Машина жасау және стандарттау кафедрасыДата10.03.2018
өлшемі248.34 Kb.
#20463
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

«Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері» пәнінен

050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау, 5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандықтарының студенттеріне арналған
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34
БЕКІТЕМІНОІ жөніндегі проректор
__________Н.Э. Пфейфер
20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _____________ аға оқытушы Ғ.Т. Итыбаева


Машина жасау және стандарттау кафедрасы

Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері пәні бойынша050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау, 5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандықтарының студенттеріне арналған
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

_____________________________ бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және

(бекіту күні)

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ И.А. Шумейко 20__ж. «____» ________

(қолы)


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_____________________________ 200_ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Ахметов Ж.Е. 200_ж. «_____»___________

(қолы)

КЕЛІСІЛГЕН

ММжК факультет деканы ________ Токтаганов Т.Т. 200_ж. «_____»________ (қолы)

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ Варакута А.А. 200_ж. «_____»_______

(қолы)

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған20__ж. «___»______________ №____ хаттама
1 Пәннің мақсаты - келешекті мамандарға өнімнің жоғары сапасын, материалдар үнемдеуді, еңбектің жоғары өнімділігін қамтамасыз ететін машиналар тетіктерін және дайындамалар алу мен өндеудің технологиялық әдістерін таңдау туралы білім беру.

Пәннің міндеті - Машиналар тетіктерді мен дайындамалар алу және оларды өндеу әдістерін, типтік жабдықтардың, әбзел мен құрылғылардың принципті сұлбаларын зерделеу, өндеу әдістерін, есепке ала отырып дайындамалар конструкциясы технологиялылығының негізгі мәселелерін зерттеу, пішін құрылуың үдемелі тәсілдерін білу.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде:

- металдар мен қорытпалар алу процесінің мәнін, әр түрлі тәсілдерімен дайындамаларда пішін құрылу ерекшеліктерін, пісіру және дәнекерлеу арқылы ажырамайтын қосылыс алудың принциптерін, кесумен дайындамалар өңдеу тәсілдерінің физикалық негіздерін білу қажет;

- тетіктердің конструкциялық ерекшеліктеріне, материал мен жұмыс жағдайларына байланысты дайындама жасау және оны механикалық өңдеу технологиясын дұрыс таңдауды істей білу керек;

- құю өндірісі мен қысыммен өңдеу тәсілдері арқылы дайындамалар алу, пісіру өндірісінде және металл кесу станоктарда металдар өңдеудің даму келешегі туралы түсінігі болу керек;

- бір реттік құю қалыптары мен, өзекшелер даярлау, металл қалыптарда құймалар алу, пісірудің әр түрлі әдістерін қолдану кезінде іс-тәжірибелі дағдыларға ие болу керек;

- қара және түсті металдар мен қорытпалардың өңдіру технологиясында, машинажасау металдарды таңдауда, әр түрлі әдістермен қорытпа мен металдардың технологиясы мен құрал-жабдықтар, металл емес материалдарды өңдеуде, әр түрлі конструкциялық материалдар технологиясы бойынша мамандықтарда компетентті болу керек.

2 Пререквизиттер

Пәнді оқып білу үшін бұрын болып өткен пәндер тізбесі: химия, физика, инженерлік графика, теориялық механика, конструкциялық материалдар және термиялық өңдеу.

Бір-бірімен шектес пәндер тізбесі және олардың берілген пәнмен өзара байланысты: материалдар кедергісі, өзара алмастыру негіздері, материалтану және жаңа материалдар технологиясы.

3 Постреквизиттер

«Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстері» пәнінен өзара байланысқан шектес пәндердің тізімі: машина жасау технологиясы, машиналарды өндіру технологиясы, бағдарламалық басқару жүйелері, цехтарды жобалаудың негіздері, өндірісті технологиялық дайындау, автоматтау мен өндірістік үрдістердің негіздері.
4 Пәннің мазмұны


4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе. Машина жасауда қолданылатың металдар мен қорытпалардың жалпы сипаттамасы

2

5

2

Материалтану және температуралық өндеу

1

8

3

Металлургия өндірісінің технологиялық негіздері

1

7,5


12

4

Металды қысыммен өндеу технологиясы

5

12

5

Қую өндірісінің технологиясы

4

12

6

Пісіру өндірісінің технологиясы

4

12

7

Кесу мен конструкциялық материалдарды өндеу технологиясы

9
7.520

8

Металл емес материалдардан - пластмасалар және резенкелерден жасалатын дайындамалардын және машина бөлшектердін өндеу технологиясы

4

9

БАРЛЫҒЫ :

30

7,5

7,590


4.2 Пән тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Кіріспе. «Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстері» ғылыми пән ретінде анықталуы. Машина жасауда өнім сапасы мен экономикалық нәтижелікті қамтамасыз етудегі технологияның ролі. Аз қалдықты және ресурс сақтаушы технологиялар құрастырудың міндеттері.

«Машина жасау өндірісінің технолгиялық процесстері» курсының мақсаты, міндеттері мен мазмұны және оның бакалаврларды технологиялық дайындаудағы мәні.

2 тақырып. Машина жасауда қолданылатын металдар мен қорытпалардың жалпы сипаттамасы.

2.1 Машина жасауда пайдаланылатын материалдар. Болаттар, шойындар, түсті металдар мен қорытпалар, металл емес материалдар.3 тақырып. Металлургиялық өндірістің технологиялық негіздері.

3.1 Шойын өндіру.

Домна пешінде балқыту үшін бастапқы материалдар. Балқытуга рудаларды дайындау. Домна пешінің конструкциялық негізгі элементтері. Қазіргі домна пештерінде шойын алудың негізгі физика-химиялық процестері. Домна өндірісінің өнімдері.

3.2 Болат өндіру.

Болат қорыту үшін бастапқы материалдар. Оттегі үрлейтін конверторларда, электродоғалық пештерде болат өндіру. Болат алудың физика- химиялық процестері.

3.3 Түсті металдар мен қорытпаларды өндіру

Мыс. Алюминий, және титан өндіру. Балқыту және тазалау тәсілдері. Түсті металдар алудың үдемелі технологиялық процестері. Қолданылатын жабдықтардың сипаттамасы.

3.4 Ұнтақты металлургия

Ұнтақты материалдардың түрлері мен қасиеттері. Металл ұнтақтар және олардан бұйымдар алудың әдістері. Металл ұнтақтарының қалыпта өнделуі және күйежентектелуі. Ұнтақты бұйымдарды өңдеу. Ұнтақты металлургияның өнімдері мен техника-экономикалық сипаттамалары.

4 тақырып. Металдарды қысыммен өндеудің технологиясы.

4.1 Металдарды қысыммен өндеудің түрлері мен негіздері

Металдарды қысыммен өндеудің жалпы сипаттамасы. Металдарды қысыммен өңдеу түрлерінің топтастырылуы, пайдалану салалары. Металдарды қысыммен өңдеудің физикалық негіздері. Қысыммен өңдеу алдында дайындамаларды қыздыру және оған ілеспелі құбылыстар. Пішін және сортамент түсінігін анықтау.

4.2 Металдарды қысыммен өңдеу түрлерінің жабдықтары мен технологиясы.

Прокаттау. Прокаттау процесінің мәні. Престеу. Престеу процесінің мәні. Престеу кезінде қолданылатын жабдықтар мен құралдар. Созу. Созу процесінің мәні. Созу өндірісінің жабдықтары мен құралдары. Иілген пішіндерді өндіру. Иілген пішіндердің деформациялану сұлбалары және сипаттамалары. Пайдалану салалары.

Еркін соғудың мәні: бастапқы дайындамалар және негізгі операциялар. Штамптау тәсілдерін жіктеу. Еркін соғу және штамптау процестерінің жабдықтары мен құралдары. Ыссы көлемдік штамптау процесін механикаландыру және автоматтандыру. Темір табақ штамптаудың мәні. Темір табақ штамптау кезінде қолданылатын жабдықтар мен құралдар.5 тақырып. Құю өндірісі технологиясы.

5.1 Құю өндірісінің теориялық негіздері.

Қорытпалардың құю қасиеттері: аққыштық, шөгу, ликвация, газсіңірушілігі. Құймалардың қатаюы және қатаю кезінде болатын процестер (шөгу, жылулық және т.б.). құймалардағы кернеулер және олардың жарықшақтар, шалыстау пайда болуына әсері. Құймалардағы ақаулар құймалар құрылымдаудың ерекшеліктері.

5.2 Құм-балшық қалыптарда құймалар жасау

Тәсіл мәні. Құю әбзелі. Қалыптау және өзекше материалдар мен қоспалар және оларға қойылатын талаптар. Құю жүйесі және оның тағайындалуы. Құмбалшық қалыптардың түрлері; қалыптау тәсілдері. Өзекшелер жасау. Қалыптарды құрастыру және оларға балқытылған металды құю. Қалыпта құймаларды суыту. Қалыптан құймаларды қағымдау. Құймаларды өзекшеден ажырату. Құймаларды шабу және тазалау. Құм қалыптарда алынған құймлар сапасын арттыру әдістері.

5.3 Құюдың ерекше тәсілдерімен құймалар алу

Құюдың арнайы тәсілдерінің сипаттамасы. Қабыршықты қалыптарға құюмен құймалар жасау. Тәсіл мәні және оның ерекшеліктері. Кокильге құю. Тәсіл мәні және оның ерекшеліктері. Кокильдердің негізгі түрлері және оларды жасау үшін қажет материалдар. Жылу өткізбейтін жабындар және олардың қолданылуы. Кокильге құюмен құймалар алудың бірізділігі. Қысыммен құймалар жасау. Тәсіл мәні және оның өзгешеліктері. Центрден тепкіш машиналармен құймалар алу. Тәсіл мағнасы және оның ерекшеліктері. Горизонталь және вертикаль айналу осьтері бар центрден тепкіш машиналардың сұлбалары.

5.4 Әр түрлі қорытпалардан құймалар алу технологиясының ерекшеліктері.

Ақ, сұр, соғылымды және жоғары беріктікті шойыннан құймалар жасау. Шойындардың құю қасиеттері. Шойындарды қорыту және балқыту пештері. Шойындардан құймалар жасаудын ерекшеліктері. Болттан құймалар жасау. Құймалар алу үшін қолданылатын көміртекті және легірленген болаттар. Түсті қорытпалардан құймалар өңдіру. Мыс, алюминий, магний және титан қорытпаларынан құймалар алу технологияның ерекшеліктері.

6 тақырып. Пісіру өңдірісі технологиясы.

6.1 Пісіру өндірісінің жалпы сипаттамасы. Пісіру технологиясы және оның әрқилы түрлері.

Пісіру процестердің мәні. Пісіру қосылыстар алудың физикалық негіздері. Пісіру қосылыстар алу кезінде атом аралық және молекула аралық байланыстар пайда болу жағдайлары. Пісіргіштік туралы түсінік. Пісіру қосылыс пен негізгі металл қасиеттерінің сәйкестік деңгейі бойынша пісіргіштікті бағалау және ақаусыз пісіру қосылыстар құру үшін материалдардың қабілеттілігі. Пісіру тәсілдерін топтастыру және олардың пайдалану салалары.

6.2 Пісірудің термиялық класы

Доғаның электр және жылу қасиеттері. Доғаның статикалық қасиеті. Доғалы пісіру үшін ток көздері. Пісіру трансформаторлары. Пісіру генераторлары. Қолмен пісіру технологиясы. Қолмен доғалы пісіру үшін электродтар. Электрод жабындарының қолданылуы мен құрамы. Флюс астында автоматты түрде пісіру. Процесс мәні. Жабдықтар, флюстер, қорғағыш газдарда дөғалы пісіру. Процесс мәні, оның әр қилы түрлері. Автоматты түрде пісіру. Электрқожды пісіруде қолданылатын қорғағыш газдар. Процестің сұлбасы мен мәні. Электрқожды пісірудің ерекшеліктері. Электрон сәулесімен пісіру. Процестің мәні мен сұлбасы. Лазермен пісіру. Процесс мәні және сұлбасы. Лазер сәулесін алу және оның қыздыру көзі ретіндегі сипаттамасы. Термиялық пісіру тәсілдерінің технологиялық мүмкіншіліктері және олардың қолдану салалары. Металдарды термиялық кесу: ауа-дөғалы, оттегімен, плазмамен, лазермен.

6.3 Пісірудің термомеханикалық классы

Электр түйістіре пісіру. Процесс мәні.Түйістіре пісірудің тәсілдері: түйістіріп кедергі арқылы және балқытпалап, нүктелік, тігісті, бұдырлы. Вакуумды диффузиялық пісіру. Тәсіл мәні. Пісірілетін беттер дайындаудың ерекшеліктері. Пісірудің механикалық класы. Ультрадыбыспен, үйкеліспен, сұйық күйде пісіру. Процестердің мәні мен сұлбалары.

6.4 Тозуға және ыстыққа төзімді қаптамаларды жалату.

Қаптастыру жұмыстары. Металл электродтары арқылы доғамен балқыма қаптау. Флюс астында автоматтық түрде қаптастыру. Электрқожбен қаптастыру. Жоғары жиілікті токармен қаптастыру. Балқымайтын электродпен (көмір, графит) дөғалық қаптастыру. Вольфрам электродымен (қорғағыш газдарда) доғалық қаптастыру. Қаптастыру жұмыстар үшін материалдар. Металдандыру. Процестің мәні және қолдану салалары.

6.5 Әр түрлі металдар мен қорытпалар пісірудің ерекшіліктері

Болаттардың, түсті және қиын балқитын металдар мен қорытпалардың пісірімділігі. Нашар пісірімділіктің себептері. Конструкциялық көміртекті және легірленген болаттар пісірудің ерекшеліктері. Мыс және оның қорытпаларын пісіру кезідегі ерекшеліктер. Алюминий және оның қорытпаларынын пісіргендегі ерекшеліктер. Қиынбалқығыш металдар мен қорытпалар пісірудің ерекшеліктері.

6.6 Металдар мен қорытпаларды дәнекерлеу

Дәнекерлеу процесінің мәні мен сұлбасы. Дәнекерленген қосылыстардың түрлері мен сипаттамасы. әнекерлеу тәсілдері. Қолдану салалары. Пісірілген және дәнекерленген қосылыстар сапасын бақылау. Пісірілген және дәнекерленген қосылыстар ақауларының түрлері. Пісіру және дәнекерлеу қосылыстар бақылаудың тәсілдері.

7 тақырып. Металдарды кесумен өңдеу технологиясы

7.1 Металдар кесу процесі және металл кесуші станоктар туралы жалпы мәліметтер.

Металдарды кесумен өңдеудің тәсілдері және кесу режимінің негізгі элементтері. Өңделетін дайындаманың беттері. Кескіш жазықтығы мен бұрыштары. Жоңқа түзілу процесі. Кесу кезінде болатын шор мен бекемдеу. Кесу аспабының қажалуы. Құралдар үшін материалдар. Металл кесетін станоктарды топтастыру.

7.2 Токарь станоктарында дайындамалар өңдеу

Жонумен өңдеу әдісінің сипаттамасы және оның технологиялық мүмкіншілігі. Дайындамалар өңдеудің сұлбасы және кесу процесінің физика-механикалық ерекшеліктері. Токарь-винт станогының негізгі бөліктері. Токарь кескіш түрлері. Токарь жартылай автоматтардың жұмыс істеу принципі. Токарь тобының станоктары: көпкескіштік, револьверлік, карусельдік.

7.3 Фрезер станоктарында дайындамалар өңдеу

Фрезерлеу өңдеу әдістерің сипаттамасы және оның технологиялық мүмкіншілігі. Қолданылатын құрал. Фрезалар түрлері. Өңдеу сұлбасы. Эмбебап-фрезерлі станок.

7.4 Бұрғылау, кенейжону және тартып өңдейтін станоқтарда дайындамаларды өңдеу.

Бұрғылаумен, кеңейжонумен және тартып өңдеумен тесіктерді өңдеудің технологиялық әдістері. Қолдаылатын кесу құралдары мен жабдықтар.

7.5 Сүргілеу және қажау станоктарда дайындамаларды өңдеу.

Тұрқы тетіктер мен тұғырлардың жазық беттерін өңдейтін технологиялық әдістер. Сүргілеп және қажап өңдейтін әдістердің сипаттамасы. Сүргілеу станоктардың типтері. Сүргілеу кескіштердің түрлері.

7.6 Ажарлау және таза өңдеу станоктарда дайындамаларды өңдеу.

Абразивті құралды қолданып машина тетіктер беттерін өңдейтін технологиялық әдістер. Ажарлау әдісінің сипаттамасы және оның технологиялық орындалуы. Әдістің тағайындалуы. Абразивті материалдар. Ажарлағыш шарықтастар. Ысқылаумен, абразивті-сұйықпен, абразивті таспамен, жануыштаумен, аса ажарлаумен беттерді таза өңдеу әдістері туралы түсініктер.

7.7 Өңдеудің электрофизикалық және электрохимиялық әдістері

Технологиялық әдістер негізіне жататын физикалық және химиялық процестер. Машина тетіктер беттерінің сыртпішін құруының электрфизикалық және электрхимиялық әдістері.

8 тақырып. Металл емес материалдардан машина тетіктері мен дайындамалар жасаудың технологиясы.

8.1 Пластмассалардан бұйымдар жасаудың технологиясы және олардың сипаттамасы

Құрал және жабдықтар. Машина жасауда пластмассалардан жасалған бұйымдарды пайдаланатын салалар.

8.2 Резенқеден бұйымдар жасаудың технологиясы. Резеңкетехникалық бұйымдарды топтастыру.

Резеңкеден бұйымдар жасаудың тәсілдері және олардың қолдану салалары. Резеңкеден бұйымдар жасау технологиясы туралы түсінік, құрал және жабдықтар.

4.3 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны және тізімі


№3 тәжирибе жұмыс кұйма және соғылмалардың сызбаларын жасау (3 тақырып)
Зертханалық жұмыстардың тақырыптары
1 зертханалық жұмыс токарлы өндеудің технологиялық мүмкіндіктері (7 тақырып)

2 зертханалық жұмыс бұрғылау топ білдектерде өндеудің технологиялық мүмкіндіктері (7 тақырып)

3 зертаналық жұмыс жонғылау білдектерде дайындамаларды өндеу (7 тақырып)

4 зертханалық жұмыс илемділік – деформация әдісімен технологиялық өндеу әдістері (7 тақырып)

5 зертханалық жұмыс тартажонумен өндеу технологиялық әдістері (7 тақырып)

6 зертханалық жұмыс ажарлау білдектерде дайындамаларды өндеу технологиялық процестері (7 тақырып)

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны


4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

конспект

Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындалу, үй жұмыстарды орындау

Жұмыс дәптер

Бақылау сұрақтар, есеп

15

3

Лабораториялық сабақтарына дайындалу

Есеп

Бақылау сұрақтар, есеп

15

5

Аудиторлық сабақтарына кірмеген материалды оқу

Конспект


қорғау

21

6

Жеке жұмыстарды орындау

Шығарылған есеп дәптері

Жеке жұмысты қорғау

10

7

Бақылау сабақтарына дайындалу
МБ1, МБ2 (тестілеу)

14

Всего:

90

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1 тақырып. Кіріспе.

1«Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстері» ғылыми пән ретінде анықталуы.

2 Машина жасауда өнім сапасы мен экономикалық нәтижелікті қамтамасыз етудегі технологияның ролі.

3 Аз қалдықты және ресурс сақтаушы технологиялар құрастырудың міндеттері.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

2 тақырып. Машина жасауда қолданылатын металдар мен қорытпалардың жалпы сипаттамасы.

1 Металлдардің ішкі құрылысы. Металлдардің кристал торі.

2 Кристалдің анизотропиясы. Кристалдің изотропиясы мен квазиизотропиясы. Ликвация. Металлдік тордің негізгі құрылымы.

3 Металдің кристализациясы. Кристализация кезіндегі өту процесстері

4 Кристализация орталығына және құрылатын түйіршіктер өлшемдерне салқындату жылдамдыгының әсер етуі.

5 Металлдік қорытпалар. Қортпа түрлері

- химиялық қосылыс

- механикалық қоспа

- қатты ертінді

6 Металлдік қорытпалар. Қорытпа түрлері

- физикалық қасиеттері

- пайдалану қасиеттері

- технологиялық қасиеттері

- механикалық қасиеттері

7 Илемділік және серпімділік деформация

8 Механикалық қасиеттерді сынау әдістері

Статикалық, динамикалық, циклдық.

9 Бринель бойынша қаттылықты сынау. Бринель бойынша сынау схемасы.

10 Роквель бойынша қаттылықты сынау. Роквель бойынша сынау схемасы.

11Викерс бойынша қаттылықты сынау. Викерс бойынша сынау схемасы.

12 Көміртегілі болатты термиялық өндеу

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті3 тақырып. Металлургиялық өндірістің технологиялық негіздері

1 Металлургиялық өндірістің өнімдерің және материалдарын зерттеу

2 Шойын өндіру. Домна пешінің конструкциялық негізгі элементтері, жұмыс істеуі.

3 Шойын өндіру. Домна пешінде балқыту үшін бастапқы материалдар. Балқытуга рудаларды дайындау.

4 Болат өндіру. Болат қорыту үшін бастапқы материалдар.

5 Оттегі үрлейтін конверторларда, электродоғалық пештерде болат өндіру. Болат алудың физика- химиялық процестері.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

4 тақырып. Металдарды қысыммен өндеудің технологиясы

1 Металдарды қысыммен өңдеу түрлерінің топтастырылуы, пайдалану салалары.

2 Металдарды қысыммен өңдеудің физикалық негіздері.

3 Қысыммен өңдеу алдында дайындамаларды қыздыру және оған ілеспелі құбылыстар. Пішін және сортамент түсінігін анықтау.

4 Прокаттау. Прокаттау процесінің мәні. Созу өндірісінің жабдықтары мен құралдары. Пайдалану салалары.

5 Суықтай қалыптау. Сығу. Сығу процесінің мәні. Сығу өндірісінің жабдықтары мен құралдары.

6 Сымдау. Сымдау процесінің мәні. Сымдау өндірісінің жабдықтары мен құралдары.

7 Еркін соғу. Соғу процесінің мәні, дайындамаларі, өндірістің жабдықтары мен құралдары.

8 Сөгуға арналған құралдармен, жабдықтар. Соғылманын сызбасын дайындау кезеңдері. Соғылмаларға қойылатын технологиялық талаптар. Әдіп, кенерме мағыналары.

9 Ыстықтай қалыптау. Қалыптау процесінің мәні.

10 Қалыптау өндірісінің жабдықтары мен құралдары. Дайындаманы алу әдістері.

11 Ыстықтай қалыптауді механизациялау және автоматтандыру.

12 Дайындамаларды алу арнайы процесстері.

13 Шоғу. Шоғу процесінің мәні. Шоғу өндірісінің жабдықтары мен құралдары.

14 Бет қалыптау. Бет қалыптау процесінің мәні. Бет қалыптау технологиялық процестің негізгі операциялары.

15 Бет қалыптау өндірісінің жабдықтары мен құралдары.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

5 тақырып. Құю өндіріс технологиясы

1 Құю өндірісінің теориялық негіздері.

2 Қорытпалардың құю қасиеттері: аққыштық, шөгу, ликвация, газсіңірушілігі.

3 Құймалардың қатаюы және қатаю кезінде болатын процестер (шөгу, жылулық және т.б.). құймалардағы кернеулер және олардың жарықшақтар, шалыстау пайда болуына әсері.

4 Құймалардағы ақаулар құймалар құрылымдаудың ерекшеліктері.

5 Құмбалшық қалыптардың түрлері; қалыптау тәсілдері.

6 Құюдың арнайы тәсілдерінің сипаттамасы.

7 Кокильге құюмен құймалар алудың бірізділігі.

8 Шойындардан құймалар жасаудын ерекшеліктері.

9 Мыс, алюминий, магний және титан қорытпаларынан құймалар алу технологияның ерекшеліктері.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

6 тақырып. Пісіру өңдіріс технологиясы

1 Доғаның электр және жылу қасиеттері.

2 Қолмен пісіру технологиясы.

3 Электрод жабындарының қолданылуы мен құрамы.

4 Флюс астында автоматты түрде пісіру. Процесс мәні.

5 Жабдықтар, флюстер, қорғағыш газдарда дөғалы пісіру. Процесс мәні, оның әр қилы түрлері.

6 Автоматты түрде пісіру.

7 Лазермен пісіру. Процесс мәні және сұлбасы. Лазер сәулесін алу және оның қыздыру көзі ретіндегі сипаттамасы.

8 Термиялық пісіру тәсілдерінің технологиялық мүмкіншіліктері және олардың қолдану салалары. Металдарды термиялық кесу: ауа-дөғалы, оттегімен, плазмамен, лазермен.

9 Пісірудің термомеханикалық классы

10 Тозуға және ыстыққа төзімді қаптамаларды жалату

11 Әр түрлі металдар мен қорытпалар пісірудің ерекшіліктері

12 Металдар мен қорытпаларды дәнекерлеу

13 Электрон сәулесімен пісіру. Процестің мәні мен сұлбасы

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

7 тақырып. Металдарды кесумен өңдеу технологиясы

1 Металдар кесу процесі және металл кесуші станоктар туралы жалпы мәліметтер.

2 Жонумен өңдеу әдісінің сипаттамасы және оның технологиялық мүмкіншілігі.

3 Дайындамалар өңдеудің сұлбасы және кесу процесінің физика-механикалық ерекшеліктері.

4 Фрезерлеу өңдеу әдістерің сипаттамасы және оның технологиялық мүмкіншілігі. Қолданылатын құрал

5 Бұрғылаумен, кеңейжонумен және тартып өңдеумен тесіктерді өңдеудің технологиялық әдістері. Қолдаылатын кесу құралдары мен жабдықтар.

6 Тұрқы тетіктер мен тұғырлардың жазық беттерін өңдейтін технологиялық әдістер. Сүргілеп және қажап өңдейтін әдістердің сипаттамасы.

7 Абразивті құралды қолданып машина тетіктер беттерін өңдейтін технологиялық әдістер. Ажарлау әдісінің сипаттамасы және оның технологиялық орындалуы. Әдістің тағайындалуы. Абразивті материалдар.

8 Өңдеудің электрофизикалық және электрохимиялық әдістері

Технологиялық әдістер негізіне жататын физикалық және химиялық процестер. Машина тетіктер беттерінің сыртпішін құруының электрфизикалық және электрхимиялық әдістері.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

8 тақырып. Металл емес материалдардан машина тетіктері мен дайындамалар жасаудың технологиясы

1 Пластмассалардан бұйымдар жасаудың технологиясы және олардың сипаттамасы

2 Машина жасауда пластмассалардан жасалған бұйымдарды пайдаланатын салалар.

3 Резенқеден бұйымдар жасаудың технологиясы. Резеңкетехникалық бұйымдарды топтастыру.

4 Резеңкеден бұйымдар жасаудың тәсілдері және олардың қолдану салалары. Резеңкеден бұйымдар жасау технологиясы туралы түсінік, құрал және жабдықтар.
4.4.2 Оқытушымен бірге тәлемгерлердің өзіндік жұмыстардың мазмұны

1) Дайындамалары алу тәсілдері. Дайындамаларды тандау үшін экономикалық дәйектемелу

2) Болат, шойын, түсті қорытпалардын таңбалаулары

3) Кұйма және соғылма сызбаларын жасау

3) Тетіктерді өндеу технологиялық әдістері

5 Әдебиеттер тізімі

Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Ғазалиев А.М. Машина жасау өндірісінің технологиялық және химиялық процестері. Оқулық. – Алматы: Білім, 2010. – 740б.

2) А.М. Адаскин. Материаловедение (металлообработка). -М.:Академия, 2006.-240 с.

3) А.В. Шишкин и другие. Технология конструкционных материалов. В 2-х т. Т.2: Технология получения и обработки материалов. Новосибирск .-2004.-506с.

4) А. М. Пейсахов. Материаловедение и технология конструкционных материалов - М., 2005.-410с.

5) В.М. Мещеряков. Технология конструкционных материалов и сварка. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов. Феникс,2008.-316с.

6) Материаловедение и технология металлов: учебник для студ.вузов, обучающихся по машиностроительным спец./под ред. Г. Н. Фетисова.Изд.5- е, - М.: Высш. шк., 2007.-862 с.

Косымша

7) Б. И. Черпаков. Технологическое оборудование машиностроительного производства.- М.:Академия,2006.-413с.

8) В. И. Анурьев. Справочник конструктура-машиностроителя: в 3 т.-Изд. 8-е, перераб. и доп.-М.:Машиностроение. - 2001

9) В.А.Салтыков, Ю.М.Аносов, В.К.Федюкин; под ред. В. К. Федюкина. Технология машиностроения. Технологии заготовительного производства: учебное пособие/ - Изд-во В.А.Михайлова:СПб.,2004.-330с.

10) Материаловедение и технология металлов: учебник для студ.вузов, обучающихся по машиностроительным спец./под ред. Г. Н. Фетисова.Изд.5- е, - М.: Высш. шк., 2007.-862 с.

11) Под ред. Н.М.Капустина. Автоматизация производственных процессов в машиностроении:учебник для студ. вузов/ М.:Высшая школа,2004

12) П. Н. Белкин. Электрохимико-термическая обработка металлов и сплавов-М.:Мир,2005.-335 с.

13) Ю. М. Ермаков. Комплексные способы эффективной обработки резанием.-М.:Машиностроение,2005.-271с.

14) Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. – Павлодар, 2007


Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32


050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау, 5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірмеПәннің атауы Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

орта база-сындағы іштей

3

135
45

4


4

3
30

7,5

7,5

90

45

____ база-сындағы сырттай
Кафедра меңгерушісі ______ _____________ 20__ж. «___» ________(қолы) (А.Ж.Т.)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет