Междинен доклад за дейносттажүктеу 65.38 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі65.38 Kb.
түріДоклад


Междинен доклад за дейността

на “Зенит Имоти”АДСИЦ към 30.06.2012г.

( по смисъла на чл.33, ал.1, т.2 от Наредба No:2)


  1. Информация за важни събития, натъпили през последното тримесечие и от началото на финансовата година, както и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

На 28 март 2012г. бе проведено редовното Общо събрание на дружетсвото. По-важните решения взети на него касаят смяната на Съвета на директорите и промяна в устава на дружеството, касаещи предимно промяната на седалището му. Членовете на Съвета на директорите бяха променени от петима на трима и са изцяло нови лица. И по двете обстоятелства, касаещи промяната на СД и Устава, се чакат вписвания в ТР на АВп.

През изминалото тримесечие дружеството не е осъществявало покупки на земеделски земи. Забавянето на процеса е в резултат отлагане на последващ етап пласиране на нова емисия. Това е с оглед стагнацията на капиталовия пазар като ресурсен източник предвид финансовата криза. Поради тази причина политиката за покупки е била ограничена през изминалото тримесечие, както бе и през предходната година.

Инвестиционните активи на Дружеството под формата на земеделски земи към настоящето тримесечие са както следва:

Област Община Село Категория декари цена


Монтана Медковец Медковец ниви II-IV 115,500 41 243 лв.

Разград Кубрат Бисерци ниви III-VI 447,659 214 144 лв.

Разград Кубрат Тертер ниви III-VI 577,673 295 138 лв.

Пловдив Първомай Татарево ниви III – VI 24,570 8 367 лв.

Пловдив Първомай Брягово ниви III-VI 29,916 10 520 лв.

Пловдив Първомай Дълбок извор ниви III-VI 3,166 1 171 лв.

Вземанията и задълженията на дружеството са сведени до минимум, което съответства на ограничената стопанско-оперативна дейност на дружеството.

По отношение отдадените земи под наем, можем да кажем в настоящия доклад, че oт притежаваните 1198,48 дка., собственост на дружеството – 1153,369 дка (или 96,24%) от тях са отдадени под наем за срок от една стопанска година 2012/2013.

Дружеството няма никакви извънбалансови финансови договорености или договорни ангажименти, които следва да представим в настоящия отчет.

През изминалото тримесечие не се настъпили събития с необичаен за дружеството характер, които да окажат съществено влияние върху дейността.

Дружеството има сключен договор по смисъла на ЗДСИЦ с “Каприкорн Консултинг Сървисиз”ООД – в качеството му на обслужващо дружество за Зенит Имоти. Обслужващото дружество изготвя мотивирани предложения за покупки от страна на АДСИЦ, както и за начина на управление и/или разпореждане с недвижимите имоти, включително за отдаването им под наем, аренда или лизинг, или за продажбата им при определени условия, извършване на необходимите услуги във връзка с придобиване и прехвърляне на имоти, както и обслужване, поддръжка и управление на недвижимите имоти. Също така води счетоводната и друга отчетност, и кореспонденция, свързани с дейността на “Зенит Имоти” АДСИЦ.

“Зенит Имоти” АДСИЦ и други свързани с тях лица не са осъществявали сделки извън обичайната си дейност, както и не са били заемополучатели, заемодатели по между си или по отношение трети лица.

Финансовите отчети се изготвят в съответствие с Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз, и припознати в България с Постановление № 207/07.08.2006г. на МС в сила от 1 януари 2005 г. . Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), тъй като основните операции са в тази валута.

Притежаваните от дружеството недвижими имоти се оценяват в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на цените на недвижимите имоти или в индекса на инфлация. В тази връзка, показните в таблицата по-горе отчетна стойност, изразява последната такава (след преоценка) към края на 2011г.

През предходното тримесечие ликвидността е била добра, като не е съществувал момент, при който да се е появявало дефицит на парични средства в резултат на изискани задължения. Предпазливостта е била основен критерий при вземане на решения за разходване на средства дори за инвестиционни цели.

Към края на предходното тримесечие дружеството има разполагаем паричен ресурс в размер на 132 000 лв., като управляващите продължават да считат че средствата не следва да бъдат реализирани бързо докато не е налице ясна преспектива за реализиране на нова емисия ценни книжа. Съгласно договор със СИБанк, сключен още при учредяването на “Зенит Имоти” АДСИЦ, същата се явява банка-депозтар на дружеството по смисъла на чл.9 от ЗДСИЦ. Банката-депозитар съхранява всичките ни парични средства по разплащателна сметка , а също и извършва всички плащания за сметка на дружеството ни.

През текущото тримесечие “Зенит Имоти” АДСИЦ приключи с отрицателен финансов резултат в размер на 12хил.лв., в следствие на разходите по дейността в размер на 17 000 лв. и приходи в размер на 5 000лв. Голяма част от приходите през тримесечието са основно от лихви по депозити.
  1. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитенът през финансовата година.

Към датата на съставяне на настоящия Междинен доклад за дейността не са налице конкретни събития или рискове, известни на управляващите, които биха могли да окажат значително влияние върху дейността на дружеството и резултатите от тази дейност.

Инвестирането в акциите на “Зенит Имоти” АДСИЦ е свързано с висока степен на риск. Действителните бъдещи резултати от дейността на Дружеството могат да се различават съществено от прогнозните резултати и очаквания в резултат на множество фактори, включително посочените по-долу рискови такива.


Пазарната (борсовата) цена на акциите на Дружеството ще варира и може да се понижи под цената, на която те са придобити от инвеститорите.

Пазарната стойност на всяка една ценна книга се променя в посока увеличение или намаление, понякога много бързо и непредвидимо. Тези вариации, наричани “колебания на цените”, могат да доведат до това дадена ценна книга да струва в даден момент по-малко, отколкото в предходен момент. Тази динамика на цените е особено характерна за пазара на обикновени акции, чиито борсови цени могат да бъдат предмет на големи и резки колебания в отговор на публично оповестената информация за финансовите резултати на Дружеството, промени в законодателството или други съществени събития. Върху борсовата цена на акциите на Дружеството ще оказват влияние и общите тенденции на пазара на ценни книжа, както и доходността, която се реализира при алтернативни инвестиции. Така например, евентуалното увеличение на пазарните лихвени проценти може да има за резултат потенциалните купувачи да изискват по-висок доход от акциите на Дружеството и това да има неблагоприятен ефект върху тяхната пазарна цена.

Не е сигурно, че ще се създаде ликвиден борсов пазар за нашите акции (ликвиден риск).

Ликвидният риск произтича от липсата на активна търговия с акциите на Дружеството. Поради това, акционерите на Дружеството могат да не успеят да продадат в желания момент всички или част от акциите си, или да са принудени да ги продадат на значително по-ниска цена, отколкото е тяхната справедлива стойност или последна борсова цена.

Не можем да сме сигурни, че инвеститорският интерес към акциите на “Зенит Имоти”АДСИЦ ще доведе до активна борсова търговия и ликвиден пазар на акциите.

Инфлационен риск

Акционерите на Дружеството са подложени на инфлационен риск, а именно риск от намаление на реалната стойност на акциите, вследствие повишение на общото ценово равнище в страната. През последните години, в условията на валутен борд и рестриктивна фискална политика, инфлацията в страната бе поддържана на сравнително ниско равнище, като нашите очаквания са инфлацията да остане ниска и занапред.

Валутен риск

Акциите на Дружеството са деноминирани в български лева. Поради това за инвеститори, използващи друга валута като референтна такава, съществува риск от промяна на съотношението на българския лев спрямо тази валута. Българският лев е обвързан с еврото в съотношение 1 евро: 1.95583 лева в условията на валутен борд. На практика, валутният риск на инвеститор във валута различна от лева се свежда до този на еврото спрямо тази валута, дотолкова доколкото системата на валутния борд в България е стабилна.

Рискове, специфични за отрасъла, в който оперира Дружеството


Дружеството ще оперира единствено и само в сектора на недвижимите имоти и земеделска земя. Ето защо, акциите на дружеството до голяма степен носят рисковете, типични за инвестициите в недвижими имоти и земеделска земя. Тези рискове са:

  • промяна в общите икономически условия – неблагоприятна промяна в макросредата би повлияла негативно върху участниците на сектора и оттам върху цената на акциите на Дружеството.

  • промяна в търсенето и предлагането на пазара на недвижима собственост – неблагоприятно развитие на пазара, би оказало негативен ефект върху стойността на имотите - собственост на Дружеството, а оттам върху стойността на активите на Дружеството и неговите акции.

  • промяна в общото лихвено равнище в страната, и предлагането на заемен финансов ресурс за придобиване на недвижима собственост – тъй като Дружеството възнамерява да ползва заемен ресурс с цел частично финансиране на инвестициите в недвижими имоти, увеличение на лихвените равнища и намаление на предлагания заемен финансов ресурс би намалило рентабилността на Дружеството, а оттам и стойността на неговите акции.

  • промяна в данъчното законодателство, градоустройството и регулирането на околната среда, както и неблагоприятна промяна на законодателството, регулиращо сектора на недвижимите имоти биха имали отрицателно въздействие върху стойността на акциите на Дружеството.
  1. Информация за сключени големи сделки между свързани лица.

“Зенит Имоти”АДСИЦ не е осъществявал сделки със свързани лица по смисъла на т.6.3.2. от Приложение 2 към НПППЦКРИПДДЕЦК, а също и не е осъществявало сделки по смисъла на т.6.3.3. от Приложение 2 на същата Наредба.

21.07.2012г. Изп. Директор: Лучана Адриано
Каталог: upload
upload -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
upload -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
upload -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
upload -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
upload -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет