Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологіяжүктеу 160.98 Kb.
Дата19.09.2017
өлшемі160.98 Kb.
түріМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра французької філології

Методичні рекомендації

для самостійної та індивідуальної роботи студентів

напряму підготовки 6.020303 «Філологія (Мова та література французька)»

з навчальної дисципліни«Практичний курс французької мови» (ІІІ курс)

Івано-Франківськ

2014

ББК 81.2 фрС 42

Укладач:

Скарбек Ольга Георгіївна, асистент кафедри французької філології

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Рецензент: Яцків Н.Я.,

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;Затверджено на засіданні кафедри французької філологі факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Протокол №6 від 28 січня 2014 р

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія (Мова та література французька)» з навчальної дисципліни «Практичний курс французької мови» / Укладач: Скарбек О.Г. – Івано-Франківськ. – 2014.Мета методичних рекомендацій: ознайомлення студентів з методикою самостійної роботи, практичними порадами та завданнями до її виконання. За складом матеріалу, змістом та структурою вони повністю узгоджені з навчальним планом.

Дані рекомендації призначені для студентів ІІІ курсу, які вивчають французьку мову як першу спеціальність для організації самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Практичний курс французької мови» та підготовки до індивідуального читання.Методичні рекомендації

до самостійної та індивідуальної роботи

з практичного курсу французької мови

для студентів ІІІ курсуМета та завдання навчальної дисципліни

«Практичний курс французької мови» (ІІІ курс)

Мета:

 • Розвиток та активізація навичок усного та писемного мовлення, збагачення, розширення словникового запасу студентів. Поглиблення отриманих на попередніх курсах знань з певних граматичних тем та вивчення нових.

 • Опанування основними навичками стилістичного аналізу тексту, реферування публіцистичних статей, робота з неадаптованими художніми текстами.

Завдання курсу:

 • Покращити вимову студентів,

 • розширити лексичний запас, закріпити граматичні структури та досягти правильного практичного застосування цих структур

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • Всі лексичні одиниці та фразеологічні вирази, характерні для діалогічного та монологічного мовлення сучасної французької мови, включені в 9 уроків основного підручника та твору для індивідуального читання: граматичний матеріал, передбачений програмою для цього курсу.

 • необхідну кількість лексики для спілкування на теми, які продовжують головну ідею вивченого тексту, а також одну тему, яка стосується сучасного життя. Основні граматичні правила та конструкції, передбачені навчальною програмою

вміти:

 • висловлюватися в межах 15-20 речень з усіх розмовних тем, передбачених програмою;

 • виконувати практичні граматичні тестові завдання з усіх пройдених граматичних тем;

 • робити лінгвостилістичний аналіз тексту: прореферувати публіцистичну статтю.

 • застосовувати знання з лексики, граматики, лексикології у практичному курсі французької мови, при реферуванні публіцистичної статті, лінгвостилістичному аналізі тексту.

 • читати, опрацювати та відтворити тексти для домашнього читання.

Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача.

СРС сприяє підвищенню педагогічного процесу, принципово переорієнтовує його. Завдяки СРС відбувається перехід від переважно виконавчої репродуктивної діяльності студентів до пошукового, творчого начала на всіх етапах навчання в ВНЗ. Жорстка уніфікація, одноманітність цілей, змісту, методів, організаційних форм змінюється індивідуалізацією та диференціацією виховання, професійного фахового навчання та розвитку

особистості.

СРС включає в себе дві частини. У першій відбувається підготовка студентів до самостійної роботи, у другій – вони самостійно вирішують поставлені завдання. Усі без винятку студенти мають виконувати пізнавальні завдання, що відповідають їх власному рівню та розвитку. СРС сприяє пред’явленню більш підготовленим студентам високих вимог, що забезпечить їм максимальний інтелектуальний розвиток. Менш підготовленим студентам СРС дає можливість та створює умови для отримання всіх необхідних бакалавру-філологу здібностей, вмінь, знань та навичок.

Дискусійна форма сприяє обізнаності у теоретичному матеріалі, вмінню обґрунтовувати, пропонувати нестандартні рішення. Вона формує навички публічного виступу з власною думкою. Студент отримує можливість винаходу правильного рішення безпосередньо у процесі обговорення, тобто самостійно інтелектуально створює нове знання.

Індивідуальна СРС, з одного боку, допомагає добре опанувати навчальний матеріал, що з якихось причин не був засвоєний на достатньому рівні і його потрібно проробити повторно. З іншого – сильним, добре підготовленим студентам надає можливість розв’язати завдання підвищеної складності, формувати інваріантне, креативне, нестандартне мислення.
Самостійна робота з практичного курсу французької мови для студентів ІІІ курсу спеціальності «Французька мова та література» передбачає наступні види робіт:

Творчо-пошукова робота (презентація проектів)

Домашнє читання, аудіокниги.

Твори

Переклад

Виконання граматичних, лексичних вправ
Творчо-пошукова робота (презентація проектів)

Роботу над проектом можна виконувати індивідуально, або у складі малої групи (оптимально до 3 студентів). Групова робота повинна включати кілька тем, споріднених за змістом.

Алгоритм виконання:

Постановка мети – складання плану роботи – визначення засобів виконання – розподіл обов’язків (для групи) – творчий пошук – консультація, обговорення – корекція – повторний пошук – консультація, обговорення – гармонізація, оформлення, редагування – презентація.

У випадку групової роботи групу рекомендується формувати з студентів, близьких за рівнем підготовленості та творчим потенціалом.

Джерелами інформації можуть бути друковані носії (книжки, журнали, газети), відео та аудіо матеріали, радіо, телебачення, Інтернет, консультації з викладачем та іншими спеціалістами у даній галузі.Презентація включає:


 1. Письмову/друковану доповідь, інформацію, або файл електронної презентації, всі необхідні для презентації матеріали.
 1. Усну доповідь про матеріал, підготовлений в проекті. Слід назвати тему, мету дослідження і викласти узагальнену інформацію про це дослідження, пошук, висновки, оцінки і враження. Оцінюється логічність, інформативність, актуальність, грамотність повідомлення, робота з аудиторією. Тривалість – 7-10 хв.
 1. Відповіді на питання аудиторії. Тривалість – до 5 хв.

Оцінювання результатів роботи відбувається згідно з 100-бальною системою ECTS, у якій за самостійну та творчу роботу передбачена відповідна кількість балів.Критеріями оцінки є:

 • повнота, глибина та логіка викладу теми

 • її доречність та актуальність

 • наявність власних висновків, творча інтерпретація матеріалу.

 • Граматична та лексична грамотність мовлення / письма, якість вимови


Написання творів

Студенти пишуть 1 контрольний твір після кожного вивченого тексту. Tематика дискусій й презентацій та теми для творчих робіт продовжують головну ідею вивченого тексту, а також є одна тема, яка стосується сучасного життя.Вимоги до написання творів
Обсяг: від 2 сторінок зошита;

Тема: твір виконується на задану тему, або обрану з переліку можливих.

Зміст: розповідь, роздум, аналіз та вираження свого ставлення, розкриття творчих ідей.

Лексика: застосування лексики, засвоєної в процесі опрацювання тексту, а також засвоєної самостійно.

Граматика: виконання твору без граматичних помилок, правильне застосування граматичних конструкцій в рамках засвоєного програмного матеріалу.

Орфографія: відсутність або обмежена кількість орфографічних помилок (до 2 на сторінку)

Зразок як готуватись до усного повідомлення або до висловлення своєї думки під час дискусії або до написання творчої роботи
Une courte argumentation sur un problème.

Comment construire votre exposé :

- distinguez dans vos différents arguments (pour ou contre) ceux qui sont les plus importants ;

- essayez d’en illustrer au moins par un exemple ;

- choisissez une ordre de présentation logique et claire pour ceux ou celui qui vous écoutera ou lira votre copie ;

- utilisez des mots de liaison qui aideront à suivre votre raisonnement.

Il faut d’abord repérer les termes (ou expressions) importants, puis sortir l’objet de l’argumentation.Sujets proposés

Termes (ou expressions) importants

Objet de l’argumentation

1. Que pensez-vous de la proposition suivante : il faudrait multiplier par dix le prix des cigarettes pour lutter contre le tabagisme ?

- proposition,

- cigarettes,

- lutter,

- efficacement,

- tabagisme.


Faut-il multiplier par dix le prix des cigarettes ?

Quels sont les moyens efficaces de lutter contre le tabagisme ?
Votre argumentation doit être logique :

- vous partez d’un point précis, le thème ou le sujet que vous présentez de façon générale ;

- vous définissez l’objet de l’argumentation ;

- vous exposez vos idées (pour ou contre) sur l’objet de l’argumentation très simplement, en essayant d’être le plus clair possible ;

- vous devez ensuite conclure. • L’objet de l’argumentation

 • Votre argumentation

 • Votre conclusion

Vous pouvez argumentez de trois façons différentes :

- vous êtes absolument pour :Je pense que l’auteur de la phrase a raison de vouloir lutter contre le tabagisme. Sa proposition de multilier par dix le prix des cigarettes me convient parfaitement.

- vous êtes absolument contre :

Je ne suis pas d’accord, je suis fumeur et je ne veux pas qu’on me prive de ma liberté de fumer. Cela ne sert à rien, je payerai ce quèil faudra mais je continuerai.

- vous êtes partagé(e), vous essayez d’équilibrer vos idées, votre réflexion :Bien entendu, même si cette mesure est positive, la prévention reste le seul moyen efficace de lutte, parce qu’elle respaecte la liberté de chacun et c’est plus conforme au droit.

Enfin, il faut laisser l’homme assumer sa resposabilité

Etc ...
Тематика дискусій та теми для творчих робіт
Назва тексту

Теми проектів та дискусій

Теми творчих робіт

« Carmen »

P. Mérimé, Carmen1.L’attidude de la société envers les gitans.

2. Les peuples nomades autrefois et aujourd’hui.
1. Comment je vois Carmen.

2. Peut-on justifier le crime par amour ?

3. Que pensez-vous de la proposition suivante : il faudrait multiplier par dix le prix des cigarettes pour lutter contre le tabagisme ?


« Fantine »

V. Hugo, Les misérables1. La condition féminine de nos jours.

2. Le plus grand ennemi des femmes c’est leur éducation. Qu’en pensez-vous.1. Avez-vous souffert de la médisance des gens ?

2. On est parfois méchant par nécessité. Argumentez.

3. Un homme ne sait pas s’occuper des bébés. Etes-vous d’accord ?


«La promenade de Julien»

Stendhal, Le rouge et le noir1. Il faut être prêt à tout pour réussir. Etes-vous d’accord ?


1. Pourriez-vous trahir votre ami ou vous l’avez déjà fait ?

2. Les femmes sont plus sensibles que les hommes.

3. Que pensez-vous de la proposition suivante : il faudrait supprimer les passeports ?


«La vie de la grande Nanon»

H. de Balzac, Eugénie Grandet1. Peut-on être infiniment reconnaissant toute la vie ? Pourquoi ?

1. Imaginez que vous êtes serviteur ou servante chez quelqu’un comme Grandet.

2. C’est difficile de vivre avec les avares. Parlez de votre expérience personnelle.

3. Vous préférez la vie à la ville ou à la campagne ?


« Emma Bovary »

G. Flaubert, Madame Bovary1.La vie de couple aujourd’hui. Faut-il s’y préparer d’avance ? Argumentez.

1.Quel sentiment vous inspire Emma Bovary ?

2. Charles Bovary, est-il l’homme que vous auriez désiré comme mari ?

3. Le sondage d’oppinion sont une nécessité dans le monde moderne.


«Le triomphe de Saccard»

E. Zola, L’agent1. Le pouvoir de l’argent. Le monde des riches et le monde des pauvres.

1. Le triomphe de Saccard, était-il vraiment un triomphe ?

2. La nature de l’homme – partenaires ou ennemis. Donnez votre oppinion à ce propos.

3. Le sport est-il indispensable à l’équilibre et au développement de l’individu ?


« Les mères »

A. Daudet, Lettres à un absent
«Les jeunes d’aujourd’hui sont plus heureux que leurs parents quand ils étaient jeunes». Etes-vous d’accord avec cette affirmation ?

1. Pourquoi la civilisation moderne a-t-elle détérioré la qualité des rapports humains ? donnez votre opinion é ce sujet. Motivez votre réponse.

2. On dit que la télévision empêche d’avoir une véritable vie de famille, et même détruit les liens familiaux. C’est votre opinion aussi ?

3. Pensez-vous qu’on doit suivre la mode ?


« La rempailleuse »

G. de Maupassant, La rempailleuse1. La lecture est une source inépuisable de connaissances. Ce sont les livres qui forment l’esprit.

1. Les gens se marient uniquement parce qu’ils ont peur de rester seuls. Etes-vous d’accord avec cette idée ? Justifiez votre position.

2. Le problème des parents et des enfants. Est-ce une confrontation etérnelle ?

3. « Les bandes dessinés ne sont pas éducatifs et déforment l’esprit des jeunes ». Que pensez-vous de cette affirmation ?


« Les débuts de Georges Duroy »

G. de Maupassant, Bel-Ami1. La plus grande plaie de l’humanité c’est le conformisme.

1. La génération « kangourou ». Est-ce un moyen de resoudre ses problèmes ? vous êtes du

2. L’essentiel dans la vie c’est d’avoir de l’argent ! Qu’en pensez-vous ? expliquez votre point de vue en argumentant votre propos.

3. Le plus important c’est de réussir sa vie professionnelle.Домашнє читання

Домашнє читання здійснюється студентами в позаурочний час, використовується як вид самостійної роботи на усіх курсах та спеціальностях.

На третьому курсі увага приділяється лексико-стилістичному аналізу художнього тексту, лексико-семантичним варіантам слів, явищам полісемії, омонімії, синовії тощо. Використовується комплексна методика аналізу художнього тексту, в якій поєднуються лексико-синтаксичний, лінгвостилістичний аналізи формального текстового рівня з аналізом рівня змісту.

Для домашнього читання на ІІІ курсі пропонуються твори класиків французької літератури 19-го століття. Обсяг домашнього читання на тиждень – 40 сторінок.

Студент повинен максимально точно і повно розуміти зміст прочитаного, перекласти зазначені викладачем уривки та зробити їх лінгвостилістичний аналіз. Окрім цього потрібно зробити резюме прочитаних сторінок і висловити власну думку стосовно подій, персонажів та фактів, а також точку зору автора.

Складові оцінювання:

- вивчення невідомих слів з тексту

- усна презентація

- точність перекладу

- відповіді на питання

- виконання письмових завдань

Якщо для домашнього читання використовуються аудіокниги, то це додатково дозволяє вправляти навички слухання, а також розвивати правильну вимову шляхом повторення тексту вголос за диктором.

Зразок лексико-граматичних вправ для домашнього читання.

1. Questions sur le contenu:

1.A quelle époque se passe l’action du roman ? Que savez-vous de cette période de l’histoire de la France ?

2.Décrivez la famille de Marie Peigner. Quels mots-clés font voir la misère du ménage ?

3.Décrivez léapparition de Martine chez elle. Quelles sont ses relations avec la mère et les autres enfants ?

4.Racontez l’histoire du mariage de Marie. Faites le portrait de deux époux.

5.Pourquoi Martine a-t-elle reçu le surnom Martine-perdue-dans-les-bois ?

6.A cause de quoi tout le monde traitait Martine en étrangère ? Parlez de la conduite de Martine à l’école.

7.Comment ç commencé l’amitié de Martine et de cécile ?

8.Martine, a-t-elle eu de la chance en devenant la fille adoptive de la maison de Mme Donzert ?

9.Quel était le sujet de conversation préféré des deux amies ?

10.Parlez des fonts baptismaux du « confort moderne ».
2. Commentez la réplique :

« Le confort moderne » lui arriva dessus d’un seul coup, avec l’eau courante, la canalisation, l’électricité ... (ch. III)


3. Remplacez les mots et les groupes de mots soulignés par leurs équivalents:

1.Il faisait nuit noire quand la porte de la cabane s’ouvrit et sur le pas de la porte apparut la mère marie peigner.

2.Martine eut juste le temps de faire un bond de côté ...

3.Il y eut un remue-ménage comme pour le rat.

4.Martine se glissa hors du lit et alla s’asseoir près de la cuisinière.

5.Ils frôlaient Martine au passage.

6.Le mariage était le résultat de tractation entre le curé du village et le maire.

7.Martine, à l’école, apprenait tout, sa mémoire était fabuleuse ...

8.ce fut là le début d’une amitié pour la vie.

9.La toute première fois que Martine avait pénétré dans la maison à étage de Mme Donzert, elle en avait perdu la parole pour la journée.

10.Martine trempa avec déléctation dans l’eau chaude.
4. Dans le chapitre III relevez tous les mots et les expressions ayant rapport à une salle de bains et ditez pourquoi une si grande importance pour une si petite pièce.
5. Trouvez dans le texte les équivalents français :

Чугунний

Жувати


Прямо в лице

Товстий шар жиру

Я буду крутитись

Тупотіння

Розморений

Завивка


Ледь торкатись

Викорчовувати

мала важку руку

ляпас


підзатильник

гризти


спати деінде

стискати


перламутрова піна

халат для ванни

розсадник

слово в слово

приваблювати


6. Citez les acceptions des mots suivants:

Remuer, frôler, tractation (f), déchaînement (m), fabuleux, grignoter


7. Faites entrer dans les phrases les mots et les expressions suivantes :

Coller à la mémoire, être bien tenu, imposer une règle, ailleur, en avance sur, une facilité


8. Traduisez :

1.Вони вже сиділи на своїх місцях, коли маленький інцидент відволік їхню увагу.

2.По мірі того, як вони просувалися вперед, ліс ставав дедалі густішим.

3.Він подивився на неї і сказав: Ти вилита твоя мама.

4.Марно я стверджував, що не винен, вчитель наполягяв бачити мого тата власною персоною.

5.Ми ледь не впали і мама важко стримувалась щоб не розсміятись.

6.Він полюбляв трохи випити і всі відносились до нього, як до чужинця.

7.Я божеволію коли мені кажуть, що давати списувати – це святе діло.
Переклад

Для письмового перекладу з французької мови на українську можна використовувати як тексти домашнього читання, так і будь-які інші, адекватного рівня складності. На 3-4 курсах слід підбирати для перекладу професійно орієнтовані тексти. В залежності від вибраного тексту (рівня складності) його обсяг має складати від 1 до 3 сторінок на семестр. Доцільно задіяти до цього виду роботи і звичайні вправи на переклад, які передбачені граматичним та лексичним матеріалом по темі.
Виконання граматичних та лексичних вправ.

Засвоєння граматичних правил на заняттях слід закріплювати домашньою роботою, яка виражається у виконанні вправ на задану граматичну тему. Рекомендований збірник вправ, згрупованих за граматичною темою – И.Н.Попова, Ж.А.Казакова. Грамматика французького языка Можна використати й будь-який аналогічний.

Для засвоєння лексики можна використати підручник видавництва Hachette «Vocabulaire progressif du français moderne, можливі й інші варіанти, а також самостійне тренування вивчених слів за допомогою їх багаторазового повторювання шляхом складання речень з ними (усно, вголос).

Джерело нових слів: словники, тексти, списки тематичних слів.Індивідуальна робота
До індивідуальної роботи відноситься індивідуальне читання. Для студентів ІІІ курсу передбачено 100 сторінок оригінального тексту на семестр. Студент повинен виписати та вивчити 100 невідомих слів та виразів, які є обов’язковими для розуміння змісту прочитаного.
Зразок схеми, за якою студент повинен розповідати про прочитаний твір з індивідуального читання:

 • Декілька слів про автора та його творчість

 • Якщо відомо, історія написання твору

 • Стисле викладення змісту прочитаного твору, когерентне висвітлення найголовніших подій з урахуванням епохи та місця дії

 • Характеристика головного героя (головних героїв)

 • Виділити головні проблеми твору

 • Проаналізувати відповідність назви та змісту прочитаного

 • Висловити особисту думку про твір, героїв та автора

 • Чи відображені події цього твору в інших видах мистецтв – кіно, театр, музика, тощоПерелік творів для індивідуального читання
1. Alexandre Dumas

 • Le comte de Monte-Cristo

 • Les Quarante-cinq

 • Les trois mousquetaires

2. Gustave Flaubert

 • Salambô

 • Trois contes

 • Madame Bovary

3. Georges Sand

 • François le Champi

 • La Petite Fadette

 • La mare au diable

4. Balzac

 • Eugénie Grandet

 • La femme de trente ans

 • Les Chouans

 • Père Goriot

5. Guy de Maupassant

 • Une vie

 • Boule de suif

 • Nouvelles

 • Le Horla

6. Prosper Mérimé

 • Nouvelles

7. Stendhal

 • La chartreuse de Parme

 • Le rouge et le noir

8. Alphonse Daudet

9. Victor Hugo

 • Notre-Dame de Paris

 • Les Misérables

 • L’homme qui rit

Рекомендована література

Базова

  1. Потушанська Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского языка. В 2-х ч. – Ч.2.: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – 6-е изд., испр. – М.: «Мирта-Принт», 2001.

 1. Иванченко А.И. Практикум по французскому языку. – СПб.: Издательство «Союз», 2003.

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – 10-е изд., стереотипное. – М., 2001.

 3. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF: Навч. посібник для вищ. навч. зал. – Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун». 2001.

 4. Драненко Г.Ф. Français. DALF. Niveau avancé. – Київ, 2001.

 5. Grégoire M., Thiévenaz O. Grammaire progressive du français. – К.: Методика, 1997.

 6. Grevisse M. Le français correct. Guide pratique. – Paris: France Loisirs, 1982.

 7. Morozova O.P., Pavlovsky V.A. Manuel de français. – Минск: Высш. школа, 1997.

 8. Penouvrier E., Désirat C., Hordé T. Larousse de poche. Dictionnaire des synonymes. – Paris: Larousse, 2005.

 9. Périscope-revue: Actualité du monde 2: Учебное пособие по французскому языку. – К.: Методика, 2008.

 10. Steinberg N. Grammaire française. – Л.: Просвещение, 1983.

Допоміжна

 1. Матвіїшин В.Г., Ховхун. Бизнес-курс французского языка. – К.: Логос, 1999.

 2. Филимонова И.Л., Юрьева Е.Ю. Учебник французского языка для III курса институтов и факультетов иностранных языков.— М.: Высш. шк., 1970

 3. Bescherelle. La grammaire pour tous. – P.: Hatier, 1997.

 4. Bescherelle. L’ortographe pour tous. – P.: Hatier, 1997.

 5. Le Français dans le Monde. Revue.

 6. Le Français. Газета для викладачів французької мови

 7. Arnaud L., Garrigue A. Mots et merveilles. – Paris: Magnard, 2006.

 8. Bescherelle. L’orthographe pour tous. – P.: Hatier, 1990.

 9. Bled E., Bled O. Collection Bled. 1-er en orthographe. – P.: Hachette, 1989.

 10. Frémy D., Frémy D. Quid – 1995. – P.: Editions Robert Laffont, 1994.

 11. Golinsky M., Vidal A. La France. – Paris: Grunde, 2006.

 12. Labrune G., Toutain Ph. L’histoire de France. – Paris: Nathan, 1986.

 13. Mauger G., Bruésière M. Le français et la vie. – Paris: Hachette, 2007.

 14. Mermet G. Francoscopie. – P. : Larousse, 2004.

15. Інформаційні ресурси

 1. http://phonetique.free.fr/

 2. http://membres.multimania.fr/milenchip/phonetic.htm

 3. http://www.linguistes.com/phonetique/phon.html

 4. http://francaisenligne.free.fr/ecouter/phonetique.php

 5. http://www.cle-inter.com/echo/

 6. http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/

 7. http://www.club-forum.com/

 8. www.francaisauthentique.com/

 9. http://www.ciep.fr/en/tcf/

 10. http://www.francaisfacile.com/

 11. http://www.lepointdufle.net/

 12. http://jean-nicolaslefle.viabloga.com/

 13. http://www.lefrancaispourtous.com/

 14. http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/

 15. http://www.bonjourdefrance.com/Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет