«Минералогия, кристаллография және металлография» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы



Дата10.03.2018
өлшемі84.19 Kb.
#20476

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

КАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по У и МР

__________ Егоров В.В.

« _____» _________ 2016


6М070900 «МЕТАЛЛУРГИЯ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА МЕН ТАПСЫРМАЛАР
НТМ кафедрасы

Әзірлегендер:

доц., к.т.н. Ашкеев Ж.А.

ст.пр., Ph.D. Набоко Е.П.

доц., к.т.н. Жукебаева Т.Ж.

2016


6М070900 «МЕТАЛЛУРГИЯ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕР ТІЗІМІ


№ п\п

Пәндер атауы

Сұрақтар саны

1

Кристаллография және металлография

25

2

Металлургиялық жылутехника

25

3

Жалпы металлургия

25

Емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Әрбір билет үш сұрақты (бір сұрақ аталған пәндерден) және аталған пәндерден бір есепті құрайды. Есептердің үлгі түрлері бағдарламада келтіріледі. Емтиханға дайындалу кезінде тізімде көрсетілген әдебиетті, сонымен қатар қазіргі басылымдық ғылыми –техникалық әдебиетті қолдану ұсынылады.


«Минералогия, кристаллография және металлография» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы:
Тақырып 1. Минералогия негіздері.

Тақырып 2. Құрылымды кристаллографияның негізгі ұғымдары мен заңдары.

Тақырып 3. Кристаллхимия негіздері.

Тақырып 4. Металдардың атомды –кристалдық құрылуы.

Тақырып 5. Қорытпалардың құрылуы.

Тақырып 6. Біріншілік кристалдану теориясы.

Тақырып 7. Металдар мен қорытпалардың пластикалық деформациясы.

Тақырып 8. Темір -цементит диаграммасы.

Тақырып 9. Термиялық өңдеу негіздері. Болаттың межелі нүктелері.

Тақырып 10. Болаттар мен шойындардың сипаттамасы. Болаттар мен шойындарды маркалау.



Пән бойынша сұрақтар:

 1. «Минерал» ұғымының анықтамасы. Минералдар формуласының түрлері.

 2. Минералдардың изоморфизмы мен полиморфизмы.

 3. Минералдардың физикалық қасиеттері. Моос шкаласы.

 4. Минералдардың шығуы.

 5. Трансляция, кеңістікті тор, элементарлы ұяшық.

 6. Стенон заңы. Вульф- Брэгг шарты. Бұрыштардың тұрақтылық заңы.

 7. Кристаллографиялық проекциялар түрлері.

 8. Кристаллографиялық индицирлеу әдісі. Бағыттар мен тораптарды индицирлеу. Жазықтықтарды индицирлеу.

 9. Кристалды көпжақтылар симметриясының элементтері.

 10. Кристаллографиялық категориялар, сингониялар, симметрия кластары. Симметрия формулалары.

 11. Бравэ торы. Базис ұғымы.

 12. Металдардың кристалдық торларының типтері. Металдарға тән химиялық байланыс түрі.

 13. Біріншілік кристалдану процесі. Чернов кесегі.

 14. Металдардың серпімді және пластикалық деформациясы. Қайта кристалдану процесі.

 15. Енгізу және орын басудың қатты ерітінділері. Аралық фазалар.

 16. Күйдің қос диаграммалары. Түсінік: фаза, компонент, құрылымды құраушы. Кесінділер ережесі. Фаза ережесі. Фаза ережесін қолданумен қорытпаның қисық сууын салу үлгісі.

 17. Үштік диаграмманы салу принциптері.

 18. Темір - цементит диаграммасындағы компоненттер, фазалар, құрылымды құраушылар.

 19. Болаттардың жалпы сипаттамасы. Болаттардағы қоспалар және олардың болат қасиетіне әсер етуі.

 20. Болаттарды маркалау. Мысалдар келтіру.

 21. Сұр шойындардың жалпы сипаттамасы. Қасиеттері, құрылымы, маркалау.

 22. Болаттың межелі нүктелері.

 23. Болаттарды термиялық өңдеудің негізгі түрлері.

 24. Соғылған шойындардың жалпы сипаттамасы. Қасиеттері, құрылымы, маркалау.

 25. Беріктігі жоғары шойындардың жалпы сипаттамасы. Қасиеттері, құрылымы, маркалау.


Әдебиет

1. Шаскольская М.П. Кристаллография, Высшая школа, 2004.

2. Буллах А.Г. Минералогия с основами кристаллографии..:Недра, 2009

3. Лифшиц Б.Г. Металлография,М.: Металлургия, 2009.

4. Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем . М.,

Металлургия, 2009. 2

5. Гуляев А.П. Металловедение, М., Металлургия, 2009

6. Келли Р. Кристаллография. М, Высшая школа, 2004



«Металлургиялық жылутехника» пәні бойынша

түсу емтиханының бағдарламасы:
Тақырып 1. Отынның жалпы сипаттамасы.

Тақырып 2. Отынның жануын есептеу.

Тақырып 3. Идеал газ күйінің параметрлері мен теңдеуі.

Тақырып 4. Идеал газ жылусыйымдылығының теориясы.

Тақырып 5. Термодинамиканың бірінші екінші заңдары. Энтальпия және энтропия түсінігі.

Тақырып 6. Жылуөткізгіштік теориясы.

Тақырып 7. Конвективті жылуалмасу теориясы.

Тақырып 8. Жылулық сәулелену теориясы.

Тақырып 9. Металлургиялық пештерді салу кезінде пайдаланатын отқа төзімді және құрылыс материалдар.

Тақырып 10. Пештерді жіктеу. Пештердің жұмыс режимдері.



Пән бойынша сұрақтар:

 1. Отынның жанғыш, жұмыс және құрғақ массалары.

 2. Отынның жылуфизикалық сипаттамасын сипаттаңыз.

 3. Отынның техникалық сипаттамалары.

 4. Отынның негізгі құраушыларын сипаттау.

 5. Термодинамика түсінігі: жүйе, процесс, параметрлер. Жүйе күйінің теңдеуі.

 6. Жылу және жұмыс. Термодинамиканың бірінші заңы. Энтальпия және энтропия. Термодинамиканың екінші заңының негізгі тұжырымдамалары.

 7. Термодинамикалық цикл ұғымы. Пайдалы әсер коэффициенті.

 8. Идеал газ жылусыйымдылығының теориясы.

 9. Түсінік: температуралық өріс, температура градиенті, жылуөткізгіштік коэффициенті.

 10. фурье заңы. Шекті шарттар туралы түсінік.

 11. І тектегі ш.ш. кезінде түрлі конфигурациядағы қабырғалардың жылуөткізгіштігі.

 12. Ньютон-Рихман заңы. Жылу беру коэффициенті.

 13. Ұқсастық теориясының негіздері. Ұқсастық теоремалары.

 14. ІІІ тектегі ш.ш. кезінде түрлі конфигурациядағы қабырғалардың жылуөткізгіштігі.

 15. Конвективті жылуалмасу ұқсастығының саны. Конвективті жылуалмасудың ұқсастық теңдеуі.

 16. Жылулық сәулелену процесінің параметрлері.

 17. Жылулық сәулеленудің негізгі заңдары.

 18. Денелердің түрлі өзара орналасуы кезіндегі сәулелі жылуалмасудың теңдеуі.

 19. Стационарлы емес және III тектің ш.ш. кезіндегі жылуөткізгіштік.

 20. Био саны. Термиялық жұқа және термиялық массивті денелер. Будрин номограммалары. Жылуөткізгіштіктің тұрақты режимінің теориясы.

 21. Қышқыл отқа төзімді материалдар тобының сипаттамасы.

 22. Негізгі отқа төзімді материалдар тобының сипаттамасы.

 23. Жылу генерациясының принципі бойынша пештерді жіктеу және сипаттамасы.

 24. Металлургиялық пештер жұмысының режимі. Жіктеу және қысқаша сипаттамасы.

 25. Пештердің жылу жұмысының көрсеткіштері.


Әдебиет
1. Кривандин В.А., Арутюнов В.А., Мастрюков Б.А. Металлургическая теплотехника. М.2004

2. Гусовский А.Г. Нагревательные устройства. М., Металлургия 2004.

2. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. М.2006

3. Лариков Н.И. Теплотехника. М.2001

4. Баскаков А.Л. Теплотехника. М.2008

5. Болгарский А.В. Голубев В.И. Сборник задач по термодинамике и теплопередачи. М. 2009

6. Краснощеков Е.А., Сукомел А.А. Задачник по теплопередаче. М.2009
«Жалпы металлургия» пәні бойынша түсу емтиханының бағдарламасы:
Тақырып 1. Темір рудасының негізгі кен орындары. Руданы балқытуға дайындау.

Тақырып 2. Шойын өндірісі. Домна пешінің құрылысы.

Тақырып 3. Шойын өндірісінің физика –химиялық негіздері. Домналық балқыту өнімдері.

Тақырып 4. Болат балқыту өндірісі. Болат өндірісінің физика –химиялық негіздері.

Тақырып 5. Болатты оттекті – конвертерлі өндіру. Болатты электр пеште өндіру.

Тақырып 6. Болатты құю. Кесек кристаллизациясы. УНРС құрылысы. Болатты пештен өңдеу.

Тақырып 7. Ферроқорытпалар өндірісі. Ферроқорытпаларды өндіруге арналған пештер.

Тақырып 8. Мыс өндірісі.

Тақырып 9. Алюминий өндірісі.

Тақырып 10. Титан мен магний өндірісі.


Пән бойынша сұрақтар:

 1. Темір рудасының жалпы сипаттамасы.

 2. Рудны байыту тәсілдерін жіктеу және қысқаша сипаттамасы.

 3. Агломерация процесінің жалпы сипаттамасы. Агломерациялық машинаның схемасы.

 4. Шекемтастар өндірісі: мәні, жабдығы, негізгі физика –химиялық процестер.

 5. Домналық балқыту процесінде жүретін процестер. Негізгі химиялық реакциялар.

 6. Кокс, жалпы сипаттама, оның тағайындалуы және алу.

 7. Болат балқыту процестерінің физика –химиялық негіздері

 8. Оттекті конвертердің құрылысы. Оттекті конвертерде балқытудың негізгі кезеңдері.

 9. Оттекті конвертерде болат өндірісінің мәні. Балқыту барысында жүретін процестер.

 10. Электр доғалы пештің құрылысы. Электр доғалы пештің схемасы.

 11. Электр доғалы пеште болат балқыту кезеңдері.

 12. Болатты құймақалыптарға құю: үстінен және сифонды әдіспен.

 13. Болатты УНРС құю. УНРС схемасы.

 14. Болаты пештен тыс өңдеу тәілдері, қысқаша сипаттамасы.

 15. Қайта балқыту процестерінің жалпы сипаттамасы. Вакуумды –доғалы қайта балқыту.

 16. Қайта балқыту процестерінің жалпы сипаттамасы.электрлі –шлакты қайта балқыту.

 17. Ферроқорытпаларды жалпы сипатамасы және тағайындалуы.

 18. Мыс рудалары, олардың сипаттамасы. Мыс рудасын балқытуға дайындау.

 19. Мыс өндірісінің кезеңдері.

 20. Байер тәсілімен алюминий өндіру.

 21. Алюминий өндірісіне арналған шикізат сипаттамасы.

 22. Титан өндірісіне арналған шикізат сипаттамасы.

 23. Титан өндірісінің кезеңдері.

 24. Магний өндірісіне арналған шикізат сипаттамасы.

 25. Магний өндірісінің кезеңдері.


Әдебиет


 1. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.М. Общая металлургия. – М.: Металлургия, 2008.

 2. Коротич В.И. Металлургия – Екатеринбург, 2011.

 3. Явойский В.И. Теория процессов производства стали. – М.: Металлургия, 2007.

 4. Кудрин В.А. Металлургия стали. – М.: Металлургия, 2011.

 5. Карнаухов М.М. Металлургия стали. – М.: Металлургия, 2013.

 6. Вегман Е.Ф. и др. Металлургия чугуна – М., Металлургия, 2007

 7. Рыжонков Д.И., Арсентьев П.П. Теория металлургических процессов – М., Металлургия, 2009


Есептердің үлгілері
№ 1. Күрделі –кернеулі жағдайда жұмыс істейтін 35ХНМ болатының термиялық өңдеуін тағайындау және режимін негіздеу. Болат маркасын шифрын ажырату, термиялық өңдеу кезінде жүретін барлық фазалы айналуларды, легірлеуші элементтердің фазалы түрленуге ықпал етуін, түпкілікті термиялық өңдеуден кейін болаттың құрылымы мен қасиетін көрсету.
№ 2. Шектелген ерігіштігі бар және эвтектикалық түрленетін компоненттер үшін күйдің қос диаграммасын салыңыз. Диаграммада барлық түрлену мен фазаларды сипаттаңыз. Кез –келген екі фазалы облыста қорытпа үшін фаза ережесінің әрекеті мен кескінін көрсетіңіз

№ 3.Кубтық кристалда , жазықтығын салыңыз. Түсіндіріңіз.


№ 4. λ = 0,85 Вт/м ·оС жылуөткізгіштік коэффициентімен δ = 510 мм қалыңдығымен бөлменің кірпіш қабырғасының 1 м2 арқылы жылу ағынын анықтау. Бөлме ішінің ауа температурасы = 18оС, ішкі бетке жылу беру коэффициенті α1= 7,5 Вт/м2·Со. Сыртқы ауа температурасы = - 30оС, желмен үрленетін сыртқы беттен жылу беру коэффициенті α2= 20 Вт/м2·Со. Сондай –ақ беттегі және температурасын есептеу.

НТМ кафедрасының отырысында бекітілген



Хаттама № 15 от 30.03.2016
НТМ кафедрасының меңг. ____________Куликов В.Ю.


Достарыңызбен бөлісу:




©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет