На Общински съвет-Видин


Такси за административни услугижүктеу 0.68 Mb.
бет4/4
Дата19.02.2019
өлшемі0.68 Mb.
түріРешение
1   2   3   4

Такси за административни услугиЧл.38. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. издаване на удостоверение за наследници – 2.70 лв.


2. издаване на удостоверение за идентичност на имена – 2.10 лв.
3. издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 2.10 лв.
4. издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 2.30 лв.
5. издаване на удостоверение за семейно положение – 2.50 лв.
6. издаване на удостоверение за родствени връзки – 2.10 лв.
7. адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 2.50 лв.
8. заверка на покана - декларация за посещение на чужденец в Република България – 9.00 лв.
9. заверка на покана - декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност – 3.00 лв.
10. легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 4.30 лв.
11. всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5.00 лв.
12. преписи от документи – 2.20 лв.
Чл.39. (Изменен, с Решение №21, взето с Протокол №2/28.02.2008г. на ОбС – Видин.) По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на -10,00 лв.

Чл.40. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на - 2,00 лв.


Раздел VІІІТакси за гробни места


Чл.43. (1) За ползване на единични гробни места до 8 години не се заплащат такси. Преди изтичане на този срок за гробните места се заплаща такса както следва:

1. (Изменена, с Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. на ОбС Видин и Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на ОбС-Видин.) за ползване на единични гробни места за следващите 10 год. – 70 лв.

2. (Изменена, с Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. и Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на ОбС-Видин.) Преди изтичането на този срок гробното място се откупува за следващите 10 год. и на всеки 10 год. - 70 лв.

(2) (Изменена, с Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на ОбС Видин) За обособяване на семейни гробни места до 8 години не се заплащат такси.

1. (Изменена, с Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. на ОбС Видин и Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на ОбС-Видин.) За ползване на семейни гробни места за следващите 10 год. – 70 лв.;

2. (Изменено, с Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. на ОбС-Видин.) на всеки следващи 10 год. - 50 лв.;

3. (Нова, съгласно Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. на ОбС-Видин.) заплаща се такса от 50 лв. за срок от 10 години;

4. (Нова, съгласно Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. на ОбС-Видин и изменена с Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на ОбС-Видин.) за следващи 10 години и на всеки 10 години – 90 лв.;

(3) Урновият гроб се предоставя безплатно за срок от 8 години. Преди изтичане на този срок се заплаща такса както следва:

1. (Изменена, с Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. на ОбС Видин и Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на ОбС-Видин.) за следващи 10 години – 40 лв.;

2. (Изменена, с Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. на ОбС-Видин.) на всеки следващи 10 години – 25 лв.;

Чл.43а. (Нов, приет с Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на ОбС-Видин.)№ по ред

Наименование


Действащи цени


лева.

нови цени

лева


1

Ритуал в зала

12.08

15.83

2

Ритуал на гроба

12.08

15.83

3

Възпоменание

12.08

12.50

4

Осигуряване автобус – 1 час

35.00

35.00

5

Осигуряване автобус – 2 часа /църква/

40.83

40.83

6

Издаване на служебна бележка

0.92

0.83

7

Аранжиране на ковчег

8.42

8.33

8

Събиране и препогребване на кости от старо гробно място в същия гроб

11.92

20.83

9

Събиране и препогребване на кости от един гроб в друг

54.00

81.67

10

Ексхумация

200.00

200.00

11

Извършване на погребение

а/ изкопаване, заравяне и оформяне на гроб

б/ превоз на покойника

в/ организация на погребение52.58

28.00


14.08

10.50

87.50

14.17


15.00

12

Полагане на урна в старо гробно място

24.00

35.00

13

Полагане на урна в ново гробно място

27.00

40.00

14

Почистване на старо гробно място преди изкопаване на гроб

15.67

18.33

15

Уширение на гроб за единична гробница

18.00

34.17

16.

Монтаж на панелна гробница

20.00

20.00

17

Товарене и разтоварване на гробници

16.67

23.33

18

Отваряне и затваряне на гробница при извършване на погребение

54.58

60.00

19

Демонтаж на рамка при изкопаване на гроб

12.83

23.33

20

Възстановяване на рамка в/у гроб

12.83

23.33

21

Целогодишно поддържане на гробно място

36.00

50.00

22

Надпис на кръст

3.50

4.17

23

Превоз на ковчег в рамките на града

14.08

14.17

24

Осигуряване на екип за погребение до ІІІ етаж

36.00

60.00


25

Осигуряване на екип за погребение над ІІІ етаж

39.67

75.00


26

Превоз извън рамките на града

0.67/км

0.67/ км

27

Извозване на ковчег от болницата до дома

14.08

14.17

28

Некролог черно-бял единичен /1 бр. /

Забележка: за клиенти на ОП „Обреден дом” при погребение първите 10 бр. черно-бели некролози са безплатни


0.42


29

Некролог черно бял двоен /1 бр./
0.58

30

Некролог черно бял троен /1 бр./
0.83

31

Некролог цветен единичен /1 бр./
0.83

32

Некролог цветен двоен или троен /1 бр./
1.25

33

Ламиниране /1 бр./
0.83

34

Избор на гробно място в рамките на парцела
210.00Чл.44. Таксите се събират от Обреден дом – гр. Видин и се внасят в Общината до 10-то число на месеца, следващ месеца през който са събрани.

Глава трета

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Чл.45. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл.46. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.


(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.47. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:


 1. обикновена;

 2. бърза;

 3. експресна.

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

1. обикновена – в рамките на 7 /седем/ работни дни;

2. бърза – в рамките на 3 /три/ работни дни;

3. експресна – в рамките на един работен ден;

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(5) Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната – със 100%.

Чл.48. При неспазване на сроковете по чл. 47, ал. 2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.49. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

Чл.50. (Изменен и допълнен с Решение №21, взето с Протокол №2/28.02.2008г. на ОбС – Видин, Решение №212, взето с Протокол №13/30.12.2008г. на ОбС-Видин, Решение №18, взето с Протокол №2/12.03.2009г. на ОбС-Видин, Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на ОбС-Видин, Решение №30, взето с Протокол №3/17.02.2011г. на ОбС-Видин, Решение №78, взето с Протокол №5/29.05.2012г. на Общински съвет – Видин; Решение №60, взето с Протокол №4/25.04.2013г. на Общински съвет – Видин; Решение №104, взето с Протокол №8/30.09.2014г. на Общински съвет – Видин; Решение №160, взето с Протокол №12/23.12.2014 година на Общински съвет Видин; Решение №102, взето с Протокол №5/31.05.2016 година на Общински съвет Видин и Решение №190, взето с Протокол №8/02.09.2016 година на Общински съвет - Видин) Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях, както следва:
Вид услуга

Цена на услугата

1.

(Отменена, с Решение №160, взето с Протокол №12/23.12.2014 година на Общински съвет Видин)2.

(Отменена, с Решение №160, взето с Протокол №12/23.12.2014 година на Общински съвет Видин)3.

Издаване на удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК

Физически лица

- обикновена /7 дни/ - 4.00 лв.

-бърза /3 дни/ - 7.00 лв.

-експресна /24 часа/ - 10.00 лв.юридически лица

- обикновена /7 дни/ - 10.00 лв.

Б- бърза /3 дни/ - 14.00 лв.

- експресна /24 часа/ - 20.00 лв.4.

Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект

2,00 лв./бр.5.

Копирни услуги за една страница А4

-едностранно

-двустранно


0,05 лв./стр.

0,05 лв./стр.

0,10 лв./стр.


6.

Бланки

0,30 лв./стр.

7.

Молба с декларация за закупуване на жилище

1,00 лв./бр.

8.

Картотекиране на граждани – кандидати за общински жилища под наем /за закупуване на молба – декларация и имуществена декларация/

1.00 лв./бр.9.

Издаване на удостоверение за осиновяване

1,00 лв./бр.

10.

Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект и за определяне на работно време

15,00 лв.11.

Бланки:

- разрешение за търговия

- заявление за удостоверение

- пропуски за базари

- заповед за категоризация и промяна на работно време на търговски обект

- разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили1,00 лв. за бланка

12.

(Отменена, с Решение №160, взето с Протокол №12/23.12.2014 година на Общински съвет Видин)
13.

Отменена с Решение №18, взето с Протокол №2/12.03.2009г. на Общински съвет Видин
14.

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали

100,00 лв./на регистър или дневник

15.

Регистрация на кучета

10,00 лв.

16.

16.1.


16.2.

16.3.
16.4.


16.5

16.6.
16.7.


16.8.
16.9.


16.10
16.11.

16.12.


16.13.

16.14.


(Изменена и допълнена с Решение №160, взето с Протокол №12/23.12.2014 година на Общински съвет Видин; Решение №190, взето с Протокол №8/02.09.2016 година на Общински съвет - Видин) Такси за ползване на зали общинска собственост

такса за ползване залата на Драматичен театър Видин

такса за ползване залата на Драматичен театър Видин за извършване на политическа дейност

такса за ползване залата на Художествената галерия

такса за ползване залата на Спортна зала „Фестивална”

такса за ползване залата на Спортна зала „Фестивална” за извършване на политическа дейност

такса за ползване залата на Общински съвет - Видин

такса за ползване стадион „Георги


Бенковски”

такса за ползване площад „Бдинци” за извършване на стопанска дейност”

такса за ползване площад „Бдинци” за извършване на политическа дейност

такса за ползване фоайето на Спортна зала

„Фестивална”

такса за ползване фоайето на Речна гара

такса за ползване на „Колодрума”

такса за ползване на „Колодрума”


такса за ползване на централен площад в


кв. ,,Нов път” за извършване на политическа дейност

150,00 лв./час


100,00 лв./час

100,00 лв./час


150,00 лв./час
100,00 лв./час

50,00 лв./час


5000,00 лв./ден, с включени консумативи, плюс 4000,00 лв. депозит. Депозита подлежи на възстановяване след приемо - предавателен протокол между ползвателя и комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Видин, относно вида на ползваният имот, в срок до 3 /три/ дни от приключване на събитието.

500,00 лв./ден


300,00 лв./ден
50,00 лв./час
50,00 лв./час

400,00 лв./ден за извършване на стопанска дейност

200,00 лв./ден за извършване на политическа дейност

100 лв./ден17.

Разрешение за таксиметров превоз на пътници

45,00 лв. на автомобил18.

Дубликат за разрешение за таксиметров превоз на пътници

7,00 лв. на автомобил19.

Комплект холограмни стикери за таксиметров автомобил

20,00 лв.

20.

Договор с маршрутни разписания за възлагане на обществен превоз на пътници по транспортни схеми

30,00 лв.21.

Дубликат на маршрутно разписание

5,00 лв.

22.

Съгласуване на маршрут на разписание за специализиран превоз

5,00 бр. разписание23.

Ежедневна такса за производители – търгуващи със зеленчуци

1.20 лв. на маса23а

Ежедневна такса за производители – търгуващи със зеленчуци в Централен пазар

2,50 лв. на маса24.

Ежедневна такса за фирми – търгуващи със зеленчуци и цитруси

3,00 лв. на маса24а

Ежедневна такса за фирми – търгуващи със зеленчуци и цитруси в Централен пазар

3.50 лв. на маса24б

Ежедневна такса за наематели с месечен договор, ползващи допълнителна маса на Централен пазар:

 • юридически лица

 • селскостопански производители

3.00 лв.


2.00 лв.

25.

Ежедневна такса за продажба с кола, впрегната с добитък

2,40 лв.


26.

Ежедневна такса за продажба с лек автомобил

4,10 лв.


27.

Ежедневна такса за продажба на дребни животни и риба

2,00 лв.


27а

Ежедневна такса за продажба на зърно и грозде на пазар ,,Стадиона”:

 • от бус, лека кола или ремарке

 • върху петно до 1 кв.м.

2.00 лв.

1.00 лв.


28.

Ежедневна такса за продажба с товарен автомобил или ремарке

15,00 лв.

29.

Ежедневна такса на вещи – втора употреба

2,00 лв.

30.

Ежедневна такса за продажба на МПС на авто-пазара

3,50 лв.


31.

Ежедневна такса за продажба на промишлени и хранителни стоки

3,00 лв.


31а

Ежедневна такса за продажба на промишлени и хранителни стоки в Централен пазар

3.50 лв. на маса31б

Седмична такса за маса за продажба на плодове и зеленчуци, хранителни и промишлени стоки в Централен пазар

I зона – 30 лв.

II зона - 25 лв.


32.

Продажби на централния пазар на маси тип “Бест”

42,00 лв. на месец33.

Централни маси за зеленчуци

I зона – 28 лв.

II зона - 24 лв.

на месец


34.

Маси за промишлени стоки

I зона – 34 лв.

II зона - 29 лв.

на месец


35.

Маси за железария - нова

I зона – 34 лв.

II зона - 29 лв.

на месец


36.

Маси за промишлени стоки – “Ново каре”

34 лв. на месец

37.

Отменена, с Решение №78, взето с Протокол №5/29.05.2012г. на Общински съвет – Видин
38.

Месечна такса за продажби на кварталните пазари за фирми

24 лв.


38а

Месечна такса за продажба на пазар ,,Стадиона” за фирми

12.00 лв. на маса38б

Месечна такса за продажба на пазар ,,Разлог” за фирми

24.00 лв.

39.

Месечна такса за продажби на кварталните пазари за производители

12 лв.


39а

Месечна такса за продажба на пазар ,,Стадиона” за производители

6.00 лв. на маса39б

Месечна такса за продажба на пазар ,,Разлог” за производители

12.00 лв. на маса39в

Месечна такса за продажба на пазар ,,Стадиона” за физически лица (занаятчии, художници и др.)

8.00лв. на маса39г

Месечна такса за продажба на пазар ,,Разлог” за физически лица (занаятчии, художници и др.)

18.00 лв.39д

Месечна такса на петна за разполагане на промишлени стоки на пазар ,,Стадиона”:

1. Нови стоки:

- такса за 6 м. (1 петно)

- такса за 12 м. (2 петна)
- такса за петно на ден

2. Стоки втора употреба:

- такса за 6 м. (1 петно)

- такса за 12 м. (2 петна)
- такса за петно на ден

3. Дневна такса за петно до 1 кв.м.

25.00 лв.

42.00 лв. (при плащане от един наемател)

6.00 лв.
24.00 лв.

40.00 лв. (при плащане от един наемател)

6.00 лв.


1.00 лв.

40.

Изготвяне на пазарна оценка на Общински имоти за сделки по ЗОС

130 лв.

41.

Изготвяне на данъчна оценка на имоти за физически и юридически лица  • обикновена услуга /7 работни дни/

  • бърза услуга /3 работни дни/

  • експресна услуга /24 часа/

физически лица
- обикновена /7 дни/ - 4.00 лв.

- бърза /3 дни/ - 7.00 лв.

- експресна/24 часа/ - 10.00 лв.
юридически лица
- обикновена /7 дни/ - 10.00 лв.

- бърза /3 дни/ - 14.00 лв.

- експресна /24 часа/ - 20.00 лв.


42.

Изготвяне на удостоверение за декларирани данни

физически лица

- обикновена /7 дни/ - 4.00 лв.

- бърза /3 дни/ - 7.00 лв.

- експресна /24 часа/ -10.00 лв.юридически лица

- обикновена /7 дни/ - 10.00 лв.

- бърза /3 дни/ - 14.00 лв.

- експресна /24 часа/ - 20.00 лв.43.

Издаване на удостоверение по чл.41 от ЗМДТ

- обикновена /7 дни/ - 4.00лв.

- бърза /3 дни/ - 7.00 лв.

- експресна /24 часа/ -10.00 лв.


44.

Препис от квитанция за платени данъци и такси

2,00 лв.


45.

Такса за извършване на проверки на място и издаване на необходимите документи по молби за отсичане, изкореняване или кастрене на декоративна, дървена и храстова растителност на територията на Община Видин

5,00 лв.


46.

Цена на пакет услуги за извършване на погребение на стойност 116.67 лв., включващ:

- изкопаване, заравяне и оформяне на гроб

- превоз на покойник

- организация на погребението


116.67 лв.

87,50 лв.

14,17 лв.

15.00 лв.


47.

Сключване на граждански брак в делничен ден

60.00 лв.48.

Сключване на граждански брак в празнични и почивни дни /с ритуален хор или механична музика/

130,00 лв.49.

Сключване на граждански брак в празнични и почивни дни с участие на квартет от филхармонията

  • Провеждан в ритуалната зала

  • - Провеждан извън ритуалната зала (в художествена галерия, крепостта ,,Баба Вида”, Крайдунавски парк или на др. място

220,00 лв.


280,00 лв.

50.

Сключване на граждански брак в празнични и почивни дни с участието на битов ансамбъл Дунав, провеждан извън ритуалната зала /в крепостта Баба Вида, или на друго място/

300,00лв.51.

Украса на заведение:

- булчинска маса

- арка I вариант (ресни, пеперуди, балони, цветя)

- арка II вариант (ресни, пеперуди)

- арка III вариант (цветя)

- стойки (2 бр.)

- стойки за дансинга (от 1 до 4 бройки)

- маса за гости (букети, листенца, свещи, салфетки)

- сърца балони

- балони с хелий за 1 бр.

- калъф за стол за 1 бр.

- панделка за стол за 1 бр.

- наем украса за булчинска кола

80,00 лв.

25,00 лв.
21,00 лв.

17,00 лв.

25,00 лв.

10,00 лв./бр.

100,00 лв.
20,83 лв.

1,67 лв.


1,50 лв.

0,67 лв.


25,00 лв.

51а.

Посрещане на младоженци в заведение:

- Ритуал с питка

- Ритуал с здравец

- Ритуал с искрящи свещи


40,00 лв.

50,00 лв.

75,00 лв.52.

Издаване на заверени копия от актове на Общински съвет - Видин

До 10 бр. машинописни страници:
7 дни – обикновена услуга – 1 лв.
3 дни – бърза услуга – 3,00 лв.
24 часа – експресна услуга – 5,00 лв.
До 20 бр. машинописни страници:
7 дни – обикновена услуга -2 лв.
3 дни – бърза услуга – 4,00 лв.
24 часа – експресна услуга – 7,00 лв.
До 30 бр. машинописни страници:
7 дни – обикновена услуга -2,50лв.
3 дни – бърза услуга – 5,00 лв.
24 часа – експресна услуга –10,00 лв.
До 20 бр. машинописни страници:
7 дни – обикновена услуга -7,50 лв.

3 дни – бърза услуга – 15,00 лв.

24 часа – експресна услуга – 25,00 лв.


53.

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

физически лица

- обикновена /7 дни/ - 4.00 лв.

- бърза /3 дни/ - 7.00 лв.

- експресна /24 часа/ - 10.00 лв.юридически лица

- обикновена /7 дни/ - 10.00 лв.

- бърза /3 дни/ - 14.00 лв.

- експресна /24 часа/ - 20.00 лв.54.

Заверка на платежно нареждане за платени местни данъци от физически и юридически лица

2.00 лв.


55.

Издаване копие на декларация по ЗМДТ

физически лица - 2.00 лв.

юридически лица - 4.00 лв.

56.

Изготвяне на информация по искане на съдебни изпълнители за едно лице

5.00 лв.


57.

Изготвяне справка за задълженията на физически и юридически лица

0.10 лв. на един брой лист58.

Програма на Ансамбъл за народни песни и танци ,,Дунав”

  • 60 минути, 22 участника

  • 40 минути, 12 участника

  • 20 минути, 12 участника

  • 20 минути, 8 участника

700,00 лв.

450,00 лв.

250,00лв.

200,00 лв.


59.

Програма на Градски духов оркестър

- 40 минути, 14 участника

- 20 минути, 14 участника

250,00 лв.

180,00 лв.


60.

Представяне на историческата възстановка от Общински драматичен театър - Видин

350, 00 лв.Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51. За не платена такса по чл.27, ал.3 на физическите лица се налага глоба в размер от 50,00лв. до 100,00лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100,00 лв. до 300,00 лв.Чл.52. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.53. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА§1. По смисъла на тази Наредба:

1. ,,Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.

2. ,,Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.

3. ,,Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

а.) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б.) сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в.) помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г.) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

§2. Цените на таксите и услугите са без ДДС.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§3. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

§4. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по досегашния ред.

§5. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

§6. Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

§7. Настоящата Наредба се приема, съгласно промените в законодателството с решение на Общинския съвет.

§8. Наредбата влиза в сила 1 /един/ месец след публикуването й по реда на ЗМСМА.

§9. За 2008 г. първата и втората вноска по чл.17. ал.(1) от настоящата наредба се внасят от 31 март до 30 юни.

§10. (Нов, съгласно Решение №212, взето с Протокол №13/30.12.2008 г.) За 2009 г. първата вноска по чл.17. ал.(1) от настоящата наредба се внася в срок от 1 март до 30 април.

§11. (Нова, съгласно Решение №41, взето с Протокол №3/25.03.2010 г.) За 2010 година, първата вноска по чл.17, ал.1 от Настоящата Наредба се внасят в срок от 1 март до 30 април.

На предплатилите пълния размер на таксата в този срок се прави отстъпка 5 на сто.


Председател на Общински съвет Видин (п)


Приета с Решение №12, взето с Протокол №2 от 02.02 2005 г. на Общински съвет – Видин, изменена и допълнена с Решение №46, взето с Протокол №5/30.03.2005г. на Общински съвет – Видин, Решение №62, взето с Протокол №5/19.04.2006г. на Общински съвет – Видин, Решение №2, взето с Протокол №1/31.01.2007г. на Общински съвет – Видин, Решение №63, взето с Протокол №4/26.04.2007г. на Общински съвет – Видин, Решение №21, взето с Протокол №2/28.02.2008г. на Общински съвет – Видин, Решение №187, взето с Протокол №11/10.11.2008г. на Общински съвет – Видин, Решение №212, взето с Протокол №13/30.12.2008г. на Общински съвет – Видин, Решение №5, взето с Протокол №1/28.01.2009г. на Общински съвет – Видин, Решение №18, взето с Протокол №2/12.03.2009г. на Общински съвет – Видин, Решение №21, взето с Протокол №2/12.03.2009г. на Общински съвет – Видин; Решение №47, взето с Протокол №5/19.05.2009г. на Общински съвет – Видин, Решение №41, взето с Протокол №3/25.03.2010г. на Общински съвет – Видин, Решение №191, взето с Протокол №14/29.12.2010г. на Общински съвет – Видин, Решение №14, взето с Протокол №2/31.01.2011 година на ОбС Видин, Решение №29, взето с Протокол №3/17.02.2011г. на Общински съвет – Видин, Решение №30, взето с Протокол №3/17.02.2011г. на Общински съвет – Видин, Решение №78, взето с Протокол №5/29.05.2012г. на Общински съвет – Видин; Решение №60, взето с Протокол №4/25.04.2013г. на Общински съвет – Видин и Решение №104, взето с Протокол №8/30.09.2014г. на Общински съвет – Видин; Решение №158, взето с Протокол 12/23.12.2014г. на Общински съвет – Видин; Решение №159, взето с Протокол 12/23.12.2014г. на Общински съвет – Видин; Решение №160, взето с Протокол 12/23.12.2014г. на Общински съвет – Видин; Решение №161, взето с Протокол 12/23.12.2014г. на Общински съвет – ВидинРешение №102, взето с Протокол №5/31.05.2016 година на Общински съвет Видин и Решение №190, взето с Протокол №8/02.09.2016 година на Общински съвет - Видин)
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет