану

Пререквизиттер

Әлеуметтік ғылым

Постреквизиттер

Халықаралық экономика

Еңбек сыйымдылығы, кредиттер саны

3

Пән мақсаты

«Шет тілі мамандығы» пәні бойынша бағдарламасын, студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін барынша дамыту, білім алуға, өңдеуге және одан әрі белгіленген іс жүзінде ішінде сөйлеу және жазу дағдыларын дамыту үшін осы ақпаратты пайдалану мүмкіндігі, белгілі бір курстар ішінде тұрақты ағылшын тілін меңгеру, қалыптастыру болып табылады.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Пәннің тақырыбы «Шет тілі мамандануы» деп аталады және жазбаша және ағылшын тілдерінде сөйлеу практикалық курс болып табылады. Әлемдегі құбылыстар мен процестердің мәнін, олардың ұғымын нақтылау үшін студенттерге мүмкіндік беретін білімді қалыптастыру және жүйелеу - Курстың негізгі мақсаты болып табылады.Лингвистикалық фразеологизмдердің және ағылшын тілі фразеологиясы негізделген, лексикалық элементтердің және олардың пайдалана қабылдауға, ассимиляция мәндерін дамытуға бағытталған. Бұл курста ерекше рөлі жаңа лексикалық және грамматикалық құбылыстарды қамтитын сөйлеу үлгілерін меңгеру нәтижесінде сөйлеу және жазу дағдыларын дамыту, оқушыларды оқыту міндеті болып табылады.

Курстың негізгі міндеттерінің бірі - аналитикалық қабiлеттiлiктер мен студенттер тәуелсіз ғылыми-зерттеу қабілетін дамыту, ағылшын тілі мәдениетін қалыптастыруға процестерін үйрену.Болжамдық нәтижелер (білім икем, ептілік)

Пәннің Нәтижесінде студенттердің жетікті болуы тиіс:

Ұсыныстарға икемді болуы:

- Мәдениет дамуының негізгі тенденциялары жайында;

білу:


- Мәдениет және оның құрылымының тұжырымдамасы туралы;

- Дін тарихи формаларын;

- Өнер Стилистикалық түрлілігің;

- Қазіргі заманғы мәдениет мәселелері және тенденциялары.

Істеу алу:

- Түрлері мен өнер жанрлар түрлі шарларын;

- Өз эстетикалық талғамын екі қалыптастыру және реттеу үшін,

және қызмет команда көркем басымдықтары.

 Жетікті болу:

- Әр түрлі түрлері мен жанрдағы өнер туындыларының

тарихи дәуірлері.

  білікті болуы:

талдау мәдениеттану тұжырымдамалық аппаратын пайдалану

қазіргі заманғы мәдени процестерін жасау;
3 семестр

Негізгі пәндер

3

Статистика

Пререквизиттер

Экономикалық математика, Бухгалтерлік есеп негіздері

Постреквизиттер

Кәсіпорынның Экономикасы, Адам ресурстарын басқару

Еңбек сыйымдылығы, кредиттер саны

3

Пән мақсаты

Жалпы принциптері, әдістері, жинау әдістері, өңдеу, статистикалық талдау, бұқаралық қоғамдық білім мен процестерді дамытуға тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеу, олардың сандық сипаттамалары: статистикалық әдістерді меңгеру.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

1. Тақырыбы және статистика міндеттері.

2. Статистикалық бақылау

3. Статистикалық жиынтық және топтау

   4. Абсолюттік және салыстырмалы шамалар

Вариация 5. орташа мәндері мен көрсеткіштері

6. Селективті бақылау

7. сериясы спикерлер

   8. көрсеткіштер

   Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық зерттеу 9.

Халықтың және жұмыс күшінің 10. статистикасы.

11. Ұлттық шоттар, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің жүйесі

12. СтатистикаБолжамдық нәтижелер (білім икем, ептілік)

(Статистика арқылы) экономикалық оқиғалардың мағынасын білу және талдау үшін қолданылады.

Студент тәжірибеде пайдалану үшін қажетті болашақ маман дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі,

статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдау негізгі әдістері мен әдістерін меңгеруге қабілетті болуы тиіс.

Дағдыларын өңдеу және сандық талдау үшін қазіргі заманғы математикалық-экономикалық және математикалық-статистикалық әдістер, шешім қабылдау теориялық зерттеулер жүргізілген, есеп айырысу, талдау негізінде.4


Менеджмент

Пререквизиттер

Экономикалық теория

Постреквизиттер

Персоналдық менеджмент, Басқару есебі 1, Кәсіпорынның Экономикасы

Еңбек сыйымдылығы, кредиттер саны

3

Пән мақсаты

Пәннің мақсаты студенттердің басқару саласындағы ғылыми білімді іргелі жүйесін дамыту болып табылады; Студенттер сайланған қызметі үшін халықаралық талаптарға сәйкес негізгі басқару функцияларын және басқа да іс-шаралар, алған білім мен дағдыларды практикалық қолдану орындауға дағдыланады.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

1. мәні мен мазмұнын басқару.

2. өткен басқаруды дамыту

3. әдістемелік негіздері.

4. Басқарма принциптері.Басқару

5. есепке алу.

6. басқару функцияларын сипаты мен құрамы.

7. басқару құрылымы.

8. Ақпараттық басқару табиғаты.

9. жағдайларды модельдеу және шешімдерді әзірлеу.

10. Басқарма практикасы.

11. басқару және стилі, (бейнесі).

12. Басқарма: Билік және әріптестік.

13. басқарудың тиімділігінің факторлары.


Болжамдық нәтижелер (білім икем, ептілік)

студент міндетті

кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде шамамен басқару;білу:

басқару функцияларын;

басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру;

қақтығыстану әдістері;

әсіресе кәсіби қызмет басқару саласында;

білуі керек:

Іскерлік қарым-қатынас, кәсіби жұмыс әдістерін пайдаланылану;

тиімді шешімдер қабылдау.


5

Ақша, несие, банктер

Пререквизиттер

Экономикалық теория; Микроэкономика,

Постреквизиттер

Инвестициялық қаржылықты талдау, тәуекелдерді басқару, қаржы, корпоративтік қаржы , қаржы басқару, қаржыландыру және несиелендіру.

Еңбек сыйымдылығы, кредиттер саны

3

Пән мақсаты

Жоғары білім мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес жаңа талаптар оқу бағдарламалары мен олардың мазмұнын жаңа құрылымдар анықтайды. Әмбебап әдетті ретінде банкирлер дайындау үшін негіз беретін курс «Ақша, несие, теориялық курс ретінде банктердің актілері. Экономикалық теория бірлестігі, макро және микро деңгейлері, қаржы, бухгалтерлік есеп және аудит бойынша экономика, менеджмент және басқа оқу пәндері осы курс ақшалай қатынастар теориясы және банк ұйымдастырушылық негіздерін мәні туралы білімді қалыптастырады, олардың мағынасы мен механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

1-бөлім Ақша, несие, банктер - негізгі ұғымдар.

Тақырыбы 1.1.Маңыздыақша функциялары

Тақырыбы 1.2. Валюта, ақша айналымы және ақша жүйесі

2-бөлім Несие және несие жүйесі.

Тақырыбы 2.1. қарыз капиталы, пайыздық және несие

Тақырыбы 2.2. Кредиттік жүйесі. Несие ұйымдарының түрлері

Тақырыбы 2.3. банктік емес несие ұйымдарының сипаты мен түрлері

Банктер 3. Бөлім және банк жүйесі

Тақырыбы 3.1. Мемлекеттің Орталық банкі, оның қалыптасуы және дамуы

Тақырыбы 3.3. Коммерциялық банктер, ұйымның олардың функциялары мен қызметі

4-бөлім Құралдар, құрылымы және бағалы қағаздар нарығының қатысушылары

Тақырыбы 4.1. Бағалы қағаздар нарығы

5-бөлім Халықаралық валюта қатынастары.

Тақырыбы 5.1. Валюталық жүйелер мен ақшалай қарым-қатынастардың тұжырымдамасыБолжамдық нәтижелер (білім икем, ептілік)

студенттер тиіс

- Ақша, несие және банктердің теориялық аспектілері туралы,

- Экономика және әлеуметтік салада ақша және несие рөлі,

- Ақша-несие жүйесiнiң жұмыс істеуін негіздері

- Халықаралық несие-есеп айырысу және валюталық қатынастар,

- Бағалы қағаздар нарығының негіздері,

-ақшалай қарым-қатынастарды пайдалана отырып, теориясы мен тәжірибесінің үрдістері мен заңдылықтарын білу.

  Білу

- Кредиттік жүйе банктердің орын анықтау үшін несие жүйесінің тұжырымдамасы,

- Банктердің функциялары мен операциялары,

- Қарыз, оның нысандары мен түрлерін сипаты мен функциясы.

ақшалай қарым-қатынастардың теориясы мен практикасын пайдалану негізгі бағыттары мен заңдылықтары, экономика мен әлеуметтік салада ақша және несие рөлі

Ақша-кредит нарықтарының Қазақстан Республикасында және шетелде даму болашағы.

Істей алу

- Пәннің мәні мен мазмұнын сипаттайды, ұғымдық-терминологиялық аппаратын қамтамасыз ету;

- Валюта жүйесінің тұжырымдамасы, құрамы мен құрылымын кеңейту;

-монетарлық теория, қаржы институттары және несие жүйелерінің мәні теориялық

жағдайда, валюта жүйесінің жұмыс істеуіне байланысты мәселелерді зерттейді

- Валюта тұрақтандыру әдістерін анықтау

  Білікті болуы

- Ұғымдарды қарым-қатынастыру, олардың ішкі логикасын анықтау

- Өтеу ең тиімді схемасын анықтау

- Ақша ағындарын жоспарлау

- Қазақстан Республикасының ақша нарығының даму перспективалары саласында және шетелде зерттеу

Дағдылары:

-қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып библиографиялық іздеу;

-курстық жобаға қорғау жөніндегі талқылауға шешендік және қатысу ақшалай операциялардың экономикалық көрсеткіштерін анықтау

Жетікті болу:

- Қоғамда болып жатқан әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді талдау, және өзін-өзі дамыту үшін олардың ықтимал болашақ даму әлеуетін болжау, олардың дағдылары мен шеберлігін арттыру алады

- Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін қажетті шикізат деректерді жинап және талдап алады

- Есептеулер нәтижелерін талдау және нәтижелерін ақтау үшін тапсырмаға сәйкес, экономикалық деректерді өңдеуге, құралдары таңдай білу6

Кәсіпкерлік құқық

Пререквизиттер

Экономикалық теория негіздері, құқық негіздері

Постреквизиттер

Кәсіпорын экономикасы

Еңбек сыйымдылығы, кредиттер саны

2

Пән мақсаты

Кәсіпкерлік құқық саласында қаржы нарығында жұмыс істеу кезінде қажет кешенді теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын жариялау.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Кәсіпкерлік құқық ұғымы. Тақырыбы және бизнес заң әдісі. Заңнамалық анықтау және кәсіпкерлік қызметтің белгілері. Лицензиялау бизнесі. Кәсіпкерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау. Монополистік қызметті бәсекелестік пен шектеу құқықтығын реттеу. Монополияға қарсы және монополияға қарсы органдарының өкілеттіктері. Кәсіпкерлік құқық көздері. Бизнес заң субъектілерінің жалпы сипаттамасы. Шаруашылық субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандары түрлері. Бизнес заң мемлекеттік тіркеу. меншік бизнестің құқықтық режимi. Кәсіпкерлік құқық өкілдік. ҚР Жылжымайтын мүлік Заңы. Міндеттемелік құқық.Ұстау келісім-тәртібі. Бизнес дауларды тұжырымдамасы. Үкімет кәсіпкерлік дауларды қарау. Халықаралық жеке құқық.


Болжамдық нәтижелер (білім икем, ептілік)

Дағдыларын, іскерлік құқық саласындағы қазіргі заманғы маманның негізгі және кәсіби қасиеттерін қалыптастыру.

Студенттердің мүмкіндігі болуы үшін білу керек:

Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының нормаларын қолдануға,

Кәсіпкерлік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы саладағы халықаралық келісімдер. Сонымен қатар, студент келісімшарттық міндеттемелерді жүзеге асыратын бизнестің тараптардың шарттың елеулі талаптарын оларға міндетті енгізу, сондай-ақ шарттың барынша орындалуын қамтамасыз ету кәсіпкерлік келісім жасасуы қабілетті болуы тиіс

Білуі керек:

реттейтін ережелер жиынтығы

кәсіпкерлік қатынасы коммерциялық, соның ішінде басқа оларға тығыз байланысты

қарым-қатынастар, сондай-ақ шаруашылық жүргізу мемлекеттік реттеу қарым-қатынастар үшін

Мемлекет пен қоғам мүдделерін.

Дағдылары:

бизнес-құқық саласында қазіргі заманғы маманның дағдылары мен негізгі құзыреттілігін дамыту.Құзыреті:

азаматтық құқықтар мазмұны, азаматтық құқық, олардың іске асыру және қорғау міндеттерін тәртібі, түрлі азаматтық-құқықтық шарттардың мазмұны;

азаматтық және өнеркәсіптік қарым-қатынаста заңды мәселелерді талдауға және шешу


4 семестр

Негізгі пәндер

7

Қаржы нарықтары және делдалдар

Пререквизиттер

Экономикалық теория, Микроэкономика негіздері.

Постреквизиттер

Бизнес-жоспарлау, бизнес негіздері, Баға, қаржылық менеджмент.

Еңбек сыйымдылығы, кредиттер саны

3

Пән мақсаты

Қаржы нарығында жұмыс істеу кезінде қажет кешенді теориялық білімдер мен практикалық дағдыларын жариялау.

Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Қаржы нарығының ұғымы және мәні. Қаржы нарықтарының жіктеу ерекшеліктері. Қазақстан мен оның компоненттерін қаржы нарығы. Ақша нарығының сипаты және құны. Қолма-қол ақшамен және қолма-қол емес төлемдер төлемдер. Вексель айналысының. Банктік акцепт. Тексеру арқылы төлемдер. Төлем тапсырмалары, төлем сұрайды. Аккредитивтер. Пластикалық карталармен төлемдер. депозиттік нарықтың рөлі мен маңызы. депозиттердің түрлері. Қаржы нарығында несие нарығының орны. Бағамдық нарықтар: негізгі түрлері мен даму кезеңдері. Ақша-кредит саясаты және Қазақстан валюталық реттеу. Зейнетақы Сақтандыру нарығы. Инвестициялық нарық. ұжымдық инвестициялау үшін нарығы. әлемдік қаржы нарығы. Қаржылық делдалдар. Халықаралық қаржы ұйымдары. Қаржы нарығын реттеу. қаржы нарығындағы тәуекелдер.

Болжамдық нәтижелер (білім икем, ептілік)

Бұл бағыттың дамуы дағдылары базасын және заманауи кәсіби кәсіби компетенцияларды қалыптастыру болады.

Студент міндетті түрде

Білуі керек:

- Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының экономикалық процестер мен халықаралық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың негізі;

- Атап айтқанда, тақырыбы мен қоғам, адам мен қоршаған орта арасындағы этикалық, құқықтық, нормативтік тұлғааралық қарым-қатынас, назарға тәжірибеде бұл білімді қабылдайды;

- Ақшалай басқару негіздері, қаржы және банк жүйесінің теориялық және тәжірибелік аспектілері;

- Макро және микро деңгейде қазіргі экономиканың жұмыс істеуінің заңдылықтары;

Мүмкіндігі болуы үшін:

- Өзінің кәсіби және әлеуметтік іс-шаралар бойынша білім мен дағдыларды пайдаланыңыз;

- Мақсаттар қойып және кәсіби функцияларын іске асыруға байланысты міндеттерді тұжырымдау үшін;

- Пайдалану, олардың тәжірибеде қаржы, ақша, несие, және құқық теориясы білу;

- Оларды шешу, назарға әлеуметтік-экономикалық тиімділігін критерийлерін ескере отырып, тәуекелдерді бағалау және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларын жолдарын ұсынуға, нақты жағдайларды талдау экономикалық проблемаларды анықтау.

- Қаржы-несиелік секторын басқаруда негізгі оқиғалар мен өзекті мәселелерін мәнін талдау;

- Жүйенің тұрақты және тұрақты жұмыс істеуін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және құқық халықаралық үстемдігі көзделген құқықтық аясында экономикалық немесе өзге де қызмет органының қаржылық және құқықтық базаны нысандары мен әдістерін қолдану.

Дағдыларын меңгеру:

- Деректерді жинау, сақтау және кәсіби қызметі үшін пайдаланылатын ақпаратты өңдеу компьютерлік әдістері;

- Қаржы және кредит Кәсіби білімі, құқықтық, есепке алу-бақылау, бизнес талдау, статистика, бизнес және сауда, аудит, бағалы қағаздар нарығының, маркетинг және менеджмент құқықтық негіздері, экономика-математикалық модельдеу, арнайы қаржы-несие, құқықтық пәндер;Құзыреті:

- Экономикалық зерттеулер әдістемесі.

- Микро және макро деңгейде банк операцияларының талдау аналитикалық құралдар тәуелсіз және дәйекті қолдану;

- Микро- және макро-деңгейде экономикалық процестер мен құбылыстарды сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін есептеу және талдау қазіргі заманғы әдістері;

- Логикалық Build зерттеу қорытындылардың нәтижесінде тұрақты.


8

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Пререквизиттер

Экономикалық теория, экономикалық тарихы, Макроэкономика, Микроэкономика

Постреквизиттер

Экономикалық теория, Мемлекет пен бизнест, Қазақстан экономикасының басқару негіздері, Менеджмент, маркетинг қазіргі мәселелері.

Еңбек сыйымдылығы, кредиттер саны

3

Пән мақсаты

Бұл нарық жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы білім беру болып табылады.

Пәнді оқыту өзі осындай маңызды мақсатқа белгілейді - ұлттық экономика жағдайында қызметтің барлық негізгі бағыттарының талдау, атап айтқанда, ақша құралдары,

Мемлекеттік бюджет, салық, мемлекеттік сектор,

инвестициялар және инвестициялық процесс, материалдық өндіріс; ауыл шаруашылығы.Негізгі бөлімдердің қысқаша мазмұны

Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілері. әдістемесі GRE және оның негізгі элементтері туралы түсінік. Мемлекеттік реттеу нысандары жалпы сипаттамасы. GRE негізгі әдістері ретінде болжау және стратегиялық жоспарлау. Мемлекеттік реттеу фискалдық әдістері. Ақша-кредит саясатының негізгі механизмдері. Экономикалық өсу: негізгі факторлары және оны қамтамасыз ету үшін мемлекеттік шаралар. Ғылыми және ғылыми-технологиялық прогрестің бағыттары және оның жеделдету мемлекеттің рөлі. , Құрылымдық, өнеркәсіптік және инвестициялық саясатты іске асыру үшін қалыптастыру мен тетіктері. Аграрлық секторды мемлекеттік реттеу. Бәсекелестік ортаны қалыптастыру, сондай-ақ жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау мемлекеттік реттеу монополияға қарсы реттеу. Экологиялық реттеу жөніндегі мемлекеттік шаралар жүйесі. Мемлекеттің сыртқы сауда қызметін реттеу. Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының мемлекеттік реттеу.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет