Министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите врацажүктеу 23.06 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі23.06 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

3000 гр.Враца, ул.”Екзарх Йосиф” № 81 факс/директор: 624-761; дежурен : 629-211e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com

Съобщение по чл.5,ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС//ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302,ДВ бр. 3/2006г./ по уведомления за инвестиционни предложения
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца на основание чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС съобщава за издадено писмо с изх. № В-717/17.04.2009г. по уведомление за Инвестиционно предложение: Изграждане на двулентов околовръстен път около гр.Мизия върху закрита и демонтирана железопътна линия Червен бряг-Оряхово, с дължина 21,6 км., с начало прелеза на с.Войводово на км 59 +178 на път Враца-Мизия до участъка където бившата жп линия преминава р.Скът при км 63 +500 на път Враца-Оряхово, с възложител: Община Мизия, обл.Враца.

РИОСВ Враца приема представената от възложителя документация за горепосоченото инвестиционно намерение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл.95,ал.1 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС//ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г./ и чл.4, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ /ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС №302/2005г., ДВ бр.3/2006г./ и чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн. ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., приета с ПМС №201 от 31.08.2007г./.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение 2 на ЗООС – т. 10, б.“д” “строителство на пътища”. Съгласно чл.93,ал.1,т.1 към Закона е предмет на преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/.

Становището на Инспекцията за горецитираното инвестиционно предложение е да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони /ЗЗ/ съгласно чл.3 от ЗБР. Най-близо разположената защитена зона /ЗЗ/ е «Река Скът» BG 0000508 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Съгласно чл.2, ал.1, т.3, б «а» от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, инвестиционното предложение подлежи на процедура по Оценка за съвместимост по чл.31 от ЗБР.

Инвестиционното предложение не касае защитени територии, съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/ /ДВ, бр.133 от 11.01.1998г./.

При реализацията на инвестиционното намерение не се засягат исторически, археологически и архитектурни паметници и територии със специален санитарен статут.

Компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ Враца.

Копие от писмото е изпратено до: Кмета на с.Войводово, общ.Мизия.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет