МәШҺҮртану ғылыми-практикалық орталығЫбет4/4
Дата07.03.2018
өлшемі0.83 Mb.
#20375
1   2   3   4

2005
1 Артықбаев Ж. Мәшһүрге арналған мәнді дастан /

Ж. Артықбаев // Сарыарқа самалы. – 2005. – 18 қазан. – № 118 (13863). – Б. 8.

2 Ж‰сіпова Г. Ќ. Мєшћ‰ртану белестері / Г. Ќ. Ж‰сіпова.

– Павлодар: «ЭКО» Ѓ¤Ф, 2005. – 303 б.

3 Ж±матов Ѓ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп єњгімелері / Ѓ. Ж±матов // Сарыарќа самалы. – 2005. – 9 шілде. – № 76 (13821). – Б. 6.

4 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 6 Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2005.

5 Солтанбай±лы З. Кµпеев: Мєшћ‰р туралы: 3-кітап /

З. Солтанбай±лы. – Павлодар: «ЭКО» Ѓ¤Ф, 2005. – 226 б.

6 Т±рышев А. Ќ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп шыѓармалары лексикасыныњ этномєдени негіздері: автореферат / А. Ќ. Т±рышев. – Павлодар, 2005.

7 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы: оқу құралы / А. Ќ. Т±рышев // Павлодар: ПГУ, 2005.

– 163 б.

8 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері: Фил. ғыл. докт. дайынд. дис. автореф. /

А. Ќ. Т±рышев. – Алматы, 2005. – 17 маусым. – 55 б.

9 Т±рышев А. Ќ., Елемесова Г. Ќ. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев және Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы шығармашылығындағы табибтік (медициналық) атаулар / А. Ќ. Т±рышев, Г. Ќ. Елемесова // «V Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың республикалық ғылыми конференциясының материалдары. 7 Т. Павлодар: «Студенттер», 2005. – Б. 43-47.

10 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыстық жалғастық / А.Ќ. Т±рышев // «V Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың республикалық ғылыми конференциясының материалдары. 7 Т. – Павлодар: «Студенттер», 2005. – Б. 164-168.

11 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы ұзындық өлшемдері / А. Ќ. Т±рышев // ПМУ хабаршысы: С. Торайѓыров атындаѓы Павлодар мемлекеттік университеті. - Филология серия, 2005. – № 1. – Б. 157-177.

12 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Кµпеев шыѓармалары лексикасыныњ этномєдени негіздері / А. Ќ. Тұрышев // ПМУ хабаршысы: С.Торайѓыров атындаѓы Павлодар мемлекеттік университеті. - Филология серия, 2005. – № 2. – Б. 146-171.

13 Т±рышев А. Ќ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев шыѓармалары лексикасыныњ этномєдени негіздері / А. Ќ. Т±рышев // Руханият, 2005. – 18 ќараша. – Б. 5.

14 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыстық жалғастық. «V Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың республикалық ғылыми конференциясының материалдары. Том 7. «Студенттер» Павлодар, 2005. – Б. 164-168.

15 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеев шығармасындағы ұзындық өлшемдері. С. Торайѓыров атындаѓы Павлодар мемлекеттік университеті. ПМУ хабаршысы. Филология серия № 1, 2005. – Б. 157-177 б.

16 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Кµпеев шыѓармалары лексикасыныњ этномєдени негіздері. С.Торайѓыров атындаѓы Павлодар мемлекеттік университеті. ПМУ хабаршысы. Филология серия. № 2, 2005. – Б. 146-171.
2006
1 Асенова Н. С. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеевтіњ педагогикалыќ т±жырымдамасындаѓы тєрбие маќсаты мен мазм±ны жµнінде / Н. С. Асенова // «V Мєшћ‰р Ж‰сіп оќулары» атты республикалыќ ЃПК материалдары. – Павлодар. – 2006. – 3 т. – Б. 3-8.

2 Асенова Н. С. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеевтіњ педагогикалыќ т±жырымдамасындаѓы рухани -адамгершілік тєрбие жєне оны іске асырудаѓы м±ѓалімніњ ролі / Н. С. Асенова // Ќазаќстан педагогикалыќ хабаршысы ПМПИ. – Павлодар. – 2006. – № 2-3. – Б. 85-90.

3 Асенова Н. С. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеевтіњ педагогикалыќ т±жырымдамасындаѓы тєрбие єдістері / Н. С. Асенова // «12 жылдыќ білім беруге кµшу шарттарында болашаќ м±ѓалімді дайындау мєселелері» атты халыќаралыќ ЃПК материалдары. – Алматы. – 2006. – Б. 77-79.

4 Асенова Н. С. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеевтіњ рухани -адамгершілік тєрбие жµнінде т±жырымдамасы ±лт дамуыныњ негізі іспетті / Н. С. Асенова // Гумилев ат. ЕМУ Хабаршысы. – Астана. – 2006. – № 1. – 304-307ж.

5 Асенова Н. С. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеев жєне педагогиканыњ ќазіргі кезењдегі мєселелері / Н. С. Асенова // Гумилев ат. ЕМУ Хабаршысы. – Астана. – 2006. – № 3. – Б. 217-219.

6 Асенова Н. С. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпей±лыныњ педагогикалыќ м±расындаѓы адамныњ µзін-µзі тануы жµнінде / Н. С. Асенова //

С. Торайѓыров ат. ПМУ Хабаршысы. – Павлодар. – 2006. – № 4.

– Б. 24-30.

7 Асенова Н. С. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпей±лыныњ педагогикалыќ м±расындаѓы ењбек тєрбиесі мєселесі / Н. С. Асенова // Бастауыш мектеп. – Алматы. – 2006. – № 11. – Б. 36-38.

8 Байм±ратов Б. Мєшћ‰р-Ж‰сіп кесенесі салтанатпен ашылды / Б. Байм±ратова // Сарыарќа самалы. – 2006. – 14 ќараша. – № 132 (14025) – Б. 1.

9 Байм±рат±лы Б. Алты алаштыњ ардаѓын ±лыќтаѓан (Ескелдіде Мєшћ‰р-Ж‰сіп кесенесі бой кµтерді) / Б. Байм±ратова // Сарыарќа самалы. – 2006. – 16 ќараша. – № 133 (14026). – Б. 4-5.

10 Бєйзілденова М. Жањѓырѓан асыл ќазына / М.Бєйзілденова // Білік. – 2006. – 29 ќараша. – № 35 (70). – Б. 4.

11 Ж±матов Ѓ. Ќазаќтыњ зерделі єњгімелері / Ѓ. Ж±матов // Сарыарќа самалы. – 2006. – 2 аќпан. – № 13 (13906). – Б. 6.

12 Ж±матов Ѓ. Сµз асылын саф к‰йінде жеткізген / Ѓ. Ж±матов // Сарыарќа самалы. – 2006. – 27 сєуір. – № 49 (13942). – Б. 15.

13 Ж±матов Ѓ. Мєшћ‰ртану – ел тану / Ѓ. Ж±матов // Сарыарќа самалы. – 2006. – 11 ќараша. – № 131(14024). – Б. 2.

14 Ж±матов Ѓ. Єр ісі кењ µлшемнен танылѓан / Ѓ. Ж±матов // Сарыарќа самалы. – 2006. – 23 ќырк‰йек. – № 110 (14003). – Б. 3.

15 Ж±матов Ѓ. Парыз бен парасат жолында / Ѓ. Ж±матов // Сарыарќа самалы. – 2006. – 9 ќараша. – № 130 (14023). – Б. 4.

16 Ќажыбаева Г. Мєшћ‰р ±рпаѓы – Ќуандыќ Ж‰сіп /

Г. Ќажыбаева // Сарыарќа самалы. – 2006. – 14 желтоќсан. – № 145 (14038). – Б. 16.

17 Ќуандыќ Мєшћ‰р Ж‰сіп Мєшћ‰р Ж‰сіп: белгілі жайдыњ белгісіз ќыры. // Сарыарќа самалы, 5 ќырк‰йек, –2006. – № 102 (13995), – Б. 5.

18 Ќуанышева А. Мєшћ‰р-Ж‰сіп ауылын маќтан етем /

А. Ќуанышева // Сарыарќа самалы. – 2006. – 2 аќпан. – № 13 (13906).

19 Ќуанышева А. Мєшћ‰р-Ж‰сіп ауылын маќтан етем. // Сарыарќа самалы, 2 аќпан – 2006. – № 13 (13906),

20 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 7 Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2006.

21 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 8 Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2006.

22 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 9 Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2006.

23 Мєшћ‰р Ж‰сіп Ќ. Мєшћ‰р Ж‰сіп: белгілі жайдыњ белгісіз ќыры / Ќ. Мєшћ‰р Ж‰сіп // Сарыарќа самалы. – 2006. – 5 ќырк‰йек.

– № 102 (13995). – Б. 5.

24 Мєшћ‰р Ж‰сіп мазары салынады // Сарыарќа самалы.

–2006. 4 сєуір. – № 39 (13932).

25 Молдайып С. Таусылмас ќазына / С. Молдайып // Сарыарќа самалы. – 2006. – 8 наурыз. – № 28 (13921). – 6 б.

26 Негимов С. Мєшћ‰р Ж‰сіп м±расы / С. Негимов // Егемен Ќазаќстан. – 2006. – 7 ќараша. – № 273 – 274. – Б. 10.

27 Нуркин Ќ. Б±л д‰ниені тањ ќалдырѓан данышпан /

Ќ. Нуркин // Сарыарќа самалы. – 2006. – 30 ќараша. – № 139 (14032).

– 17 б.

28 Пазылов Є. Маѓл±мат-и Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев /Є. Пазылов. – Ќараѓанды: «Болашаќ-Баспа». – 2006. – 288 б.

29 Раќышќызы З. Бабаѓа арналѓан кесене / З. Раќышќызы // Сарыарќа самалы. – 2006. – 14 желтоќсан. – № 145 (14038). – Б. 12.

30 Салыќов К. Мєшћ‰р шыњы: В. Семерьяновтан аударѓан. /

К. Салыќов // Егемен Ќазаќстан. – 2006. – 28 желтоќсан. – № 322 (24575).

31 С‰леймен Мємет. Ќазына / Мємет С‰леймен // Сарыарќа самалы. – 2006. – 11 мамыр. – № 53 (13946). – Б. 6.

32 Талќанбаева Ќ. Намаз бен ќ±рбан шалу мєні туралы. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпеевтіњ 6-шы бумасы / Ќ. Талќанбаева // Руханият.

– 2006. – 1-15 маусым. – № 11 (83). – Б. 4.

33 Теміржан Ќ±латай. Єулие шапаѓаты / Ќ±лытай Теміржан // Сарыарќа самалы. – 2006. – 11 шілде. – № 79 (13972). – Б. 6.

34 Тоќтамысова А. Ел боламыз десек / А. Тоќтамысова // Білік. – 2006. – 29 ќараша. – № 35 (70). – Б. 5.

35 Тµлеубай±лы Б. Мєшћ‰р – Ж‰сіп Кµпей±лына арнау /

Б. Тµлеубай±лы // Білік. – 2006. – 29 ќараша. – № 35 (70). – Б. 1.

36 Т±рышев А. Ќ. Машһүртану: оқу құралы / А. Ќ. Т±рышев.

– Павлодар: ПГУ, 2006. – 200 б.

37 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүртану: єдістемелік құрал / А. Ќ. Т±рышев. – Павлодар: ПМУ, 2006. – 215 б.

38 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр-Жүсіп қысқаша энциклопедия: 1 Т. / А. Ќ. Т±рышев. – Павлодар: ПМУ, 2006. – 240 б.

39 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр – Жүсіп шығармаларының этномәдени сипаты / А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 8-17.

40 Т±рышев А. Ќ. М-Ж. Көпеевтің ғылыми ғұмырнамасы /

А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 93-136.

41 Т±рышев А. Ќ. Абай, Шәкәрім, Мәшһүр – Жүсіп: дәуірі бір тұлғалар, шығармашылық жолдары / А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 180-194.

42 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүртану белестері / А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2 . Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 210-218.

43 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр – Жүсіп қалай жапа шекті / А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 2. Т. / Павлодар. – 2006.

– Б. 219-244.

44 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр – Жүсіп мұраларының жиналу, жариялау және зерттелу мәселесі / А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 3. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 56-80.

45 Т±рышев А. Ќ. Абай мен Мәшһүр – Жүсіп кездескен бе? / А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 3. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 80-82.

46 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр – Жүсіп моласы туралы аңыз бен ақиқат / А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары.

– 3. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 154-174.

47 Т±рышев А. Ќ. Студенттер қабілетін анықтайтын қосымша шығармашылық жұмыстар / А. Ќ. Т±рышев // «V Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – 3. Т. / Павлодар. – 2006. – Б. 269-279.

48 Т±рышев А. Ќ. Осы жұрт Едігені білеме екен? / А. Ќ. Т±рышев // «Сарыарқа самалы»: Айдын. – 2006. – № 2. – Б. 66-70.

49 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы ескілікті діни – нанымдар: материал – 3. Т. / А. Ќ. Т±рышев // «Шоқан тағылымы - 11»: халықаралық конференция / Көкшетау:

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті. Түмен мемлекеттік университеті. Ш. Уалиханов атындағы тарих және этнология институты, 2006. – Б. 106-222.

50 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы шығыстық жалғастық: материал –3. Т. / А. Ќ. Т±рышев // «Шоқан тағылымы - 11»: халықаралық конференция / Көкшетау: Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті. Түмен мемлекеттік университеті. Ш.Уалиханов атындағы тарих және этнология институты, 2006. – Б. 222-224.

51 Т±рышев А. Ќ. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы көне экологиялық терминдер: Жалпы орта білім беретін мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту мәселесі / А. Ќ. Т±рышев // Қ.Кемеңгеровтің 110 жылдығына арналған «Кемеңгеров тағылымы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – 2. Т.

– Павлодар, 2006. – Б. 181-186.

52 Т±рышев А. Ќ. Абай, Шәкәрім, Мәшһүр – Жүсіп: дәуірі бір тұлғалар, шығармашылық жолдары / А. Ќ. Т±рышев //

Қ. Кемеңгеровтің 110 жылдығына арналған «Кемеңгеров тағылымы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 2. / – Павлодар, 2006.

53 Т±рышев А. Ќ. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев шыѓармалары лексикасыныњ этномєдени негіздері / А. Ќ. Т±рышев // Руханият. – 2006. – 3 наурыз. – № 5 (77). – Б. 5.

54 Т±рышев А. Ќ. Осы жұрт Едігені біле ме екен? / А. Ќ. Т±рышев // Қ. Кемеңгеровтің 110 жылдығына арналған «Кемеңгеров тағылымы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 2. Т. – Павлодар. – 2006. – Б. 193-199.

55 Шайманова Ж., Айтпаева Л. Мєшћ‰р – Ж‰сіп Кµпеев жєне мысал жанры / Ж. Шайманова, Л. Айтпаева. – Павлодар: Дарынды балаларѓа арналѓан Абай атындаѓы № 10 лицей – мектебі. – 2006.

56 «V Мєшћ‰р Ж‰сіп оќулары» атты халыќаралыќ ѓылыми-практикалыќ конференция материалдары. – 1т. – Павлодар. – 2006.

57 «V Мєшћ‰р Ж‰сіп оќулары» атты халыќаралыќ ѓылыми-практикалыќ конференция материалдары. – 2 т. – Павлодар. – 2006.

58 «V Мєшћ‰р Ж‰сіп оќулары» атты халыќаралыќ ѓылыми-практикалыќ конференция материалдары. – 3т. – Павлодар. – 2006.
2007
1Бердыгожина Ж. С. Mashkhur Jusup Kopeiuly Farewell to poetry selected poems 1volume / Ж. С. Бердыгожина; Перевод с казахского Бердыгожиной Ж. С. 1 т. – Павлодар, 2007. – 87 с.

2 Ж‰сіпова Л. Ќ. Мєшћ‰р Ж‰сіп Кµпей±лы м±расыныњ зерттелу тарихы / Л. Ќ. Ж‰сіпова // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

3 Ж‰сіпов Ќ. П. Мєшћ‰р Ж‰сіп м±ралары: ашып ќалсањ бір тарих / Ќ. П. Ж‰сіпов // Егемен Ќазаќстан. – 2007. – 31 ќањтар.

– № 24-27 (24604).

4 Кєріпжанова А. О. Мєшћ‰р Ж‰сіп шыѓармаларындаѓы т±раќты тіркестердіњ стильдік ќ±рамы / Кєріпжанова А. О. // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

5 Кµпеев М-Ж. Абылайдан кейінгі хандар: екінші н±сќа /

М-Ж. Кµпеев // Егемен Ќазаќстан. – 2007. – 31 ќањтар. – № 24-27 (24604).

6 Ќопаева Є. Ќ. Мєшћ‰р Ж‰сіп шыѓармаларындаѓы исламдыќ (діни) таным лексикасы / Є. Ќ. Ќопаева // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

7 Машрапова З. С. Мєшћ‰р Ж‰сіп шыѓармаларындаѓы «Той» кµне сµздіњ ќ±пиясы / З. С. Машрапова // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

8 Мәшһүр Жүсіп Кµпей±лы. Шығармалары: 10 т. 10 Т. / М-Ж. Кµпей±лы: ред. алќасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2007.

9 Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. 11 т. 11 Т. / М-Ж. Көпейұлы: ред. алқасы Арын Е. М., Қирабаев С., Құсайынов А., Мәшһүр-Жүсіп Қ. П. (жауапты редактор)., Қасқабасов С. А., Нұрғалиев Р., Әбусейітова М., Негимов С., Дәуітов С., Қамзабекұлы Д., Тұрышев А., Жүсіпов Н. Қ., Жүсіпов Е. Қ. – Павлодар: ЖШС «ЭКО» ҒӨФ, 2007. – Б. 418.

10 М±ќатаева Ќ. Б. М-Ж. Ж‰сіп пен Дж. Байрон шыѓармаларындаѓы ±ќсастыќтар / Ќ. Б. М±ќатаева // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

11 Оразбаева Б. Ќ. М-Ж. Кµпеев шыѓармаларындаѓы заттыќ мєдениет / Б. Ќ. Оразбаева // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

12 Пазылов Є. Саяси ахуал мен Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеевтіњ д‰ниетанымы / Є. Пазылов // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

13 Пазылов Ә. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының тарихи мұрасы / Ә. Пазылов. Қарағанды: ҚЭУ, 2007. – 130 б.

14 Сабырханова Р. Т., Хашим Ќ. М-Ж. Кµпеев шыѓармаларындаѓы азыќ-т‰лікке ќатысты µлшемдік ќ±рылымдар / Р. Т. Сабырханова, Ќ. Хашим // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

15 Сілємбекова Ќ. С. Мєшћ‰р-Ж‰сіп Кµпеев поэмаларыныњ ерекшеліктері («Г‰лшат-Шеризат» поэмасы бойынша) / Ќ. С. Сілємбекова // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

16 Т±рышев А. Ќ., Т±рышев Є. А. М-Ж. Кµпеев шыѓармаларындаѓы «Баянауыл» < > «ћумаюн» кµне сµздіњ ќ±пиясы / А. Ќ. Т±рышев, Є. А. Т±рышев // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

17 Т±рышев А. Ќ., Т±рышев Є. А. Мєшћ‰р-Ж‰сіп шыѓармаларындаѓы «Ќожа» кµне сµздіњ ќ±пиясы ќандай? /

А. Ќ. Т±рышев, Є. А. Т±рышев // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

18 Т±рышев А. Ќ., Т±рышев Є. А. Єлемдік мєдениеттіњ кµкжиегіне иек артќан дана Адамж‰сіп. / А. Ќ.Т±рышев, Є. А. Т±рышев // «VII Сєтбаев оќулары» атты жас ѓалымдар, студенттер жєне оќушылардыњ халыќаралыќ ѓылыми конференциясыныњ материалдары / Павлодар. – 2007.

19 Тұрышев Ә. А. Қазақ-шығыс және орыс (еуропа) әдебиеті байланысы (Мәшһүр-Жүсіп шығармалары бойынша) /

Ә. А. Тұрышев – Павлодар. 2007. – 87 б.

Мазмұны
Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының өмірбаяны................................................3

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының еңбектерінің және көшірме жазбаларының хронологиялық көрсеткіші ..............................................5Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы өмірі мен шығармашылығы туралы еңбектердің хронологиялық көрсеткіші..................................................21

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер
transactions -> С. Т. Иксатова қылмыстық ҚҰҚЫҚ ерекше бөлім
transactions -> Ќазаќстан Республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
transactions -> География және туризм кафедрасы геология 5В060900 «География» мамандығы студенттеріне арналған зертханалық практикум Павлодар Кереку 2012
transactions -> Ұн тағамдық атауларының анықтағыш сөздігі
transactions -> Павлодар облысыныѕ ірі ґндіріс ќалаларындаєы аєаш-бўта ґсімдіктерініѕ ауру ќоздырєыш саѕырауќўлаќтары
transactions -> Буынаяќтылар типініѕ негізгі кластары
transactions -> Д. З. Айгужинова- э.ғ. к., С. Торайгыров атындағы пму доценті
transactions -> МәШҺҮр-жүсіп шығармалары тілінің морфологиялық ерекшеліктері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет