Министерство здравоохранения ркДата26.02.2018
өлшемі185.5 Kb.
#18714

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Пәннің атауы: Менеджмент теориясы мен тәжірибесі


Мамандық 050507 Менеджмент

Құрастырушы: э.ғ.к., доцент Қалғанбаев Н.Ә.

АЛМАТЫ

2009


«Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша практикалық сабақ әдістемелік нұсқаулары «Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық негіздерімен маркетинг және менеджмент» кафедрасының мәжілісінде қарастырылған
_________ 200__ жыл, №__ хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ э.ғ.к., доцент Сыздыкова К.Ш.
Апта №


Тақырып аты


Тақырыптың мазмұны

Сағат көлемі

1

Менеджменттің мәні мен қағидалары

1. Менеджмент ұғымы және оның негізгі қағидалары

2. Менеджменттің міндеттері

3. Кәсіпкерлік және бизнес ұғымдары. Олардың менеджментпен байланысы

2

Менеджмент эволюциясы

1. Менеджменттің ғылым ретінде қалыптасуы мен даму тарихы

2. Жүйелік, процестік, жағдайлық көзқарастар


3

Ұйым туралы түсінік және оның түрлері

1. Ұйымдар және оның сипаттамалары

2. Басқарушы ролі және категориялары


4

Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

1. Ұйымның жағдайлық факторлары

2. Сыртқы орта ұғымы мен сипаттамасы

3. Тура және жанама әсер ету әдістері

5

Менеджменттегі коммуникация және мәліметтермен қамтамасыз ету

1. Коммуникация түсінігі мен түрлері

2. Коммуникациялық процесс

3. Жеке адамдар арасындағы коммуникация

4. Ұйымдастырушылық коммуникация


6

Менеджменттегі басқару шешімдері

1. Шешімдер мен олардың сапасына қойылатын талаптар

2. Шешім қабылдау процесі мен оған әсер ететін факторлар

3. Шешім қабылдау әдістері

7

Менеджменттегі жоспарлау

1. Функция ұғымы мен жіктелуі

2. Жоспарлаудың мәні мен мазмұны

3. Стратегиялық жоспарлау менеджмент функциясы ретінде

8

Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

1. Ұйымдастыру функциясының мазмұны

2. Өкілеттіліктердің жіктелуі

3. Ұйымдастырушылық құрылым және оның түрлері

9

Менеджменттегі мотивация

1. Мотивацияның ежелгі теориялары

2. Мотивация теориялары және олардың тәжірибеде қолданылуы


10

Менеджмент жүйесіндегі бақылау

1. Бақылау және оның түрлері

2. Бақылау процесінің кезеңдері11

Адам қызметін басқару және топты басқару

1. Топ туралы түсінік және оның түрлері

2. Бейресми ұйымдардың дамуы

3. Топ тиімділігі

12

Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі

1. Басқару стилі және олардың жіктелуі

2. Лидерлікке қатысты жағдайлық тәсіл

3. Лидерлікке қатысты тәртіптілік тәсіл

13

Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік

1. Билік және ықпал етудің формалары

2. Лидерлік және билік балансы


14

Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару

1. Қайшылық, оларды басқару процесі

2. Күйзеліс ұғымы мен оны тудыратын факторлар

3. Ұйымдық өзгерістер

15

Фирманың кадрлық саясаты

1. Кадр ұғымы мен оларды басқару

2. Кадрлық саясат, оны жүзеге асыру

Тапсырма тақырыбы


Тапсырма мазмұны
Өткізу аптасы және

сағат

саны

1

Басқару ғылымының міндеті, әдісі және пәні

Басқару және оның қоғамдағы рөлі. Басқару ғылымының объектісі мен пәні. Қазіргі кездегі түгелдей білім жүйесіндегі басқару ғылымының перспективасы, жағдайы, тенденциясы

1 / 1

2

Басқару табиғаты

және менеджмент эволюциясыБасқарудың объективті қажеттілігі. Басқару түрлері, олардың жалпы және ерекше кескіні. Басқару табиғаты. Басқару психологиясының жүйелік-мақсаттық, экономикалық мәні. Әлемнің әр түрлі елдерінде басқаруды дамытудың ерекшеліктері. Басқару мектебі. Қазақстандағы менеджмент дамуының ерекшеліктері.

2 / 2

3

Басқарудағы қоғам және табиғат заңдары

Басқаруда ескерілетін табиғат пен қоғам заңдары. Басқарудағы табиғат пен қоғам заңдарын қолдану механизмдері

3 / 2

4

Басқарудағы жүйелік көзқарас

Жүйе анықтамысы мен оның белгілері. Басқару үрдісі мен жүйелік тәсілдің арасындағы байланыс жүйесін анықтау. Басқару жүйесінің моделі. Өндірістік-өтімділік қызметті басқарудағы мақсат-жүйелік тәсіл

4 / 2

5

Басқарудың құрылымы мен функциялары

Функцияның мәні мен мағынасы. Функцияның классификациясы, басқару құрылымын анықтау. Құрылымдық ұйым жүйесін басқарудың объективті қажеттілігі. Жүйе аралық пен оргеденицияның тік және көлденең байланысы. Құрылымға деген талаптар және оларды анықтайтын факторлар.

5 / 2

6

Басқарудың экономикалық механизмі

Нарықты экономика, басқарудағы тиімді экономикалық механизм ретінде жекеменшік, еңбек және механизм араларындағы байланыс. Жанама салалар мен басты тауарлар арасындағы экономикалық байланыстың мәні. Өнімді еңбекпен бағалау, салааралық байланыстың эквиваленттік критериясының альтернативасы ретінде стратегиялық басқаруды, әдістемелік еңбекті қолдануды бағалау.

6 / 2

7

Экономикалық үрдісті басқарудың психологиялық мәні

Экономикалық мінез-құлық психологиясы. Нарық субъектісінің психологиясы. Тұлға құрылымының психологиясы, жеке меншіктің, бизнесмен, акционердің, жалданбалы жұмысшы, делдалдың психологиясы және олардың шаруашылық субъектіні басқаруға қатысуы. Екі жақтың мінез-құлқының принципі мен ережесі.

7 / 1

8

Менеджмент қызмет түрі ретінде

Бизнес-менеджмент түсінігі. Менеджмент кәсіби қызмет түрі ретінде және компанияны ұйымдастыру. Менеджменттің мақсаты мен міндеттері, менеджер және оның функциялары. Менеджмент, кәсіпкерлік, бизнес, кәсіпкерлік құрылым ұғымдары. Менеджменттің қалыптасу схемасы.

8 / 2

9

Ұйым түсінігі мен түрлері

Ұйым түсінігі. Ұйымның басты ерекшеліктері мен түрлері. Ресми және бейресми ұйымдар. Ұйымның жалпы сипаты. Өнеркәсіптік, транспорттық, саудалық, агроөнеркәсіптік фирмалар. Біріккен кәсіпкерлікті басқару механизмі мынадай меншік сипаты бойынша фирманы басқаруда ерекшеленеді: ұлттық, шетелдік және аралас.

8 / 2

10

Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

««Алиса» биржалар жүйесі» жағдайын талдау.Талқылауға арналған сұрақтар: ««Алиса» биржалар жүйесіндегі» қызметке қандай сыртқы факторлар қиыншылық туғызады? Сыртқы орта факторларының байланысы қандай

9 / 2

11

Менеджменттегі коммуникация

«Жұмыстың оңай орындалуы» жағдайды талдау. Талқылауға арналған сұрақтар: басқарушы мен бағынушы арасында қандай мақсатты жағдай, мақсатты коммуникациялық тиімділік жоқ? Тік коммуникациялық деңгейді қалай анықтауға болады?

10 / 2

12

Шешім қабылдау үрдісі

«Басқарушылық проблеманың алгоритмдік шешімі» атты іскерлік ойын. Ойынның мақсаттары: басқарушылық проблемалардың шешімін құру. Ұжымдық шешімді қабылдауда, дағдының пайда болуы. Бұл ойын топтың өзіндік ұйымдастырылуы, қызметі тиімділігін жоғарлатуға, басқарушылық проблема шешуде және талдауда пайда болатын басшының логикалық қызметін анықтауға мүмкіндік береді.

11 / 2

13

Ұйымды стратегиялық басқару

Стратегиялық менеджменттің мәні мен мазмұны. Стратегиялық менеджменттің пайда болу алғышарттары. Стратегиялық менеджмент мазмұны. Стратегиялық талдау. Саланы талдау. Стратегиялық өзгерістерді басқару. Стратегиялық өзгерістердің мазмұны.

12 / 2

14

Қаржы институттарындағы стратегиялық менеджмент

Банктердегі стратегиялық менеджмент. Құнды қағаздар стратегиялық менеджмент институты ретінде. Сақтандырудың стратегиялық ерекшеліктері. Фирманы стратегиялық басқаруға көшуінің қажеттілігі.

13 / 2

15

Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару

Кәсіпорынның қаржы ресурсының мәні, құрамы, құрылымы. Қаржы ресурстарын басқару. Қаржы ресурстарын басқару тиімділігін арттыру.

Кәсіпорын мүлкін басқару қағидалары. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін басқару. Фирманың несие қабілеттілігі. Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын, айналмалы активтерін және несиелік қарыздарын басқару.14 / 2

16

Кәсіпкерліктегі тәуекелділікті басқару


Экономика мен бизнестегі тәуекелділік ұғымы. Тәуекелділікті басқару жүйесі. Тәуекелділік түрлері: өндірістік, қаржылық, жергілікті. Шығын түрлері: материалдық, еңбек, қаржы, уақыт, арнайы. Тәуекелділікті бағалау әдістері: жүйелік тәсіл, сараптамалық әдіс, есептеу-аналитикалық әдіс.

15 / 2

17

Менеджменттегі жоспарлау

Жоспарлаудың мәні мен қағидалары. Стратегиялық жоспарлау. Жоспарды жасау тәсілдері. Жоспарлаудың мазмұны мен міндеттері. Ұзақ мерзімді жоспарлау.

Тактикалық жоспарлау. Оны жасау тәртібі. Жоспарлау қағидалары: кестелер, байланыс, деңгейлер. Фирманы басқарудағы бизнес-жоспар.1 / 2

18

Ұйымдастыру менеджменттің функциясы ретінде

«Кәсіпорынның ұйымдық құрылымын жетілдіру» атты іскерлік ойын. Мақсаты: кеңес берушімен ұсынылатын және қолда бар құрылым нұсқаларын салыстырмалық талдау және оқу негізінде кәсіпорынның ұйымдық құрылымын жетілдіруге бағытталған басты анықтама. Бастапқы мәліметтер: кәсіпорын, акционерлік қоғам және электротехникалық өнеркәсіпке жатады. Кәсіпорын персоналының саны 4029 адам. Ұйымдастырушылық құрылым сызбасы берілген.

2 / 1

19

Мотивация басқарудың функциясы ретінде

Мотивация мәні мен анықтамалары. Мотивацияның алғашқы теориялары. Қазіргі кезеңгі мотивация теориялары. Жеке тұлға тәртібінің мотивациялық модельдері.


3 / 2

20

Фирма ішілік бақылауды ұйымдастыру

Фирма ішілік бақылау түсінігі. Фирма ішілік бақылау қызметінің объективтік қажеттілігі. Бақылау процесі.

Басқарушылық бақылау формалары мен функциялары. Қаржылық бақылау. Бақылау жүйесіндегі экономикалыө анализ. Фирманың экономикалық потенциалы. Бақылау процесінің кезеңдері.3 / 2

21

Салық менеджменті

Қазақстан Республикасындағы салық менеджментінің қалыптасуы. Салық менеджментінің қағидалары. Кәсіпорындағы салықтарды басқару құрылымы. Салықтық басқару әдістерінің жіктемесі. Қазақстан Республикасындағы салықтар мен басқа да міндетті төлем түрлері, оларды жоспарлаудың ерекшеліктері.

4 / 1

22

Инновациялық менеджмент

Фирманың инновациялық қызметі. Инновациялық менеджмент және ғылыми-техникалық саясат. Жаңа өнімді жасау мен енгізу. Инновациялық менеджменттің ұйымдастырушылық құрылымдары. Шетелдердегі инновациялық менеджмент. Инновациялық процесті басқару жүйесі. Инновацияның негізгі қайнар көздері.

5 / 1

23

Бейдағдарыстық басқару

Әлеуметтік-экономикалық басқарудағ дағдарыстар. Экономикадағы дағдарыстық құбылыс заңдылықтары. Дағдарысқа қарсы басқарудағы әлеуметтік-еңбектік қатынастар. Реформалау әдістемесі, стратегиясы, тактикасы. Л.Эрхардтың «Әлеуметтік нарықтық шаруашылық» тұжырымдамасы және дағдарысқа қарсы реформалардың теориялық негізі

6 / 2

24

Жобаларды басқару

Жобалар: мәні мен өмірлік цикл. Жобаларды басқару жүйесі. Қазақстан Республикасындағы жобалық менеджмент. Жобаларды басқарудағы корпоративтік жүйені енгізудің ұлттық компания тәжірибелері.

7 / 1

25

Командалық менеджмент

Топ түсінігі және түрлері. Топтық жұмыстың кемшіліктері мен артықшылықтары. Топ тиімділігі. Адамдарды басқару және топтарды басқару. Топ және оның мағынасы. Ресми және бейресми топтар. Бейресми ұйым құрылу механизмі.

7 / 2

26

Лидерлік, билік және ықпал ету теориясы

«Тұрғын үй сұрағы» жағдайын қарастыру. Жағдайды талқылауға арналған сұрақтар: Сайлауға дейін тұрғын үй сұрағы бойынша қабылданған шешімге байланысты стратегия іске асырылмак? Берілген топтың мақсатының қызметі жетістікке жете ме?

8 / 2

27

Кәсіпорындағы қайшылықты басқару

Еңбек қайшылықтарының мәні, көрсеткіштері, түрлері мен әлеуметтік құрылымы. Еңбек қайшылықтарының пайда болу себебтері мен шешу жолдары. Қайшылық жағдайларды ескерту. Қайшылықты басқару әдістері

8 / 2

28

Персоналды басқару концепциясы

Басқарушылық жағдай. «Карьерограмма».

9 / 2

29

Басқару этикасы және ұйымдастырушылық мәдениет

Басқару этикасы. Ұйымдастырушылық мәдениет. Ұйым мәдениеті түсінігі. Ұйымдастырушылық құндылықтар. Белгі-символдық жүйенің жұмыс жасауы. Инновациялық мәдениетті енгізу механизмі.

Кәсіпкерлік қызмет мәдениеті. Корпоративтік мәдениет. Іскерлік этика тұжырымдамасы.10 / 1

30

Өндіріс басқару объектісі ретінде

Қазіргі кезеңгі өндірістің белгілері. Өндірістік процестің түрлері. Өндірісті басқарудың мақсаты, міндеті және функциялары. Өндірістік жүйе түрлері. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы.

Өндіріс жүйе ретінде. Өндірісті жоспарлау. Өнім шығаруды жоспарлау. Өндірісті материалдық-техникалық ресурспен қамтамасыз ету.11 / 2

31

Өндірісті оперативті басқару

Оперативті басқарудың негізгі функциялары.

Оперативті басқару қағидалары. Инвестициялау қағидаларын жасау, өндірісті басқарудың тиімді ұйымдастырушылық құрылымын жасау қағидалары.. Технологияны басқару жүйесі. Инновациялық құрылым. АҚШ, Жапония, Германия, Франция және басқа да ел фирмаларындағы өндірісті оперативті басқару ерекшеліктері.12 / 1

32

Өнім сапасын басқару

Өнімнің бәсекеқабілеттілігін қамтамасыз етудегі сапаның ролі. Сапаны басқару жүйесі және өнімді сертификациялау. Сапа экономикалық категория ретінде. Сапа менеджменті тәсілдерінің дамуы мен кезеңдері. Сапа басқару объектісі ретінде.

12 / 2

33

Еңбекті ынталандыру және жалақы

Жалақы еңбекті ынталандыру формасы ретінде. Отандық кәсіпорындардағы жалақы төлеу ерекшеліктері. Тарифтік ставкалар. Еңдекақы төлеу жүйесі мен формалары. Негізгі және қосымша еңбекақы. Еңбекақыны реттеу.

13 / 2

34

Өнімділікті басқару

Өнімділік түсінігі және оған әсер ететін факторлар. Еңбек, капитал, материал және энергия өнімділіктерін есептеу. Өнімділікті арттыру тұжырымдамасы.

Өнімділік белгілері бойынша басқару. Жоспарлау және өнімділік. Ұйымдастыру және өнімділік.14 / 1

35

Менеджмент тиімділігін бағалаудағы әдістемелік тәсіл

Экономикалық жүйенің қызмет жасау механизмін материалдық, еңбек, қаржылық және ақпараттық тасқындардың үзіліссіз түрлену процесі ретінде қарастыруы. Басқару циклі, уақытты есептеу, басқару кезеңдері.

Басқару жүйесін құрудың әдістемелік қағидалары.15 / 1


Әдебитттер тізімі
Негізгі әдебиеттер:

 1. Басқару негіздері. Оқу құралы, Экономика, 1997*

 2. Менджмент негіздері. Ахметов А., 2005*

 3. Менеджмент (лекциялар курсы). Бердалиев К.Б., Алматы: Экономика, 2006*

 4. Менеджмент теориясы мен тәжірибесі. ЮАТ баспасы, 2002*

 5. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента/Пер. с англ.-М.:Дело,1992*


Қосымша әдебиеттер:

 1. Виханский О.С., Наумов А.И. менеджмент.-М.: Гардарика, 1996*

 2. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер /Пер с англ..-М.:Дело,1991*

 3. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы / Пер. с англ.-М., 1996

 4. Кубаев К.Е Теория и практика менеджмента*

 5. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.- Стратегический менеджмент /Искусство разроботки и реализации стратегии / Пер.с англ. М.. Банки и Биржи, ЮНИТИ,1998*


Нормативті-құқықтық база:

11. Қазақстан Республикуасының Азаматтық кодексі - Алматы*

12. Указ президента РК. О банках и банковской деятельности в РК

13. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы


Мерзімді басылымдар:

14. Бердалиев К.Б. Испытанный механизм управления экономикой // Международная конференция «Экономическое образование и наука в современных условиях». ІІ том.-Семей, 2002 1. Республеканская прграмма «Качество» на 2001-2005 годы (Утверждена постановлением Правительства РК от 2 мая 2001 года,№ 590)// Казахстанская правда 2001 19 май

 1. Кубаев К.Е. Теория построения систем управления. / Ж. «Транзитная экономика» Алматы, 1198, №2, с.37-52*
стр. из
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет