МәШҺҮртану ғылыми-практикалық орталығЫбет2/4
Дата07.03.2018
өлшемі0.83 Mb.
#20375
1   2   3   4

1997
1 Көпеев М-Ж. Бұхар, Қоқан хандары туралы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Н. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1997. ­ № 1. ­ 78-80 б.

2 Көпеев М-Ж. Бес парыз / М-Ж. Көпеев; дайын.:

Е. Жүсіпов // Ислам әлемі. – 1997. ­ № 3. ­ 6 б.

3 Көпеев М-Ж. Жер мен көк / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Қ. Жүсіпова // Абай. – 1997. ­ № 4. ­ 40-56 б.

4 Көпеев М-Ж. Жоқтау-бәйіт / М-Ж. Көпеев дайын.: Ш. Құнанбайұлы // Сарыарқа самалы. – 1997. ­ 12 тамыз. ­ № 94.

5 Көпеев М-Ж. Ышқышбап сапары / М-Ж. Көпеев дайын.: Е. Жүсіпов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1997. ­ № 9-10. ­ 79-87 б.1998
1 Кµпеев М-Ж. Тірлікте кµп жасаѓандыќтан кµрген бір тамашамыз / М-Ж. Кµпеев. – Ќазан. ­ Шараф мєтбєѓасы. – 1907.

­ 20 б. / Ќаз. ау. єд. ­ Алматы: Ѓылым. ­ 1998. ­ Библиограф.

– 252 б (13).

2 Көпеев М-Ж. Мән Жотыхан өлімі / М-Ж. Кµпеев: дайын.:

Е. Ж‰сіпов // Қазақ тарихы. – 1998. ­ № 3. ­ 59-60 б.
1999
1 Көпеев М-Ж. Боран батыр / М-Ж. Көпеев; дайын.:

Н. Жүсіпов // Жалын. – 1999. ­ № 5-6. ­ 214-218 б.

2 Көпеев М-Ж. Қазақ хандары / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е.Жүсіпов // Қазақстан мектебі. – 1999. ­ № 10. ­ 69-71 б.

3 Көпеев М-Ж. Семіз Ишан / М-Ж. Көпеев дайын.:

Е. Жүсіпов // Жалын. – 1999. ­ № 5-6. ­ 220-223 б.

4 Көпеев М-Ж. Шабдар атпен айтыс / М-Ж. Көпеев // Абай.

­ № 1 (41). – 1999. ­ 92 б.

5 Көпеев М-Ж. Т±лпардыњ д‰бірі / М-Ж. Көпей±лы // Парасат. – 1999. ­ 9 ќырк‰йек.

6 Көпеев М-Ж. Жантемір ќажы / М-Ж. Көпей±лы; редак. ±сын.: Г. Ж‰сіпова // Сарыраќа : М±ра. ­ № 6. – 1999. ­ 79 б.

7 Көпеев М-Ж. Ѓали – Арыстанныњ єњгімесі / М-Ж. Көпеев; дайын.: Г. Ж‰сіп // Ж±лдыз. – 1999. ­ № 8. ­ 146 б.


2000
1 Көпеев М-Ж. Абылайдың хан атануы: 1-3 үлгілер / М-Ж. Көпеев; дайын.: Л. Жүсіпова // Қазақ тарихы. – 2000. ­ № 3.

­ 19-20 б.

2 Көпеев М-Ж. «Ай мен күндей; һәммаға бірдей»- демегінің мағынасы / М-Ж. Көпеев // Ақиқат. – 1994. ­ № 4. ­ 87-90 б.

3 Кµпеев М-Ж. Басының артық еді парасаты: Аққөл жайылмадағы Исабек ишан қайтыс болғанда Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің шығарған жоқтауы // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 11 шілде. ­ № 81 (13178). ­ 7 б.

4 Көпеев М-Ж. Дүниеге жарасады Күн мен Ай / М-Ж. Көпеев; дайын.: Т. Алдабергенұлы // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 29 ақпан.

­ № 24. ­ 5 б.

5 Көпеев М-Ж. Дүниеге жарасады Күн мен Ай / М-Ж. Көпеев; дайын.: Т. Алдабергенұлы // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 11 наурыз.

­ № 29. ­ 5 б.

6 Көпеев М-Ж. Дүниеге жарасады Күн мен Ай. Қоян жылы. Арақ туралы: б±рын жарияланбаѓан µлењдер // Сарыарқа самалы.

– 2000. ­ 11 наурыз. ­ № 29 (13126). ­ 5 б.

7 Көпеев М-Ж. Исабек ишан / М-Ж. Көпеев; дайын.:

Е. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 26 желтоқсан. ­ № 139.

­ 6-7 б.

8 Көпеев М-Ж. Кенесары туралы жазбалар / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 2000. ­ № 2. ­ 41-44 б.

9 Көпеев М-Ж. Құдайым жексенбі күн жер жаратты / М-Ж. Көпеев; дайын.: Жүсіпов Е. // Сарыарқа самалы. – 2000. ­ 8 тамыз. ­ № 93. ­ 7 б.

10 Көпеев М-Ж. Ќ±дайым жексенбі к‰н жер жаратты / М-Ж. Көпеев; дайын.: Е. Ж‰сіпов // Сарыарќа самалы. ­ 8 тамыз.

– 2000. ­ № 93 (13190). ­ 7 б.

11 Көпеев М-Ж. Исабек ишан / М-Ж. Көпеев // Сарыарќа самалы. – 2000. ­ 26 желтоќсан. ­ № 139 (13236). ­ 6 б.


2001
1 Көпеев М-Ж. Әртүрлі насихат сөздер: 20-шы бап. Қырық парыз баяны: 21-ші бап. Бір жаратқан Алланы-сегіз сипат бірлан танымақ. Дақайық Ал-Ахбардан – адамның суреті. Пенделер жаралып, жан бергені. Ғазірейіл періште жан алғалы келгенде, жанның айтқаны / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 27 сәуір. ­ № 33 (13270). ­ 28 б.

2 Көпеев М-Ж. Жалқаулар туралы / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. ­ 28 мамыр. ­ № 62 (12854). ­ 4 б.

3 Көпеев М-Ж. Жан шығарында тәнмен қоштасқаны: 26-шы бап. Шайтан(ның) өлер халде(гі) пендені аңдығаны. Фықия Мансұрдан рауаят. Әбу Зікіриян рауаяты. Жан тәсілім болғанда, көктен үш мәртебе дауыс болғай: 30-шы бап. Күнінде барып жататын жеріміз бес мәртебе дауыс бергей / М-Ж. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 25 мамыр. ­ № 40 (13277). ­ 27 б.

4 Кµпеев М-Ж. М±са Шорманов: жоќтау / М-Ж.Көпеев // Сарыарќа самалы. ­ 28 тамыз. ­ № 67 (13304). – 2001. ­ 5 б.

5 Көпеев М-Ж. Текст № 1-4 МЖО / М-Ж. Көпеев. – № 1 жинақ. – Павлодар. – 2001. ­ 62-65 б.

6 Көпеев М-Ж. Ізбас қажы / М-Ж. Көпеев; дайын.:

Е. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 2001. ­ 31 тамыз. ­ № 68. ­ 28 б.

7 Көпеев М-Ж. 1-4 үлгілер / М-Ж. Көпеев; дайын.:

Л. Жүсіпова // Қазақ тарихы. – 2001. ­ № 1. ­ 22-23 б.

8 Көпеев М-Ж. Жан шыѓарында тєнмен ќоштасќаны / М-Ж. Көпеев // Сарыарќа самалы. – 2001. ­ 25 мамыр. ­ № 40.

9 Көпеев М-Ж. Єрт‰рлі насихат сµздер / М-Ж. Көпеев // Сарыарќа самалы. – 2001. ­ 27 сєуір. ­ № 33 (13270). ­ 27-28 б.

10 Көпеев М-Ж. Ізбас ќажы / М-Ж. Көпеев; дайын.:

Е. Ж‰сіпов // Сарыарќа самалы. – 2001. ­ 1 тамыз. ­ № 68 (13305).

­ 28 б.


11 Көпеев М-Ж. М±са Шорманов / М-Ж. Көпеев // Баянтау.

– 2001. ­ 28 тамыз. ­ № 67 (13304). ­ 5 б.

12 Көпеев М-Ж. Б±рынѓы заманныњ адамдарыныњ ќандай екенін танытуѓа сµйлеген сµз / М-Ж. Көпеев // Азия Транзит. – 2001.

­ 16 шілде. ­ № 7. ­ 20 б.


2002
1 Көпеев М-Ж. Бұхар бабаның түс жоруы / М-Ж. Көпеев; дайын.: Ә. Пазылов // Сарыарқа самалы. – 2002. ­ 22 ақпан.

­ № 15. ­ 17 б.

2 Көпеев М-Ж. Қазақ шежіресі / М-Ж. Көпеев; дайын.:

С. Дәуітов // Ұлт тағылымы. – 2002. ­ № 4. ­ 89-101 б.

3 Көпеев М-Ж. Олжабай / М-Ж. Көпеев; дайын.:

Н. Жүсіпов // Өлкетану. – 2002. ­ № 4. ­ 121-123 б.

4 Көпеев М-Ж. Қанағат туралы жұмбақ өлең Мәшһүр Жүсіп өз жазбасы бойынша / М-Ж. Көпеев // Руханият. – 2002. ­ 8 қыркүйек.

­ № 1. ­ 5 б.

5 Көпеев М-Ж. Ќолыма ќаѓаз, ќалам алайын да: насихат ‰лгі: µз жазбасы бойынша / М-Ж. Көпеев // Руханият. – 2002. ­ 1 сєуір.

­ № 5-6 (9-10). ­ 2 б.


2003
1 Кµпей±лы Мєшћ‰р Ж‰сіп. Алтын табаќ: µз жазбасы бойынша // Руханият. – 2003. ­ 1 маусым. ­ № 9-10 (13-14). ­ 2 б.

2 Көпеев М-Ж. Жақсылар өтіп кетті бізден бұрын / М-Ж. Кµпеев // Орталық Қазақстан, 2003. ­ 1 қараша. ­ 7 б.

3 Кµпеев М-Ж. Шығармалары: 1 том / М-Ж. Кµпеев.

– Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. – 2003. ­ 435 б.

4 Кµпеев М-Ж. Шығармалары: 1 том / М-Ж. Кµпеев.

– Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2003. ­ 384 б.

5 Кµпеев М-Ж. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев: Рухнама // М-Ж. Кµпеев. – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ : Кереку Баян Кітапханасы, 2003. ­ 220 б.

6 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Тайкелтір би (Өз жазбасы бойынша) // Руханият, 2003. ­ қыркүйек. ­ № 15-16 (19-20). ­ 2 б.2004
1 Кµпеев М-Ж. Кенесары туралы / Кµпеев М-Ж.; дайын.: Е. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 2004. ­ № 1. ­ 70-72 б.

2 Кµпеев М-Ж. Сарыарќаныњ кімдікі екендігі: ањыз / М-Ж. Кµпеев; ел аузынан, ќолжазбалардан тарихи сµздерді жиыстырушы Т. Алдаберген±лы // Айдын – Сарыарќа самалы. – 2004. ­ 22 ќањтар.

­ № 9 (13602). ­ 23-24 б.

3 Кµпеев М-Ж. Ж‰рек сыры / Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеев // Руханият. ­ 2004. ­ 15 тамыз. ­ № 13 (41). ­ 4 б.

4 Кµпеев М-Ж. Иса Шорман±лы / М-Ж. Кµпеев // ¦стаздар газеті. – 2004. ­ 15 ќараша. ­ № 22 (33). ­ 7 б.

5 Кµпеев М-Ж. Иса Шорман±лы / М-Ж. Кµпеев // Сарыарќа самалы. ­ 2004. ­ 21 ќазан. ­ № 124 (13717). ­ 6 б.

6 Кµпеев М-Ж. Жеті жетім. / Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеев // Руханият. ­ 2004. ­ № 4-5 (32-33). ­ 9 б.
2005
1 Кµпей±лы Мәшһүр Жүсіп. Шығармалары. 5 т. / М-Ж. Кµпей±лы; дайынд.: Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С.,

Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ.

­ Павлодар: ЖШС ҒӨФ «ЭКО», 2005.


Мәшһүр - Жүсіп Көпейұлы өмірі мен шығарамашылығы туралы еңбектердің хронологиялық көрсеткіші
1889
1 Ботбаев М. Кім т±рар сµз сµйлемей кµњіл ќылса /

М. Ботбаев // Дала уалаяты. – 1892. – 20 ќараша. – № 47.


1890
1 Артыќбаев С. Фельетоны / С. Артыќбаев // Дала уалаяты.

– 1890. – 29 маусым. – № 26.

2 Толыбай±лы М. Ќарќаралыдан хат / М. Толыбай±лы // Дала уалаяты. – 1890. – 11 май. – № 19.
1912
1 Бадыќов А. Орынсыз сµз ќан ќыздырады / А. Бадыќов // Айќап. – 1912. – № 12. – 236-267 б.
1919
1 Садуаќасов С. Ќазаќ єдебиеті: тарихи талдау очерк /

С. Садуаќасов // Трудовая Сибирь. – 1919. – № 1.


1921
1 Аймауытов Ж. Єменніњ ќазасына кµњіл айтуы туралы /

Ж. Аймауытов // Аќ жол. – 1921. – 26-маусым. – № 71.

2 Ѓабдуллин М. Кµпеев - ±лтшыл діндар аќын / М. Ѓабдуллин // Социолистік Ќазаќстан. – 1952. – 10 желтоќсан. – № 6. – Б. 19.

1940
1 Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті / Қ. Жұмалиев. – Алматы.

– 1940. – 46-69.

2 Марѓ±лан Є. Х. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев / Є. Х. Марѓ±лан / Ќазаќ єдебиеті. – 1940. – 5 ќањтар. – № 2.

3 Ысмайылов Е. Ќазаќ єдебиеті: орта мектептіњ 9-класына арналѓан хрестоматия / Е. Ысмайылов. – Алматы: Ќазаќстан мемлекеттік баспасы. – 1940. – 72-74 б. (90).1941
1 Тоќмаѓанбетов А. Хажымухан палуан / А. Тоќмаѓанбетов // Социалистік Ќазаќстан. – 1941. – 18 мамыр . – № 115. – 4 б.

1947
1 Бекмаханов Е. Б. Ќазаќстан ХІХ ѓасырдыњ 20-40 жылдарында: оќу ќ±ралы / Е. Б. Бекмаханов. – Алматы: Ќазаќстанныњ біріккен мемлекеттік баспасы. – 1947.
1948
1 Жұмалиев Қ., Мұқанов С. Қазақ әдебиеті / Қ. Жұмалиев,

С. Мұқанов. – Алматы, 1948.


1951
1 М±ќанов С. Абайдыњ шєкірттері туралы / С. М±ќанов // Абай. – 1992. – № 4. – 57-70 б.
1952
1 Ѓабдуллин М. Діншіл, ±лтшыл Мєшћ‰р Кµпеев туралы /

М. Ѓабдуллин // Социалистік Ќазаќстан. – 1952. – 26 сєуір.1956
1 Єбілев Д. Таѓы да тарихи ескерткіштер туралы / Д. Єбілев // Ќазақ єдебиеті, 1956. – 16 наурыз. – № 11. – 2 б.

2 Ќаратаев М. Ќайта ќарауды ќажет ететін мєселе /

М. Ќаратаев // Ќазақ єдебиеті, 1956. – 10 тамыз. – 34 (84). – 3 б.

3 М±сабаев Ѓ. Сµзден іске кµшейік / Ѓ. М±сабаев // Ќазақ єдебиеті, 1956. – 7 қазан. – № 40 (92). – 2-3 б.1957
1 Ќазаќ ССР тарихы. – Алматы, 1957. – т-1. – 581-582 б.
1958
1 Арыстанов Ж. Комсомол шежіресі осылай басталады /

Ж. Арыстанов // Социолистік Ќазаќстан. – 1958. – 17 август.

2 Базарбаев М. Қазақ әдебиет тарихын зерттеудің кейбір мәселелері / М. Базарбаев // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1958. – № 10.

– 31-39 б.

3 Бекхожин Х. «Дала уалаяты» және мәдениет мәселелер /

Х. Бекхожин // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1958. – № 10. – 56-64 б.

4 Кенжебаев Б. Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы демократ жазушылары / Б. Кенжебаев. – Алматы, 1958. – 57 б.

5 Ќаратаев М. Туѓан єдебиет туралы ойлар / М. Ќаратаев.

– Алматы: КМЄБ, 1958. – 112-121 б.

6 Т±рманжанов ¤. Жас с±њќар: маќала / ¤. Т±рманжанов // Ќазаќстан пионері. – 1958. – 24 сентябрь.


1959
1 Ауыз єдебиетін єњгімелесек // Ќазаќ єдебиеті. – 1959. – 26 июнь. – № 26 (234). – 3- 4 б.

2 Бµжеев М. Ќисса хикаят жайындаѓы ањыздар туралы /

М. Бµжеев // Ќазаќ єдебиеті. – 1959. – № 4. – 23 б.

3 Жармағамбетов Қ., Әбдірахманов Т. ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті: хрестоматия / Қ. Жармағамбетов, Т. Әбдірахманов.

– Алматы: Педагогика, 1959. – 84-90 б.

4 Кенжебаев Б. Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы демократ жазушылар: Ф.ғ.д. Авторефераты / Б. Кенжебаев.

– Алматы, 1959. – 23 б.

5 Қоңыратбаев Ә. Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің лирикасы: Қаз. ССР Ғ.А. Тіл - әдебиет институты конференциясы / Ә. Қоңыратбаев.

– Қазақ әдебиеті. – 1959. – 19 маусым. – № 25 (233). – 3 б.

6 Нарымбетов Ә. Бағалы зерттеу / Ә. Нарымбетов // Қазақ әдебиеті. – 1959. – 9 қаңтар. – № 2. – 3 б.

7 Ысмайылов Е. Идеялық нысана – көркем шығарманың негізгі арқауы / Е. Ысмайылов // Қазақ әдебиеті. – 1959. – 12 шілде.

– № 24 (232). – 3 б.


1960
1 Кенжебаев Б. Дастандар / Б. Кенжебаев // Қазақ әдебиеті.

– 1960. – 13 мамыр. – № 20 (280). – 2 б.

2 Қазақ әдебиеті тарихы. – Алматы, 1960. – 1 том. – 1 кітап.

– 589 б.


3 Сүйіншәлиев Х. Ғылыми мәні зор еңбек / Х. Сүйіншәлиев // Қазақ әдебиеті. – 1960. – 2 желтоқсан. – № 49 (309). – 3 б.
1961
1 Әуезов М. Әдеби мұра және оны зерттеу / М. Әуезов.

– Алматы, 1961. – 358 б.


1962
1 Єуезов М. Уаќыт жєне єдебиет / М. Єуезов; ќ±раст.:

Ы. Д‰йсенбаев. – Алматы: Ќаз мем. кµр. єдеб. баспасы. – 1962.

– 160-164 б.
1963
1 Соломенцев М. С. Баяндама / М. С. Соломенцев // Лениншіл жас. – 1963. – 14 шілде. – № 136. – 2 б.
1964
1 Бектаев Ә. Ел аузында елу жыл / Ә. Бектаев // Қазақ әдебиеті. – 1964. – 18 желтоқсан. – № 51. – 3 б.

2 Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы: аспирантураға түсерде жазған реферат / Қ. П. Жүсіпов. – Алматы: АГУ, 1964.1965
1 Ќазаќ єдебиетініњ тарихы / Алматы: Ана тілі. – 1965.

– 27-31 б.1966
1 Дербісалин Ә. Қазақтың октябрь алдындағы демократияшыл әдебиеті / Ә. Дербісалин. – Алматы: Ғылым, 1966. – 141-143 б.

1968
1 Ахметов Ж. Ықылас әулие: М-Ж. Көпеевтің белігісіз әңгімесі / Ж. Ахметов // Қазақ әдебиеті. – 1968. – № 10. – 4 б.

2 Мағауин М. Қобыз сарыны / М.Мағауин. – Алматы: Жазушы, 1968. – 77-98 б.

3 Н±ртазин Т. Программ ХХ ѓасырдаѓы ќазаќ єдебиеті:

М-Ж. Кµпеев шыѓармаларын енгізді / Т. Н±ртазин // Октябрь алдындаѓы дєуір. – Алматы. – 1968.


1970
1 Дүйсенбаев Ы. Ғасырлар сыры / Ы. Дүйсенбаев. – Алматы: Жазушы, 1970. – 7-10 б.

1971
1 Мағауин М. Алдаспан: ХV-ХVІІІ ғғ. ќазақ ақын, жырауларының шығармалар жинағы / М. Мағауин. – Алматы: Жазушы. – 1971. – 241-242, 254-262 б.

2 Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі / Әбілқасымов Б. – Алматы: Жазушы. – 1971. – 18-23 б.

3 Жиреншин Ә. Қазақ кітаптары тарихынан / Ә. Жиреншин.

– Алматы: Қазақстан. – 1971. – 133-137 б.


1972
1 Бектұров Ж. Керекулік делегат / Ж. Бектұров // Қызыл ту.

– 1972. – 26 желтоқсан. – № 254-255. – 4 б.

2 Бөжеев М. Қисса-хикаялар / М. Бөжеев // Жұлдыз. – 1972.

– № 2. – 213 б.

3 Ғабдуллин М., Садықов Н. Қазақ халқының батырлық жыры / М. Ғабдуллин, Н. Садықов. – Алматы: Ғылым. – 1972. – 338 б.

1973
1 Ахметов Ж. Халықтар достығын аңсап өткен: М-Ж. Көпейұлы туралы кейбір әңгімелер / Ж. Ахметов // Жеңіс. – 1973. – 22 ақпан. – № 22. – 3 б.


1974
1 Әбілқасымов Б. Уақыт. Әдебиет. Әдіс. / Б. Әбілқасымов // Қазақ әдебиеті. – 1974. – 15 февраль. – № 7 (1201). – 2 б.

2 Бөжеев М. Мәшһүр-Жүсіп мұралары хақында / М. Бөжеев // Жалын. – 1974. – № 4. – 127-133 б.

3 Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті / М. Ғабдуллин. – Алматы: Мектеп. – 1974. – 320 б.

4 Мұқанов С. Халық мұрасы / С. Мұқанов. – Алматы: Қазақстан. – 1974. – 22- 23-189-203 б.1975

1 Мәшһүр Жүсіп Қ. Ақын биік мұраны / Қ. Мәшһүр Жүсіп // Жұлдыз. – 1975. – № 10.

2 Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы / 6 томдық.

– Алматы: Ғылым. – 1975. – Т. 1. – 352 б. (93, 282-284).

3 Қазақ совет энциклопедиясы: 12 томдық / Бас ред.: М. Қ. Ќаратаев. – Алматы: Қазақ совет энциклопедиясы бас редакциясы, 1975. – Т. 7. – 554 б.
1976
1 Кенжебаев Б. ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті /

Б. Кенжебаев. – Алматы: Мектеп. – 1976. – 65 б.

2 Өмірәлиев Қ. ХV-ХІХ ғғ. қазақ поэзиясының тілі /

Қ. Өмірәлиев. – Алматы: Ғылым. – 1976. – 141-148 б.


1977

1 Ақышев З. Естен кетпес кезеңдер / З. Ақышев // Қазақстан мектебі. – 1977. – № 11. – 52-57 б.

2 Бердібаев Р. Ғасырлар сыры / Р. Бердібаев. – Алматы: Жазушы. – 1977.
1978

1 Кенжебаев Б. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері /

Б. Кенжебаев. – Алматы: Ғылым. – 1978. – 108-109 б.

2 Маѓауин М. Ќазаќстан аќындары: жинаќ ( М-Ж. Кµпеевтіњ «Шайтанныњ саудасы» µлењі енді) / М. Маѓауин. – Ленинград. – 1978.1979
1 Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы: 6 томдық / Алматы: Ғылым, 1979. – Т. 2. – 244 б. (144).

2 Қазақ тарихи жырларының мәселелері / Алматы: Ғылым.

– 1979. – 312 б. (306-307).

3 Қоңыратбаев Ә. Толғау ақындары жөнінде шеберлік сырлары / Ә. Қоңыратбаев. – Алматы: Жазушы. – 1979. – 138-144 б.


1980

1 Єбілев Д. С±лтанмахм±т 3 т. Т. 1. / Д. Єбілев. – Алматы: Жазушы. – 1980. – 127-132 б.

2 Єбілев Д. С±лтанмахм±т 3 т. Т. 2. / Д. Єбілев. – Алматы: Жазушы. – 1980. – 232-253 б.

3 Єбілев Д. С±лтанмахм±т 3 т. Т. 3. / Д. Єбілев. – Алматы: Жазушы. – 1980. – 153-160 б.

4 Сүйіншәлиев Х. Ғылыми мәні зор еңбек / Х. Сүйіншәлиев // Қазақ әдебиеті. – 1980. – 12 аќпан. – 3 б.
1981
1 Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы 6 томдық / Алматы: Ғылым, 1981. – 220 б. (16-18, 22, 27, 28, 30, 75, 120-123, 137-140, 186, 189, 193, 215).

1982
1 Дүйсенов М., Сейдеханов К., Негимов С. Халық ақындары творчествосының көркемдік сипаты / М. Дүйсенов, К. Сейдеханов,

С. Негимов. – Алматы: Ғылым. – 1982.

2 Қазақ ССР тарихы / Алматы. – 1982. – 3 том.
1983
1 Аќышев З. Ємен аќынныњ 1920 жылдары Коммунистік партияѓа м‰ше болып, мемлекеттік ж±мыстарѓа ќатысуы / З. Аќышев // Ќазаќстан м±ѓалімі. – 1983. – 16 ќырк‰йек.

2 Ақышев З. Деректер: М-Көпеев туғанына 125 жыл /

З. Ақышев // Қазақстан мұғалімі. – 1983. – 16 қырк‰йек. – № 38. – 4 б.

3 Әбілев Д. Шежіре болған серігі / Д. Әбілев // Қазақ әдебиеті.

– 1983. – 26 тамыз. – № 34. – 12-13 б.

4 Дєуітов С. Ерте дәуірдегі қазақ әдебиеті / С. Дєуітов.

– Алматы: Наука. – 1983. – 277-286 б.

5 Дәуітов С. Халықтың маржан сөзін қадірлеген / С. Дәуітов // Қазақ әдебиеті. – 1983. – 26 тамыз. – № 34. – 12-13 б.

6 Жүсіпов Қ. П., Мұхамедханов Қ. Мол мұраның иесі / Қ. П. Жүсіпов, Қ. Мұхамедханов // Семей таңы. – 1983. – 3 қараша.

– № 210. – 3-4 б.

7 Жүсіпов Қ. П., Мұхамеджанов Қ. Ойшыл ақын / Қ. П. Жүсіпов, Қ. Мұхамеджанов // Қызыл ту. – 1983. – 16 қыркүйек. – 3 б.

8 Қағазов А. Дұрыс тарата білсе / А. Қағазов // Қазақ әдебиеті.

– 1983. – 28 қаңтар. – № 4. – 15 б.

1984
1 Әуезов М. Шығармалар жинағы 15 т. / М. Әуезов. – Алматы: Жазушы. – 1984. – 233-234, 279 б.

2 Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр Жүсіп мұрасынан / Қ. П. Жүсіпов // Қазақ әдебиеті. – 1984. – 23 қараша. – 5 б.

3 Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр Жүсіп мұрасы / Қ. П. Жүсіпов // Білім және еңбек. – 1984. – № 8.

4 Жүсіпов Қ. П. Жарты нан хикаясы / Қ. П. Жүсіпов // Қазақ әдебиеті. – 1984. – 23 қараша. – № 47. – 5 б.

5 Жүсіпов Қ. П. Асан ќайғы єңгімесі, Еділ – Жайық ертегісі: Мәшһүр-Жүсіп ќазынасынан // Мәдениет және тұрмыс. – 1984.

– № 12. – 44 б.

6 Ж‰сіпов Ќ. П. Мєшћ‰р-Ж‰сіп ќазынасынан / Ќ. П. Ж‰сіпов // Мєдениет жєне т±рмыс. – 1984. – декабрь. – № 12.

7 Жүсіпов Қ. П. Мұхамедханов Қ. Мәшһүр-Жүсіп мұрасы жөнінде / Қ. П. Жүсіпов, Қ. Мұхамедханов // Жұлдыз. – 1984.

–№ 3. – 174-180 б.

8 Қасқабасов С. А. Қазақтың халық прозасы / С. А. Қасқабасов. – Алматы: Ғылым. – 1984.

9 Марғұлан Ә. Х. Олжабай батыр / Ә. Х. Марғұлан // Жұлдыз.

– 1984. – № 2. – 170-175 б.

10 Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев туралы // Біздіњ отан. – 1984. – № 2.

– 4 б.


11 Мєшћ‰р Ж‰сіп м±расы жµнінде: Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеевтіњ туѓанына 125 жылдыѓына арналѓан // Біздіњ Отан, 1984. – № 3

12 Мєшћ‰р Ж‰сіп м±расы жµнінде: Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеевтіњ туѓанына 125 жылдыѓына арналѓан // Ж±лдыз, 1984. – 3-наурыз.1985
1 Әуезов М. О. Шығыс жинағы 18 т. / М. О. Әуезов.

– Алматы: Жазушы. – 1985. – 153 б.

2 Жүсіпов Қ. П. Мол мұраның иесі: «Сәйгелді, сона, бөгелек туралы» өлеңі / Қ. П. Жүсіпов // Қазақстан мұғалімі. – 1985. – 21 маусым. – № 25. – 4 б.

3 Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр-Жүсіп мұрасынан: «Соқыр, саңырау, жалаңаш хикаясы» µлењі / Қ. П. Жүсіпов // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 7 маусым. – 4 б.

4 Зәуренбаев Қ. Хатқа түйген тілектер / Қ. Зәуренбаев // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 22 ақпан. – 8. – 15 б.

5 Келімбетов Н. Бес ғасырдың алтын қазынасы / Н. Келімбетов // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 17 мамыр. – № 20. – 7 бет .

6 Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы – Т. 4. / Алматы: Ғылым. – 1985. – 360 б. (125-126, 162).

7 Қайырбеков Ғ. Баянауыл басында / Ғ. Қайырбеков // Жұлдыз. – 1985. – № 11. – 160-175 б.

8 Марғұлан Ә. Х. Ежелгі жыр, аңыздар / Ә. Х. Марғұлан.

– Алматы: Жазушы. – 1985. – 45, 333, 353, 359 б.

9 Мырзахметов М. Абай жүрген ізбенен / Мырзахметов М.

– Алматы. – 1985.

10 Тұңғышбаев Қ. Туған әдебиет жанашыры / Қ. Тұңғышбаев // Қазақстан мектебі. – 1985. – № 11. – 73-74 б.
1986

1 Ақышев З. Қолдағы мұраны қолға алса... / З. Ақышев // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 15 тамыз. – № 33. – 15 б.

2 Єбішев Є., Єбілев Д. т. б. Рухани кемелдіктіњ бір кемелі /

Є. Єбішев, Д. Єбілев // Ќазаќ єдебиеті. – № 47. – 1986.

3 Бекхожин Х. Өлең өткелдері / Х. Бекхожин. – Алматы: Жазушы. – 1986. – 223 б.

4 Дәуітов С. Мәшһүр ақын / С. Дәуітов // Пионер. – 1986.

– № 4. – 20-21 б.

5 Иманбекова І. Ұлбике ақын / І. Иманбекова // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 12 қыркүйек. – № 37. – 14 б.

6 Жүсіпов Қ. П. Сын-сергек жанр / Қ. П. Жүсіпов // Жалын.

– 1986. – № 6. – 35 б.

7 Кенжебаев Б. Әдебиет белестері / Б. Кенжебаев. – Алматы: Жазушы. – 1986. – 188-190 б.

8 Қаратаев М. Қазақ әдебиетіндегі реализмнің даму жолдары /

М. Қаратаев. – Алматы: Мектеп. – 1986. – 132-133 б.

9 Қайырбеков Ғ. Мәшһүр Жүсіп үйінде: өлең / Ғ. Қайырбеков // Жұлдыз. – 1986. – № 3. – 51-52 б.

10 Қайырбеков Ғ. Ақиқат түбі – адалдық / Ғ. Қайырбеков // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 1 тамыз. – № 31. – 2 б.

11 Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы: – Т. 5. / Алматы: Ғылым. – 1986. – 216 б. (58-74).

12 Марғұлан Ә. Х. Еңбекпен өткен өмірім / Ә. Х. Марғұлан // Жұлдыз. – 1986. – № 1. – 174-181 б.

13 Сейдеханов К. Мұраға сергек қарайық / К. Сейдеханов // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 21 ақпан. – № 8. – 13-14 б.

14 Сағымбеков М. Жанды иіткен бір әлем / М. Сағымбеков // Білім және еңбек. – 1986. – № 3. – 44-45 б.

15 Сүбханбердина Ү., Сейфуллина Д. Қазақ кітаптары: библиог. көрс. / Ү. Сүбханбердина, Д. Сейфуллина. – Алматы: Мектеп. – 1986. – 206 б. (94, 127.)

16 Ысмайылов Е. Ақын және революция / Е. Ысмайылов.

– Алматы: Жазушы. – 1986. – 86, 236-239 б.


1987
1 Дүйсенбаев Ы. Эпос және ақындар мұрасы / Ы. Дүйсенбаев. – Алматы: Ғылым. – 1987. – 171-174 б.

2 Жиреншин Ә. Қазақ кітаптары тарихынан / Ә. Жиреншин.

– Алматы: Қазақстан. – 1987. – 142 б. (134-135.).

3 Есімов Ғ. Жеделту стратегиясы және әдеби процесс /

Ғ. Есімов // Жұлдыз. – 1987. – № 8. – 185-187 б.

4 Сапаралин Б. Өздерің де ойлаңдар / Б. Сапаралин // Жұлдыз. – 1987. – № 9. – 190 б.


1988
1 Әлімжанов Ә. Табиғи арнаның тағылымы / Ә. Әлімжанов // Қазақстан әйелдері. – 1988. – № 4. – 19 б.

2 Әбілқасымов Б. Бұдан жүз жыл бұрын / Б. Әбілқасымов // Қазақстан әдебиеті. – 1988. – 12 тамыз. – № 33. – 14 б.

3 Баяндин Ғ. Әлі есімде / Ғ. Баяндин // Қазақстан әйелдері.

– 1988. – № 3. – 17 б.

4 Дәуітов С. Мәшһүр ақын: Мәшһүр-Жүсіп туғанына 130 жыл / С. Дәуітов // Қазақ әдебиеті. – 1988. – 30 қыркүйек. – № 40. – 12 б.

5 Жақсыбеков Ж. Орынбай мен Ерден сұлтан. Бала би: ел аузынан / Ж. Жақсыбеков // Семей таңы. – 1988. – 20 қараша – № 223.

– 7 б.

6 Жүсіпов Н. Әмен ақын. Қолыма хат жазғалы алдым қалам: Әмен Мәшһүр-Жүсіпұлы Көпеевтің туғанына 100 жыл /Н. Жүсіпов // Семей таңы. – 1988. – 19 қараша. – № 223. – 7 б.

7 Сейітжанов З. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев / З. Сейітжанов. / Қазақ фольклористикасының тарихы: революцияға дейінгі кезең.

– Алматы: Ғылым. – 1988. – 432 б. (353-382).

8 Мәшһүр-Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр-Жүсіп қазынасы: М-Ж. Көпеевтің туғанына 130 жыл / Қ. П. Мәшһүр-Жүсіпов // Қызыл ту.

– 1988. – 27 желтоқсан. – № 247 (11197). – 3 б.
1989
1 Аќышев З. Мєшћ‰р-Ж‰сіп пен Ж‰сіпбек Аймауытовтыњ хаттары / З. Аќышев // Біздіњ отан. – № 2. – 1989. – 4 б.

2 Ақышев З. Жүсіпбек және Мәшһүр-Жүсіп / З. Ақышев // Біздің Отан. – 1989. – № 8. – 3 б.

3 Ботбаев М. Кім т±рар сµз сµйлемей кµњіл ќылса / М. Ботбаев // Дала уалаяты. – 1892. – № 47. –20 ноябрь. / М. Ботбаев; дайын.:

У. Суханбердина / «Дала уалаяты» газеті. – 5 т. Т. 1. – Алматы: Ѓылым. – 1989. – 656 б. (450 б).

4 Кенжебаев Б. Мірдің оғындай еді / Б. Кенжебаев // Лениншіл жас– 1989. – 25 тамыз.

5 Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы: 6 томдық / Алматы: Ғылым, 1989. – Т. 1. – 296 б. (17-18, 61-62, 144, 147-148, 213-216).

6 Мәшһүр -Жүсіп пен Молдағалидың айтысы // Қызыл ту.

– 1989. – 4 сәуір. – № 65 (11265).

7 Толыбай±лы М. Ќарќаралыдан хат / М. Толыбай±лы // Дала уалаяты. – 1890. – № 19. – 11 май / М. Толыбай±лы; дайын.: У.Суханбердина / «Дала уалаяты» газеті. – 5 т. Т. 1. – Алматы: Ѓылым. – 1989. – 656 б. (181).

8 Тоқбергенов Т. Ой толғақ / Т. Тоқбергенов // Қазақ әдебиеті.

– 1989. – 11 тамыз. – № 32. – 4 б.
1990
1 Ақышев З. Жүсіпбек және оның Қартқожасы / З. Ақышев // Жұлдыз. – 1990. – № 8. – 186-187 б.

2 Арынов Т. Боздаѓым: ќазаќтыњ жоќтау жырлары /

Т. Арынов. – Алматы: Жазушы. – 1990. – Б. 80-91.

3 Асылбеков А. Таланттар өссе – ел мерейі / А. Асылбеков // Алматы ақшамы. – 1990. – 20 маусым. – № 142. – 3 б.

4 Дәуітов С. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев / С. Дєуітов // Қазақстан мектебі. – 1990. – № 2. – 72-79 б.

5 Дєуітов С. Ризамын µзіње де, сµзіње де: Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеев пен Ж‰сіпбек Аймауытовтыњ жазысќан хаттарынан. /

С. Дєуітов // Социалистік Ќазаќстан. – 1990. – 1 мамыр. – № 102 (19577).

6 Досымбекова Р. Халқымен қайта тілдесті / Р. Досымбекова // Қазақстан мұғалімі. – 1990. – 22 желтоқсан. – № 51. – 3 б.

7 Жақсыбаев С. Бұхар жырау жайында / С. Жақсыбаев // Қазақ әдебиеті. – 1990. – 19 қаңтар. – № 3. – 9б.

8 Жүсіпова Г. Поэзияда мысалмен сөйлеу үлгісі туралы: Мәшһүрдің өзін-өзі ертегі қылып сөйлегені / Г. Жүсіпова // Семей таңы. – 1990. – 1 қыркүйек. – № 168. – 7 б.

9 Жүсіпов Е. Мәшһүр-Жүсіптің жарық көрмеген екі өлеңі: «Мәшһүрдің сөзді киіндіріп, жұрт көзіне түсіргені», «Дүниеге көңілі қалғандықтан сөйленген сөз» / Е. Жүсіпов // Алматы ақшамы.

– 1990. – 10 қазан. – № 234. – 4 б.

10 Жүсіпов Қ. П. М-Ж. Көпеевтің «Адам екі түрлі» өлең /

Қ. П. Жүсіпов // Қызыл ту. – 1990. – 24 қараша. – 8 б.

11 Кенжебаев Б. Дастандар / Б. Кенжебаев // Қазақ әдебиеті.

– 1990. – № 20. – 13 мамыр. – 2 б.

12 Қаратаев М. Елеулі еңбек / М. Қаратаев // Лениншіл жас.

– 1990. – 1 қараша. – № 210. – 4 б.

13 Приймак Д. Мәшһүр-Жүсіптің шәкірті / Д. Приймак // Қызыл ту. – 1990. – 1 наурыз. – № 42. – 4 б.

14 Субханбердина Ү. «Дала уалаяты газеті» /

Ү. Субханбердина. – Алматы: Ғылым, 1990. – Т. 2. – 584 б.

15 Тәжібаев Ә. Имандылыққа үндеген / Ә. Тәжібаев // Социалистік Қазақстан. – 1990. – 26 қыркүйек. – № 222. – 3 б.

16 Шыңғысұлы Б. Ақындық мұраның айшықтары: Абайдың туғанына 150 жыл толу // Семей таңы. – 1990. – 24 қазан.

– № 204. – 4 б.


1991
1 Ақышев З. Мәшһүр Жүсіп һәм Жүсіпбек / З. Ақышев // Дауа. – 1991. – қазан. – № 10.

2 Аќышев З. ¤тініш хат туралы пікірі: М-Ж. Кµпеев 100 жылдыѓына / З. Аќышев. – 1991. – № 2.

3 Єуезов М. Єдебиет тарихы. / М. Єуезов. – Алматы: Ана тілі. – 1991. – 228 б. // Дауа. – Павлодар. – № 10. – ќазан. – 1991.

4 Бекбосынов М. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев / М. Бекбосынов // Семей таңы. – 1991. – 26 мамыр. – № 98-99. – 7 б; 1991. – 7 маусым.

– № 103-104. – 7 б; 1991. – 8 маусым. – № 108. – 7 б.

5 Бектұров Ж. Баянауыл басында: өлең – очерк / Ж. Бектұров // Орталық Қазақстан. – 1991. – 12 қаңтар. – № 10-11. – 5 б.

6 Бектұров Ж. Баянауыл басында: өлең – очерк / Бектұров Ж. // Орталық Қазақстан. – 1991. – 15 қаңтар. – № 12. – 5 б.

7 Дєуітов С. Асыл м±ра айдарымен берілген: маќала /

С. Дєуітов // Егеменді Ќазаќстан. – 1991. – 6 б.

8 Дәуітов С. Толғамдар / С. Дєуітов // Еегеменді Қазақстан.

– 1991. – 7 желтоқсан. – № 281.

9 Есенбенов Р. Р. Ел аузынан / Қаз. МУ студ.: Р. Р. Есенбенов жинаушы, айтушы: Ағабекқызы Б. – 1928 ж. туған, Шымкент обл., Сарыағаш ауд., Шеңгелді бекет тұрғыны, руы Ақкөңірдең; әд. өңд.: Ш. Қонысбайұлы // Жібек жолы. – 1991. – № 4-5. – 60 б.

10 Көпеев С. Мәшһүр Жүсіп өз бейітін өзі салдырды /

С. Көпеев // Сарыарқа самалын. – 1991. – 14 желтоқсан. – № 175.

11 Көпеев С. Шындыққа жанаспайды / С. Көпеев // Қызыл ту. – 1991. – 16 қаңтар.

12 Қайырбеков Ғ. Ескерткіштер мен есерсоқтар /

Ғ. Қайырбеков // Социалистік Қазақстан. – 1991. – 18 мамыр.

– № 113-114. – 5 б.

13 «... Қисса қалып кетті» // Азия. – 1992. - шілде. – № 3. – 5 б.

14 Машрапов Қ. Мәшһүр-Жүсіпке хат: Ә. Х. Марғұланның 1922. 28 мартта Ленгинградтан жазған хаты / Қ. Машрапов // Қызыл ту. – 1991. – 9 шілде. – № 105. – 3 б.

15 Мєшћ‰р-Ж‰сіп Ќ. ¤лењ – сµздіњ патшасы: Зерттеулер /

Ќ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп. – Алматы: Жазушы. – 1991. – 165 б.

16 Мәшһүрдің ата-тегі туралы // Сарыарқа самалы. – 1991. – 17 наурыз. – № 32 (11914).

17 Нұралин Қ. Пікір таласынан шындық туады немесе

С. Көбеевке хат / Қ. Нұралин // Қызыл ту. – 1991. - 9 шілде. – № 105.

– 3 б.


18 Райымбекұлы Е. Көпейұлы Жүсіптің Мәшһүр атануы /

Е. Райымбекұлы // Дауа. – 1991. – қаңтар. – № 5. – 8 б.

19 Тұрғанбеков Ж. Ол таулар – Бозқозұлы Бөкенбай батырдың мекені / Ж. Тұрғанбеков // Қызыл ту. – 1991. – 6 шілде. – № 117. – 3 б.

20 Тілеке Ж.М. Қазақ халқының қаһармандары / Ж. М. Тілеке: жинақ құрастырушы / Павлодар: Дауа. – 1991. – 84 б.


1992
1 Арғынбаев Х. Мәшһүр-Жүсіптің екі батасы / Х. Арғынбаев // Ана тілі. – 1992. – 30 шілде. – № 30. – 8 б.

2 Әбілев Д. Көкейде қалған кездесу / Д. Әбілев // Егеменді Қазақстан. – 1992. – 26 желтоқсан. – № 296-297. – 4б.

3 Әбілев Д. Мәшһүр-Жүсіп: естелік / Д. Әбілев // Жұлдыз.

– 1992. – № 12. – 116-129 б.

4 Баязитов С. Абай мен Мәшһүрдің партияға көзқарасы хақында / С. Баязитов // Сарыарқа самалы. – 1992. – 8 желтоқсан.

– 146. – 3 б.

5 Баязитов С. Мәшһүрдің жыр әлемімен қауышу / С. Баязитов / Сарыарқа самалы. – 1992. – 21 қаңтар.

6 Бердібаев Р., Абылқасымов Б. Батыр Қабанбай /

Р. Бердібаев, Б. Абылқасымов. 1992.

7 Дәуітов С. Шафиғов М. Мәліке қыздың хикаясы /

С. Дәуітов, М. Шафиғов // Егеменді Қазақстан. – 1992. – 1 сәуір. – 3 б.

8 Ж‰сіпов Н. Табиѓат тањѓажайыптары / дайын.: Н. Ж‰сіпов // Зерде. – 1992. – № 6.

9 Көпеев С. Жаңсақ пікірден қашан арыламыз / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 10 қазан. – № 120.

10 Көпеев С. Мәшһүрдің ата-тегі туралы / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 17 наурыз. – № 32. – 3 б.

11 Көпеев С. Осындай әңгімелер бар; Үш Жүсіп бір Машрап / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 16 мамыр. – № 57 (11939).

12 Көпеев С. Рас, Абайды біз білеміз бе?: А. Құнанбаевтың туғанына 150 ж. толуы қарсаңында / С. Көпеев / Сарыарқа самалы.

– 1992. – 5 мамыр. – № 52. – 3 б.

13 Көпеев С. Тарих сабағы – ұрпаққа аманат / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1992. – 6 тамыз. – 3 б.

14 Қасымжанов А., Алтаев Ж. Ежелгі рухани таным және қазақ философиясы / А. Қасымжанов, Ж. Алтаев. – Алматы.

– Мұрагер. – 1992.

15 М±ќанов С. Абайдыњ шєкірттері туралы: С. М±ќанов Абайдыњ шєкірттері туралы. 1951 ж. 15 маусымында «Абайдыњ єдеби м±расы» мєселесін талќылауѓа арналѓан ѓылыми айтыста жасалынѓан / С. М±ќанов // Абай. – 1992. – № 4. – 57-70 б.

16 Ордалиев С. ХХ ғ.басындағы қазақ әдебиеті» бағдарламасы туралы / С. Ордалиев // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1992. – № 1. – 75 б.

17 Өкпенің Кәрімтайы. Мәшһүр-Жүсіптің аталуы жөнінде бір ауыз сөз / Өкпенің Кәрімтайы // Сарыарқа самалы. – 1992. – 15 қыркүйек. – № 109. – 4 б.

18 Салғараұлы Қ. Қазақтың қилы тарихы: роман – эссе /

Қ. Салғараұлы // Алматы. – Жалын. – 1992. – 304 б. / 152, 158, 235-236, 238.

19 Солтанбаев З. Баян деген / З. Солтанбаев // Отарқа. – 1992.

– 25 қаңтар. – 3 б.

20 Сүтжанов С. Екі ғасыр аралығы: Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармашылығы және оның зерттелу тарихы / С. Сүтжанов // ҚР ҒА Хабарлары: тіл, әдебиет сериясы. – 1992. – № 4. – 26-36 б.

21 Фадли Әли «Түрк елі» журналының беттерінен / түрік тілінен ауд. түсінік. жазғ.: Фадли Әли // Жас қазақ. – 1992. – 22 сәуір.

– № 8. – 2 б.

22 Шалғамбаева Ж. Бұғауда бұлқынған дәуір сөз /

Ж. Шалғамбаева // Ана тілі. – 1992. – 30 сәуір. – № 17. – 5 б.

23 Шарапиденұлы Т. Мәшһүрге қамқорлық керек /

Т. Шарапиденұлы // Сарыарқа самалы. – 1992. – 4 ақпан. – № 14. – 3 б.


1993
1 Әділханұлы А. Әкімбек Әлдебекұлы / А. Әділханұлы // Сарыарқа самалы. – 1993. – 7 қыркүйек. – № 105.

2 Байжанов С. Үкаша әулиенің қырық құлаш құдығы /

С. Байжанов // Мыңнан бір мезет. – 1993. – қараша. – № 9. – 4-5 б.

3 Баязитов С. Мәшһүр Жүсіп - әулие / С. Баязитов // Сарыарқа.

– 1993. – № 5. – 23 б.

4 Жағырлап пен Абылай хан (Дайынд: Н. Қ. Жүсіпов) // Қазақстан мектебі, 1993. – № 6, – Б. 1.

5 Ж‰сіпова Г. «Хаятбаќшы» дастаны ћаќында // Абай, – № 8. 1993. – 75 б.

6 Жүсіпов Е. Қажылар шежіресі (М.Ж.Көпеевтің «Шонтыбай қажы» туралы өлеңі) // Үш-анық, – 1993. – № 3, ақпан, – Б. 7.

7 Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіптің бір әңгімесі / Н. Жүсіпов // Қазақсатан мектебі. – 1993. – № 6. – Б. 78-79.

8 Ќамзабек±лы Д. Смаѓ±лдыњ єдеби-сын ењбектері /

Д. Ќамзабек±лы // Ж±лдыз. – 1993. – № 9. – Б. 188-198.

9 Ќамзабек±лы Д. Смаѓ±лдыњ єдеби-сын ењбектері /

Д. Ќамзабек±лы // Халық кеңесі. – 1993. – 2 наурыз. – № 42. – Б. 4.

10 Көпеев С. Мәшһүр Жүсіп әулие / С. Көпеев / Сарыарқа.

– 1993. – № 5. – Б. 24-25.

11 Көпеев С. Мәшһүрдің қайта оралуы / С. Көпеев / Сарыарқа самалы. – 1993. – 14 тамыз. – № 95. – Б. 2.

12 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының өмір туралы өрімдерінен // Балқантау. – 1993. – 26 шілде. – № 25. – Б. 4.

13 Садуаќасов С. Ќазаќ єдебиеті: тарихи талдау очерк /

С. Садуаќасов // Трудовая Сибирь. – 1919. – № 1 // Ќамзабек±лы

Д. Смаѓ±л: єдеби-сын ењбектер // Ж±лдыз. – 1993. – № 9. – 188-198 б. // Халық кеңесі. – 1993. – 2 наурыз. – № 42. – Б. 4.

14 Сакеева Д. Мәшһүр Жүсіп мұрасы / Д. Сакеева // Халық кеңесі. – 1993. – 3 ақпан. – Б. 4.

15 Сүтжанов С. М-Ж. Көпеев шығармашылығы және оның зерттелу жайы / С. Сүтжанов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1993. – № 1. – Б. 38-39.

16 Тұрғанбекұлы Ж. Мәшһүр Жүсіптің жаңа мұражайы /

Ж. Тұрғанбекұлы // Сарыарқа самалы. – 1993. – 27 қараша. – № 140.

– Б. 3.

17 Шалғымбаева Ж. Қыспақ көрген кітаптар /Ж. Шалғымбаева // Мәдениет. – 1993. – 1-15 шілде. – № 13. – Б. 14-15.

18 Ізбасов Ж. Мәшһүр Жүсіптің қоштасуы / Ж. Ізбасов // Ана тілі. – 1993. – 4 ақпан. – № 5. – Б. 8.


1994
1 Ақтаев С. Науан хазірет кім? / С. Ақтаев // Ақиқат. – 1994.

– № 9. – Б. 24.

2 Баязитов С. Абай мен Мєшћ‰р-Ж‰сіптіњ партияѓа кµзќарасы / С. Баязитов // ¦лаѓат. – 1994. – № 1. – 123 б.

3 Бекмаханов Е. Қазақстан ХІХ ғ-ң 20-40 жылдарында (оқу құралы) / Е. Бекмаханов. – Алматы: Санат. – 1994. – 416 б. (52 б).

4 Камхашұлы К. Ескелдіде естен кетпес той болды /

К. Камхашұлы // Сарыарқа самалы. – 1994. – 20 қыркүйек. – № 108.

– Б. 2.

5 Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы / Т. Кәкішев.– Алматы: Санат. – 1994. – № 58. – Б. 63-65.

6 Көпеев С. Аруаққа шет болмайық / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1994. – 15 қыркүйек.

7 Кµпеев С. Кµпей зираты ќамќорлыќќа алынса / С. Көпеев // Сарыарќа самалы. – № 33 (12223). – 26 наурыз. – 1994.

8 Кµпеев С. Мєшћ‰рдіњ атаќоныс тањдауы / С. Көпеев // Сарыарќа самалы. – 1994. – 16 сєуір. – № 42 (12232).

9 Көпеев С. Мәшһүр мінген ер тоқым / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1994. – 16 ақпан. – № 23. – Б. 2.

10 Ќоњыратбаев Є. Ќазаќ єдебиетініњ тарихы /

Є. Ќоњыратбаев. – Алматы: Санат. – 1994. – Б. 203-210.

11 Мыңжан Н. Қазақстанның қысқаша тарихы / Н. Мыңжан: дайын.: М. Қани. – Алматы: Жалын. – 1994. – 400 б. /369/.

12 Субханбердина Ү. Дала уалаяты газеті / Ү. Субханбердина.

– Алматы: Ғылым. – 1994. – 816 б. (194).

13 С‰тжанов С. Н. М-Ж. Кµпеевтіњ шыѓармашылыќ µмірбаяны: єдіст. оќу ќ±рал / С. Н. С‰тжанов / 1994. – Б. 79.

14 Сүтжанов С. Н. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының әдеби мұрасы: ф.ғ.к., ғыл. дәр. алу үшін дайын. дисс. автореф. / С. Н. Сүтжанов. – Алматы, 1994.

15 ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті / Алматы: Білім.

– 1994. – Б. 5-17.

16 Шалғымбаева Ж. Қыспақ көрген кітаптар /

Ж. Шалғымбаева / ҚР ҰҒА хабарлары: филология сериясы. – 1994.

– № 4. – Б. 33-40.
1995
1 Артықбаев Ж. О. Қазақ этнографиясы: Этнос және қоғам

ХVІІІ ғ. / Ж. О. Артықбаев. – Қарағанды. – 1995. – 267 б.

2 Бадыќов А. Орынсыз сµз ќан ќыздырады / А. Бадыќов // Айќап. – 1912. – № 12. – Б. 236-267. / А. Бадыќов; бас ред.:

Р. Н±рѓалиев. / Айќап: энциклопедия. – Алматы: Ќазақ энциклопедиясы. – 1995. – 368 б. (106, 326 б.)

3 Баратова М. Тіл байлығының қайнар көздері / М. Баратова // ҚР ҰҒА Хабарлары: тіл, әдебиет сериясы. – 1995. – № 2. – Б. 47-50.

4 Баязитұлы С. Нар тәуекел еткен еді / С. Баязитұлы // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 36-40.

5 Жүсіпова Г. Қ. Әулие ақынның туындысы / Г. Қ. Жүсіпова // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 8, 14, 43, 56.

6 Ж‰сіпова Г. Ќ. Мєшћ‰р – Ж‰сіп µлењдерініњ жанрлыќ ерекшеліктері / Г. Қ. Жүсіпова // Сарыарќа. – 1995. – № 5. – Б. 15-20.

7 Жүсіпова Г. Ќ. М-Ж. Көпейұлының «Ғалы Арыстанның әңгімесі» дастаны / Г. Қ. Жүсіпова // Ұлағат. – 1995. – № 1.

8 Жүсіпов Қ. П. Абай және Мәшһүр Жүсіп / Қ. П. Жүсіпов // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 27-31.

9 Жүсіпов Н. Ќ. Атадан қалған асыл мұра: Көпеев М-Ж. әңгімелері негізінде / Н. Ќ. Жүсіпов // Сарыарқа. – 1995. – № 5.

– Б. 32-34.

10 Жүсіпов Н. Ќ. М-Ж.Көпейұлының «Адам мен жұлдыздар арақатынасы» еңбегі туралы / Н. Ќ. Жүсіпов // Қазақ тарихы.

– 1995. – № 6. – Б. 20-29.

11 Көпеев С. Әулие ақынның туындысы / С. Көпеев // Сарыарқа. – 1995. – № 5. – Б. 21-26.

12 Кµпеев С. Мєшћ‰рдіњ кµрегендігі хаќында бірер сµз /

С. Көпеев // Сарыарќа самалы. – 10 маусым. – 1995. – № 64 (12405).

13 Көпеев С. Мәшһүрдің кәсіби көзқарасы / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1995. – 4 ноябрь. – № 125. – Б. 3.

14 Қазақ халық ауыз әдебиеті: тарихи жырлар: Абылай хан / көп томдық жинақ, Алматы: Білім, 1995. – 288 б.

15 Қарыбаев Ж. Мәшһүр жазған шежіре бұрмаланбаса екен /

Ж. Қарыбаев // Сарыарқа самалы. – 1995. – 18 ноябрь. – № 131. – Б. 3.

16 Өкпенің Кәрімтайы. Мәшһүр Жүсіп зираты туралы / Өкпенің Кәрімтайы // Сарыарқа самалы. – 1995. – 7 қаңтар. – Б. 3.

17 Өкпенің Кєрімтайы. Шорман баласы Иса қажы / Өкпенің Кәрімтайы // Сарыарқа самалы. – 1995. – 12 тамыз. – № 91. – Б. 3.

18 Сүбханбердина Ү. ДУГ: 5 кітап / Ү. Сүбханбердина; мазмұнд. библ. көрс. Алматы: Ғылым. – 1995. – 5 том. – 216 б.

19 Т±њѓышбаев Ќ. Туѓан єдебиет жанашыры / Ќ. Т±њѓышбаев // Ќазаќстан мектебі. – 1995. – № 11. – Б. 73-74.

20 Тілеке Ж. Шежіре: Ертіс-Баян өңірі / Ж. Тілеке / Павлодар.

– 1995. – 386 б. (91)
1996
1 Алтаев Ж. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің фотосуреті / Ж. Алтаев // Сарыарқа самалы. – 1996. – 6 ақпан. – № 15. – Б. 3.

2 Жүсіпов Н. М-Ж. Көпейұлы – ауыз әдебиетін жинаушы /

Н. Жүсіпов // ҚР ҒМ - ҒА Хабарлары: тіл, әдебиет сериясы. – 1996.

– № 5-6. – Б. 55-61.

3 Көпеев С. Әйтім естелігі / С. Көпеев // Сарыарқа самалы.

– 1996. – 27 аќпан. – № 24.

4 Көпеев С. Мәшһүр зиратын қалпына келтіру керек /

С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1996. – 9 қаңтар. – № 3. – Б. 4.

5 Сүбханбердина Ү., Сейфуллина Д. Қазақ кітабының шежіресі / Ү. Сүбханбердина, Д. Сейфуллина. – Алматы: Рауан.

– 1996. – 286 б. (136-137, 198 б.)


1997
1 Єділхан±лы А. Тµрімізді аныќтап, тµрт ќ±быламызды т‰гендеп ж‰рміз бе? / Алпысбес Єділхан±лы // Сарыарќа самалы.

– 1997. – 28 ќазан. – № 127 (12766). – Б. 4-5.

2 Єбдіраш±лы Р. Қазаќќа Мєшћ‰р-Ж‰сіп аты мєлім

Р. Єбдіраш±лы // Отарќа – 1997. – 18 ќазан. – № 42. – Б. 5.

3 Ѓабит±лы С. Кµп болып кµмектесейік! / С. Ѓабит±лы // Отарќа. – 1997. – 23 тамыз. – Б. 3.

4 Дәуітов С. Мәшһүр Жүсіптің хаты / С. Дәуітов // Қазақ тілімен әдебиеті. – 1997. – 14 ќањтар. – № 2. – Б. 12.

5 Жүсіпова Г. Діни қиссалар мәні / Г.Жүсіпова // ҚР ҒМ-ҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – 1997. – № 6. – Б. 67-72.

6 Ж‰сіпова Г. Мєшћ‰р -Ж‰сіптіњ «Жер мен кµк» ќиссасы /

Г. Ж‰сіпова // Абай. – 1997. – № 4 (36). – Б. 53.

7 Жүсіпов Н. Едіге батыр және Едіге би / Н. Жүсіпов // Қазақ тарихы. – 1997. – № 1. – Б. 45-49.

8 Ж‰сіпов Н. Мєшћ‰р-Ж‰сіптіњ Абылай туралы жазѓандары /

Н. Жүсіпов // Сарыарќа. – 1997. – № 3. – Б. 3-15.

9 Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіп «Дала уалаяты» газеті бетінде /

Н. Жүсіпов // Сарыарқа самалы. – 1997. – 23 маусым. – № 86. – Б. 4-5.

10 Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіп - қазақ ауыз әдебиетін жинаушы / Н. Жүсіпов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1997. – № 1-2. – Б. 86-93.

11 Көшімбеков Б. «Айқап» журналы және жерлес ақын-жазушылар шығармалары / Б. Көшімбеков // Сарыарқа самалы.

– 1997. – 19 маусым. – № 71. – Б. 2.

12 Құнанбайұлы Ш. Мәшһүр Жүсіптің екі сөзі /

Ш. Құнанбайұлы // Сарыарқа самалы. – 1997. – 8 сәуір.

13 Мәшһүр-Жүсіптің Абылай туралы жазғандары // Сарыарқа самалы. – 1997. – № 3. – Б. 3-15.


1998
1 Арын Е. Қазақтар: көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық / Е. Арын. – Алматы: Қазақстан даму институты.

– 2 том : тарихи тұлғалар. – 1998. – Б. 130-132, 397-399.

2 Арын Е. Қазақтар: көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық / Е. Арын. –Алматы: Қазақстан даму институты. – 3 том: шежіре. – 1998. – Б. 8-32, 176-200.

3 Арын Е. Қазақтар : көпшілікке арналған тоғыз томдық анықтамалық / Е. Арын. – Алматы: Қазақстан даму институты. – 9 том: библиография. – 1998. – Б. 356-357.

4 Әбсадықов А. А. Абылай туралы аңыздар / А. А. Єбсадыќов // ф.ғ.к., ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясының авторефераты / Ақмола. – 1998. – Б. 21.

5 Єбілев Д. Хаттар: Төлеубай Шарапиевке жазылған хаттар «Мәшһүр Жүсіп мұрасының зерттелу жайы» / Д. Єбілев // Жұлдыз.

– 1998. – 4 көкек. – № 4. – Б. 139.

6 Әділханұлы А. Төрімізді анықтап, төрт құбыламызды түгендеп жүрміз бе? / А.Әділханұлы // Сарыарқа самалы. – 1998. – 28 қазан.

7 Баязит±лы С. Алашќа аты мєлім Мєшћ‰р-Ж‰сіпке той жасады / С. Баязитов //Сарыарќа самалы. – 1998. – 8 тамыз. – № 93 (12885). – Б. 3.

8 Баязитұлы С. Өнегелі ойға толы туындылар / С. Баязит±лы //Сарыарқа самалы. – 1998. – 19 қараша. – № 137. – Б. 2.

9 Бижанов Ж. Мєшћ‰рден 25 том м±ра ќалѓан... / Ж. Бижанов // Жас алаш. - 15 тамыз. – 1998. – №97 (13877). – Б. 6.

10 Дәуітов С. Халықтың маржан сөзін қадірлеген / С. Дєуітов // Егеменді Қазақстан. – 1998. – 29 маусым. – № 147. – 5 б.

11 Дәуітұлы С. Қазақ шежіресі : кітаптан үзіндісі / С. Дєуітов // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – № 31-32. – Б. 4-6.

12 Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүр-Жүсіп дастандары / Г. Қ. Жүсіпова // ф.ғ.к., ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясының авторефераты / Алматы. – 1998. – Б. 26.

13 Жүсіпова Г. Қ. Мәшһүр Жүсіп дастаны / Г. Қ. Жүсіпова // Сарыарқа. – 1993. – № 6. – Б. 78-83.

14 Ж‰сіпова Г. Мєшћ‰р-Ж‰сіп м±расыныњ зерттелу жайы /

Г. Қ. Жүсіпова // Ж±лдыз. – 1998. – 4 кµкек. – № 4. – Б. 139.

15 Жүсіпова Л. «Қалдан Шерін әңгімесі» хақында /

Л. Жүсіпова // Қазақ тарихы. – 1998. – № 3. – Б. 60-63.

16 Жүсіпов Қ. П. Өнерде тәлімі бар өнегелі / Ќ. П. Ж‰сіпов // Сарыарқа самалы. – 1998. – № 89. – Б. 4.

17 Жүсіпов Қ. П. Мәшһүр шығармашылығының зерттелуі /

Ќ. П. Ж‰сіпов // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – № 31-32. – Б. 9-10.

18 Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының фальклорлық еңбегі / Н. Қ. Жүсіпов // ф.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертацияның авторефераты / Ақмола. – 1998. – Б. 32.

19 Жүсіпов Н. Қ. Мәшһүр шығармашылығының зерттелуі /

Н. Ќ. Ж‰сіпов // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – Б. 9-10.

20 Кәрбайұлы Ж. Мәшекең жайында білетіндерімнен /

Ж. Кәрбайұлы // Отарқа. – 1998. – Б. 11-12.

21 Көпеев С. Алашқа аты мәлім Мәшһүр Жүсіп / С. Көпеев // Сарыарқа самалы. – 1998. – 30 шілде. – № 89. – Б. 4.

22 Көпеев С. Жүсіп: Мәшһүр әрі жұмбақ / С. Көпеев // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – № 31-32. – Б. 2-3.

23 Көпеев С. «Үш сауалға» жауап немесе ұсыныс-талап... /

С. Көпеев // Қазақ әдебиеті. – 1998. – 30 октябрь. – № 43. – Б. 12.

24 Көшімбеков Б., Исинова К. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы тарихи тұлғалар / Б. Кµшімбеков, К. Исинова // Сарыарқа самалы. – 1998. – 29 қыркүйек. – № 115. – Б. 4-5.

25 Қаңтарбайұлы А. Күтпеген қонақтар / А. Қаңтарбайұлы // Отарқа. – 1998. – 31 шілде. – Б. 13-15.

26 Ќ±сайын±лы Ѓ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеевтіњ д‰ние таным кµзќарастары мен философиялыќ ойлары / Ѓ. Ќ±сайын±лы // Сарыарќа самалы. – 18 тамыз. – 1998. – № 97 (12889). – Б. 4.

27 Тарақов Ә. С. Өлең-толғаулар және тарихи жыр-дастандардағы Абылай хан тұлғасы: ф.ғ.к. авторефераты / Ә. С. Тарақов. – Алматы. – 1998. – Б. 21.

28 Қалижан У. Мәшһүр Жүсіп: зерттеу / У. Ќалижан. Алматы: Атамұра. – 1998.

29 Ќалижан У. Имандылық киесі: ақын Мәшһүр Жүсіптің туғанына 140 жыл / У. Ќалижан // Парасат. – 1998. – № 6.

30 Қалижан У. Діни ағартушылық ағым – ол да бір мектеп /

У. Ќалижан. // Ақиқат. – 1998. – № 9. – Б. 58-63.

31 Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің дүниетаным көзқарастары мен философиялық ойлары // Сарыарқа самалы. – 1998. – 18 тамыз. – № 97 (12889). – Б. 4.

32 Солтанбаев З. Мєшћ‰р: поэма / З. Солтанбаев // Сарыарќа самалы. – 2 шілде. – № 77 (12869). – 1998. – Б. 3.

33 Сүтжанов С. Мәшһүрдің кәсіп игеруге көзқарасы /

С. Сүтжанов //Сарыарқа самалы. – 1998. – 19 қаңтар.

1999
1 Әбсадықов А. Абылай хан: аңыз және ақиқат / А. Әбсадықов // Ќостанай. – 1999. – 117 б.

2 Әділханұлы А. Аманат хат / Әділханұлы А. // Сарыарқа самалы. – 1999. – 22 мамыр. – № 58. – Б. 6.

3 Елешова З. Е. ХV-ХVІІІ ғғ. ќазақ тарихының фольклорлық нұсқасы: (т.ғ.к. ѓылыми дәрежесін алу ‰шін дайындаған диссертациясының авторефераты) / З. Е. Елешова. – Қарағанды.

– 1999. – Б. 27.

4 Еңсебаев Т. Жеті ата, ру, тайпа шежіресі / Т. Ењсебаев // Версия. – 1999. – 20 қаңтар. – № 3. – Б. 6.

5 Жақсыбаев С. Шорманның Мұсасынан бата алған Мәшһүр /

С. Жаќсыбаев // Сарыарқа самалы. – 1999. – 3 шілде. – Б. 3.

6 Жандарбек З. Қазақ жүздерінің пайда болуы жөніндегі жаңа деректер / З. Жандарбек // Кеңестік кейінгі шығыс елдеріндегі мемлекет және қоғам; тарихы, қазіргі ахуал, болашағы: Халықаралық конференция материалдары. – Алматы: Дайк-Пресс. – 1999. – 276 б. (56-58 б.)

7 Ж‰сіпова Г. Шабдар атпен айтысқаны» атты өлеңі туралы: Мєшћ‰р-Ж‰сіп дастандары / Г. Ж‰сіпова // Абай. – 1999. – № 1 (41).

– 92-93 б.

8 Ж‰сіпова Г. Мєшћ‰р-Ж‰сіп дастаны / Г. Ж‰сіпова // Сарыарќа: М±ра. – 1999. – № 6. – 78 б.

9 Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп жазбаларындағы Олжабай батыр туралы деректер / Е. Ж‰сіпова // Қазақ тарихы. – 1999. – № 2.

– 33-37 б.

10 Ж‰сіпов Е. Мєшћ‰р-Ж‰сіп жазбаларындаѓы ќ±нды мєліметтер / Е. Ж‰сіпов // Ќазаќстан мектебі. – 1999. – № 10.

– 67-69 б.

11 Ж‰сіпов Е. Мєшћ‰р-Ж‰сіп жазбаларындаѓы Абылай хан т±лѓасы / Е. Ж‰сіпов // Ќазаќ тарихы. – 1999. – № 6. – 30-35 б.

12 Ж‰сіпов Е. Мєшћ‰р-Ж‰сіп жазбаларындаѓы хандар шежіресі жєне ел тарихы / Е. Ж‰сіпов // Ќазаќ тарихы. – 1999.

– № 4-5. – 11-15 б.

13 Ж‰сіпов Е. «Мєшћ‰р-Ж‰сіптіњ шабдар атпен айтысќаны» атты µлењі туралы / Е. Ж‰сіпов // Абай журналы. – 1999. – № 1 (41).

– 92 б.


14 Жүсіпов Қ. П. 1. Өткен жыл несімен есте қалды? 2. Жаңа жылға қандай үміт артасыз?: Сауалнама / Ќ. П. Ж‰сіпов // Сарыарқа самалы. – 1999. – 5 қаңтар. – № 1. – 3 б.

15 Жүсіпов Н. Мәшһүр Жүсіптің жарық көрмеген жазбалары, мақалалары. «Боран батыр» әңгімесі хақында / Н. Ж‰сіпов // Жалын.

– 1999. – № 5-6. – Б. 209-223.

16 Ж‰сіпов Н. Мєшћ‰р Ж‰сіп жазбалары / Н. Ж‰сіпов // Ќазаќ тілі мен єдебиеті. – 1999. – № 6. – 24 б.

17 Ж‰сіпов Н. Мєшћ‰р – Ж‰сіп жєне фольклор: оќу ќ±ралы / Н. Ж‰сіпов. – 1999.

18 Ж‰сіпов Н. Мєшћ‰р-Ж‰сіп «Дала уалаяты» газетінде /

Н. Ж‰сіпов // ¦лаѓат. – 1999. – № 4. – Б. 34-40.

19 Ж±матаева Е. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев шыѓармаларын жањаша тану / Е. Ж±матаева // Ізденіс. – 1999. – № 6. – Б. 241-244.

20 Кµпеев С. Мєшћ‰р зиялылар назарында / С. Көпеев // «Отарќа»: Павлодар облысы, Екібаст±з ќалалыќ – ќоѓамдыќ саяси апталыѓы. – 1999. – 12 аќпан.

21 Қамзабекұлы Д. Астанадағы «Қазақ» көшесі хақында /

Д. Ќамзабек±лы // Астана ақшамы. – 1999. – 2 қараша. – № 127. – 2 б.

22 Саурыќова Ж. М-Ж. Кµпеев жєне дін таѓылымы /

Ж. Саурыќова // Ќазаќ тілі мен єдебиеті. – 1999. – № 4. – 46 б.

23 Сәрсеке М. Қаныш елі: фото кітап / М. Сєрсеке // Павлодар. – Алматы: Жібек жолы. – 336 б. (14-24, 60, 75 б.)

24 Сүтжанов С. Мәшһүр-Жүсіп дүниетанымы / С. С‰тжанов // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 1999. – № 10. – Б. 41-43.

25 Сүтжанов С. Мәшһүрдің кәсіп игеруге көзқарасы /

С. С‰тжанов // Сарыарқа самалы. – 1999. - 19 қаңтар. – № 7. – 7 б.

26 Тоќтаров Р. Абайдыњ ж±мбаѓы роман / Р.Тоќтаров.

– Алматы: Єл-Фараби. – 1999. – Б. 657-660.

27 Шалғымбаев Ж., Елеукенов Ш. Қазақ кітабы және цензура /

Ж. Шалғымбаев, Ш. Елеукенов // Ақиқат. – 1999. – Б. 68-69.

28 Шалғымбаев Ж., Елеукенов Ш. Қазақ кітабының тарихы / Ж. Шалғымбаев, Ш. Елеукенов. –Алматы: Санат. – 1999. – 192 б.

(170 б).
2000
1 Артықбаев Ж. О. XVIII-XX ғ.б. тарих туралы қазақ деректері: Қазақстан тарихы (Көне заманнан бүгінгі дейін) / Ж. О. Артыќбаев. – Алматы: Атамұры. – 2000. – 768 б.(66-83 б.)

2 Артықбаев Ж. О. Қазақ тарихы: оқулық-хрестоматия / Ж. О. Артыќбаев. – Астана: Фолиант. – 2000. – 260 б. (250).

3 Артықпаев Ж. Қазақстан тарихы: көне заманнан бүгінгіге дейін / Ж. О. Артыќбаев. - Алматы: Атамұра. – 2000. – 5-т. – Т-3. – 11, 63-69, 71-74, 82, 138, 146, 247, 541, 699-701, 704, 714 б.

4 Әбсадықов А. Хан Абылай: тарихи шындық және халықтық таным (қазақ, орыс тілдерінде) / А. Єбсадыќов. – Қостанай. – 2000.

– 128 б.

5 Есенов Д. К. Едіге мен Тоқтамыс арасындағы егесті тарих / Д. К. Есенов //Кітапта: Қазақстан тарихы мен этнологиясының мәселелері: магистранттар мен студенттердің мақалаларының жинағы. – Қарағанды. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. – 2000. – 155 б. (57-62 б.).

6 Ж‰сіпова Г. Ќ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп ќиссаларындаѓы М±хаммед бейнесі: оќу ќ±ралы / Г. Ќ. Ж‰сіпова. – Павлодар. – 2000. – Б. 4.

7 Жүсіпов Е. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы және оның жазбаларындағы тарихи тұлғалар: т.ғ.к. ғыл. дәр. алу үшін. дайынд. автореферат / Е.Ж‰сіпов. - Астана. – 2000. – 25 б.

8 Ж‰сіпов Е. Мєшћ‰р-Ж‰сіптіњ «Исабек ишан» µлењі туралы /

Е. Ж‰сіпов // Сарыарќа самалы. – 2000. – 26 желтоќсан. – № 139 (13236). – Б. 6.

9 Жүсіпов Қ. Ұрпағы Мәшекеңе жете туған / Ќ. Ж‰сіпов // Ана тілі. – 2000. – 18 мамыр. – № 11. – Б. 6-7. Зейноллаќызы ‡. Ел аузынан жазып алѓан «Басыныњ артыќ еді парасаты»: Аќкµл жайылмадаѓы Исабек ишан ќайтыс болѓанда Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеевтіњ шыѓарѓан жоќтауы / ‡. Зейноллаќызы // Сарыарќа самалы. – 2000. – 11 шілде. – № 81 (13178). – Б. 7.

10 Кµпеев С. Мєшћ‰р-Ж‰сіп µмірі / С. Көпеев // Павлодар.

– 2000. – 126-127 б. Солтанбаев З. Мєшћ‰р: поэмадан ‰зінді /

З. Солтанбаев // Сарыарќа самалы. – 2000. – 31 ќазан. – Б. 6.

11 Мәшһүр -Жүсіптің екі батасы // Сарыарқа самалы. – 2000. – 14 сәуір.

12 Солтанбаев З. Мәшһүр: поэмадан үзінді / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000. – 17 қазан. – Б. 6.

13 Солтанбаев З. Мәшһүр: поэмадан үзінді / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000. – 31 қазан. – Б. 6-7.

14 Солтанбаев З. Мәшһүр: поэмадан үзінді / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000. – 14 ќараша. – Б. 5.

15 Солтанбаев З. Мәшһүр / З. Солтанбаев // Сарыарқа самалы.

– 2000. – 22 қаңтар. – Б. 3.

16 Солтанбаев З. Мәшһүр / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000.

– 24 маусым. – Б. 6.

17 Солтанбаев З. Мәшһүр / З. Солтанбаев // Баянтау. – 2000.

– 10 маусым. – Б. 7.

18 Солтанбаев З. Мәшһүр / З. Солтанбаев // Сарыарқа самалы.

– 2000. – 8 қаңтар. – Б. 6.

19 Тµленќызы Р. ¦рпаѓы Мєшекење жете туѓан... : Ќ. П. Ж‰сіповпен с±хбат / Р. Тµленќызы //Ана тілі. – 2000. – 18 мамыр.

– Б. 11.Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер
transactions -> С. Т. Иксатова қылмыстық ҚҰҚЫҚ ерекше бөлім
transactions -> Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
transactions -> География және туризм кафедрасы геология 5В060900 «География» мамандығы студенттеріне арналған зертханалық практикум Павлодар Кереку 2012
transactions -> Ұн тағамдық атауларының анықтағыш сөздігі
transactions -> Павлодар облысыныѕ ірі ґндіріс ќалаларындаєы аєаш-бўта ґсімдіктерініѕ ауру ќоздырєыш саѕырауќўлаќтары
transactions -> Буынаяќтылар типініѕ негізгі кластары
transactions -> Д. З. Айгужинова- э.ғ. к., С. Торайгыров атындағы пму доценті
transactions -> МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет