Мотиви: нохд №268/2009 г на ерсжүктеу 56.01 Kb.
Дата10.09.2018
өлшемі56.01 Kb.

МОТИВИ: НОХД № 268/2009 г. на ЕРС
Подсъдимият Д.Л.С. *** е обвинен в това, че на 22.09.2009 г., на път ІІ-53, в района на с. Майско, община Елена, на кръстовището за с. Боринци, управлявал моторно превозно средство /товарен автомобил марка “ГАЗ 53 А” с рег. № ВТ 3754 ВА/ без съответно свидетелство за управление, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред /НП № 118/2009 г. от 21.04.2009 г. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, влязло в сила на 10.06.2009 г./ за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.

Държавното обвинение е квалифицирало извършеното от Д.Л.С. деяние, като престъпление по чл. 343 В, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура поддържа така повдигнатото обвинение в съдебно заседание. Предлага на Д.Л.С. за извършеното престъпление да се наложи наказание лишаване от свобода, чийто размер да бъде минималния такъв. Прокурорът намира, че са налице предпоставките на чл. 66 от НК, поради което предлага да се приложи посочения институт.

Подсъдимият Д.Л.С. се признава за виновен. Същият дава обяснения. Д.Л.С. съдейства за разкриване на обективната истина и проявява критично отношение към извършеното деяние.

Съдът, като обсъди и прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и поотделно, прие за установено следното:

Видно от Писмо № 4756/30.09.2009 г. на Началник сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Сливен и приложената към същото Справка от 28.09.2009 г. на Началник сектор “КАТ” при ОД на МВР гр. Сливен, както и от Писмо № 5782/23.11.2009 г. на Началник сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Сливен и приложената към същото Справка от 23.11.2009 г. на Началник сектор “КАТ” при ОД на МВР гр. Сливен е, че подсъдимият Д.Л.С. с ЕГН ********** е неправоспособен като водач на МПС, не притежава свидетелство за управление на МПС и няма нито една регистрирана категория.

С НП № 118/2009 г. от 21.04.2009 г., издадено от Началника на РУ на МВР гр. Котел, на Д.Л.С. е наложено наказание за управление на МПС без свидетелство за управление, тъй като не притежава такова. НП е влязло в сила на 10.06.2009 г.

Подсъдимият Д.Л.С. ***. Същият не притежава свидетелство за правоуправление на МПС и е неправоспособен като водач на МПС. Д.Л.С. е женен. Същият има две деца, които са на шест години. Подсъдимият полага общественополезен труд.

На 22.09.2009 г. сутринта подсъдимият Д.Л.С. ***. Същият се придвижил с товарен автомобил марка “ГАЗ 53 А” с рег. № ВТ 3754 ВА, собственост на К.М. Х. от с. Константин, община Елена, до района на с. Майско, община Елена, за да товари дърва за огрев от гората до селото, за които притежавал превозен билет. След като натоварил дървените материали в камиона, подсъдимият Д.Л.С., управлявайки същия, тръгнал да си прибира за с. Стара река, община Сливен

В района на с. Майско, община Елена, на кръстовището за с. Боринци, на 22.09.2009 г. около 11.25 ч., управлявайки товарния автомобил марка “ГАЗ 53 А” с рег. № ВТ 3754 ВА по път ІІ-53, подсъдимият Д.Л.С. бил спрян за проверка от служителите на РУ на МВР гр. Елена – К.И.Й. – инспектор “Пътен контрол”, и И.Д.П. – главен полицай, командир на отделение ООР. При същата му поискали да представи необходимите документи, сред които и СУ на МПС и КТ. Подсъдимият не представил на органите на реда свидетелство за управление на МПС и контролен талон, тъй като не притежавал такива. При извършената проверка било установено, че Д.Л.С. е неправоспобен като водач на МПС и управлявал товарния автомобил без да притежава свидетелство за управление на МПС и контролен талон, както и че вече е бил наказван по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление.

За констатираното нарушение на подсъдимия Д.Л.С. служителите на полицията съставили Акт № 549/273590/23.09.2009 г., изготвен на 22.09.2009 г.

Подсъдимият Д.Л.С. не оспорва обстоятелство, че е неправоспособен като водач на МПС.

Така описаната фактическа обстановка напълно се подкрепя от обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите и писмените доказателства.

Съдът приема за установено, че подсъдимият Д.Л.С. е осъществил от обективна страна престъпния състав на чл. 343 В, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. На 22.09.2009 г., на път ІІ-53, в района на с. Майско, община Елена, на кръстовището за с. Боринци, същият управлявал моторно превозно средство /товарен автомобил марка “ГАЗ 53 А” с рег. № ВТ 3754 ВА/ без съответно свидетелство за управление, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред /НП № 118/2009 г. от 21.04.2009 г. на Началника на РУ на МВР гр. Котел/ за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.

Престъпното деяние е извършено от подсъдимия Д.Л.С. при пряк умисъл на вината. Същият е разбира свойството и значението на извършеното, съзнавал е общественоопасния му характер и последици и е целял тяхното настъпване.

Обществената опасност на деянието не е висока. Същото се явява посегателство спрямо обществените отношения, регламентирани от правилата на Закона за движение по пътищата.

Обществената опасност на Д.Л.С. е завишена. Подсъдимият не е с чисто съдебно минало. Същият е осъден с Присъда № 356/27.03.2000 г. по НОХД № 116/1999 г. на РС гр. Сливен за извършено деяние през периода 01 – 10.04.1998 г. на осн. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 54 от НК на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл. 66 от НК е отложено изпълнението на така наложеното наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. Съдебният акт е влязъл в сила на 26.04.2000 г. Подсъдимият е осъден с Присъда № 634/04.05.2000 г. по НОХД № 490/2000 г. на РС гр. Сливен за извършено деяние през месец януари 1995 г. на осн. чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 3 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на осн. чл. 69 от НК е отложено изпълнението на така наложеното наказание за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила. Същата е влязла в сила на 05.06.2000 г. Подсъдимият е осъден със Споразумение от 30.06.2008 г. по НОХД № 1142/2008 г. на РС гр. Сливен за извършено деяние на 09.12.2007 г. на осн. чл. 215, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “Б” от НК на ПРОБАЦИЯ, като му са наложени следните пробационни мерки, а именно: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и Поправителен труд по местоработата му във фирма “Макротекс” при удръжки върху възнаграждението му - 10 % в полза на Държавата за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като времето през което се изтърпява мярката не се зачита за трудов стаж. Съдебният акт е влязъл в сила 30.06.2008 г. За деянията, за които подсъдимият Д.С. е осъден с Присъда № 356/27.03.2000 г. по НОХД № 116/1999 г. на РС гр. Сливен и Присъда № 634/04.05.2000 г. по НОХД № 490/2000 г. на РС гр. Сливен, следва да се счита за реабилитиран по право на осн. чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК, като реабилитацията е настъпила на 05.06.2003 г. Д.С. е с не добра обществена характеристика. Подсъдимият се признава за виновен. Същият дава обяснения, съдейства за разкриване на обективната истина и проявява критично отношение към извършеното деяние. Д.С. полага общественополезен труд. Същият е женен и има две малолетни деца, за които полага грижи и осигурява издръжка.

Съдът като обсъди обществената опасност на деянието и личната такава на дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства и на осн. чл. 343 В, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК наложи на подсъдимия Д.Л.С. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. Настоящата инстанция определи вида и размера на наказанието при превес на смекчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете, че Д.Л.С. се признава за виновен, дава обяснения, съдейства за разкриване на обективната истина и проявява критично отношение към извършеното деяние. Взе се предвид, че подсъдимият е женен и има две малолетни деца, за които полага грижи и осигурява издръжка. Същият полага общественополезен труд. Отчетено бе, че обществената опасност на престъпното деяние не е висока. Налице са отегчаващи вината обстоятелства при подсъдимия. Същият е с не добра обществена характеристика. Д.Л.С. е осъждан общо три пъти, като за деянията по първите два съдебни акта е реабилитиран по право на осн. чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК. Подсъдимият е наказван само веднъж за извършени нарушения по ЗДвП.

Съдът не приложи разпоредбата на чл. 55 от НК. При подсъдимия Д.Л.С. не са налице изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, въз основа на които да се направи извод, че и най-лекото наказание, предвидено в чл. 343 В, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК се оказва несъразмерно тежко.

Съдът намира, че са налице условията за прилагане на чл. 66 от НК. Д.Л.С. не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. Настоящата инстанция намира, че не необходимо на този етап подсъдимият да се отделя от обществото. Същият е женен и има две малолетни деца, за които полага грижи и осигурява издръжка. С оглед постигане целите на наказанието и преди всичко поправянето и превъзпитанието на осъдения не е наложително наложеното му наказание лишаване от свобода да се изтърпи ефективно. На осн. чл. 66 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода следва да се отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на Присъдата в сила.

Причини за извършване на престъплението: ниска обща и правна култура на подсъдимия Д.Л.С., незачитане от страна на последния на действащите в РБ норми.

В този смисъл съдът постанови Присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет