Мазмұны жалпы бөлім 1-бөлiм. Негiзгi ережелержүктеу 6.45 Mb.
бет1/42
Дата30.12.2017
өлшемі6.45 Mb.
түріКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Жоба
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ КОДЕКСІ


МАЗМҰНЫ
ЖАЛПЫ БӨЛІМ

1-бөлiм. Негiзгi ережелер

1-тарау. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасы
1-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңнама

2-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуде басым күшi бар құқықтық нормаларды қолдану

3-бап. Қылмыстық iс жүргiзу заңының кеңiстiкте қолданылуы

4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттiң қылмыстық iс жүргiзу құқығының қолданылуы

5-бап. Қылмыстық iс жүргiзу заңының уақыт тұрғысында қолданылуы

6-бап. Қылмыстық iс жүргiзу заңының шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылуы

7-бап. Осы Кодекстегi кейбiр ұғымдардың түсiнiктемесi
2-тарау. Қылмыстық процестің міндеттері мен қағидаттары
8-бап. Қылмыстық процестің мiндеттерi

9-бап. Қылмыстық процестің қағидаттары және олардың мәнi

10-бап. Заңдылық

11-бап. Сот әдiлдiгiн тек соттың ғана жүзеге асыруы

12-бап. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау

13-бап. Жеке адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу

14-бап. Адамның жеке басына тиiспеушiлiк

15-бап. Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу кезiнде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау

16-бап. Жеке өмiрге қол сұқпаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесудiң, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы

17-бап. Тұрғын үйге қол сұқпаушылық

18-бап. Меншiкке қол сұқпаушылық

19-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы

20-бап. Қайта соттауға және қылмыстық қудалауға жол берiлмеуi

21-бап. Сот әдiлдiгiн заң мен сот алдындағы теңдiк негiздерiнде жүзеге асыру

22-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi

23-бап. Сот iсiн жүргiзудi тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негiзiнде жүзеге асыру

24-бап. Iстiң мән-жайын жан-жақты, толық және объективтi зерттеу

25-бап. Дәлелдемелердi iшкi сенiм бойынша бағалау

26-бап. Күдіктiнiң, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету

27-бап. Білікті заң көмегіне құқықты қамтамасыз ету

28-бап. Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату

29-бап. Жариялылық

30-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тiлi

31-бап. Iс жүргiзу әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы


3-тарау. Қылмыстық қудалау
32-бап. Жеке, жеке-жариялы және жариялы қудалау мен айыптау iстерi

33-бап. Коммерциялық немесе өзге де ұйымның мәлімдемесі бойынша қылмыстық жауапқа тарту

34-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырудың жалпы шарттары

35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болдырмайтын мән-жайлар

36-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар
4-тарау. Ақтау. Қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз іс-әрекетімен келтірілген зиянды өтеу
37-бап. Күдікті (айыпталушы) ретiнде тартылған адамды ақтау

38-бап. Қылмыстық процестi жүргiзетін органның заңсыз iс-әрекетiнiң нәтижесінде келтiрiлген зиянның өтелуiне құқығы бар адамдар

39-бап. Зиянды өтеттiру құқығы және талап қою мерзімі

40-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу

41-бап. Моральдық зиянның зардаптарын жою

42-бап. Құқықтарды қуыным тәртiбiмен қалпына келтiру


5-тарау. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу
43-бап. Қылмыстық iстердi бiрiктiру

44-бап. Қылмыстық iстi бөлектеу

45-бап. Іс бойынша сот iсін жүргiзудi тоқтата тұру және сотқа дейінгі тергеу мерзімдерін үзу

46-бап. Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi аяқтау

47-бап. Құпиялылықты сақтау

6-тарау. Iс жүргізу мерзімдері
48-бап. Мерзiмдердi есептеу

49-бап. Мерзiмдi сақтау және ұзарту

50-бап. Мерзiмдi өткiзiп алудың салдары және оны қалпына келтiру тәртiбi
2-бөлім. Қылмыстық процеске қатысатын мемлекеттік

органдар мен адамдар

7-тарау. Сот
51-бап. Сот

52-бап. Соттың құрамы

53-бап. Соттың өкілеттігі

54-бап. Судья

55-бап. Тергеу судьясының өкілеттігі

56-бап. Тергеу судьясының өкілеттігін жүзеге асырудың жалпы шарттары

57-бап. Iс бойынша төрағалық етушi
8-тарау. Қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар
58-бап. Прокурор

59-бап. Тергеу бөлiмiнiң бастығы

60-бап. Тергеушi

61-бап. Анықтау органы

62-бап. Анықтау органының бастығы

63-бап. Анықтаушы


9-тарау. Құқықтары мен мүдделерінің немесе өкілдік құқықтар мен мүдделерді қорғап процеске қатысушылар
64-бап. Күдікті

65-бап. Айыпталушы

66-бап. Қорғаушы

67-бап. Қорғаушының мiндеттi қатысуы

68-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу

69-бап. Қорғаушыдан бас тарту

70-бап. Қорғаушының өкiлеттiгi

71-бап. Жәбiрленушi

72-бап. Жеке айыптаушы

73-бап. Азаматтық қуынушы

74-бап. Азаматтық жауапкер

75-бап. Кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның заңды өкiлдерi

76-бап. Жәбiрленушiнiң, азаматтық қуынушының және жеке айыптаушының өкiлдерi

77-бап. Азаматтық жауапкердiң өкiлдерi


10-тарау. Қылмыстық процеске қатысатын өзге де адамдар
78-бап. Куә

79-бап. Сарапшы

80-бап. Маман

81-бап. Аудармашы

82-бап. Куәгер

83-бап. Сот отырысының хатшысы

84-бап. Сот приставы

85-бап. Медиатор


11-тарау. Қылмыстық процеске қатысу мүмкіндігін болдырмайтын мән-жайлар. Қарсылық білдіру
86-бап. Қарсылық бiлдiру және қылмыстық процеске қатысудан шеттету туралы өтiнiштер және қылмыстық процеске қатысудан босату

87-бап. Судьяға қарсылық бiлдiру

88-бап. Прокурорға қарсылық бiлдiру

89-бап. Тергеушi мен анықтаушыға қарсылық бiлдiру

90-бап. Куәгерге қарсылық бiлдiру

91-бап. Сот отырысының хатшысы мен сот приставына қарсылық бiлдiру

92-бап. Аудармашы мен маманға қарсылық бiлдiру

93-бап. Сарапшыға қарсылық бiлдiру

94-бап. Қорғаушыны, жәбiрленушiнiң (жеке айыптаушының), азаматтық қуынушының немесе азаматтық жауапкердiң өкiлiн қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге қатысудан шеттету
12-тарау. Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
95-бап. Судьялардың, алқабилердiң, прокурорлардың, тергеушiлердiң, анықтаушылардың, қорғаушылардың, сарапшылардың, мамандардың, сот отырысы хатшыларының, сот приставтарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

96-бап. Жәбірленушілердің, куәлардың, күдіктілердің, айыпталушылардың және қылмыстық процеске қатысатын басқа да адамдардың қауiпсiздiгi шараларын қолдану мiндетi

97-бап. Жәбiрленушiлердiң, куәлардың, күдіктілердің және қылмыстық процеске қатысатын басқа да адамдардың қауiпсiздiгi шаралары

98-бап. Сот талқылауына қатысатын адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету


13-тарау. Өтінішхаттар. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың іс-әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану
99-бап. Қылмыстық процеске қатысушылардың өтiнiшхаттарын қараудың мiндеттiлiгi

100-бап. Органдар мен лауазымды адамдардың шешiмдерi мен іс әрекеттерiне шағымдану

101-бап. Ұсталған немесе күзетпен ұсталған адамдардың шағым жолдау тәртiбi

102-бап. Шағымдарды берудiң мерзiмдерi

103-бап. Шағым берiлуiне байланысты шешiмнiң орындалуын тоқтата тұру

104-бап. Шағымдарды қараудың жалпы тәртiбi

105-бап. Сотқа дейін тергеуді жүзеге асыратын адамдардың, прокурордың iс-әрекетi мен шешiмiне шағымдарды қарау тәртiбi

106-бап. Прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдеріне жасалған шағымдарды сотта қарау тәртібі

107-бап. Тергеу судьясының қаулыларына шағымдану, наразылық білдіру

108-бап. Соттың үкімдіне, қаулыларына шағым, наразылық


14-тарау. Қылмыстық процеске қатысатын адамдар туралы қорытынды ережелер
109-бап. Процеске қатысушы деп тануды талап ету құқығы

110-бап. Сотқа дейінгі тергеуге қатысатын адамдарға құқықтары мен міндеттерін түсіндіру және оларды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету міндеті


3-бөлім. Дәлелдемелер және дәлелдеу

15-тарау. Дәлелдемелер
111-бап. Дәлелдемелер ұғымы

112-бап. Дәлелдемелер ретiнде рұқсат етілмейтін нақты деректер

113-бап. Қылмыстық iс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайлар

114-бап. Дәлелдемелерсiз анықталатын мән-жайлар

115-бап. Күдіктiнiң, жәбiрленушiнiң, куәнiң айғақтары

116-бап. Сарапшының қорытындысы және айғақтары

117-бап. Маманның қорытындысы және айғақтары

118-бап. Заттай дәлелдемелер

119-бап. Iс жүргiзу әрекеттерiнiң хаттамалары

120-бап. Құжаттар


16-тарау. Дәлелдеу
121-бап. Дәлелдеу

122-бап. Дәлелдемелерді жинау

123-бап. Дәлелдемелердi бекiту

124-бап. Дәлелдемелердi зерттеу

125-бап. Дәлелдемелердi бағалау

126-бап. Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар

127-бап. Преюдиция
4-бөлім. Iс жүргізудің мәжбүрлеу шаралары

17-тарау. Күдіктіні ұстау
128-бап. Ұстауға негiз

129-бап. Жеткізу

130-бап. Азаматтардың қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды іс жүргізілмейтін ұстауға құқығы

131-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік келтiрiлген адамды іс жүргізетінлік ұстау тәртiбi

132-бап. Ұсталған адамды жеке тiнту

133-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұсталған адамды босатудың негiздерi

134-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұсталғандарды күзетпен ұстау тәртiбi

135-бап. Күдіктінің туыстарына оның ұсталғандығы туралы хабарлау


18-тарау. Бұлтарпау шаралары
136-бап. Бұлтарпау шараларын қолдану үшiн негiздер

137-бап. Бұлтарпау шаралары және қосымша шектеулер

138-бап. Бұлтарпау шараларын таңдау және қосымша шектеулер белгілеу кезiнде ескерiлетiн мән-жайлар

139-бап. Күдіктінің әрекетін саралау туралы қаулы шығарылғанға дейін бұлтарпау шараларын қолдану

140-бап. Бұлтарпау шараларын қолдану тәртiбi

141-бап. Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат

142-бап. Жеке кепiл

143-бап. Әскери бөлiмше басшылығының әскери қызметшiлердi байқауы

144-бап. Кәмелетке толмағанды қарауына беру

145-бап. Кепiл

146-бап. Үй қамағына алу

147-бап. Күзетпен ұстау

148-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтінішхаттарды қарауы

149-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған күдіктілерді ұстау

150-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған күдіктілерді, айыпталушыларды және сотталушыларды ұсталғандар ұсталатын орындарда ұстау

151-бап. Күзетпен ұстау мерзiмдерi және оларды ұзарту тәртiбi

152-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қарауы және мерзімді есептеуі

153-бап. Бұлтартпау шарасының күшін жою немесе оны өзгерту

154-бап. Қамқоршылық жасауға құқық және мүлiктi қарау
19-тарау. Іс жүргізетінлік мәжбүрлеудің өзге де шаралары
155-бап. Іс жүргізетінлік мәжбүрлеудің өзге де шараларын қолдану үшін негіздер

156-бап. Сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыратын адамға және отқа келу туралы мiндеттеме

157-бап. Күштеп әкелу

158-бап. Қызметiнен уақытша шеттету

159-бап. Ақша өндiрiп алу

160-бап. Ақша өндіріп алудың қолданылу тәртібі

161-бап. Мүлiкке тыйым салу

162-бап. Мүлікке тыйым салу тәртібі

163-бап. Мүлікке тыйым салуға санкция беру тәртібі

164-бап. Мүлiкке тыйым салуға санкция беру не санкция беруден бас тарту туралы тергеу судьясының қаулысына наразылық білдіру және шағымдану

165-бап. Жақындауға тыйым салу
5-бөлім. Қылмыстық процестегі мүліктік мәселелер

20-тарау. Қылмыстық процестегі азаматтық қуыным
166-бап. Қылмыстық процесте қаралатын азаматтық қуынымдар

167-бап. Азаматтық қуыным

168-бап. Зиянды өтеудiң негiздемелерi, шарттары, көлемi және тәсілі туралы қағидаларды қолдану

169-бап. Қуыным арызын қайтару, қуыным арызынан бас тарту

170-бап. Азаматтық қуыным бойынша шешiмдер

171-бап. Азаматтық қуынымды қамтамасыз ету

172-бап. Сот үкiмiнің және қаулысының азаматтық қуыным бөлiгiнде орындалуы

173-бап. Қылмыстан жәбірленушілерге зиянды өтеу


21-тарау. Еңбекке ақы төлеу және қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысындағы шеккен шығыстарды өтеу
174-бап. Заң көмегіне ақы төлеу

175-бап. Аудармашының, маманның, сарапшының орындаған жұмысы үшiн сыйақы алуы

176-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысқан адамдардың шеккен шығыстарын өтеу
22-тарау. Iс жүргізу шығындары
177-бап. Iс жүргізу шығындары

178-бап. Iс жүргiзу шығындарын өндіріп алу


ЕРЕКШЕ БӨЛІМ
6-бөлім. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу

23-тарау. Сотқа дейінгі тергеудің басталуы
179-бап. Сотқа дейінгі тергеудің басталуы

180-бап. Сотқа дейінгі тергеуді бастау себептері

181-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабарлама

182-бап. Кiнәсiн мойындап келу

183-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарында қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабарлама

184-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтың анықталғаны туралы баянат

185-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарламаларды қабылдаудың мiндеттiлiгi

186-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды тергелу реті бойынша беру


24-тарау. Сотқа дейінгі тергеу жүргізудің жалпы шарттары
187-бап. Тергелу реті

188-бап. Сотқа дейінгі тергеу жүргiзiлетiн жер

189-бап. Сотқа дейінгі тергеу нысандары

190-бап. Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеу

191-бап. Анықтау нысанында және хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа дейінгі тергеу

192-бап. Сотқа дейiнгі тергеудің мерзімі

193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеу барысындағы өкiлеттiктерi

194-бап. Тергеу, жедел-тергеу тобының сотқа дейінгі тергеуді жүргiзуi

195-бап. Топ жетекшiсiнiң өкiлеттiктерi

196-бап. Анықтау органдарының алдын ала тергеу жүзеге асырылатын істер бойынша қызметi

197-бап. Тергеу әрекеттерiн жүргiзудiң жалпы қағидалары

198-бап. Сотқа дейінгі тергеу барысында шығарылатын қаулылар

199-бап. Тергеу әрекетiнiң хаттамасы

200-бап. Қылмыс жасауға және басқа да заң бұзушылықтарға ықпал еткен мән-жайларды жою жөнiндегi ұсыным

201-бап. Сотқа дейінгі тергеу деректерiн жария етуге жол бермеу
25-тарау. Адамды күдікті деп тану және күдіктінің әрекетінің саралануын айқындау
202-бап. Адамды күдікті деп тану туралы жариялау

203-бап. Күдікті әрекетінің саралануын айқындау

204-бап. Күдіктінің әрекетін саралау туралы қаулы

205-бап. Күдіктінің келу мiндеттiлiгi

206-бап. Күдіктіге оның әрекетін саралау туралы қаулыны жария ету тәртібі

207-бап. Күдіктінің әрекетін саралауды өзгерту және толықтыру


26-тарау. Жауап алу және беттестіру
208-бап. Жауап алуға шақыру тәртiбi

209-бап. Жауап алу орны, уақыты мен ұзақтығы

210-бап. Жауап алуды жүргiзудiң жалпы қағидалары

211-бап. Қосымша (қайта) жауап алу

212-бап. Жауап алу хаттамасы

213-бап. Техникалық құралдарды пайдалана отырып, бейнебайланыс режимінде жауап алудың (қашықтықтан жауап алу) ерекшеліктері

214-бап. Куәдан және жәбiрленушiден жауап алудың ерекшелiктерi

215-бап. Кәмелетке толмаған куәдан немесе жәбiрленушiден жауап алу ерекшелiктерi

216-бап. Күдіктiден жауап алу ерекшеліктері

217-бап. Тергеу судьясының жәбірленушіден, куәдан жауап алу ерекшеліктері (айғақтарды депонирлеу)

218-бап. Беттестіру
27-тарау. Қарап тексеру
219-бап. Қарап тексеру

220-бап. Қарап тексеру жүргiзудiң жалпы қағидалары

221-бап. Заттай дәлелдемелердi қарап тексеру және сақтау

222-бап. Адам мәйiтiн қарап тексеру

223-бап. Куәландыру

224-бап. Қарап тексеру хаттамасы


28-тарау. Эксгумация
225-бап. Эксгумация жүргізу үшін негіздер

226-бап. Эксгумация туралы қаулыға санкция беру тәртібі

227-бап. Эксгумация жүргізу тәртібі

228-бап. Адам мәйiтін эксгумация жүргізілгеннен кейін жерлеу


29-тарау. Тану
229-бап. Тану үшiн көрсету

230-бап. Тану үшiн көрсету тәртiбi


30-тарау. Жасырын тергеу әрекеттері
231-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері

232-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу шарттары мен негіздері

233-бап. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу туралы қаулы

234-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге санкция беру

235-бап. Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларда жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу

236-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу мерзімдері

237-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің жүргізу нәтижелерін ұсыну

238-бап. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу нәтижесінде алынған ақпаратты зерттеу және оны дәлелдемелер ретінде пайдалану

239-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін бағалау және дәлелдеуде пайдалану

240-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің хаттамаларына қоса тіркелмеген материалдармен танысу

241-бап. Қылмыстық процесте ақпаратты қорғау жөніндегі іс-шаралар

242-бап. Адамды немесе орынды жасырын аудиобақылау және (немесе) бейнебақылау

243-бап. Электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және түсіріп алу

244-бап. Абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу

245-бап. Компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинау, өңдеу, жинақтау және сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу

246-бап. Почта және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау

247-бап. Орынға жасырын еніп кіру және (немесе) оны тексеру

248-бап. Адамды немесе орынды жасырын бақылау

249-бап. Жасырын бақыланатын жеткізілім

250-бап. Жасырын бақыланатын сатып алу

251-бап. Қылмыстық ортаға жасырын ену және (немесе) қылмыстық әрекетті имитациялау
31-тарау. Тінту және алу
252-бап. Тiнту

253-бап. Алу

254-бап. Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi

255-бап. Жеке адамды тiнту

256-бап. Тiнту немесе алу хаттамасы
32-тарау. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау

Тергеу эксперименті
257-бап. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау

258-бап. Тергеу экспериментi


33-тарау. Заттар мен құжаттарды ұсыну
259-бап. Сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыратын адамға заттар мен құжаттарды оларға иелік ететін адамдардың бастамасы бойынша ұсыну

260-бап. Сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыратын адамның талап етуі бойынша заттар мен құжаттарды ұсыну

261-бап. Заттар мен құжаттарды ұсыну хаттамасы
34-тарау. Сараптама жүргізу үшін үлгілерді алу
262-бап. Үлгiлерді алудың негiздерi

263-бап. Үлгiлер алуға құқығы бар адамдар мен органдар

264-бап. Үлгілер алуға рұқсат етілетін адамдар

265-бап. Үлгiлер алу тәртiбi

266-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның үлгiлерді алуы

267-бап. Үлгiлер алу кезiндегi жеке адамның құқықтарын қорғау

268-бап. Үлгiлер алу туралы қаулының орындалу мiндеттiлiгi

269-бап. Үлгiлер алу хаттамасы


35-тарау. Сот сараптамасы
270-бап. Сараптаманы тағайындау

271-бап. Сараптаманы мiндеттi түрде тағайындау

272-бап. Сараптама тағайындау тәртібі

273-бап. Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдар

274-бап. Күдіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәнің, қорғаушының және өкілдің сараптама тағайындау және жүргізу кезіндегі құқықтары

275-бап. Өздеріне қатысты сот сараптамасы жүргізілетін адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерінің кепілдігі

276-бап. Сот сараптамасы органының сараптама жүргізуі. Сот сараптамасы органы басшысының құқықтары мен міндеттері

277-бап. Сот сараптамасы органынан тыс сараптама жүргiзу

278-бап. Сот сараптамасын жүргізу кезінде процеске қатысушылардың қатысуы

279-бап. Сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға орналастыру

280-бап. Сараптама объектiлерi

281-бап. Жеке-және комиссиялық сараптама

282-бап. Кешендi сараптама

283-бап. Сарапшы қорытындысының мазмұны

284-бап. Қорытынды берудiң мүмкiн еместiгi туралы хабарлама

285-бап. Сарапшыдан және маманнан жауап алу

286-бап. Күдіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге сарапшының қорытындысын көрсету

287-бап. Қосымша және қайталама сараптамалар


36-тарау. Сотқа дейінгі тергеуді қысқарту және жаңарту, күдіктіні, айыпталушыны іздестіруді жариялау, жоғалған қылмыстық істерді қалпына келтіру
288-бап. Сотқа дейінгі тергеуді қысқарту туралы қаулы

289-бап. Сотқа дейін тергеуді жүзеге асыратын адамның сотқа дейінгі тергеу қысқартылғаннан кейінгі іс-әрекеттері

290-бап. Қысқартылған қылмыстық істі зерделеу нәтижелері бойынша прокурордың шешімі

291-бап. Қысқартылған сотқа дейінгі тергеуді немесе қылмыстық қудалауды жаңарту

292-бап. Күдіктіні, айыпталушыны іздестіруді жариялау

293-бап. Жоғалған қылмыстық iстi не оның материалдарын қалпына келтiру


37-тарау. Тергеу әрекеттерін жүргізуді аяқтау туралы хабарлау және қылмыстық процеске қатысушыларды қылмыстық істің материалдарымен таныстыру
294-бап. Тергеу әрекеттерінің аяқталғаны туралы хабарлау және қылмыстық істің материалдарымен танысу құқығын түсіндіру

295-бап. Жәбірленушіні, азаматтық қуынушыны, азаматтық жауапкерді және олардың өкілдерін іс материалдарымен таныстыру

296-бап. Күдікті мен оның қорғаушысын істің барлық материалдарымен таныстыру

297-бап. Қылмыстық істің материалдарымен танысу аяқталған соң мәлімделген өтінішхаттарды қарау және шешу тәртібі


38-тарау. Айыптау актісін жасау және қылмыстық істі

прокурорға жіберу
298-бап. Айыптау актісін жасау

299-бап. Айыптау актісінің мазмұны

300-бап. Айыптау актісін және қылмыстық істі прокурорға жіберу
39-тарау. Айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық іс бойынша прокурордың шешімі
301-бап. Айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық істі зерделеу кезінде прокурор шешетін мәселелер

302-бап. Прокурордың айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық іс бойынша шешімі

303-бап. Прокурордың бұлтартпау шарасы туралы шешімі

304-бап. Айыптау актісін тапсыру

305-бап. Айыпталушыны сотқа беру және қылмыстық істі сотқа жіберу
7-бөлім. Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу

40-тарау. Қылмыстық істердің соттылығы
306-бап. Аудандық және оған теңестірілген соттың соттауына жататын қылмыстық істер

307-бап. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың соттауына жататын қылмыстық істер

308-бап. Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың соттауына жататын қылмыстық істер

309-бап. Қылмыстық істердің қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери соттардың және гарнизондардың әскери соттарының соттауына жатуы

310-бап. Облыстық және оған теңестірілген соттың соттауына жататын қылмыстық істер

311-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы істерді қарау

312-бап. Әскери соттың соттауына жататын істер

313-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттауына жататын қылмыстық істер

314-бап. Қылмыстық iстердің аумақтық соттауына жатуы

315-бап. Қылмыстық істерді біріктіру кезінде соттылықты айқындау

316-бап. Iстi iс жүргiзуге қабылдаған соттың қылмыстық істi соттылығы бойынша беру

317-бап. Қылмыстық iстi соттауына жататын соттан басқа сотқа беру

318-бап. Соттылығы туралы дауларды шешу
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет