Музыкалық білім мамандығына арналғанжүктеу 137.69 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі137.69 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Филология, журналистика және өнер факультеті
Орындаушылық өнер кафедрасы
050106 Музыкалық білім мамандығына арналған

«Вокал класы»-пәні бойынша

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

__________________деканы

(факультет атауы)

___________ ___________

(қолы) (А.Ж.Т.)

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: мәдениет қайраткері, аға оқутышысы Негманова У.К. ___________


Орындаушылық өнер кафедрасы
050106 Музыкалық білім мамандығына арналған мамандығының

сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған

«Вокал класы»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ Дукенбай Н.С. 20__ж. «____» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20_ж. «_____»_______№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Жуманкулова Е.Н. 20_ж. «_____»_______

КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі ______________ Дукенбай Н.С. 20__ж. «____» ________

Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Негманова Үнзиля Қабдыл-Қазизқызы

Мәдениетт қайраткері, Аға окутышы Орындаушылық өнер кафедрасы

(мекен-жайы),Ломов 64 көшесндегі Бас корпусында 32-ші аудиторияда орналасқан. Байланыс телефоны 67-36-85,ішкі -11-43.2 Пән туралы мәліметтер

Бұл пәнді қамыту үшін 84 сағат берілген.

Соның ішіндегі 12 сағаты аудиторлық жұмыс және 72 сағаты өздік жұмысқа арналған. Студенттердің білімі емтиханмен бағаланады.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

Барлығы

Жеке
Барлығы

СРСП

1

2

6

6
72

6
2
6

66

емтихан

Барлығы
12

12
72

12

4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Профессионал музыкантты тәрбиелеу; вокалдық шеберлікті иелену; музыкалық білімді қабылдау; вокалдық техникалық білімді қабылдау және өркендеу.Пәнді оқыту мақсаты:

Жан – жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара тырып, музыка педагогика факультеттіріндегі кәсіби орындау шеберлігі қалыптасқан, вокал өнерінің барлық саласын білімдер және өз шәкірттеріне толыққанды жеткізе алатын, өз бетінше жұмыс істеуге қабілетті музыка мұғалімдердің даярлау.


Пәннің міндеті:

 • әншілік тыныс алудың негізгі ережелерін пайда отырып, дауыста вокалды – техникалық жағынан жетілдіру, резонаторлар және артикуляциялық паппарат жұмыстарын саналы түрде қолдана алу;

 • студенттердің вокалды – педагогикалық білімін нығайта отырып, академиялық ән салу мәнерінің әдістемесін үйрету;


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Тәлімгер білуі қажет:

 • дауыс аппаратының дамуымен және жұмыс жасау;

 • музыкалық шығармаға анализ жасау;

 • тональносты анықтау;

 • вокалдық музыка арқылы оқу тәрбие процесіндегі іс-шараларды өткізе алуға дайындау;

 • балалар дауысымен жұмыс жүргізу әдістемесін үйрету;

Тәлімгер білуі керек:

 • формасымен мазмұнын білу;

 • вокалдық техникалық қиыншылықтарды анықтау;

 • әншілік дұрыс дем алуды ұғыну;

 • әншілік дұрыс артикуляцияны білу;

 • ашық және дұрыс дикция.

6. Пререквизиттер

«Вокал класы» оқыту курсы барлық музыкалық пәндермен тығыз байланыста:

- хор классы;

- хорды дирижерлау;

- сольфеджио;

- хор әдебиетті;

- хор жұргізу;

- гармония;

- мектеп репертуарының практикумы.

7. Постреквизиттер

«Вокал класы» пәні таңдау бойынша мамандандыру пәнімен тығыс байланысы бар:-хор шеберлігі
8. Тақырыптық жоспар

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырыптық аттары

Количество часов

1 – 2 сем.


жеке.

СӨЖ

жеке.

СӨЖ

1. Вокализ

1,0

9,0

-

-

2. Қазақстан композиторларының әні

1,5

10

-

-

3.Халық және халық композиторларының әндері

1,5

10

-

-

4. Әлем халықтарының әндері

2,0

10

-

-

5. Шетел композиторларының әндері немесе романстары

-

-

1

7

6. Казақстан композиторларының шығармалары

-

-

2

7

7. Шетел композиторларының әндері романстары және ариялары

-

-

1

8

8. Мектептің бастауыш және орта сыныптардың мектеп әндері өз сүйемелдеумен

-

-

1

8

9. Орыстың классикалық романсы

-

-

1

9

Итого:

6

39

6

39


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Вокал класы» курсы: алған білім деңгейін сабақ үстінде ашады, толытырады,. Сабақтың мазмұны «Вокал класы» студенттерге болашақ мамандыру әдісіне бағытталады. Вокал өнерінің барлық саласын білімдер және өз шәкірттеріне толыққанды жеткізе алатын, өз бетінше жұмыс істеуге қабілетті музыка мұғалімдерің даярлау.


10 Курс компоненттері

Жеке сабақтардың мазмұны

1. Вокализ

2. Қазақстан композиторларының әні

3.Халық және халық композиторларының әндері

4. Әлем халықтарының әндері

5. Шетел композиторларының әндері немесе романстары

6. Казақстан композиторларының шығармалары

7. Шетел композиторларының әндері романстары және ариялары

8. Мектептің бастауыш және орта сыныптардың мектеп әндері өз сүйемелдеумен

9. Орыстың классикалық романсы


СӨЖ мазмұны (күндізгі оқу бөлімі ОСО)
СӨЖ түрі

Тақырып атауы

Бақылау түрі

Сағаттар саны

1

Жеке сабақтарға

дайындық


Нота дәптері , нота үлгілері

Сабаққа катысуы

12

2

Бақылау жұмысына дайындық (Межелік бакылау, коллоквиум, бақылау жүмысы)

Нота дәптері , нота үлгілері

МБ 1, МБ 2,


39

3

Зерттеу сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа

қатысу39


Барлығы

84


Студенттіқ өзіндік жұмысы

Тақырып № 1 Вокализ

Әр түрлі дауысты дыбыстарға вокализдермен жұмыс жасау. Тренаж


Тақырып № 2 Дыбыс жүрісі жұмысының түсінігі

Ән айтуға демалудың үйренісуі. Дем алудың компоненттері.


Тақырып № 3 Алтерация белгілері

Жылдам қозғалыста фразаның арасында демалуды ауыстыру.


Тақырып № 4 Өлшемдерді топтастыру

Вокалдық жаттығулар және тренаж түрлері мен жұмыс істеу


Қорытынды бақылау түрлері межелік үлгерімі салмақ үлесін реттеуі
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Салмақ үлесі

1

емтихан


емтихан


0,4

Межелік босатуы

0,6Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

Вокал класы пәні бойынша

1(қ)-курс сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналғанСӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Тапсыру

мерзімі


Бакылау

түрі


1 сабақта

барлығы

Жек сабаққа дайындалуы

2

36

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

СӨЖ жұмыстарға қатысу және дайындалу

2

24

1 сабақта

кесте бойынша

қатысу

МБ-1

 

20

сессияда

тапсырадыкесте бойынша

қорғау

МБ-2

 

20

келесі сессияда

тапсырады1 қарашаға дейін

қорғау

Барлығы
100


20__ж. «___»__________№___хаттамамен кафедра отырысында ұсынылды.


Кафедра меңгерушісі __________ Н.Дукенбай 20__ж. «___» ____________

11 Курс саясаты

«Вокал класы» пәні бойынша студенттердің оқу жетістерін бақылау және бағалаудың:

- Ағымдағы бақылау – вокализдерді, романс және халық әндерді орындайды

- Межелік бақылау – өткен 1-ші, 2-ші рейтинг бойынша материалдарын, студенттердің теориялық білімдерін және вокализдерді, романс және халық әндерді, арияларды орындау.

- емтихан семестрдің соңында- студенттердің теориялық білімдерін және вокализдерді, романстар, халық әндерді және арияларды орындайды. Емтиханға 1 МБ, 2МБ және 50 пайыз алған студенттер қатысады.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет:

1.Арии, романсы и песни из репертуара И. Обуховой. Для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано и инструментального трио. Составитель Ю. Обухов. Издательство «Музыка» - москва, 1975г.

2.Әсеттің 500 әні. /Бірінші,екінші кітаптар/ Құрастырғандар: Н.Нүсіпжан.,Д.Ә. Бейсеуов. Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық министірлігі «Өнер» баспасы. – Алматы, 1988ж.

3.Ән сабағы. Учебно методическое пособие для начальных классов казахских школ. Алматы .,1997

4.Гәкку. Песни, романсы и арии из репертуара Куляш Байсеитовой. Алматы., 1991г.

5.Ибрагим Нүсіпбаевтың әндері. Құрастырған Рәбиға Нүсіпбаева. Алматы , 1960г.


Қосымша әдебиет:

6. Қазақстан халық әндері. Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы. Алматы, 1960

7. Қазақ вальсі. Қазақстан композиторларының әндері. Құрастырған Д. Мүсіров. Алматы, 1982

8. Малышева Л. «О пении». – М. 1950

9. Машевский Г. «В помощь педагогу музыканту». – М. 1979

Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.3/32

специальности


Мамандықтың жұмыстық оқу жоспарындағы көшірме

050106 Музыкалық білім

Вокал класы пәні


Оқу түрі

Трудоемкость дисциплины

Семестр бойынша

Бақылау түріСеместр

Семестр бойынша бөлінген сағат саны

кредит

Академ. сағат

кредит

аудиторных занятий

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

Сөж

Емт.

сынақ.

КП

КР

барлығы

Жеке

барлыгы

СӨЖ

Күндізгі

ЖОБ МБ


2

90

30

60

3,4

-

-


-

3

2

15

15

30

15

4
15

15

30

15

Барлығы:

30

30

60

30

Сырттай

ОКБ


2

84

12

78

3

-

-


-

1

2


12

6


78

6

26
6

Барлығы:

12

12

78

12

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет