Меббм қазақстан-ресейжүктеу 0.73 Mb.
бет1/5
Дата29.08.2018
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4   5

МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ
НУО КАЗАХСТАНСКО-

МЕДИЦИНАЛЫҚ
РОССИЙСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТІМЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


ГИГИЕНА ЖӘНЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
КАФЕДРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
СИЛЛАБУС


«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯЛЫҚ ІС НЕГІЗДЕРІМЕН» пәні бойынша – GT 5303
5В110400 «Медикті-профилактикалық іс» мамандық үшін
Гигиена және эпидемиология кафедрасы
5 курс
9-10 семестр
Дәрістер: 55 сағат
Тәжірибелік (семинарлық) сабақтар: 110 сағат
Оқу сағатының көлемі : 495 сағат (11 кредит)
Аудиториядан тыс студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ): 110 сағат
Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмысы: 330 сағат
Тексеру үлгісі: емтихан

Алматы, 2014

2009 ж. МЖБС бағдарламасы сәйкес 2012-2013 оқу жылына медикті-профилактикалық іс факультетінде оқитын 3 курс студенттеріне арналып құрастырылған элективтік циклдің оқу жұмысының бағдарламасы
Құрастырушылар: гигиена және эпидемиология кафедрасының меңгерушісі м.ғ.д., доцент Л.Ж. Орақбай.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ


  1. ЖОО аты: ҚАЗАҚСТАН – РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  1. Кафедра: Гигиена және эпидемиология  1. Пән: Эпидемиология дезинфекциялықіс негіздерімен
  1. Мамандықтар: медикті-профилактикалық іс  1. Оқу сағатының көлемі : 495 сағат (11 кредит)
  1. Оқылу курсы және семестрі: 5 курс, 9,10 семестр


2. Бағдарлама

2.1. Кіріспе.

Эпидемиология - денсаулық сақтау мәселелерін шешу мақсатында қоғамда аурудың пайда болу себептері мен таралу ерекшеліктерін зертгейтін ғылымның өзіндік бір саласы.

Жалпы медициналық ғылым ретіндегі эпидемиология тұргындар аурушавдылығының пайда болу себептерін, жағдайлары мен механизмін зерттейді, аймақ бойынша, әр түрлі топтағы тұргындар арасында оның таралу ерекшелітеріне тапдау жасайды, осы мәліметтерді аурудың алдын алу тәсілдерін өңдеу үшін қолданады.

Эпидемиология ғылымдар қатарьша жатады, бұл ілім «Медициналық- профилактикалық іс» мамандығы бойынша бакалаврларга қажет. Болашақ мамандар жұқпапы аурулардың таралу жолдары мен механизмін, ауру таралуының алдын алу және инфекция ошағын жою мүмкіндіктерін білуі қажет. Індетке тапдау жүргізу және індет дамуының алдын алу, індетке қарсы және алдын алу шараларын ұйымдастыру ушін эпидемиология бойынша білім алады.2.2. Пәннің мақсаты: тұрғындар арасында жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың пайда болу себептері мен жағдайларын аныкгау, жеке топтагы түрғындар арасында дамитын жұқпапы аурулардың апдьш алуға бағытталған профилактикалық, індетке қарсы және дезинфекциялық шараларды ұйымдастыру және жүргізуді негіздеу, тұрғындар арасында жұқпалы және жұқпалы емес аурулардан болатын аурушаңдықты төмен- дету және жеке инфекцияларды жою бойынша студенттердің теориялық білімі мен практикалық машықтарын қалыптастыру.

2.3. Оқыту міндеттері:

•қоршаган орта факторларына байланысты тұргындардың жұқпалы және жұқпалы емес аурулардан болатын аурушаңдық көрсеткіштёріне талдау жүргізу турапы заманға сай білімдерін қапыптастыру;

•жуқпалы аурулар ошагында және табиги-ошақты инфекциялар аймагында алдын алу және індетке қарсы шараларды жоспарлауды және жүргізуді үйрету;

•мемлекеттік бағдарлама аясында жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың пандемиялық таралуының алдын алу бойынша індетке қарсы және профилактикалық шараларды жоспарлауды және жүргізуді үйрету;

• емдеу-алдын алу мекемелерінде дезинфекция-стерилизациялық режімді сақтауға бақылау жүргізуді үйрету;

• жұқпалы және паразитгік ауруларга жасалатын эпидемиологиялық бақылаудың теориялық, әдістемелік негізі бойынша білім беру;

• жұқпалы аурулардың келуі мен таралуынан мемлекет аумағын санитариялық қорғау бойынша шараларды ұйымдастыруды үйрету;

• дезинфекция мен стерилизация негізі бойынша білім беру.2.4. Оқытудың ақырғы нәтижесі

Студент білуі тиіс:

•Қазақстан Республикасьшың «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексін;

• Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығьш қорғау, сани- тариялық, табиғатты қорғау туралы заңдылықтарын, мемлекеттік сани- тариялык-эпидемиологиялық қызметте істейтін мамандар ісінің құқықтық негіздерін;

• тұрғындардың денсаулық көрсеткіштерін есепке алу және бағапау әдістемесін;

• эпидемиологиял ык зерттеу әдістері н, эпидемиологиялық диагностика жүйесін;

• тұрғындар аасьшда жұқпалы және жұқпалы емес аурулардьщ таралу себептерін. жағдаиларын, кауіп-қатер факторларын және олардың алдын алу шараларын жүргізуді;

• емдеу-профилактикалық және санитариялық-эпидемиологиялық ұйымдар қызметінің ұиымдастыру-экономикалық аспектілерін;

• індеттің даму заңдылықтары мен механизмін, оньщ табиғи, әлеумет- тік-экономикалык жагдайлардьщ каркындылығына тигізетін әсерін;

• жұқпалы және жүқпалы емес, паразиттік аурулардан болатын ауру- шаңдыкка эпидемиологиял ық талдау жүргізудің негізгі қағидаттарын;

• әр түрлі топтарда кездесетін жұқпалы және паразитгік аурулардан болатын аурушандық кезінде санитариялық-эпидемиологиялық бақылау жүргізудің негізгі қагидаттарын, табиғи-ошақгы инфекциялардың геог- рафиялық таралуын және бақылау әдістерін;

• профилактикалық және індетке қарсы шараларды ұйымдастыру және жүргізу тәртібін;

• төтенше жагдайлар кезінде санитариялық-эпидемиологиялық шара¬ларды ұйымдастыру қагидаттарын;

дезинфекция мен стерилизацияның заманауи мәселелерін білуі тиіс.

Студент үйреніп алуы қажет:

• қогамдық денсаулық сақтаудың және мемлекеттік санитария эпидемиологиялық бақылаудың кез келген деңгейінде басқару шешімін қабылдай білуді;

• аурушаңдыққа оперативті және эпидемиологиялық талдау жургізуді, алдын алу және індетке қарсы жүргізілетін шаралар жоспарын құруды;

• аурухана ішінде инфекцияның таралуын болдырмауға бақылау жүргізуді;

• жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың апдын any және оларды төмендету, аса қауіпті аурулардың келуі мен таралуын болдырмау мақсатында жүргізілетін тиісті шаралар кешенін өңдеуді;

•жұқпалы, жұқпалы емес, паразиттік ауруларға, АИТВ\ЖИТС және әлеуметтік маңызы бар ауруларға санитариялық-эпидемиологиялық бақы- лау жүргізе білуді;

• індеттің сандық және сапалық сипатгамасына бага беруді;

• эпидемиологиялық жағдайлардың асқынуы кезінде әр түрлі нысандардың санитариялық-эпидемиологиялық жағдайына баға беруді;

• тұрғындар арасында инфекцияның таралу қауіптілігіне баға беруді;

• ошақта эпидемиологиялық тексеру жұмысын жүргізуді;

• індетке қарсы жүргізілетін шаралардың тиімділігін, нақты эпиде- миологиялық жағдайларға сәйкес оларды жою мақсатында жасалынатын . індетке қарсы шаралардьщ сапасын бағалауды;

• турғындар арасында саламатты өмір суру салтын насихаттау шара- ларын жүргізуді;

• дезинфекция-стерилизациялық әдістердің тиімдісін қолдануды үйреніп алуы қажет.

Студент машықтануы қажет:

• компьютерлік технологияларды қолдана отырып есепке алу-есеп беру қркаггамаларын жүргізу;

і гигиена мен эпидемиология аясында мемлекеттік санитария-эпиде- миологиялық бақылауды жүзеге асыру;

• бақылаудағынысандарғасанитариялық-эпидемиологиялықсараптама жүргізу;

• жұқпапы аурулар ошагында эпидемиологиялық тексеру;

• жұқпалы аурулар болган жерге тексеру жүргізу;

• табиғаты әр турлі төтенше жағдайлар кезінде жасалынатын жұмыстар; I ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу;

• иммундық профилактика сапасын бағалау; 1. дезинфекция мен стерилизация сапасына бақылау жүргізу машық- тарын меңгсру.

2.5. Пәннің пререквизиттары: молекулярлы биология және медициналық генетика, микробиология, жалпы гигиена, биостатистика, дәлелдемелі медицина негіздері, коммуникативті дағдылар, жұқпалы аурулар, коммунапдық гигиена.

2.6. Пәннің постреквизиттары: магистратура пәндері.
2.7 Тақырыптық жоспар: тақырып, әрбір сабақты жүргізу үлгісі және ұзақтығы (дәріс, практикалық, семинарлық, зертханалық, оқытушының жетекшілігімен өздігінен жүргізілетін, өзіндік жұмыс)

2.7.1 Дәрістің тақырыптық жоспарыДәрістер тақырыбы

Сағаты

1.

Жаппы медициналық және індет туралы ғьшым ретіндегі эпидемиология. Мақсаты, міндеттері, зертгеу әдістері. Міндет туралы ғылым.

1

2.

Жұқпалы (паразиттік) аурулардың заманауи эпидемиологиялық жіктелуі. Зертгеудің эпидемиологиялык әдістері.

1

3.

Алдын алу және індетке қарсы жасалынатын шаралар жүйесі және заттары.

1

4

Жұқпалы емес аурулар эпидемиологиясының өзекті мәселелері.

1

5

Індетке қарсы жүргізілетін шарапардың құкықтық негіздері.

1

6

Жұқпалы аурулардың нозогеографиясы. ҚР санэпидқызметі туралы заңдары.

1

7

Індетке қарсы жүргізілетін жұмыстар туралы бұйрықтар мен нұсқаулар. Эпидемиологиялық диагностика, анықтамасы, мақсаттары, міндеттері.

1

8

Эпидемиологиялық бақылау: анықтамасы, мақсаттары, міндетгері, қағидаттары, құрылымы, жүргізу кезеңдері.

1

9

Жұқпалы ауруларды стандартты аньщтау және инфекция ошагына эпидемиологиялық бақылау жүргізу жүйесінде эпидемиолог- маманның іс-әрекеті.

1

10

Аймакты аса қауіпті жұқпалы аурулардың келуінен санитариялық эпидемиологиялық қорғаудың заманауи аспектілері.

1

11

Дезинфекциялық істі ұйымдастыру. Дезинфекция, әр түрлі топтағы жұқпалы аурулар кезінде олардың маңызы.

1

12

Стерилизация алдындағы тазарту туралы түсінік. Әдістері, заттары және режимі.

1

13

Медицинада қолданылатьш бұйымдардың стерилизациясына бақылау жүргізу. Ауруханадагы инфекцняның алдын алудагы дезинфекция мен стерилизацияньщ маңызы.

1

14

Дератизациялык шараларды ұнымдастыру. Дезинсекциялык шараларды ұйымдастыру.

1

15

Дезинфекциялык, дезннсекциялык жэне дератизациялык шаралардын тиімділігіне бакылау жасау. Алдын алу және індетке карсы жасалатын шаралар жүйесінде дезинфекциялык. дезннсекциялык жэне дератнзациялык шаралардын алатын орны мен маңызы.

1

16

Жұқпалы аурулардың иммундық профилактикасы. ДДҮ иммуниза- цияның ауқымды багдарламасы (ИАБ). Вакциналарды қолдану стратегиясы мен тәсілі.

1

17

Жоспарлы турдегі иммунизация. Қазақстан Республикасындагы нммундық профилактиканың озекті мәселелері.

1

18

Шұғыл түрде жүргізілетін профилактика, препараттарды қолдану көрсетімдері. түрйері.

1

19

Қызылша мен кызамыққа біріктірілген бакылау жүргізу.

1

20

Тұмау мен ЖРВИ кезінде жүргізілетін вакциналық профилактика жайындағы қазіргі түсінік. Иммундық препаратгар мен вакцнналык профилактиканың тимі- ділігіне баға беру.

1

21

Қазіргі жағдаида кездесетін дифтерия індетінің ерекшелікгері және оған эпидемиялық бақылауды уиымдастыру№ Қазіргі жағдайда кездесетін менгингококтық инфекция індетінің ерекшеліктері және оған эпидемиялық бақылауды ұйымдастыру.

1

22

Қазақстан Республикасындағы туберкулездің өзекті мәселелерУ Туберкулезбен күресудің жэне алдын алудың қазіргі әдістері. Тұмау және ЖРВИ этиологиясы бойынша қазіргі түсінік.

1

23

Қызылша індетінің сипаттамасы. Қызылшаны жоюдың ДДҰ стратегиясы мен тәсілі. Қызамық індетінің сипаттамасы Туа біткен қызамық синдромын азайту бойынша ДД¥ жүргізетін стратегиясы мен тәсілі. Қызылша мен қызамыққа эпидемиялық бақьшау жүргізу.

1

24

Герпес инфекциясының жалпы сипаттамасы: этиологиясы, індет үдерісіне сипаттама беру. Цитомегаловирустық инфекция мен 1 жэне 2 типтік герпес инфекциясы бойынша алдын any жэне індетке қарсы шаралар жүргізу.

1

25

Желшешек пен эпидемиялық паротиттің этиологиясы, індет үдерісіне сипатгама беру, алдын алу және індетке қарсы шараларды ұйымдастыру қағидаттары.

1

26

Нәжіс-ауыз арқылы берілетін инфекцияга жалпы сипаттама. Шигеллездар. Этиологиясы, эпидемиологиялык үдеріске сипаттама. Эпидемиологиялык бақылауды ұйымдастыру.

1

27

І ш сүзегінің жэне А мен В паратифтерінің этиологиясы, эпидемио¬логиялык үдерісіне сипаттама. Індетке қарсы жэне алдын алу ша- рапарын ұйымдастыру қагидаттары. Эпидемиологиялык бақыпау.

1

28

Тырысқақтың этиологиясы, эпидемиялогиялық үдерісіне сипаттама. Індетке қарсы жэне алдын алу шараларын ұйымдастыру қағидаттары. Эпидемиологиялык бакылау.

1

29

Кампилобактериоздың эпидемнологиясы.

1

30

Эшерихиоз кезінде эпидемиологиялык бақылауды жүзеге асырудың маңызы.

1

31

Нәжіс-ауыз арқылы берілетін А және Е вирустың гепатитттер. Этиологиясы, індетке сипаттама беру. Эпидемиологиялык бакылау ды ұйымдастыру.

1

32

Парентералды жолмен берілетін В, Д, С, G вирустық гепатиттердің эпидемнологиясы.

1

33

Полиомиелит. Этиологиясы, індетке сипаттама беру. Індетке қарсы және алдын алу шараларын ұйымдастыру. Эпидемиялогиялық бақылау.

1

34

АИТВ-инфекциясьшың этиологиясы, індетке сипаттама беру, індетке карсы жүргізілетін, алдын алу шараларыньщ жэне эпидемио¬логиялык бақылаудың қағидатгары.

1

35

Қазакстанда кездесегін Конго-Қырым кызбасы, Омбы геморрагиялық кызбасы, кенелік энцефалиттің этиологиясы, табиғи ошактылы- гына сипаттама беру, індетке қарсы жүргізілетін, алдын алу шара¬ларыньщ жэне эпидемиологиялык бақылаудың қагидаттары.

1

36

Қазақстан Республикасында бруцеллезге эпизоотологиялық эпидемиологиялық бақылау жүргізу және олардың алдын алу.

1

37

Сібір жарасының эпидемиологиясы және алдын алу.

1

38

Обаның қазіргі эпизоотологиялық жэне эпидемиологиялық жағ- дайы. Эпидемиологиялық бақылауды ұйымдастыру.

1

39

Кенелік энцефалит. Індеттің белгілері. Вакциналық профилактика. Эпидемиологиялық бақылау.

1

40

Құтырманың эпидемиологиясы жэне алдын алу. Тұрғындарға құты- руға қарсы көмек көрсету. Қазақстан үшін маңызды вирустық геморрагиялық қызбаньщ эпи- демиологиялық сипаттамасы.

1

41

Гельминтоздардың жалпы эпидемиологиялык сипаттамасы және жіктемесі. Геогельминтоздар, биогельминтоздар және контагиозды

гельминтоздар. Эпидемиологиялык бақылаудың қағидаттары.1

42

Қарапайымдар инвазиясының эпидемиологиялык сипаттамасы. Безгектің эпидемнологиясы. Эпидемиологиялык бақылаудың принциптері.

1

43

Сапронозды инфекциялардың эпидемиологиясы. Сіреспенің эпидемиологиясы және олардың алдын any.

1

44

Жыныс жолдары арқылы берілетін инфекциялардың эпидемиологиясы.

1

45

Ауруханада нозокомиалды инфекциялар дамуының алдын алуда ауруханалық эпидемиологтың рөлі (ауруханаішілік инфекцияның алдын алуын ұйымдастыру әдістемелік қағидаттары).

1

46

Инфекциялық ауруларды эпидемиологиялық талдау. Ретроспективтік эпидемиологиялық таудау Оперативтік эпидемиология талдау

1

47

Тұрғындар аурушаңцылығын көп жылдар бойы қозғалысы бойынің ретроспективтік эпидемиологиялық талдау.

1

48

Тұрғындардың аурушаңдылығын жыл бойы қозғалысы бойынің ретроспективтік эпидемиологиялық талдау. Эпидемиологиялық белгілері бойынша ретроспективтік эпидемиологиялық талдау.

1

49

Жеке топтардағы аурушаңдылықты талдау, қауіп тудыратын аймақты және оның уақытын бағалау.

1

50

Эпидемиологияда зерттеудің статистикалық тәсілін қолдану. Аурушаңдылықтың негізгі керсеткіштері жэне оларды есептеу тәсілі. Эпидемиологияда зерттеудің талдау тәсілі.

1

51

Жұқпалы емес ауруларды эпидемиологиялық талдау Клиникалық эпидемиология, үғымы, мәні.

1

52

Эпидемиологиялық зерттеу барысында дәлелденген

қағидаттары қолдану. Аурухана ішілік инфекция мәселелері. Ауруханаішілік инфекций ларға эпидемиологиялық бақылау жүргізу. Инфекциялық бақылаү жүйесі1

53

Босан кезінде жәрдем көрсететін бөлімшелердегі инфекцияньщ эпидемиологиялық үдерісі.

1

54

Қарқьшды терапия, ренимация және хирургиялық бөлімшелердегі ауруханаішілік инфекцияның эпидемиологиялық үдерісі.

1

55

Инфекциялық аурулардың арнайы алдын алу тәсілдерін ұйым дастырудың негізгі қағидаттары.

1
Жалпы сағаты:

55Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет