Методичні вказівки до виконання рефератів, есе, запитання до заліку, короткий словник термінів та понять з навчальної дисциплінижүктеу 7.59 Mb.
бет1/35
Дата14.05.2019
өлшемі7.59 Mb.
түріМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Предметна (циклова) комісія соціально-історичних дисциплін

Плани лекцій , семінарів, самостійної робота,

методичні вказівки до виконання рефератів , есе, запитання до заліку, короткий словник термінів та понять з навчальної дисципліни

Основи філософських знань (філософія та релігієзнавство)

Розробив: викладач Шилова Н.А.

Розглянуто та схвалено

на засіданні предметної (циклової)

комісії соціально-історичних дисциплін

Голова комісії Григор`єва О. В
Лекція № 1

з навчальної дисципліни Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)Тема: Вступ. Філософія як специфічний тип знання.

Мета заняття Розкрити основні завдання курсу Основи філософських знань. Сформувати уявлення про роль філософії у здійсненні світоглядного самовизначення людини; ознайомити студентів з поняттям сферою знань та предметом філософії; розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, самостійність мислення, спостережливість, активність, творчість студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності; розвивати вміння аналізувати думки та робити висновки; виховувати шанобливе ставлення до надбань філософської думки.
Основні питання теми

1. Філософія як специфічний тип знання. 1. Філософія як раціоналізований світогляд. Типи світогляду.

 2. Структура філософського знання та його функції.


Навчальні матеріали лекції
В С Т У П

Філософія є невід’ємною складовою освіти майбутнього фахівця, що виконує низку важливих функцій, головними з яких є світоглядна та  методологічна, адже опанування курсу філософії готує студента до осягнення низки гуманітарних дисциплін прикладного спрямування, які здебільшого генеалогічно виокремилися з філософії та залишають з нею методологічний і концептуальний зв’язок.

Отже, дана тема присвячена предметному полю та функціональному призначенню філософії, що передбачає, насамперед, осягнення особливостей цієї галузі людського знання, її будови, специфічної мови та проблематики.

Дану тематику в навчальних цілях доцільно згрупувати у три навчальні питання: 1. Філософія як специфічний тип знання.

 2. Філософія як раціоналізований світогляд. Типи світогляду.

 3. Структура філософського знання та його функції.

1. Філософія як специфічний тип знання

Філософію цікавлять лише ті предмети, які за своєю природою тісно пов'язані із самим фокусом дійсності. Перш за все філософія аналізує людське знання про реально

існуючі речі та цікавиться тим ступенем достовірності, який може бути тут досягнутий.

Дитрих фон ГільдебрандФілософія відрізняється від науки не в тому значенні, що апелює до відірваних від життя тверджень, а в тому, що максимально вірно виражає її зміст.

Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання виникла на основі світоглядних пошуків та орієнтацій людини, що постають як необхідність з погляду людського життєвого вибору та самоствердження. Постаючи теоретичною формою світогляду, філософія набуває певних особливостей, таких, як узагальнюючий характер знання, принциповий людино-центризм, прагнення досягти абсолютів та ін. Ці особливості зумовлюють структуру та функції філософського знання. У кінцевому підсумку філософія постає як глибинне і непереборне прагнення людської душі до прозорості й осмисленості підвалин власного буття.

Філософія – це система певних знань про природу, суспільство, людину, процес її мислення, пізнання. Ці знання у порівнянні з природничими мають свої особливості. Філософські знання мають найбільш високий рівень узагальнення, в результаті якого виділяються спільні риси, ознаки, зв’язки, відношення речей і процесів, що мають місце в об’єктивному світі.

Розкриття предмету будь-якої науки, і філософії теж, передбачає окреслення відповідного кола проблем, котрі та чи інша наука досліджує, і які є для неї специфічними, особливими. Для філософії такими особливими проблемами, як було вже показано вище, є загальні проблеми існування світу, як природи, його єдності, походження, тенденцій розвитку тощо. Суб’єктом же пізнання, осмислення цих проблем є людина як творча, діяльна істота. Тому в предмет будь-якої філософської системи, будь-якого її напрямку необхідно включається, як основне,  відношення “людина – світ”, його різні модифікації. Скажімо, у Гегеля в основі його філософської системи лежить так звана “абсолютна ідея”, котра є ні чим іншим, як гіперболізованою об’єктивованою людською свідомістю, “абсолютним розумом”. “Абсолютна ідея, - наголошував філософ, - є розум, мислення, розумне мислення”; у філософії екзистенціалізму, у Ж. - П. Сартра, абсолютизується, перебільшується “світ людини”, її суб’єктивність. “Немає ніякого іншого світу, окрім людського світу, світу людської суб’єктивності”, - підкреслював Ж. – П. Сартр; Едмунд Гуссерль, засновник феноменологічної школи, в предмет філософії включав лише “чисту свідомість” – відокремлену від існування і свідомості конкретної людини; Л. Феєрбах дотримувався іншої точки зору. Для нього “єдиним, універсальним і вищим предметом філософії” є “людина і природа як базис людини”; філософські концепції, наприклад, Д. Локка, П. Гольбаха та інших ґрунтуються на пріоритетності світу, природи, матерії, їх об’єктивності тощо. Отже, при осмисленні основних проблем буття філософи так чи інакше розглядали їх через призму відношення “людина-світ”. Не випадково Йоган Фіхте, представник німецької класичної філософії, вважав, що розвиток філософії може відбуватися двома основними шляхами – від речі до ідеї (Фіхте називав такий підхід “догматизмом”) і від ідеї до речі (Фіхте називав такий підхід “ідеалізмом”).

Фактично ж німецький філософ визначив два основних протилежних напрямки у філософії – матеріалістичний (“від речі до ідеї”) і ідеалістичний (“від ідеї до речі”).Матеріалізм (від лат. Materialis – речовинний) – це філософський напрямок, який виходить з того, що природа, буття, матерія є первинними, а свідомість, мислення, дух – вторинними. З точки зору матеріалізму, світ як природа є матеріальним, об’єктивним, незалежним від людини, її волі, свідомості. А сама свідомість, мислення, дух є властивістю високоорганізованої матерії, її ідеальним відображенням.

Ідеалізм (від грецьк. Idea – ідея, образ, поняття) – філософський напрямок, протилежний матеріалізму, який виходить з того, що свідомість, мислення, дух є первинними, а природа, буття, матерія – вторинними. Він поділяється на певні різновиди

– об’єктивний ідеалізм та суб’єктивний ідеалізм залежно від того, яке духовне першоначало кладеться в його основу.

Об’єктивний ідеалізм за основу дійсності приймає безособистісний дух, розум, свідомість (“абсолютний дух”, “абсолютний розум”, “чиста свідомість”).

Суб’єктивний ідеалізм конструює світ на основі особливостей індивідуальної свідомості і ставить цей світ в залежність від неї, від “Я”.Термін "філософія" походить від грецьких слів phileo - любов і sophia - мудрість і означає любов до мудрості. На питання, що ж таке мудрість, самі філософи відповідали по-різному і мудрували кожен по-своєму. З цим пов'язано і різне розуміння філософії. Першим, хто пояснив слово "філософ", був Піфагор (друга пол. VI ст. - початок V ст. до н. е. Йому належить висловлювання: "Життя.. подібне до ігрищ: інші приходять на них змагатися, інші - торгувати, а найщасливіші - дивитися; так і в житті інші, подібні до рабів, народжуються жадібними до слави і наживи, тоді як філософи - до єдиної тільки істини". Згідно з Піфагором, сенс філософії - в пошуку істини. Іншої думки дотримувалися софісти (греч. sophistes - майстер, художник). Головне завдання філософа, вважали вони, - навчити своїх учнів мудрості. Мудрість вони ототожнювали не з досягненням істини, а з умінням доводити те, що кожен сам вважає за правильне і вигідно. Для цього визнавалися прийнятними будь-які засоби, аж до різного роду хитрощів.

Давньогрецький мислитель Платон вважав, що завдання філософії полягає в пізнанні вічних і абсолютних істин, що під силу лише філософам, які від народження наділені відповідною мудрою душею. Філософами тому не стають, а народжуються. На думку Аристотеля, завдання філософії - досягнення загального у самому світі, а її предметом є перші начала і причини буття. При цьому філософія є єдиною наукою, яка існує заради самої себе і представляє "знання і розуміння заради самого знання і розуміння".

Слід зазначити, що розуміння предмета філософії пов'язане і з соціально-історичними умовами. Так, наприклад, розкладання суспільства (грецького, античного, середньовічного і тому подібне), безумовно, вплинуло на появу концепцій, згідно з якими філософія покликана звільнити людину від страху перед майбутнім і страждань, а також сприяти досягненню щастя і душевного здоров'я.

Філософія як система знань, що склалася, має цілу низку специфічних запитань, які вона покликана вирішувати. Кожна філософська система має наріжне, головне питання, розкриття якого складає її основний зміст і суть.

Так, для античних філософів це питання про першооснови усього існуючого, для Сократа воно пов'язане з принципом "пізнай самого себе", для філософів Нового часу - як можливе пізнання, для сучасного позитивізму - в чому суть "логіки наукового відкриття". Але існують загальні питання, що розкривають характер філософського мислення. Передусім, серед них питання: "Що первинне: дух або матерія, ідеальне або матеріальне"? Від його рішення залежить загальне розуміння буття, бо матеріальне і ідеальне є його граничними характеристиками. Залежно від його рішення виділяються такі великі філософські напрями, як матеріалізм і ідеалізм.Кожна наука має свій метод. Проте філософія виступає найбільш загальною методологією, і в цьому суть її власного методу. Можна сказати, що філософський метод (від греч. methodos - шлях, пізнання) є система найбільш загальних прийомів теоретичного і практичного освоєння дійсності, а також спосіб побудови і обгрунтування системи самого філософського знання.Як і методи інших наук, він бере початок в практичній діяльності людей і у своєму витоку є віддзеркаленням логіки і закономірностей розвитку об'єктивної дійсності. Це відноситься, звичайно, тільки до такої філософії, яка спирається на науку. Філософський метод задає загальні принципи дослідження. Проте різні філософські школи і напрями відповідно до своєї специфіки і розуміння предмета філософії формулюють і використовують різні філософські методи. Плюралізму філософських концепцій відповідає і плюралізм методів (дедукція, логічні методи; індукція, досвідчені методи; експеримент; рефлексія, самоспостереження).

Загальне, що властиво їм усім, - теоретичне мислення, виражене у філософських принципах,  законах і категоріях.Матеріалізм і ідеалізм виступають як найбільш загальні підходи і способи розгляду буття і пізнання. Теорія пізнання із самого початку багато в чому визначається тим, що береться за первинне : матерія або свідомість, дух або природа, тобто матеріалістичні або ідеалістичні передумови. У першому випадку, загальний процес пізнання розглядається як віддзеркалення у свідомості об'єктивної дійсності, в другому - як самопізнання свідомості, абсолютної ідеї, спочатку присутніх в речах (об'єктивний ідеалізм), або як аналіз наших власних відчуттів (суб'єктивний ідеалізм).

Наступний аспект розрізнення філософських методів - діалектика і метафізика.Під діалектикою мають на увазі вчення про найбільш загальні закономірності розвитку буття і пізнання, одночасно вона виступає і загальним методом освоєння дійсності, розглядаючи її як єдність і боротьбу протилежностей. Діалектика в принципі сумісна як з матеріалізмом, так і з ідеалізмом. У першому випадку вона виступає як матеріалістична діалектика (Маркс, Енгельс), в другому - як ідеалістична діалектика (Гегель).

Діалектика виникла і розвивалася разом з метафізикою як протилежний їй спосіб мислення і пізнання. Її особливість - тенденція до створення однозначної, статичної картини світу, прагнення до абсолютизації і ізольованого розгляду тих або інших моментів або фрагментів буття.Метафізичний метод характеризується тим, що розглядає предмети і процеси за одним принципом : або так, або немає; або біле, або чорне; або друг, або ворог і так далі. При розгляді руху метафізики тяжіє від різноманітних його форм до якої-небудь одній. Так, наприклад, для матеріалізму Нового часу було характерне зведення різних форм руху матерії до механічної (механістичний матеріалізм). Методологічна помилка виникає тоді, коли цей момент спокою або яка-небудь одна характеристика, сторона предмета дослідження виривається із загального взаємозв'язку і взаємообумовленості і зводиться в абсолют.

Окрім вказаних методів філософія включає і інші. Відмітимо деякі з них, що мають найбільше значення і поширення :Сенсуалізм (від латів sensus - відчуття) - методологічний принцип, в якому за основу пізнання беруться почуття і який прагне усе знання вивести з діяльності органів відчуття, абсолютизуючи їх роль в пізнанні (Эпикур, Гоббс, Локк, Беркли, Гольбах, Фейєрбах).

Раціоналізм (від лат. - ratio - розум) - метод, згідно з яким основою пізнання і дії людей є розум (Декарт, Спіноза, Лейбніц, Гегель).

Ірраціоналізм - філософський метод, який заперечує або, принаймні, обмежує роль розуму в пізнанні, а приділяє основну увагу ірраціональним способам досягнення буття (Шопенгауэр, Кьеркегор, Ніцше, Дильтей, Бергсон).
2. Філософія як раціоналізований світогляд. Типи світогляду

Вивчення філософії як особливої галузі людського знання та інтелектуальної діяльності ми починаємо з питання про людину та її становище в світі. Це зумовлено, перш за все, тим, що філософія, як і будь-які інші види людської діяльності, постає людською справою: не було б людини, ми не вели б про все це розмову. По-друге, з чим би ми не мали справи - з природою, творчістю, наукою, пізнанням - ми завжди, так чи інакше, маємо справу з людиною. Не в тому сенсі, що людина настільки егоїстична, що власний голос заглушає їй "грім небесний", а в тому, що реально ми можемо вести розмову про будь-що лише тоді, коли воно ввійшло в контакт із нами, із нашим сприйняттям.

Людина своєю активністю створює універсум, в якому живе і про який знає, бо ми не знаємо, що є світ сам по собі; ми знаємо той світ, який нам відкрився через нашу

діяльність, працю, пізнання, експерименти, фантазію тощо. Саме з того погляду слід розуміти твердження А. Шопенгауера про те, що світ є нашим уявленням, або слова Ф. Ніцше про те, що все є лише проявами життя. За влучним висловом М. Хайдеггера, людина є "отвором у бутті", бо на рівні людини та через людину глибинні потенції буття вперше знаходять свій прояв.

Унаслідок того, що людина постає ніби епіцентром, або зосередженням, універсуму, вона сама виявляє себе надзвичайно по-різному та суперечливо. Можна нескінченно перебирати людські життя та долі, але вони завжди в чомусь виявляться новими, несподіваними. Власне кажучи, саме тому людське самопізнання постає невичерпним за змістом та горизонтами виявлення. Мимоволі виникає питання: завдяки чому людина має такі властивості? Що становить основи її буття? Водночас перед нами постає та окреслюється питання і про те, якими людськими потребами зумовлене існування філософії (яка, за словами французького філософа, математика та фізика Р. Декарта-, лише одна відрізняє нас від дикунів).

На основі розглянутої вище специфіки людського буття в суспільній історії виникають особливі напрями духовного життя, спрямовані на вироблення засад людського життєвого самоствердження. Ці напрями формують те, що за усталеною термінологією (з подачи німецького філософа Е. Канта) називається світоглядом.

У загальному плані появу світогляду можна пояснити так: людина, усвідомлюючи дійсність, рано чи пізно починає усвідомлювати і свою унікальність, свою відмінність від усього іншого в світі. В результаті у неї формуються певні уявлення як про основні засади та особливості світу, так і про свої власні риси та особливості.

Отже, світогляд постає формою загального людського самовизначення у світі. Світогляд – це сукупність узагальнених уявлень людини про себе, світ, свої взаємини із світом, про своє місце в світі та своє життєве призначення.

Філософія постає певним видом світогляду: у наведених вище класифікаціях філософія фігурує як світогляд. За своїми функціями світогляд постає такою формою духовного освоєння світу, яка покликана:

- інтегрувати людину у світ;

- надати їй найперших життєвих, орієннтивів;

- подати дійсність у її людських вимірах та виявленнях.

Досить часто формування світогляду відбувається стихійно: людина народжується, входить у життя і засвоює через батьків оточення, соціальні зв’язки, світоглядні уявлення і світоглядні переконання. Більше того, людина інколи навіть не знає про існування світогляду, проте у деяких ситуаціях життя уникнути зустрічі з ним просто неможливо. Загалом подібні ситуації називають екстремальними, тобто крайніми, такими, що вимагають від людини кардинальних невідкладних рішень. Це може бути ситуація, коли людину ставлять на межу життя та смерті, коли вона змушена брати на себе відповідальність за життя інших людей та ін.

Світогляд у цілому постає загальнолюдським явищем, тобто він притаманний кожній людині в її нормальному стані; зрозуміло, що ми не можемо вести розмову про світогляд новонароджених дітей, а також душевнохворих людей чи людей із серйозними психічними відхиленнями від норми. Але саме загальнолюдський характер світогляду зумовлює його надзвичайно велику різноманітність. адже люди дуже по-різному уявляли та уявляють собі і світ, і себе самих.

Якщо б ми поставили собі завданням перерахувати основні види світогляду, нам, напевне, знадобилося б багато часу, тому й виникає потреба у типологізації світогляду. Типологія світогляду - це не просте перерахування його можливих видів, а, перш за все, виділення типових ознак, за якими та на основі яких пізніше здійснюється класифікація основних видів світогляду. Тобто, типологія постає у порівнянні із простим переліком більш містким та логічно виправданим способом ознайомлення із світоглядом з метою його подальшого докладнішого вивчення. Світогляд прийнято класифікувати на основі

різних спільних ознак:За насієм

За рівнем світобачення та усвідомлення

За історичними епохами

Залюрально-цінтсними орієнтирами

індивідуальний

усвідомлений

архаїчний

егоїстичний

колективний

неусвідомпений

античний

гуманістичний

груповий

частково усвідомлений

середньовічний

антигуманний

національний

буддений

ренесансний

альтруїспіський

регіональний та ін.

сформований на засадах наукових

світогляд ХХст.

циннічний

загально­людський

філософський та ін.

світогляд XXI сіп.

шовіністичний та ін.

Розглянуті характеристики та різновиди світогляду дозволяють помітити, що філософія постає певним видом світогляду. У наведених вище класифікаціях філософія фігурує як світогляд певного рівня, а це значить, що, хоча всі люди мають світогляд, проте далеко не кожна людина залучена до філософії і, відповідно, не кожна людина виходить на її рівень у своїх світоглядних орієнтуваннях.

Цей рівень, на якому розгортається філософське осмислення світу і людини, називається теоретичним. Звідси вимиває, що у найпершому визначенні філософія постає як теоретична форма світогляду.Отже, філософія - це теоретична форма світогляду, спрямована на критичне ослідження та вирішення світоглядних проблем з метою підвищення ступеню остовірності та надійності таких вирішень; 2) це усвідомлений світогляд; 3) вона повинна прагнути бути аргументованою, внутрішньо стрункою, логічно послідовною.

Звідси випливають основні аспекти взаємозв’язку філософії та світогляду. Філософія є різновидом світогляду, тобто вона є частиною світогляду, проте частиною особливою. Як теорія світогляду, філософія концентрує світогляд, зосереджується на найважливішому у ньому; це позначається в літературі у такий спосіб - "філософія є теоретичним ядром світогляду" . З іншого боку можна висловити і прямо протилежне твердження -світогляд є частиною філософії, і це у тому сенсі, що за широтою постановки та вирішення питань, за ступенем їх розробленості філософія є безумовно першою за світогляд.

Світогляд в цілому постає дуxовним ценнтрм для виникнення та розвитку філософії через те, що філософія не вигадує свої проблеми, а бере їх із життя, із живого функціонування світоглядних уявлень, проте підносить їх на вищий рівень осмислення, вираження та розв’язання.

3. Структура філософського знання та його функції

Оскільки філософія покликана, перш за все, надати людині найперші орієнтири для її життєвого самовизначення, то структура філософського знання визначається виділенням тих сфер реальності, спираючись на які людина (і філософія) може такого роду орієнтири виділити, позначити та дослідити. Відповідно до цих сфер формуються і основні філософські дисципліни або основні розділи філософії.

На основі осмислення природи, світу виникають та формуються онтологія, натурфілософія, космологія (або космогонія).

Онтологія є філософською наукою про буття, перш за все, буття як таке, а не лише про окремі види чи прояви буття. Тут найпершими постають питання про те, чому взагалі можливе існування, у який спосіб можна розуміти буття, як людина пов'язана із буттям.

Натурфілософія, або філософія природи ("натура " - з лат. природа), постає

різновидом онтології, оскільки зосереджує увагу переважно на тому, що таке природне буття та природа в цілому, як вибудовується ієрархія проявів природи, існують чи не існують якісь всезагальні закономірності природи. Проте мимоволі вона торкається і питань людського буття, і буття суспільства, оскільки останні перебувають у органічних зв’язках із природою та поза останньою просто неможливі.

На основі вивчення та осмислення суспільства та суспільної історії виникають соціологія, соціальна філософія, філософія історії, культурологія, етнофілософія (або філософія етносу).

Соціологія як окремий напрямок дослідження суспільства і людини  виникла у XIX ст., хоча намагання осмислити закономірності їх розвитку присутні у філософії з давніх часів. В своєму реальному розвитку соціологія більше тяжіла до того, щоб бути наукою про факти соціального .життя, тому вона перетворилася на емпіричну соціологію та соціологію окремих сторін суспільства, наприклад соціологія сім’ї.

Філософія історії також ставить граничні питання на адресу історії людства: чому людство перебуває в стані історичного процесу вання, куди прямує історія, хто є її суб'єктом, чи існують закони людської історії?

Культурологія виходить із тези про те, що специфічних якостей та ознак як людині, так і суспільному життю надає культуротворення, тому вивчення культури постає відмичкою до їх розуміння.

Етнософія - це новий напрям сучасної філософії, покликаний окреслити значення та роль етносів в історії людства та виявити історичний сенс того, що історія розвивається саме у варіанті етнічної багатоманітності; тут також: стоїть завдання окреслення того, яку свою вихідну екзистенціальну якість привносить кожний етнос у історію людства в цілому.

Філософська антропологія ставить собі завданням вивчати людину у всіх її можливих проявах та характеристиках. Тут, зокрема, ставиться питання про визначення сутності людини та про відмінність останньої від природи людини, про її спосіб буття та ін.

Антропософія претендує на те, щоб не просто вивчати людину, а щоб збагнути сенс її появи у світі, її всекосмічну функцію та причини саме таких її проявів. На думку антропософіє, лише таке осмислення людини відкриє нам шлях до розуміння і всього іншого в світі.

Структурна антропологія вважає, що існує певний, цілком конкретний та сталий набір інтелектуальних та реальних можливостей людини, який слід виокремити із історії, культури, способів людського життя. Означений вибір відкриває можливості для виправданого та надійного вивчення і розуміння людини.

Соціобіологія, яку сьогодні інколи додають до дисциплін антропологічного напряму, - це наука про те, як міняється людина під впливом соціальних факторів та на протязі історії. Цю науку далеко не всі згідні визнавати як філософську, проте заперечувати факт впливу соціальних факторів на людину, па її вихідні властивості було б невиправданим, а тому й не можна сьогодні не враховувати міркувань та результатів досліджень соціобіології у філософському вивченні людини.

Нарешті, на основі вивчення та осмислення свідомості, духовного життя людини виникає цілий комплекс філософських наук про духовні явища та процеси. Комплекс цих дисциплін є найбільшим у порівнянні із попередніми філософськими дисциплінами, і це зумовлено тим, що філософія постає самоусвідомленою, рефлексивною думкою, думкою, що сама утримує себе у стані актуальної дії та у стані безперервної тривалості; сюди входять логіка, гносеологія (або епістемологія), етика, естетика, філософія релігії, філософія права, історія філософії.Логіка - одна із давніших філософських дисциплін - досліджує форми, закони та норми правильного мислення; вона посідає одне із провідних місць у філософії, адже припущення логічних помилок може зруйнувати усі доведення та аргументації певної

філософської концепції.

Гносеологія - це, у дослівному перекладі, теорія пізнання; вона вивчає питання про природу, чинники та результати людської пізнавальної діяльності, умови продукування та ознаки достовірних знань, про умови та можливості їх практичного використання. Сьогодні ширше використовується термін "епістемологія" (теорія знання); у більшості країн так називають вчення про наукове пізнання, проте цей термін може позначати і певний історичний рівень усвідомлення природи пізнання (про це докладніше мова буде йти у відповідному розділі).

Етика також належить до найдавніших філософських дисциплін: це є вчення про норми та засади людських взаємин.

Естетика досліджує природу людського захоплення красою дійсності, шукає корені та причини людського потягу до прекрасного, гармонії, співмірності форм сущого.

Філософія релігії, як свідчить назва, опікується питаннями природи та сутності релігії, досліджує причини історичного походження релігії, її конфесійного багатоманіття та ін.

Філософія права намагається з'ясувати корені правових норм, людську потребу у правотворенні.

Історія філософії збирає історичні досягнення філософії, вписуючи їх у сьогодення.

До цього комплекту філософських дисциплін інколи додають також "ноологію" як вчення про природу та сутність людської розумності; коротко кажучи, ноологія постає філософським вченням про свідомість.

Отже, філософія на сьогодні є розвиненою та розгалуженою сферою знання; щоб виконати завдання людського світоорієнтування, вона повинна включати у свій зміст цілий комплекс наук про основні, найважливіші сфери людського життя.

Роль та функції філософії

Філософія характеризується багатофункціональністю. За допомогою її функцій розкривається роль філософії та її значення для людини і суспільства.

Виділяють різні функції, але найбільш значущими можна назвати наступні:

Світоглядна. Філософія - це світоглядне знання; воно допомагає формувати світогляд в цілому і виконує роль ядра і систематизує фактора світогляду.

Методологічна. Філософія виступає загальним методом для інших видів і форм знання. Філософія розробляє і пропонує найбільш прийнятні і раціональні способи і підходи людини до дійсності, виступає загальною духовною базою для приватних видів знання і людської діяльності.

Гносеологічна. Філософія формує спосіб пізнавального відношення людини до світу. Вона дає загальні установки на пізнання, роз’яснює зміст основних понять пізнавальної діяльності. Через філософію людина пізнає не тільки і не стільки конкретний світ, а існуючі способи ставлення людини до світу як культурні феномени різних епох. Філософія вдосконалює розумову діяльність, відточує сам механізм мислення, поповнює понятійний апарат, що також сприяє підвищенню культури мислення.

Ціннісно-орієнтаційна. Філософія залучає людину до світу духовних цінностей. Вона не тільки дає знання про цінності, але ще і направляє (орієнтує) людини у світі цінностей, орієнтує її на вищі людські цінності, надає їй більш широке і аргументоване поле для вибору своєї системи цінностей, визначення сенсу життя.

Критично-перетворююча. Філософія повинна вчити людину сумніватися, критично оцінювати себе і дійсність. Повинна вчити ставити жіттєсмисловие питання. Філософія - це завжди сумнів, роздуми, питання, а не крапка, не істина в останній інстанції. Плюралізм філософії створює для думаючої людини можливість мати різноманітність поглядів на ту чи іншу проблему і можливість вибору для себе своєю власної позиції. Під перетворенням філософія, перш за все, має на увазі перетворення у своїй власній душі, в своїх помислах і оцінках, вдосконалення себе в особистісному плані. Як говорив М. Бердяєв: буде краще людина, краще буде і суспільство.
Культурологічна. Філософія не просто частина культури, а головне зосередження духовної культури. Осягаючи філософію, людина пізнає і плекає в собі й навколишньому світі культуру, тобто духовно розвивається сам і збільшує духовність буття.

З огляду на окреслений вище поліфонічний характер філософського знання у філософії за весь час її історії було вироблено багато різноманітних теорій, вчень, концепцій, поглядів. Тому в історії філософії існує велика кількість різних філософських позицій майже щодо кожного її суттєвого питання. Всі ці позиції поступово будуть окреслюватись в подальших темах, але зараз варто відзначити ті найперші з них, які випливають із наведеної структури філософського знання.

Так, якщо у філософії робиться наголос на вирішальні ролі онтології для всіх філософських вирішень, то така позиція визначається як онтологізм. Якщо вирішального значення надають проблемам пізнання, то це буде характеризувати позицію гносеологізму.

При наполяганні на тому, що всі теми філософських міркувань мають своїм джерелом людину, окреслюється позиція, що називається антропологізм (її різновид - персоналізм). Ті філософські теорії, в яких доводиться провідна роль суспільства та суспільного життя щодо всіх виявлень людини, прийнято характеризувати як соціологізм. Відповідно, у філософії виникають та окреслюються позиції культурологізму, логіцизму, етизму, естетизму та інші. Ці позиції також будуть розглядатися в подальших темах, в міру висвітлення відповідних питань.

 ВИСНОВКИ

З усього вищезазначеного можна зробити наступні висновки: 1. Філософія є насамперед концептуальним вираженням світоглядних проблем.

 2. Як особлива сфера духовної культури, вона не зводиться до інших подібних сфер та напрямів, а доповнює і розвиває їх.

 3. Використовуючи такий специфічний вид мислення, як світоглядна рефлексія, філософія шукає відповіді на смислотворчі проблеми людського буття. Філософське знання розкриває реальний та духовний світ людини в їхньому взаємозв’язку та розвитку, має вільний, критичний, проблемний і творчий характер.

 4. За критерієм предмета дослідження, філософське знання поділяється на такі розділи: онтологія (вчення про буття), гносеологія (вчення про пізнання), епістемологія (вчення про наукове пізнання), антропологія (вчення про людину), соціальна філософія (вчення про суспільство), історію філософії, етику, естетику тощо.

Питання та завдання до контролю знань студентів1 Для узагальнення та перевірки засвоєного матеріалу на лекції

 1. Розкрийте зміст поняття світогляду та окресліть його значення у свідомому регулюванні людиною свого життя.

 2. Назвіть та охарактеризуйте основні складові світогляду як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення.

 3. Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного, релігійного та буденного світоглядів, їх відмінності від філософського світогляду.

 4. Спробуйте визначити предмет філософії та обґрунтувати його розуміння.

 5. Розкрийте зміст основних функцій філософії.

6.Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світогляду.

Лекція № 2

з навчальної дисципліни Основи філософських знань(філософія, релігієзнавство)


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет