Министерство на околната среда и водите-софияжүктеу 18.78 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі18.78 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

гр.Пловдив ,бул.”Марица”№ 122 тел./факс:032/62-89-94,E-mail:riosv_plovdiv@dir.bg


Изх. № ..................................2009 год.До Николай Атанасов Щерев

Управител на „ Бяла река – ВЕЦ “ООД

Гр. Пловдив

Ул. „ Средец “ №79

Копие Община Карлово

Кметство с. Войнягово
На вх. № ОВОС- 973/26.09. 2009 год.
Относно: Уведомление за инвестиционо предложение: „Производствени дейности-рибарници с обслужващи сгради в имот с № 011048, землище с. Войнягово, Община Карлово

Уважаеми Господа ,

Въз основа на уведомлението Ви, както и извършената процедура по чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ на инвестиционни предложения, дейности и технологии /ДВ 25/2003/, Ви уведомяваме за следното: Вашето инвестиционно предложение: „Производствени дейности-рибарници с обслужващи сгради в имот с № 011048, землище с. Войнягово, Община Карлово е включено в приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС - ДВ 91/ 2002г/.

За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционното предложение е нужно да представите информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС /ДВ.бр.25 /2003 год./, както и уведомления до Кмета на Община Карлово и Кмета на Кметство с. Войнягово.

Съгласно чл.2 ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програма, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /ДВ 73 от 11.09.2007 год./, Вашето инвестиционно предложение попада в обхвата на територия с висока консервационна стойност, идентифицирана като защитена зона – „ Река Стряма” с код BG 0000429. За да се извърши оценката, моля да представите информация на хартиен и цифров носител, съобразена с изискванията на Наредбата.

Съгласно чл. 5 /1 / от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 348/30.12.2008год / и чл.5а от ПМС №235 от 24.09.2007 год за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ за издаване на Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и Решение за оценка на съвместимост е нужно да внесете по банков път на РИОСВ гр. Пловдив / "Търговска банка Д" АД, гр. Пловдив BG02DEMI92403100019448 BIC код  - DEMIBGSF / сумата от 290 +280 или общо 570 лв.

лк, ни Директор :....................../ И.Йотков/
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет