Маќсат: Ортогоналдыќ проекциолау тјсілі негізінде дененіѕ кеѕістіктегі кескінін жазыќтыќќа тїсіріп салудыѕ теориялыќ негіздерінжүктеу 261.4 Kb.
Дата30.04.2019
өлшемі261.4 Kb.
түріБағдарламасы

Студенттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасы ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі
С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Сәулет және дизайн» кафедрасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Сызу 1 пәні бойынша

5В010700 Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған мамандығының студенттеріне арналған


Павлодар
1 Оқытушы туралы мәлімет

Сәулет- құрылыс факультеті

«Сәулет және дизайн» кафедрасы

Педагогика ғылымдарынын кандидаты, доцент Темербаева Жанна Амангелдиевна.

Қабылдау сағаттары: Б-305а аудиториясы, кафедрада бекітілген кеңес берудің кестесі бойынша
2 Пән туралы қысқа мәлімет
Пәннің мақсаты – студенттерді сызбаны жаңа талапқа сай әртүрлі техникалық сызбаны орындауды үйрету. Осы білімнің барлығы студенттің келесі курстарда оқу жоспарын толық меңгеруге және болашақ инженердің жұмысында керек болады. Бұл мақсаттар курстың негізгі мазмұнын анықтайды және мамандығы бойынша сызбаны орындауға толық мүмкіндік береді

Пәннің міндеттері: құрама сызбаларды оқи білу, қолмен орындап үйрену, бұйымдардың геометриялық формалары жайлы және бөлшектердің өзара орналасу жай туралы оқи білу, өндірістік қондырғының басқару сұлбасын орындай білу керек.

Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

 • бір жүйедегі конструкторлық құжатқа (БКҚЖ) кіретін сызба стандарты;

 • сызба орындау техникасы;

 • заттың көрінісін салу тәсілі және оларды сызба құрастыруға;

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- сызбаны өлшем құралдарымен және оқу құралдарымен қолдана білу; • қарапайым дененің геометриялық түрін анықтап олардың көрінісін сала білу;

 • сызбаны оқу оның құрам бөлшектерін БКҚЖ-не сай стандартта орындау;

2 Переквезиттер:

- Геометрия

- Планиметрия;

- Стереометрия;

1-курс (1 – емтихан)


Әдебиеттер

Негізгі:

1 Короев Ю.И.Начертательная геометрия. М.:Стройиздат,2005

2 Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по черчению. - М.: Высшая школа, 1984.- 264 с.

3 Короев Ю.И. и др.Сборник задач и заданий по начертательной геометрии. М: Стройиздат,2004

4 Крылов Н.Н.Начертательная геометрия. М: Высшая школа, 2005

5 Климухин А.Г. Начертательная геометрия. М: Стройиздат,1978

6 Есмуханов Ж.М. Краткиий конспект лекций по начертательной геометрии. Алматы, 1994.
Қосымша:

7Есмуханов Ж.М.Сызба геометрия.-Алматы:1997.

8.Есмуханов Ж.М.,Мақышев Е.М.,Есмуханов Е. Ж.Сызба геометрия,-Алматы: Білім,1985

9 Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 1988.- 335 с.
Пәннің тақырыптық жоспарыНысан

ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/07

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақы-

рып
Тақырып аттары

Сағат саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Сызу пәні қарастыратын негізгі мәселелер. Сызбаны орындаудьщ негізгі ережелері және геометриялық салу
1
6


2

Проекциялау әдісі
2
6

3

Аксонометриялық проекциялар
1
6

4

Өзара перпендикуляр жазықтықтарға тік бұрышты проекциялау (18 сағат)

2
6

5

Көріністер. Көріністерді салу
2
6

6

Қималар мен тіліктер
2
6

Барлығы:
15
30


3.1 Тәжірибелік КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

1тақырып. Кіріспе

Сызу пәні қарастыратын негізгі мәселелер. Сызбаның қысқаша даму тарихы жәнс оған Қазақстан ғалымдарының қосқан ұлесі.Сызбаны орындаудьщ негізгі ережелері және геометриялық салу.Сызу аспаптары мен жабдықтары. Сызу аспаптарын пайдаланудың тиімді жоддары. Сызба сызықтарьшың түрлері. Пішімдер. Масштабтар. Сызба қарыптары. Сызбаға өлшемдерді түсіру, өзара параллель немесе өзара перпендикуляр түзулерді салу. Түзу кесіңдісін және шеңберді тең бөліктерге бөлу. Шеңберге жанама жүргізу. Түйіндесулер. Сопақшалар (овалдар).2 тақырып. Проекциялау әдісі

Параллель проекциялау әдісі. Параллель проекцияның негізгі қасиеттері. Тік бұрышты проекциялау әдісі. Тік бұрышты проекцияның негізгі қасисттері. Проекциялаушы жазықтық. Деңгейлік жазықтық. Шеңбердің проекциясы. Эллипс. Проекцияда көрінетіңдікті анықтау. Қайтымдылық туралы түсінік.3тақырып. Аксонометриялық проекциялар

Тік бұрышты координаттар жүйесі туралы түсінік. Аксонометриялық проекциялар туралы жалпы мағлұмат. Бұрмаланукөрсеткіштері. Нүктенің, кесіндінің, кепбұрыштың аксонометриялық проекциясын салу. Тік бұрышты изометрия. Қиғаш бұрышты фронталь диметрия. Координаттар жазықтықтарының біреуін параллель орналасқан шеңбердің тік бүрышты изометриясы және қиғаш бұрышты фронталь диметриясы. Геометриялық денелердің аксонометриятық проекцияларын салу.4тақырып. Өзара перпендикуляр жазықтықтарға тік бұрышты проекциялау

Өзара перпендикуляр екі жазықтыққа тік бұрышты проекциялау (Монж эпюрі). Өзара перпендикуляр үш жазықтыққа тік бұрышты проекциялау. Жеке жағдайда орналасқан кесінділер мен жазық фигуралардың проекциялары. Геометриялықденелердің (параллелегипедтің, призманың, пирамиданың, цилиндрдің, конустың және шардың) проекциялары. Кесіндіде, жазық фигурада және дененің бетінде жатқан нүктелердің проекциялары. Геометриялық денелерді жазықтықпен қию. Тесігі немесе ойығы бар геометриялық денелердің проекциялары. Геометриялық денелер тобының проекциялары.5тақырып. Көріністер. Көріністерді салу

Негізгі көріністер. Негізгі көріністердің орналасуы. Қосымша және жергілікті көріністер. Нәрсенің негізгі екі көрінісі бойьшша оның үшінші негізгі көрінісін салу. Күрделі геометриялық денені қарапайым фигураларға ажырату. Берілген денені негізгі геометриялық денелерге (призмаға, пирамидаға, цилиндрге, конусқа және шарға) толықтыру. Беттердің қиылысу сызықтарын көріністерде кескіндеу. Кейбір шарттылықтар мен ықшамдаулар. Нәрсе бөліктерінің пішінін және орналасуьш анықтайтын өлшемдер.6 тақырып. Қималар мен тіліктер

Қималар. Қабаттастырылған (беттестірілген) және оңашаланған (шығарылған) қималар және оларды салудағы келісімдер. Қималарды белгілеу. Қима сызығы. Тіліктер туралы жалпы түсінік. Тілік пен қиманың арасындағы айырмашылық. Қарапайым тіліктер: горизонталь тілік, вертикаль тілік және көлбеу тілік. Керіністің белігін тіліктің бөлігімен біріктіріп сызу. Тілікгерді белгілеу. Жергілікті тілік. Күрделі тіліктер: сатышы және сынық тілі.
3.2 студенттің Өздік жұмысының мазмұны
CӨЖ түрі

Есеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағат саны

1

Тәжірибелік жұмыстарына

дайындық


Жұмыс

дәптері


Сабақта қатысуы

15 (1*15)


2


Тәжірибелік жұмыстарды

қорғау


Графикалық

жұмыстар


Графикалық жұмыстарды қорғау

15

3


Аудиториялық сабаққа мазмұнына кірмеген мәліметтерді дайындау

Реферат

Сұрақтарға жауап беру

10


4

Бақылау шараларға

дайындалу


МБ1, МБ2

5


Барлығы

45


Студенттің өздік жұмысының тақырыптары

Тақырып 1. Сызба сызықтарьшың түрлері. Пішімдер. Масштабтар. Сызба қарыптары

Ұсынылатын әдебиет: 1, 21-25 бет; 3, 34-35 бет; 4, 6- 30 бет; 6, 225-230 бет.Тақырып 2. Эллипс. Проекцияда көрінетіңдікті анықтау. Қайтымдылық туралы түсінік

Ұсынылатын әдебиет: 1, 52-62 бет; 3, 67-80 бет; 4, 56-64 бет;Тақырып 3. Координаттар жазықтықтарының біреуін параллель орналасқан шеңбердің тік бүрышты изометриясы және қиғаш бұрышты фронталь диметриясы. Геометриялық денелердің аксонометриятық проекцияларын салу.
Ұсынылатын әдебиет: 1, 73-86 бет; 3, 90-100 бет; 4, 67-74 бет; 6, 245-258 бет.

Тақырып 4. Тесігі немесе ойығы бар геометриялық денелердің проекциялары. Геометриялық денелер тобының проекциялары.

Ұсынылатын әдебиет: 1, 89-112 бет; 3, 125-137 бет; 4, 188-196 бет;Тақырып 5. Кейбір шарттылықтар мен ықшамдаулар. Нәрсе бөліктерінің пішінін және орналасуьш анықтайтын өлшемдер.

Тақырып 6. Тілікгерді белгілеу. Жергілікті тілік. Күрделі тіліктер: сатышы және сынық тілі.
Қортынды рейтингті есептеу тәсілі

Пән бойынша қорытындылық рейтинг баллдармен өлшенеді де келесі формула бойынша есептелінеді Қ=(Р1+Р2)/2*ВДту + Э*Вдэ,

мұнда – ВДту, ВДэ – күнделікті үлгерудін және емтиханның (сынақтың) салмақтық үлестері;

Р1, Р2, Э – 1-ші және 2-ші межелік бақылауларда және емтиханда (сынақтың) алған баллдар.

Пән бойынша қорытындылық рейтинг (шекаралық аттестацияның бағасы) баллдардан цифралық баламаға ауыстырылады, бағалар әріптермен және дәстүрлі түрде ведомостьқа, студенттің сынақ кітапшасына және кафедрада «Оқушылардың оқу жетістігі журналына» еңгізіледі.
4 Бақылау түрлері бойынша сыбағалардың салмақтық үлестері

Пән бойынша қорытындылық бақылау құрамына емтихан және күнделікті үлгеруді бақылауы кіреді.


Сыбағалардың салмақтық үлестірілуі


№ п/п

Қортындылық бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Салмақ-тық үлесі

2

Емтихан (1 семестр)

Емтихан

0,4

Күнделікті үлгеруді бақылау

0,6


Оқушылардың білім бағалары


Қорытындылық баға, баллдар (Қ)

Баллдардың

цифралық баламасы (Ц)Баға әріптер жүйесінде

(Ә)


Дәстүрлі түрдегі баға (Д)

Емтихан

Сынақ

95-100

4
Өте жақсы

Есептелді

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

B+

Жақсы

80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Есептелмеді

Күнделікті үлгерудің баллдарының таралуы бақылау түрлер бойынша


Бақылаудың түрлері

Балдардың максимал саны
1-Рейтинг

2-Рейтинг100

100

1.

Оқу барысындағы бақылау, соның ішінде:1.1

Тәжірибелік сабақтағы жұмыстар

50

50

1.2

ЕГЖ-ды орындау және қорғау

25

25

1.3

Қосымша мәліметтерді қарастыру

25

25

Егер оқушы емтиханда F бағасына ие болса, оның пән бойынша қорытындылық рейтингі белгіленбейді, ал ведомостқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға кіргізіледі.


Күнделікті үлгерудің бақылау шаралардың күнтізбелік графигі

1 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

Аптадағы максималды баллдар

6

11

16

10

11

5

11

30

100


Тәжірибелік сабаққа қатысу, және дайындалу

СӨЖ түрі
ҮЖ 1
ҮЖ 2
ҮЖ 2
ҮЖ 3

50


Бақылау түрі
Қ
Қ
Қ
Қ

Макс.балл
10
10
10
20

ЕГЖ-ды орындау

СӨЖ түрі

ҮЖ 1
ҮЖ 1
ҮЖ 2
ҮЖ 312


Бақылау түрі

Қ
Қ
Қ
Қ
Макс.балл

3
3
3
3
ЕГЖ-ні қорғау

СӨЖ түріЕ
ЕЕ

13


Бақылау түрі7

1ГЖҚ

7

2ГЖҚ
6

3ГЖҚ


Макс.балл5
44

Қосымша мәліметтерді қарастыру

СӨЖ түрі
ҮЖ 325


Бақылау түрі
КТ
КТКТ

КТ

Макс.балл
10
55

5

Межелік бақылау

№ тем


1,2

100


Бақылау түрі


1МБ

Макс.балл


100

2 рейтинг (1 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Всего

Аптадағы максималды баллдар

12

11

12

10

12

7

36100


Тәжірибелік сабаққа қатысу, және дайындалу

СӨЖ түрі
ҮЖ 5
ҮЖ 5
ҮЖ 550Бақылау түрі
Қ
Қ
ҚМакс.балл
10
20
20ЕГЖ-ды орындау

СӨЖ түрі

ҮЖ 4
ҮЖ 4
ҮЖ 5
ҮЖ 5
12Бақылау түрі

Қ
Қ
Қ
Қ
Макс.балл

3
3
3
3
ЕГЖ ні қорғау

СӨЖ түріЕ
Е


13


Бақылау түрі7ГЖҚ

З

6ГЖҚМакс.балл7
7


Қосымша мәліметтерді қарастыру

СӨЖ түрі
ҮЖ 925


Бақылау түрі

КТ

КТ
КТКТ
Макс.балл

6

6
76
Межелік бақылау

№ тем3,4
100


Бақылау түрі2МБ
Макс.балл100Шартты белгілеулер : Қ – оқу барысында қатысуы, ГЖ – графикалық жұмыс, 1МБ – межелік бақылау №1. ҮЖ- үй жұмысы, Е – есеп тапсыру, КП- конспекті тексеру.КУРС САЯСАТЫ

Әр студент сабақтың бәріне қатысып, кешікпеуі, тоб ішіндегі талқылауларда және жұмысына белсенді үлес қосуы керек. Студент сабаққа кешікпеуі керек себебі ол оқытушыға және курстарстарына бөгет жасайды. Кез келген сабақтағы тәртіп бұзушылық жазаланады немесе аудиториядан шығарылады.


Сабақ босатқаны үшін мынындай айып болады:

 • тәжірибелік сабақты босатқаны үшін минус - 2 балл

 • үй тапсырмасын орындамағаны үшін минус – 2 балл

 • сабақ кезінде белсенділігі үшін плюс – 2 балл

 • себепсіз сабаққа кешіккені үшін минус – 2 балл

Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек, және барлық берілген материалды оқуы керек. Сіздің дайындығыңыз тәжірибелік сабақта сұрау арқылы немесе берілген тарауды өткен соң тест арқылы тексеріледі ағымдық және межелік бақылау жұмыстарда тексеріледі (межелік бақылау). Егер, дәлелді себептен, сіз межелік бақылауға келмей қалсаңыз келесі сабақтың алдында бақылау жұмысын орындауға мүмкіндік беріледі. Ал бақылау жұмыс орындалмаса ноль балл болады.

Семестрде екі межелік бақылау жұмысы болады (9-ші және 18 –ші аптаның соңында 1 семестрдің; 7-ші және 15-ші аптаның соңында 2 семестрдің). Пәннің өткен тарауларынан тест түрінде немесе есеп шығару түрінде бақылау өткізіледі. Емтиханға бақылау жұмыстарын орындаған және ЕГЖ қорғаған студенттер ғана жіберіледі. Емтихан (2 семестрде) билетпен ауызша өткізіледі. Билетте екі теориялық сұрақ және бір есеп болады. Билетпен тапсырғанда ең көп балл 100 болады: 1-ші теориялық сұрақ – 33 балл; 2-ші теориялық сұрақ – 33 балл; есеп толық дұрыс шешілсе -34 балл.

Сынақтың түрі – ауызша.Сынақ ал үшін (1 семестрде) сіз пәннің барлық өткен материал бойынша сұрақтарға жауап беруіңіз керек.Сынақтың баға бергенде (максимум 100 балл) мұғаліммен сіздің және күнделікті үлгеруі сабақта жұмыс істеуі саналады.

Емтиханда көшіруге болмайды сонымен қатар қосымша сұрақтар қойылуы мүмкін немесе штрафтық баллдар қойылады.

Емтихандық сессия кезінде білімді әділ бағалау жөнінде келіспеушілік болса апелляциялық комиссия келесі сессияға 10 күн қалғанша құрылады. Апелляциялық комиссияның бастығы оқу жөніндегі проректор тағайындалады да, ол комиссия мүшелерін бекітеді.

Апелляция оқушының сұрауы бойынша мына жағдайларда өткізіледі: • емтихан сұрақтары немесе тест тапсырмалар дұрыс қалыптастырылмаса;

 • емтихан сұрақтары немесе тест тапсырмалар пәннің ОМК ішіндегі оқу бағдарламаның шектерден шықса;

 • тест тапсырмасының бір емес бірнеше дұрыс жауаптар болса, дұрыс жауап болмаса, немесе тестте бірдей сұрақтар қолданылса.

Апелляциялық арыз емтихан кейін арнаулы анкетаға жазылып апелляциялық комиссияның төрағасының атына келесі жұмыс күнінде сағат 13 –ке дейін деканатқа тапсырылады.

Оқушының семестрлік рейтингісін (емтиханға дейінгі) апелляция кезінде өзгерілмейді.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет