Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)Дата26.02.2018
өлшемі223.52 Kb.
#18713
түріНұсқаулар


Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)


_________Менеджмент__ пәні бойынша

(пән атауы)

5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттеріне арналған

(мамандық шифрі және толық атауы)


Пәнді оқып білуіне

(сабақ, жұмыс түрі)


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор __________ Н.Э. Пфейфер

(қолы) (аты-жөні)

20__ж. «___»____________


Қ ұрастырушы: ___________________аға оқытушы М.К. Каримбергенова


Экономика және менеджмент кафедрасы

(кафедра атауы)


_________Менеджмент__ пәні бойынша

(пән атауы)5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттеріне арналған

(мамандық шифрі және толық атауы)

_________Пәнді оқып білуіне________

((КЖ-а/КЖ-с/Бж/ЕКЖ/ЗЖ) оқу құжаты түрінің атауы)әдістемелік нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды

20___ж. «___» ______________, №____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ____________ С. К. Құнязова 20___ж. «___» ___________

(қолы) (аты-жөні)Қаржы – экономикалық факультетінің ОӘК мақұлданды

(факультет атауы)

20___ж. «___» ______________, №____ Хаттама
ОӘК төрайымы ___________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы __________ А.А. Варакута 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама1 Пәннің мақсаты

«Менеджмент» пәнінің мақсаты курстың теориялық-эдістемелік түрғысынан, басқару теориясы мен тэжірибесінің қолданылуы мен дамуын нарықтық қатынастар жағдайларыңда игеру болып табылады.

Менеджмент пәнінің зерттеу объектісі – бұл ұйым қызметін басқару қағидалары, тәсілдері, механизмдері және олардың жиынтықтары.

Пәнді оқытудың негізгі мақсаттары:

- студенттер үшін менеджмент туралы теориялық білімдер кешенін құру;

- менеджментті сипаттайтын түсініктер мағанасын ұғындыру;

- дүниежүзілік тәжірибені тиімді пайдалану кезінде басқару қызметіндегі нақты дағдыларды жасау.

Пәннің негізгі міндеттері


- тесттерді, тренингтерді, жаттығуларды, практикалық тапсырмаларды, іскерлік ойындарды және т.б. орындау арқылы студенттердің кәсіби білімдерін жетілдіру;

- басшының тәжірибелік жұмыс дағдыларын игеру;

- шығармашылық белсенділіктерді арттыру;

- іскерлік қасиеттерді дамыту.


2 Пән тақырыптарының мазмұны1 тақырып Баскару ғылымының пәні мен әдісі

Оқылған сұрақтар:- Экономикалык ғылымдар жуйесінде басқару ғылымының пәні;

- Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері Теория мен практика бірлігі, менеджментті зерттеудегі тарихи жэне логикалық тәсілдер;

- Басқару әдістерінің жиынтығы.

Ұсынылған әдебиеттер[ 1,2]


2 тақырып Менеджменттің мәні мен қағидалары

Оқылған сұрақтар:- Менеджмент туралы түсінік;

- Менеджмент мәселесі;

- Менеджмент түрлері: өндіріс менеджменті, қаржы менеджменті, инновация менеджменті, инвестиция менеджменті, дағдарысқа қарсы менеджменті, халықаралық менеджмент және басқалар;

- Басқарушы және басқарылушы кіші жүйелер, олардың бірлігі мен әрекеттестігі;

- Менеджер жэне оның функциялары.

Ұсынылған әдебиеттер [1-5, 8, 21]

Негізгі түсініктемелер

Менеджмент – бұл ұйымның мақсатына жетуге қажетті жоспаралу, ұйымдастыру, координациялау және бақылаудың интеграцияланған үрдісі.

Менеджмент – бұл нарықтық шарттарында жұмыс істейтін кәсіпорынның түрлі принциптер, функциялар және әдістерді қолдану негізінде оптималды шаруашылық нәтижелерге жетуге бағытталған кәсіби қызметтің ерекше түрі.

Менеджмент- бұл максималды тиімділікпен алға қойған мақсаттарға жету үшін капитал, ғимараттар, материалдар және еңбек сияқты ресурстарды тиімді қолдану және координациялау.

Менеджмент келесі түрде анықталады:

1 қызмет түрі;

2 менеджмент үрдіс ретінде анықталады;

3 менеджмент адамдар категориясы ретінде анықталуы мүмкін;

4 менеджмент басқару органы ретінде;

5 ғылым ретінде;

6 өнер ретінде.

3 тақырып Қазақстандағы менеджменттің әдістемелік негіздері

Оқылған сұрақтар:- Қазақстанда менеджменттің калыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық алғы шарттары, оның қазіргі заманғы өндірісінің дамуындағы рөлі;

- Қазақстанда рыноктық қарым-қатынастарға өтудің негізгі бағыттары. Реформаларды тездету мен тереңдетудің мақсаттары мен мәселелері;

- Менеджменттің орны мен роль. Экономика, саяси және басқарудың әрекеттестігі;

- Қазақстандағы кәсіпкерлік пен бизнестің мазмұны мен негізгі ерекшеліктері;

- Менеджмент бірігіп құрастырылған еңбектің құрама бөлiгi және Қазақстандағы меншіктің, жаңа қарым-қатынастарын жүзеге асыру құралы ретінде .

Ұсынылған әдебиеттер [8, 10, 12, 20, 22]


4 тақырып ¥йым түсінігі және оның түрлері

Оқылған сұрақтар:- Ұйым туралы тусінік;

- Уйымның жалпы сипаттамалары;

- Ұйымның негізгі ерекшеліктері мен түрлері;

- Формальды (ресми) және формальды емес (бейресми) ұйымдар;

- Еңбекті көлденең және тік бағытта бөлу;

- Басқарудың объектісі мен субъектісі.

Ұсынылған әдебиеттер [3,4,5]

Негізгі түсініктемелер

Ұйым – барлығы бірігіп бағдарламаны және мақсатты іске асырғандығыбелгілі ережелер мен рәсімдер негізінде істейтін бірлестігі.

Ф.В. Тейлордың атымен байланыстырды. Оның ұстамдары төрт нұсқаға алып келеді: 1. Ғылым негізін жасау, ол бұрынғы салт-дәстүрді, қалыптасқан жұмыс әдістері әрбір элементті ғылыми зерттеу. Басқаруда дәлдік керек, құрылыстағы секілді.

 2. Қызметкерлерді ғылымдық белгісіне байланысты таңдау, оларды дайындау және жүйелік оқыту.

 3. әкімшілік пен жұмысшылар арасында жұмыста ғылыми жүйені ұйымдастыруда пайдалану мақсатына бірігуі.

 4. Еңбек және жауапкершіліктің әкімшілік пен жұмысшылар арасындағы теңдестік.


5 тақырып Ұйымның iшкi және сыртқы ортасы

Оқылған сұрақтар:- Ұйымның iшкi ортасы туралы түсінік;

- Ішкі айнымалылар: мақсаттар, кұрылым, міндеттер, технология жэне адамдар;

- Сыртқы орта сипаттамалары: факторлардың өзара байланыстығы, ортаның күрделілігі, ортаның қозғалмалылығы, ортаның бeлгiciздiгi;

- Тура эсер ететін орта: жабдықтаушылар, материалдар, капитал, еңбек ресурстары, тұтынушылар, бәсекелестер;

- Жанама эсер ететін орта: экономика жағдайы, әлеуметтік-мәдени факторлар, саяси факторлар, жергілікті халықпен қарым-қатынас. Технология факторының сыртқы аспектілері.

Ұсынылған әдебиеттер [3,4,5]

Негізгі түсініктемелер

Ұйымның тұтастығы жіне оның ашық жүйелігін екі шартталған салаға бөлуге болады: ол ішкі және сыртқы орталары деп бөлінеді.

Ішкі және сыртқы ортаның ең маңызды бөлігі болып инфрақұрылым табылады. Инфрақұрылымға коммуникациялылықты және ұйымдық мәдениетті жатқызуға болады.

Ұйым адамның қолымен құрастырылғанына байланысты, оның барлық элементтері және байланыстары өзіне өзгерістік мінез-құлыққа ие болады. Ішкі ортаның өзгерістік мінезіне: оның құрылымы (өндірістік, басқарушылық), мақсаттары мен басқарудың міндеттері, технологиялары және адамдар.

Ұйымның ішкі ортасы – ол ортаның ортақ бөлігі және ұйымның ішіндегі іс-ірекеттер.

Сыртқы орта басқарушы стратегиялық екі тәуелсіз жүйелердің жиынтығымен: макроорта және тікелей орта деп болып бөлінеді.

Макроортаны қадағалау үшін ең маңызды таратушы тәсілдер:


 • мәліметтерді талдау (кітап, журнал және т.б. ақпараттық баспасөздер);

 • маманданған конференцияларға қатысу;

 • ішкі ұйымдық жиындар өткізу болып табылады.


6 тақырып Менеджмептті ақпаратпен қамтамасыз ету

Оқылған сұрақтар:- Ақпарат туралы түсінік;

- Ақпарат басқару кызметінің пәні ретінде;

- Ақпараттың басқару тиімділігіне әcepi;

- . Ақпаратының анықтамасы, қасиеттері классификациясы. Информацияға қойылатын талаптар;

- Фирма ішіндегі ақпаратя жүйесінің негізгі қағидалары, мәселелері мен функциялары.

Ұсынылған әдебиеттер [1,3,15-19]
 1. Тақырып Менеджменттегі коммуникация

Оқылған сұрақтар:

- Басқарудағы коммуникацияның ролі;

- Менеджменттегі көлденең және тік коммуникациялар;

- Коммуникациялық процесс, оның кезеңдері мен лементтері;

- Жеке адам арасындағы және топтық коммуникациялар;

- Қарым-қатынас түрлері мен ұйымдастыру түрлері;

- Іскерлік қарым-қатынастың дамуы қарым-катынастың жеке адамдық және кәсіпшілік факторлары.

Ұсынылған әдебиеттер [5,6,8]


 1. Тақырып Менеджменттегі басқару шешімдері

Оқылған сұрақтар:

- Менеджмент процесіндегі шешімнің ролі;

- шешімдері туралы түсінік және олардың классификациясы;

- Басқару шешімдерін қабылдау тәсілдері;

- Басқару – шешімдер сапасының көрсеткіштері;

- Шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру кезеңдері.

Ұсынылған әдебиеттер [1,4,5,8]

Негізгі түсініктемелер

Басқарушылық шешіммақсатқа жетудің тура немесе жанама қандай да бір әрекетін іске асырудың қажеттілігін тудыратын, ойланып жасалған шешім.


9 Тақырып Басқарудың экономикалық әдістері

Оқылған сұрақтар:- Экономикалық тәсілдердің басқару тәсілдер жүйесіндегі алатын орны;

- Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын үдету үшін көбінесе халық шаруашылығының барлық деңгейлеріндегі басқарудың экономикалық тәсілдеріне көшудің маңызы;

- Басқарудың экономикалық тәсілдерінің классификациясы.

Ұсынылған әдебиеттер [10,16]

Негізгі түсініктемелер

Экономикалық әдістердің тұтас жуйесі нарықтық экономика жағдайында мынадай қызметтерді атқарады: реттеуші, теңгерімші және бөлуші. Экономикалық әдістердің көмегімен тауарларды өндіру мен айырбастауда, тауарлардың экспорты мен импортының көлемі мен бағытында және де басқа да экономикалық процестерде құрылымдық жылжулар реттеледі.

Басқарудың экономикалық әдістері бұл адамдардың экономикалық қатынастары мен олардың экономикалық мүдделерін пайдаланатын адамдарға ықпал етудің тәсілдері мен әдістері.


 1. Тақырып Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері

Оқылған сұрақтар:

- Басқарудағы әлеуметтік-психологиялық тәсілдердің алатын орны мен ролі;

- Әлеуметтік-психологиялық басқару тәсілдерінің классификациясы мен сипаттамасы;

- Өндірістік ұжымды құру тәсілдері, ұжымдағы топтық қарым-қатынастарды реттеу.

Ұсынылған әдебиеттер [9,14]
 1. Тақырып Басқарудың үйымдастырушылық-өкімдік әдістері

Оқылған сұрақтар:

- Әкімшіл-өкімдік тәсілдердің басқару тәсілдері жүйесіндегі орны, олардың басқа басқарушылық әсер ету тәсілдерімен түбегейлі өзара байланысы;

- Әкімшіл-өкімдік тәсілдердің мәні және олардың сипаттамасы;

- Жедел (оперативтік) басқарудағы пайдаланылатын ұйымдастырушы тәсілдері.

Ұсынылған әдебиеттер [1-9]
 1. тақырып Басқару фуыкциялары

Оқылған сұрақтар:

- А.Файоль және функционалды басқару;

- Басқарудың жалпы және нақты функциялары;

- Басқару объектісі мен субъектісінің функциялары;

Ұсынылған әдебиеттер [9,14]


13 тақырып Менеджменттегі жоспарлау

Оқылған сұрақтар:- Жоспралаудың мазмұны, мақсаттары мен міндеттері;

- Жоспар түрлері, жоспарлау формалары;

- Стратегиялық жоспарды жасау тәсілдері, процедуралары мен ережелері;

- Стратегиялық жоспарды бағалаудың сандық және сапалық критерийлері;

- Стратегияны жүзеге асыру процесін басқару;

- Тактикалық жоспарлау. Тактикалық жоспарды жасау сипаты мен процедурасы.

Ұсынылған әдебиеттер [4,5,6,7]

Негізгі түсініктемелер

Жоспарлау – бұл басқару процесінің бір кезеңі. Бұл кезеңде іс-қызметтің мақсаты, оған қасиетті қаражат басқа да заттар сонымен бірге нақты жағдайдағы оң тиімді әдіс-тәсілдер жасалынады.
14 тақырып Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

Оқылған сұрақтар:- Ұйымдастыру функциясының мазмұны;

- Ұйымдастыру функциясын орындау процесіндегі негізгі қағидалар;

- Басқару қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері мен түрлері;

- Функцияларды, өкілетілектері жауапкершілікті бөлу;

- Басқару қызметін тәртіптеу (ережелеу) және нормалау (мөлшерлеу).

Ұсынылған әдебиеттер [9,14]

Негізгі түсініктемелер

Жұмысты ұйымдастыру үш кезеңге бөлінді: 1. кезең – жұмысты бөл. Менеджмент өзінің барлық жұмысын шағын бөліктерге бөледі. Олардың әрқайсысының міндеті бар және бір адам жүзеге асыра алады. Осылай жасай отырып, біз әрбір адамның жіктелуін ескеруіміз керек.

 2. кезең – міндеттерді қисынды блоктарға топтастыру көптеген компанияларда бірген жұмыс істейтін екі және одан да көп адамдардан құралатын топтар болады.

Егер адамдар және бөлімдер мен секторларға жиналса, жұмыс неғұрлым тиімді болады. Ұйымдастырудың бұл бөлігі топтар бойынша мамандану деп аталады.

 1. кезең – жұмысты үйлестіру, яғни әр түрлі бөлімдердің жұмысы үйлестірілуі тиіс. Үйлестіру дау-жанжалдарды болдырмауға, оларды реттеуге, фирма құрылымын нығайтуға мүмкіндік береді. Үйлестірілген механизм басшылық пен бақылауды жүзеге асыруға жол ашады.


15 тақырып Менеджменттегі мотивация

Оқылған сұрақтар:- Қажеттіліктер мен мотивациялық мінез-құлық;

- Алғашқы және екінші реттегі қажеттіліктер;

- Мотивацияның мазмұндық теориясы: А. Маслоу бойынша қажеттілік иерархиясы, Ф. Герцбергтің екі факторлық теориясы, МакКлелландтың қажеттіліктер теориясы;

- Мотивацияның процессуалдық теориясы: күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулердің мотивация моделі (үлгісі).

Ұсынылған әдебиеттер [13,18,23]

Негізгі түсініктемелер

Мотивация – бұл өзін және басқаларды өзінің жеке бастың мақсатына немесе ұйым мақсатына жету үшін жандандыратын, ынталандырып құлшылдыратын процесс.
16 тақырып Менеджмент жүйесіндегі бақылау

Оқылған сұрақтар:- Басқарудағы бақылаудың объективті қажеттілігі;

- Басқарудағы бақылаудың функциялары мен түрлері;

- Бақылау технологиясы: бақылау концепциясынтаңдау, бақылау мақсатын анықтау, бақылау нормасын (мөлшерін) сақтау, бақылау әдістері, бақылау көлемі мен саласы;

- Бақылау процесі. Бақылау процесінің кезеңдері;

- Нормативтер мен стандарттарды жасау;

- Бақылау жүйесіндегі экономикалық талдау;

- Өзгерістерді бақылау, нәтижелерді стандарттар мәліметтерімен салыстыру, түзетулер жасау;

- Ұйымның экономикалық потенциалын анықтау;

- Бақылаудың ұйымдастыру нысандары;

- Тәуелді, тәуелсіз бақылау. Фирма ішіндегі бақылау;

- Аудиторлық тексеру. Ұйым тәртібінің ерекше аспектілерін бақылау. Бақылаудағы кедергілер мен қарсыласулар.

Ұсынылған әдебиеттер [23,25]

Негізгі түсініктемелер

Менеджменттің шағын жүйелері бойынша бақылау заттары
Менеджмент жүйелерінің шағын жүйелері

Бақылау заттары

1. Жүйені ғылыми тұжырымдау

1.1 Тауарлардың ұтымды даму циклдары мен өндірісітің ұлғайту циклдерінің болжамдарының қажеттілігі және нақтылығы.

1.2 Менеджменттің ғлыми көзқарастарымен принциптерін қолдану.2. Мақсаттық шағын жүйесі

2.1 Фирманың нарықтық стратегиясы

2.2 Фирманың болашақтық мақсаттарының бәйтерегі.

2.3 Нақты нарықтардағы бәсекелестік қабілеті бар тауарлар мөлшерлері.

2.4 Күнделікті кезеңге және болашақ бағытталған бәсекелестер мен фирма тауарының ресурстық сыйымдылық және сапалық көрсеткіштері.

2.5 Фирма мен оның бәсекелестерінің қазіргі кезеңдегі және болашақтағы өндірісінің ұйымдық–техникалық көрсеткіштерінің деңгейі.

2.6 Фирма мен оның бәсекелестерініңқазіргі кезеңдегі және болашақтағы әлеуметтік даму көрсеткіштері.

2.7 Менеджмент жүйесінің экономикалық тиімділігі.
17 тақырып Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік

Оқылған сұрақтар:- Ұйымдағы басқару;

- Өкілеттілік, жеке ықпал ету және билік;

- Билік балансы;

- Ықпал ету және билік нысандары;

- Мәжбүр етуге негізделген билік;

- Қорқыту арқылы ықпал ету. Марапаттауға негізделген билік;

- Жағымды нығайту арқылы ықпал ету;

- Заңды билік. Дәстүр арқылы әсер ету;

- Эталондық билік (үлгі билігі). Харизм арқылы ықпал ету;

- Сараптау билігі. Парасатты сенім арқылы ықпал ету.

Ұсынылған әдебиеттер [10,12]

Негізгі түсініктемелер

Гренг пен Рейвиннің жіктеуі бойынша биліктің негізгі бес нышаны болады.


 1. Мәжбүр етуге негізделген билік. Қорқыту арқылы ықпал ету, сонда ғана тиімді болады, егер ол мықты бақылау жүйесімен нығайтылатын болса, әдетте бұған көп шығын кетеді.

 2. Көтермелеуге негізделген билік – қорқытып билік жүргізуге қарағанда едәуір ықпалды, әрі жұмыс сапасы біршама жақсарады. Кейде қандай көтермелеудің тиімді болатындығын айқындау қиын.

 3. Эксперттік билік. Ықпал етушінің арнайы білімі барына, сол себепті тиісті мұқтажын қанағаттандыратынына орындаушы сенеді. Технология күрделілігі мен ұйым көлемі артып отырған жағдайда орындаушыға сенім прту барған сайын тиімді бола түсуде.

 4. Эталондық билік. Ықпал етудің мінез-құлқы немесе қасиеті тартымды болатындығы соншалық, орындаушылар соған еліктеуге, сондай басшы болуға тырысады.

 5. Заңды билік. Ықпал етушінің бұйрық беруге хақысы бар екендігін орындаушы мойындайды, әрі оның міндеті бағыну керектігін түсінеді. Бағынушылар ықпал етушінің бұйрығын орындайды, өйткені дәстүр бойынша бағыну орындаушының қажетін қанағаттандыратынына сенеді.


18 тақырып Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі

Оқылған сұрақтар:- Лидерлік теориясына шолу жасау;

- Жеке адманың қасиеті мен көзқарасы жағынан қарағандағы тәсілі;

- Тәртіптілік тәсіл. Жағдайлық тәсіл;

- Лидер-әлеуметтік архитектор ретінде;

- Құрылым мен бюрократия;

- Лидер және белгісіздік. Кадрлар жүйелерінің компоненттері. Формалды емес лидер;

- Басшылық стилі туралы түсінік және олардың түрлері, оны құрастыру факторлары;

- Басшылықтың автократтық, демократтық және либералдық стилі;

- Лайкерттің адамға бағытталған басшылықтың төрт стилдері. Жұмысқа және адамға негізделген екі өлшемді басшылық стилінің баян етілуі.

Ұсынылған әдебиеттер [9,10]

Негізгі түсініктемелер

Әдетте бейресми топтарға ұжым мүшелері арасында беделі бар, іске қабілетті адамдар көшбасшылық етеді.

Әлеуметтік психологияда шағын топтағы көшбасшылар деп, мақсатқа жету мақсатында топқа жетекшілік ететін, басқа топ мүшелермен өзара қарым-қатынас орнататын адам қызметін атайды.

Топ қызметінде “көшбасшы” ұғымына сипаттама бергенде әлеуметтік психологияда мынадай жағдайлар бөліп қарастырылады:

Біріншіден, көшбасшыны қызмет орнына ресми түрде ешкім ұсынбайды, ол басшылық позицияны топтың ашық немесе жабық келісімімен атқарады;

Екіншіден, топ қабылдаған нормалар мен құнды бағыт бағдарламалар жүйесі көшбасшының қолдауымен жүзеге асады;

Үшіншіден, топ өміріндегі арнайы, алайда біршама мәнді жағдайларда көшбасшы тиісті роль атқарады;

Әрине, топ көшбасшының рөліндегі адамдар жеке басында біршама сапалық ерекшеліктер, атап айтқанда, инициативалығы мен белсенділігі біршама жоғары, ұйымдастыру қызметінде тәжірибесі мен дағдысы бар, топ ісіне мүдделі адамдарға үйір, әрі өзінің мінез-құлқымен үлгі өнеге көрсете білітін, топта едәуір беделді болуы тиіс.


19 тақырып Қайшылықты, күіізелісті және өзгерістерді басқару Оқылған сұрақтар:

- Ұйымдық қайшылықтың табиғаты мен мазмұны;

- Қайшылық себептері Қайшылық функциялары;

- Қайшылық процесінің моделі. Қайшылық нәтижесі Ұйымдық қайшылықтардың негізгі түрлері қайшылық жағдайды басқару;

- Жеке адамдар арасындағы қайшылықтарды шешу әдістері;

- Күйзеліс (стресс) табиғаты;

- Күйзеліс себептері Күйзеліс туғызатын ұйымдық және жеке адамдар факторлары Күйзеліс себептері Күйзеліс туғызатын ұйымдық және жеке адамдар факторлары;

- Күйзелістерді басқару;

- Қайшылық пен күйзеліс арасындағы өзара байланыс.

Ұсынылған әдебиеттер [19,24]

Негізгі түсініктемелер

Жанжалдың пәні – бұл орынның ішкі себебі. Шеттен бақылаушыға бұндай қарым-қатынастар объекті әрқашан табылатын араздық қатынас болып көрінеді.

Жанжалды шешуге алып келетін оның мүшелеріне ықпал ететін басым төрт түрлі әдіс-тәсіл қарастырлады:

1. Сендіру, көзін жеткізу.

2. Ережелерді күштеп тағу.

3. Материалды ынталандыру жағдайға байланысты қолданылады.

4. Билікті қолдану ситуациялық және тек теріс санкциялр (қорқыту және күш қолдану) араласқанда ғана іске асады.


20 тақырып Фирманың кадрлық саясаты

Оқылған сұрақтар:- Кадрлық саясаты туралы тусінік;

- Фирмада кадр саясатын жасау және жүргізу;

- Басқару кадрларын даярлау;

- Персоналды ipiктeп алу және орналастыру;

- Персоналды басқару;

- Басқару кадрларын бағалау;

- Персоналды пайдалану.

Ұсынылған әдебиеттер [10,13,12,21]

Негізгі түсініктемелер

Қызметкерлер – кәсіптік немесе қызмет белгілері бойынша топ құрайтын мекеменің, кәсіпорынның жеке құрамы немесе қызметкерлері (аурухананың техникалық қызметкерлері, дәрігерлерлік қызметкерлері).

Экономикалық есептер үшін санақтар бойынша қызметкерлерді топтастыру қолданылады. Мысалы, өнеркәсіп орны үшін келесі сипаттар бөлінеді:


 1. жұмысшылар (соның ішінде негізгі және қосалқы);

 2. инженерлік-техникалық қызметкерлер (ИТҚ);

 3. қызметкерлер;

 4. кіші қызмет көрсетуші қызметкерлер (ҚҚҚ);

 5. оқушылар;

Одан басқа, қызметкерлердің жалпы санынан әкімшілік – басқару қызметкерлері (ӘБҚ), яғни барлық менеджерлер бөлінеді.
21 тақырып Басқару кызметінің мадениеті

Оқылған сұрақтар:- Басқару мәдениетінің мәні мен түсінігі;

- Басқару мәдениеті өндіріс тиімділігін арттыру факторы ретінде;

- Басқару мәдениеті адамзат мәдениетінің бөлігі ретінде.

Ұсынылған әдебиеттер [1-10]

Негізгі түсініктемелер

Басқару еңбегін ұйымдастыру – бұл ұжым алдындағы мақсатқа жетуге және анықталған тапсырмаларды шешуге бағытталған адамдардың іс-қызметтерін құрылымды жүйеге келтіруге, үйлестіруге, реттеуге, біріктіруге арналған іс-қимылдар жүйесі.


22 тақырып Басқарудың корпоративтік мәдениеті

Оқылған сұрақтар:- Басқарудың корпоративті мәдениеті туралы түсінік;

- Корпорация мәдениетіне әсер етуші факторлар;

- Корпорация мәдениеті ұйымдастырушылық құрылым мен кадр жөніндегі саясаттағы құндылықтарды көрсету ретінде іске асырылады;

- Ұйымның мәдени аспектілерінің классификациясының сипаттамасы;

- Корпоративтік мәдениеттің негізгі құндылықтары.

Ұсынылған әдебиеттер [9,14]

Негізгі түсініктемелер

Логикалық жұмыстар. Олар белгілі бір тәртіпке және кезекте орындалады. Бұл жұмысты орындау үшін басшылар мен мамандар 20% дейінгі жұмыс уақыттарын жұмсайды.

Техникалық жұмыстар. Олар көп жағдайда творчествалық, іске асырылуы қарапайым және жоғары мамандықты қажет етпейді. Мұндай жұмыстарға мәліметтерді жинау және өңдеу, құжаттау т.б. жатады. Бұл жұмыстар регламенттеуге жеңіл көреді.
23 тақырып Менеджердің іскерлік этикасы

Оқылған сұрақтар:- Этикет – адам тәртібін реттеудің бір нысаны;

- Іскерлік этикет ережелері;

- Іскерлік этикеттің ерекшеліктері;

- Кәсіби этикет.

Ұсынылған әдебиеттер [2-6]

Негізгі түсініктемелерЭтика – адамдардың моральдық сана-сезімдеріне, олардың өзара қатынастарына, қимылдарына ғылыми-теориялық дәлелдеме беретін және зерттейтін ғылым.

Әдебиет
Негізгі

 1. Мескон Н.Х., Альберт М., Хедоури Ф. – Основы менеджмента. / Н.Х., Мескон М., Альберт, Ф Хедоури Пер. с англ.. - М. : Дело, 2005. – 702 с.

 2. Кабушкин Н.И. «Основы менеджмента». / Н.И. Кабушкин. – М. : Дело, 2005.-453 с.

 3. Веснин, В. Р. Менеджмент в схемах и определениях:учеб.пособие/ В. Р. Веснин.- М. : Проспект, 2008.-125 с.

 4. Веснин, В. Р. Менеджмент:учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент организации».- М.: Проспект,2009.-502 с.

 5. Радугин А.С.Основы менеджмента. – М. : Кредо 2004.-412 с.

 6. Глушко Е.В. Теория управления. – М. : 2000.- 341 с.

 7. Виханский О.С. Менеджмент.– М. : «Экономика», 2005.-470с.

 8. Виханский О.С. Практикум по курсу Менеджмент. – М. : Фирма «Гардарика», 1998.-320с.

 9. Казанцев А.К.,. «Практический менеджмент в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. / А.К.Казанцев, В.И. Подлесных, Л.С Серова – М. : ИНФРА – М., 1999.- 240с.

 10. Поршнева А.Г. Управление организацией: Учебник / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. 2-е издание. – М ИНФРА – М.: 2000. - 480с.

 11. Кнышова, Е. Н. Менеджмент.-М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,2005.

 12. Бердалиев, К. Менеджмент: лекциялар курсы.-Алматы: Экономика,2005.-238 б.

 13. Рахимбаев А. Б., Бельгибаев А. К. Менеджмент. - Алматы: Юрид. лит.,2007.-164 с.

 14. Пилипенко, Н. Н. Основы менеджмента:учеб. Пособие. -М.: Дашков и К,2009.-141 с.


Қосымша

 1. Ильдеменов, С. В. Операционный менеджмент..-М.: ИНФРА-М,2009.-337 с.

 2. Казначевская, Г. Б. Менеджмент.-Ростовн/ Д: Феникс, 2008.- 379 с.

 3. Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами: учеб. пособие/П. В. Шеметов, Л. Е. Чередникова, С. В. Петухова.- 2- е изд. стер.-М.: Омега-Л,2008.-407 с.

 4. Роббинз С. П. Менеджмент. - СПб.; Киев:Вильямс, 2007.-1044 с.

 5. Володько В. Ф. Основы менеджмента.-Минск: Адукацыя i выхаванне,2008.-304 с.

 6. Герчикова, И. Н. Менеджмент:учебник для студ. вузов- 4- е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ, 2009.-499 с.

 7. Володин, В. В. Операционный менеджмент:учеб. пособие для студ. Вузов - 2-е изд.,перераб. и доп.-М.: Маркет ДС, 2008.-168 с

 8. Бовикин В. Новый менеджмент. Управление предприятием на уровне высших стандартов. – М. : ОАО. «Экономика», 1997.-229с.

 9. Теория управления. Менеджмент: в 3 ч.:хрестоматия/[сост.:Л. П. Черныш, Л. П. Ермалович, Е. М. Бурак].-Минск:ГИУСТ БГУ. Ч. 1Общая теория систем-основа теории управления.-2007.-223 с.

 10. Теория управления. Менеджмент: в 3 ч.:хрестоматия/[сост.:Л. П. Черныш, Л. П. Ермалович, Е. М. Бурак].-Минск:ГИУСТ БГУ. Ч. 2Классики менеджмента.-2007.-370 с.

 11. Бiрәлиева, Н. Б. Ақпараттық менеджмент негiздерi:оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2000

 12. Сидорова Л. А. Менеджмент: оқу құралы.- Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ,2006.-41 б.

 13. Полукаров В. Л. Основы менеджмента:учеб. Пособие.-М.: Кнорус, 2008. - 239 с.

 14. Селюков, В. К. Риск-менеджмент организации:учеб. Пособие. -М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008.-187 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет